Quyết định 1527/QĐ-UBND

Quyết định 1527/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi mức phí của 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái Bình tại Quyết định 977/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1527/QĐ-UBND 2019 sửa đổi mức phí của 01 thủ tục hành chính Sở Y tế tỉnh Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1527/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 07 tháng 06 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỨC PHÍ CỦA 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH THÁI BÌNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 977/QĐ-UBND NGÀY 20/5/2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 114/2017/TT-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 77/TTr-SYT ngày 30/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi mức phí của Thủ tục số 1: Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm, Lĩnh vực Mỹ phẩm, Phụ lục kèm theo Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái Bình như sau:

- Phí quy định tại nội dung thủ tục theo Quyết định số 977/QĐ-UBND là: 1.800.000 đồng/hồ sơ.

- Phí được sửa đổi là: 1.600.000 đồng/hồ sơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Hành chính công tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của t
nh (file điện tử);
- Lưu: VT, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Lĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1527/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1527/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2019
Ngày hiệu lực07/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1527/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1527/QĐ-UBND 2019 sửa đổi mức phí của 01 thủ tục hành chính Sở Y tế tỉnh Thái Bình


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1527/QĐ-UBND 2019 sửa đổi mức phí của 01 thủ tục hành chính Sở Y tế tỉnh Thái Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1527/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
       Người kýNguyễn Thị Lĩnh
       Ngày ban hành07/06/2019
       Ngày hiệu lực07/06/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1527/QĐ-UBND 2019 sửa đổi mức phí của 01 thủ tục hành chính Sở Y tế tỉnh Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1527/QĐ-UBND 2019 sửa đổi mức phí của 01 thủ tục hành chính Sở Y tế tỉnh Thái Bình

           • 07/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực