Quyết định 1527/QĐ-UBND

Quyết định 1527/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi tiêu chí trong Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 3461/QĐ-UBND

Quyết định 1527/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi Bộ tiêu chí nông thôn mới Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 2948/QĐ-UBND Bộ tiêu chí xã nông thôn mới Đồng Nai 2015 và được áp dụng kể từ ngày 25/09/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 1527/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi Bộ tiêu chí nông thôn mới Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1527/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 22 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ TIÊU CHÍ TRONG BỘ TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3461/QĐ-UBND NGÀY 21/12/2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới tại Tờ trình số 1271/TTr-SNN ngày 17/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi 08 tiêu chí trong Bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; cụ thể như sau:

1. Tiêu chí số 05 về “Trường học” được sửa đổi như sau:

- “Tỷ lệ trường học các cấp: Mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia” đạt 100%.

2. Tiêu chí số 07 về “Chợ nông thôn” được sửa đổi như sau:

- “Chợ theo quy hoạch, đạt chuẩn theo quy định”.

3. Tiêu chí số 08 về “Bưu điện” được sửa đổi như sau:

- Bỏ tiểu tiêu chí 8.3: Mật độ điện thoại đạt “Máy/100 dân” (gồm điện thoại cố định và di động) đạt 80 máy/100 dân.

4. Tiêu chí số 10 về “Thu nhập” được sửa đổi như sau:

Nội dung tiêu chí: Thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung khu vực nông thôn của tỉnh (triệu đồng/người) được quy định bằng mức cụ thể theo từng giai đoạn.

- Năm 2012: Đạt 24 triệu đồng/người;

- Đến năm 2015: Đạt 34 triệu đồng/người;

- Đến năm 2020: Đạt 58 triệu đồng/người.

5. Tiêu chí số 12 về “Cơ cấu lao động” được sửa đổi như sau:

- Tiêu chí số 12 “Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên”.

Nội dung tiêu chí:

- Tiểu tiêu chí 12.1 “Tỷ lệ người làm việc trên dân số trong độ tuổi lao động” đạt ≥ 90%.

- Tiểu tiêu chí 12.3 “Thời gian sử dụng lao động khu vực nông thôn” đạt ≥94%.

6. Tiêu chí số 14 về “Giáo dục” được sửa đổi như sau:

Nội dung tiêu chí:

- Tiểu tiêu chí 14.3 “Tỷ lệ trẻ vào mẫu giáo”

+ Đến năm 2015 đạt 90%.

+ Đến năm 2020 đạt 100%.

- Tiểu tiêu chí 14.4 “Tỷ lệ trẻ vào nhà trẻ” đạt > 25%.

7. Tiêu chí số 15 về “Y tế” được sửa đổi như sau:

Nội dung tiêu chí:

- Tiểu tiêu chí 15.1 “Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế” đạt ≥ 70%.

- Tiểu tiêu chí 15.4 “Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên khu vực nông thôn” đạt < 1,1.

- Tiểu tiêu chí 15.5 “Tỷ lệ suy dinh dưỡng đối với trẻ em dưới 05 tuổi” đạt < 12,5.

8. Tiêu chí số 17 về “Môi trường” được sửa đổi như sau:

Nội dung tiêu chí:

- Tiểu tiêu chí 17.1 “Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia” đạt 95%.

- Hợp nhất 02 tiểu tiêu chí: 17.4 “Tỷ lệ hộ dân có chuồng trại gia súc, gia cầm, chất thải phát sinh được xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định”, và 17.7 “Chất thải, nước thải được thu gom và xửa lý theo quy định” của tiêu chí số 17 thành tiểu tiêu chí 17.4 “Tỷ lệ hộ dân có chuồng trại gia súc, gia cầm, chất thải, nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn/quy chuẩn theo quy định” đạt ≥ 95%.

- Điều chỉnh tiểu tiêu chí 17.8 “Nghĩa trang, nghĩa địa được xây dựng theo quy hoạch” thành tiểu tiêu chí 17.7 “Nghĩa trang, nghĩa địa được xây dựng theo quy hoạch”.

(Kèm theo Bản tóm tắt 8 tiêu chí được sửa đổi và Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Đồng Nai đã cập nhật các nội dung sửa đổi).

Điều 2. Điều chỉnh phân công phụ trách tiêu chí số 17 về “Môi trường”

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện; hướng dẫn, tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện hàng năm đối với tiểu tiêu chí 17.1 “Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia”.

- Sở Y tế: Chủ trì, xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện; hướng dẫn, tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện hàng năm đối với tiểu tiêu chí 17.3 “Tỷ lệ hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt chuẩn, đảm bảo vệ sinh an toàn đối với khu vực sinh hoạt của con người” và nước sạch, vệ sinh trong trạm y tế.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện; hướng dẫn, tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện hàng năm đối với tiểu tiêu chí 17.4 “Tỷ lệ hộ dân có chuồng trại gia súc, gia cầm, chất thải, nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn/quy chuẩn theo quy định” đạt ≥ 95%; tiểu tiêu chí 17.5 “Có cơ sở sản xuất kinh doanh đạt chuẩn về môi trường”; tiểu tiêu chí 17.6 “Không có các hoạt động suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh sạch đẹp”.

- Sở Xây dựng: Chủ trì, xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện; hướng dẫn, tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện hàng năm đối với tiểu tiêu chí 17.2 “Xã có hệ thống tiêu thoát nước mưa, nước thải phù hợp với quy hoạch”; tiểu tiêu chí 17.7 “Nghĩa trang, nghĩa địa được xây dựng theo quy hoạch”.

Điều 3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện sửa đổi Bộ tiêu chí về nông thôn mới của tỉnh cho phù hợp; báo cáo kết quả thực hiện và công nhận đạt chuẩn đối với từng tiêu chí trong Bộ tiêu chí nông thôn mới của tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác không liên quan vuệc điều chỉnh nêu trên vẫn giữ nguyên theo Bộ tiêu chí về nông thôn mới của tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

NỘI DUNG SỬA ĐỔI 08 TIÊU CHÍ VỀ NÔNG THÔN MỚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

SỐ TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Tiêu chí chung

Ghi chú

5

Trường học

Tỷ lệ trường học các cấp: Mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia.

100%

Điều chỉnh theo Quyết định 3461/QĐ-UBND

7

Chợ nông thôn

Chợ theo quy hoạch, đạt chuẩn theo quy định.

Đạt

Điều chỉnh theo Quyết định 342/QĐ-TTg

8

Bưu điện

8.3. Mật độ điện thoại đạt "Máy/100 dân" (gồm điện thoại cố định và di động)

80 máy/100 dân

(Bỏ tiểu tiêu chí này) Điều chỉnh theo Quyết định 3461/QĐ-UBND

10

Thu nhập

Thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung khu vực nông thôn của tỉnh theo từng giai đoạn (triệu đồng/người/năm)

Năm 2012

24 triệu

Điều chỉnh theo Quyết định 342/QĐ-TTg

Đến năm 2015

34 triệu

Đến năm 2020

58 triệu

12

Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên

12.1. Tỷ lệ người làm việc trên dân số trong độ tuổi lao động.

≥ 90%

Điều chỉnh theo Quyết định 342/QĐ-TTg

12.3. Thời gian sử dụng lao động khu vực nông thôn.

≥ 94%

Điều chỉnh theo Quyết định 342/QĐ-TTg

14

Giáo dục

14.3. Tỷ lệ trẻ vào mẫu giáo

Đến năm 2015

90%

Điều chỉnh theo Quyết định 3461/QĐ-UBND

Đến năm 2020

100%

14.4. Tỷ lệ trẻ vào nhà trẻ

> 25%

Điều chỉnh theo Quyết định 3461/QĐ-UBND

15

Y tế

15.1. Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế.

≥ 70%

Điều chỉnh theo Quyết định 342/QĐ-TTg

15.4. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên khu vực nông thôn.

< 1,1

Điều chỉnh theo Quyết định 3461/QĐ-UBND

15.5. Tỷ lệ suy dinh dưỡng đối với trẻ em dưới 05 tuổi.

< 12,5

Điều chỉnh theo Quyết định 3461/QĐ-UBND

17

Môi trường

17.1. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia.

90%

Điều chỉnh theo Quyết định 3461/QĐ-UBND

17.4. Tỷ lệ hộ dân có chuồng trại gia súc, gia cầm, chất thải, nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn/quy chuẩn theo quy định.

≥ 95%

Điều chỉnh theo Quyết định 3461/QĐ-UBND

17.7. Nghĩa trang, nghĩa địa được xây dựng theo quy hoạch.

Đạt

Điều chỉnh theo Quyết định 3461/QĐ-UBND

 

BỘ TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐỒNG NAI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

A. XÃ NÔNG THÔN MỚI

I. QUY HOẠCH

Số TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Tiêu chí chung

1

Quy hoạch và thực hiện quy hoạch

1.1. Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ.

Đạt

1.2. Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội môi - trường theo chuẩn mới.

Đạt

1.3. Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh bảo tồn được bản sắc văn hóa tốt đẹp.

Đạt

II. HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI

Số TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Tiêu chí chung

2

Giao thông

2.1. Tỷ lệ nhựa hóa hoặc bê tông hóa đường huyện quản lý.

100%

2.2. Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT

100%

2.3. Tỷ lệ km đường trục thôn xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT

100%

2.4. Tỷ lệ km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa.

100%

2.5. Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện.

100% (cứng hóa)

3

Thủy lợi

3.1. Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và phục vụ dân sinh.

Đạt

3.2. Tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa.

85%

4

Điện

4.1. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện.

Đạt

4.2. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn.

99%

5

Trường học

Tỷ lệ trường học các cấp: Mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia.

100%

6

Cơ sở vật chất văn hóa

6.1. Nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn của Bộ VH-TT-DL.

Đạt

6.2.Tỷ lệ ấp văn hóa và khu thể thao đạt quy định của Bộ VH-TT-DL.

100%

7

Chợ nông thôn

Chợ theo quy hoạch, đạt chuẩn theo quy định.

Đạt

8

Bưu điện

8.1. Có điểm phục vụ bưu chính viễn thông.

Đạt

8.2. Có internet đến ấp.

Đạt

9

Nhà ở dân cư

9.1. Nhà tạm, dột nát.

Không

9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn Bộ Xây dựng.

90%

III. KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT

Số TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Tiêu chí chung

10

Thu nhập

Thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung khu vực nông thôn của tỉnh theo từng giai đoạn (triệu đồng/người/năm)

Năm 2012: 24 triệu

Đến năm 2015: 34 triệu

Đến năm 2020: 58 triệu

11

Hộ nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh.

< 3

12

Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên

12.1. Tỷ lệ người làm việc trên dân số trong độ tuổi lao động.

≥ 90%

12.2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo.

> 40%

12.3. Thời gian sử dụng lao động khu vực nông thôn.

≥ 94%

13

Hình thức tổ chức sản xuất

13.1. Tỷ lệ tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả.

> 80%

13.2. Tỷ lệ hợp tác xã hoạt động có hiệu quả.

> 70%

IV. VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG

Số TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Tiêu chí chung

14

Giáo dục

14.1. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Đạt

14.2. Tỷ lệ trẻ 06 tuổi vào lớp 01.

100%

14.3. Tỷ lệ trẻ vào mẫu giáo.

Đến năm 2015: 90%

Đến năm 2020: 100%

14.4. Tỷ lệ trẻ vào nhà trẻ.

> 25%

14.5. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề).

> 90%

15

Y tế

15.1. Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế.

≥ 70%

15.2. Y tế xã đạt chuẩn Quốc gia.

Đạt

15.3. Tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ khám chữa bệnh.

100%

15.4. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên khu vực nông thôn.

< 1,1

15.5. Tỷ lệ suy dinh dưỡng đối với trẻ em dưới 05 tuổi.

< 12,5

16

Văn hóa

16.1. Xã có từ 70% số thôn, bản trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hóa theo quy định của Bộ VH-TT-DL.

Đạt

16.2. Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa

≥ 98%

17

Môi trường

17.1. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia.

90%

17.2. Xã có hệ thống tiêu thoát nước mưa, nước thải phù hợp với quy hoạch.

Đạt

17.3. Tỷ lệ hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt chuẩn, đảm bảo vệ sinh an toàn đối với khu vực sinh hoạt của con người.

≥ 95%

17.4. Tỷ lệ hộ dân có chuồng trại gia súc, gia cầm, chất thải, nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn/quy chuẩn theo quy định.

≥ 95%

17.5. Có cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường

Đạt

17.6. Không có các hoạt động quy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp.

Đạt

17.7. Nghĩa trang, nghĩa địa được xây dựng theo quy hoạch.

Đạt

V. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Số TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Tiêu chí chung

18

Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh

18.1. Cán bộ xã đạt chuẩn.

Đạt

18.2. Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định.

Đạt

18.3. Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh".

Đạt

18.4. Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến (khá) trở lên.

Đạt

18.5. Xây dựng đội ngũ nồng cốt (các đoàn thể) trong các phong trào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng.

Đạt

18.6. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đạt

19

An ninh trật tự xã hội

An ninh trật tự xã hội được giữ vững.

Đạt

B. HUYỆN NÔNG THÔN MỚI: Có 75% số xã trong huyện đạt nông thôn mới.

C. TỈNH NÔNG THÔN MỚI: Có 80% số huyện trong tỉnh đạt nông thôn mới./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1527/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1527/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2013
Ngày hiệu lực22/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/09/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1527/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1527/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi Bộ tiêu chí nông thôn mới Đồng Nai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1527/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi Bộ tiêu chí nông thôn mới Đồng Nai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1527/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýTrần Văn Vĩnh
       Ngày ban hành22/05/2013
       Ngày hiệu lực22/05/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/09/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1527/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi Bộ tiêu chí nông thôn mới Đồng Nai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1527/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi Bộ tiêu chí nông thôn mới Đồng Nai