Quyết định 1528/QĐ-UBND

Quyết định 1528/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc của cán bộ, công, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2013

Nội dung toàn văn Quyết định 1528/QĐ-UBND 2012 tăng cường kỷ luật cán bộ công viên chức cơ quan hành chính Hòa Bình 2013


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1528/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 25 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, TẠO SỰ CHUYỂN BIẾN MẠNH MẼ TRONG LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương;

Căn cứ Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 04/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2012-2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1237/SNV-CCHC ngày 25/9/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, TẠO SỰ CHUYỂN BIẾN MẠNH MẼ TRONG LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2013
(Ban hành theo Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Làm chuyển biến mạnh mẽ lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp xúc, giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho các tổ chức, cá nhân;

- Củng cố vai trò, uy tín của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; làm giảm đến mức thấp nhất những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ;

- Nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, lề lối làm việc và các tệ nạn khác.

2. Yêu cầu

- Gắn việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính với Luật cán bộ, công chức; các quy định về những điều cán bộ, công chức không được làm; Quy chế văn hóa công sở; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức;

- Tạo phong trào thi đua rộng khắp trong tất cả các cơ quan nhà nước, phát hiện và nhân rộng những gương “người tốt, việc tốt” trong cán bộ, công chức, viên chức; phát hiện, phê phán và kiên quyết xử lý những hành vi tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức góp phần thực hiện tốt Luật Cán bộ, công chức, Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Việc triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch phải đi vào chiều sâu, nội dung thiết thực, có tác dụng tích cực đến mọi cán bộ, công chức, viên chức; không phô trương, hình thức, làm theo phong trào. Lấy hiệu quả hoạt động công vụ và chất lượng phục vụ các tổ chức, cá nhân làm tiêu chí cơ bản để đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo trên lĩnh vực kỷ luật, kỷ cương hành chính

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải tổ chức Hội nghị quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về nội dung các văn bản:

- Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nước, ban hành kèm theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương, ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

- Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;

- Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ;

- Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2012-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 04/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

2. Đăng ký và cam kết thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ

2.1. Cán bộ, công chức, viên chức trong mỗi cơ quan cam kết thực hiện các nội dung:

a) Đối với công việc và trong cơ quan:

- Thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống; kiên quyết chống các hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, cửa quyền, nhũng nhiễu, hách dịch đối với nhân dân của cán bộ, công chức các cấp;

- Chấp hành nghiêm sự phân công của lãnh đạo, quy chế, nội quy, quy định cơ quan; có trách nhiệm đóng góp ý kiến trong hoạt động, điều hành của cơ quan, đơn vị mình bảo đảm cho hoạt động nhiệm vụ, công vụ đạt hiệu quả;

- Mang trang phục gọn gàng, lịch sự và đeo thẻ chức danh trong quá trình làm việc;

- Thực hiện đúng kỷ luật lao động, không đi muộn, về sớm;

- Sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; không làm việc riêng, chơi games, đánh bài, uống rượu, bia trong giờ làm việc;

- Đoàn kết với đồng nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm phối hợp trong công việc;

- Trách nhiệm, tận tụy, trung thực, phát huy tính sáng tạo và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao;

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc;

- Không trốn tránh, đùn đẩy công việc và tự chịu trách nhiệm đối với công việc mà mình đảm nhận.

b) Đối với các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác:

- Thái độ niềm nở, văn minh, lịch sự; hành vi giao tiếp, ứng xử tôn trọng, nhiệt tình;

- Nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết công việc; không trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm, cố tình kéo dài thời gian hoặc từ chối các yêu cầu đúng pháp luật của người cần được giải quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao;

- Có trách nhiệm hướng dẫn tận tình đối với những hồ sơ của tổ chức, cá nhân chưa đúng, chưa đủ hoặc không đúng thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình hoặc thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan, đơn vị theo quy định;

- Đảm bảo trả hồ sơ đúng hẹn theo quy định, không làm mất, hư hỏng hoặc làm sai lệnh hồ sơ, tài liệu liên quan đến yêu cầu của tổ chức và cá nhân.

2.2. Tập thể cơ quan, đơn vị cam kết thực hiện các nội dung sau:

- Không sử dụng đồ uống có cồn tại cơ quan, đơn vị (trừ các dịp liên hoan, lễ tết, tiếp khách ngoại giao);

- Không quảng cáo thương mại tại cơ quan, đơn vị;

- Tạo nề nếp gọn gàng, sạch sẽ, văn minh trong hoạt động công vụ tại cơ quan, đơn vị; có biển tên đối với mỗi phòng làm việc, ghi rõ tên đơn vị, họ và tên, chức danh cán bộ, công chức, viên chức;

- Không lập bàn thờ, thắp hương, không đun, nấu trong phòng làm việc;

- Không thu phí gửi phương tiện giao thông của người đến giao dịch, làm việc;

- Giữ gìn kỷ cương, kỷ luật hành chính trong quản lý điều hành, trong quản lý hoạt động, quản lý công việc;

- Thực hiện đầy đủ công tác tiếp dân theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm giải quyết nhanh và đúng thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ, trách nhiệm của ngành mình, đơn vị, địa phương mình;

- Tránh không để xảy ra khiếu nại, tố cáo liên quan đến giải quyết các thủ tục hành chính; không có cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên do vi phạm các nội dung quy định tại Kế hoạch này và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những nội dung của Kế hoạch này, căn cứ vào tình hình thực tế của ngành, địa phương, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo chi tiết, phù hợp và có hiệu quả.

- Tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị về những nội dung của Kế hoạch này và xây dựng Kế hoạch chi tiết của cơ quan, đơn vị để thực hiện;

- Tổ chức cho từng tập thể, cá nhân đăng ký, cam kết các nội dung thực hiện gắn với chức năng nhiệm vụ được giao;

- Xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu, mức phấn đấu cụ thể, cam kết thực hiện của cơ quan, đơn vị và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) chậm nhất ngày 15/11/2012;

- Tổ chức theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện đối với các tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý, đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng và rút kinh nghiệm trong công tác theo dõi, chỉ đạo; quy định nội dung và kết quả thực hiện Kế hoạch này và Kế hoạch của cơ quan, đơn vị là một trong các tiêu chuẩn bình xét thi đua cuối năm của các tập thể, cá nhân;

- Công bố công khai số điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử của cơ quan, đơn vị mình và hòm thư góp ý để tiếp nhận ý kiến phản ảnh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các quy định thủ tục hành chính, dịch vụ công, thái độ, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức... đồng thời có trách nhiệm thẩm tra, xác minh, xử lý, trả lời kịp thời các phản ảnh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân;

- Định kỳ 6 tháng, hằng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này với Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) theo thời gian như sau:

+ Đối với báo cáo 6 tháng đầu năm: Trước ngày 10/6/2013.

+ Đối với báo cáo hằng năm: Trước ngày 05/12/2013.

2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

- Tổng hợp đăng ký cam kết thực hiện của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/11/2012; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng, hằng năm của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố với Chủ tịch UBND tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra định kỳ từng quý, 6 tháng, hằng năm, đột xuất trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đề xuất với Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đưa việc thực hiện Kế hoạch này vào nội dung, tiêu chuẩn thi đua của năm 2013 và những năm tiếp theo, giao các ngành, địa phương nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện;

- Chỉ đạo xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm của những tập thể, cá nhân có liên quan đến nội dung Kế hoạch này.

3. Các tập thể, cá nhân vi phạm những nội dung đã đăng ký và cam kết thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình tuyên truyền rộng rãi về nội dung, tình hình và kết quả tổ chức thực hiện Kế hoạch này tại các địa phương, đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố kịp thời phản ánh với Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) để xem xét, điều chỉnh, giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1528/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1528/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2012
Ngày hiệu lực25/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1528/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1528/QĐ-UBND 2012 tăng cường kỷ luật cán bộ công viên chức cơ quan hành chính Hòa Bình 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1528/QĐ-UBND 2012 tăng cường kỷ luật cán bộ công viên chức cơ quan hành chính Hòa Bình 2013
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1528/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Tỉnh
        Ngày ban hành25/10/2012
        Ngày hiệu lực25/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1528/QĐ-UBND 2012 tăng cường kỷ luật cán bộ công viên chức cơ quan hành chính Hòa Bình 2013

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1528/QĐ-UBND 2012 tăng cường kỷ luật cán bộ công viên chức cơ quan hành chính Hòa Bình 2013

         • 25/10/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/10/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực