Quyết định 1528/QĐ-UBND

Quyết định 1528/QĐ-UBND quy định tạm thời về quản lý và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi bồi dưỡng ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước của tỉnh Cà Mau trong năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 1528/QĐ-UBND 2017 trách nhiệm cán bộ bồi dưỡng ở nước ngoài bằng ngân sách Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1528/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 07 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ QUẢN LÝ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC CỬ ĐI BỒI DƯỠNG Ở NƯỚC NGOÀI BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH CÀ MAU TRONG NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Cà Mau;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 261/TTr-SNV ngày 05/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định tạm thời về quản lý và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi bồi dưỡng ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước của tỉnh Cà Mau trong năm 2017”.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lc thi hành kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- NC (Ng27);
- Lưu: VT, Tu17/9.

KT, CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ QUẢN LÝ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC CỬ ĐI BỒI DƯỠNG Ở NƯỚC NGOÀI BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH CÀ MAU TRONG NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Quy định này quy định về quản lý và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi bồi dưỡng ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước của tỉnh Cà Mau trong năm 2017.

2. Quy định này được áp dụng đối với các cơ quan có trách nhiệm quản lý gồm Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, các cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức được cử đi bồi dưỡng ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức được cử đi bồi dưỡng ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc lãnh đạo, quản lý

1. Đảm bảo tuân thủ các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đi bồi dưỡng ở nước ngoài.

2. Đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình khóa bồi dưỡng và các chế độ liên quan.

3. Đảm bảo chấp hành các quy định của cơ sở đào tạo, các quy định về ăn ở, đi lại, học tập, sinh hoạt ở nước ngoài và trong quan hệ, giao tiếp với các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Điều 3. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chc, viên chức được cử đi bồi dưỡng ở nước ngoài

1. Lựa chọn, đề cử cán bộ, công chức, viên chức có đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định.

2. Quán triệt, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức trước khi ra nước ngoài để nâng cao nhận thức chính trị về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức khi ra nước ngoài.

Điều 4. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi bồi dưỡng ở nước ngoài

1. Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn:

a) Trưởng đoàn

- Trưởng đoàn là người quản lý và đại diện đoàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về toàn bộ các hoạt động của đoàn cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian học tập ở nước ngoài.

- Thay mặt đoàn giao dịch với cơ sở bồi dưỡng nước ngoài hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài (khi cần thiết).

- Theo dõi việc thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch học tập, nghiên cứu của đoàn trên cơ sở hợp đồng đã được ký kết.

- Chịu trách nhiệm quản lý các thành viên của đoàn trong thời gian đoàn tham gia bồi dưỡng ở nước ngoài; tổng hợp, báo cáo kết quả học tập của đoàn sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng.

b) Phó Trưởng đoàn

Phó Trưởng đoàn có trách nhiệm giúp Trưởng đoàn quản lý đoàn và chấp hành đầy đủ các quy định đối với đoàn và thành viên của đoàn.

2. Trách nhiệm chung của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi bồi dưỡng ở nước ngoài

a) Trước khi đi nước ngoài

- Thực hiện đúng thời gian, yêu cầu của cơ quan thẩm quyền về quy trình lập hồ sơ, thủ tục chuẩn bị tham dự bồi dưỡng ở nước ngoài và các giấy tờ tùy thân xuất cảnh, nhập cảnh liên quan đến khóa bồi dưỡng (hộ chiếu, thị thực, thư mi của cơ sở bồi dưỡng nước ngoài, Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự bồi dưỡng nước ngoài).

- Tham dự họp đoàn đầy đủ, đúng thời gian theo thư mời để nghe phổ biến, quán triệt các vấn đề có liên quan trước khi ra nước ngoài.

- Nghiên cứu, chuẩn bị kỹ tài liệu liên quan đến nội dung, chương trình bồi dưỡng để tham gia khóa học đạt kết quả cao nhất; mang theo đồ dùng cá nhân và đồ dùng sinh hoạt theo đúng quy định về xuất cảnh, nhập cảnh.

- Cán bộ, công chức, viên chức phải báo cáo với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi công tác về nội dung chuyến đi, thời gian ra nước ngoài, nước đến khi có quyết định cử đi nước ngoài của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Bàn giao công việc chuyên môn do cá nhân đảm trách cho lãnh đạo cơ quan đphân công cán bộ, công chức, viên chức liên quan đảm trách.

b) Khi ra nước ngoài

- Tuân thủ quy định của Trưởng đoàn và người hướng dẫn đoàn; tập trung làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định, ngay sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh, các thành viên phải theo đoàn cùng về nơi ở do cơ sở bồi dưỡng bố trí (không tự ý tách đoàn, khi cần thiết phải báo Trưởng đoàn).

- Chấp hành nghiêm các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, pháp luật Việt Nam; pháp luật của nước sở tại về xuất cảnh, nhập cảnh và các quy định khác có liên quan. Trong quan hệ, giao tiếp với tổ chức, cá nhân người nước ngoài phải cẩn trọng, không làm phương hại đến lợi ích đất nước và an ninh quốc gia.

- Không mang tài liệu mật và tài liệu chưa được phép lưu hành của Đảng, Nhà nước ra nước ngoài.

- Luôn nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với những hoạt động chia rẽ, lôi kéo, chống phá của các lực lượng phản động và các thế lực thù địch. Khi phát hiện các hoạt động mua chuộc, móc nối, lôi kéo, chống phá Đảng, Nhà nước ta, phải kịp thời báo cáo với Trưởng đoàn.

- Tôn trọng phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, văn minh của nước sở tại. Không nói chuyện ồn ào nơi công cộng (kể cả nói chuyện qua điện thoại); khi tiến hành các hoạt động tại nơi công cộng phải xếp hàng theo quy định (nếu có); hút thuốc lá đúng nơi quy định; bảo quản không để mất mát tài sản cá nhân (lưu ý điện thoại...).

- Thực hiện đúng trách nhiệm, thời gian, nội dung, chương trình bồi dưỡng. Nêu cao ý thức của từng cá nhân trong học tập: Tham gia đầy đủ các buổi học và khảo sát thực tế; thực hiện đúng thời gian lên lớp theo quy định của cơ sở đào tạo; nghiên cứu kỹ từng chuyên đề, nội dung có liên quan trước khi lên lớp; nghiêm túc học tập, tích cực tham gia trao đổi, thảo luận, đặt vấn đề với giảng viên để làm rõ các nội dung có liên quan đến khóa bồi dưỡng. Không trao đổi nội dung có liên quan đến nội bộ của ngành, tỉnh và quốc gia.

- Phải có ý thức trong sinh hoạt; chấp hành đầy đủ các quy định cơ sở đào tạo; nghiêm túc thực hiện các quy định về ăn ở, đi lại, học tập, sinh hoạt ở nước ngoài. Nơi ăn ở phải sạch sẽ, gọn gàng theo đúng quy định của khách sạn. Ngồi xe phải đúng chỗ, những số ghế phía trước ưu tiên dành cho giảng viên, phiên dịch và Trưởng đoàn. Khi lên lớp phải tắt điện thoại. Đồng thời, khi lên lớp và nghe giảng viên thuyết minh khi đi thực tế tuyệt đối phải tập trung kịp thời, lắng ghe và không được chụp ảnh hoặc làm việc riêng.

- Khi ra ngoài (khỏi nơi ở tập trung của đoàn) phải báo cáo Trưởng đoàn.

c) Khi hoàn thành khóa bồi dưỡng

- Cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng ở nước ngoài sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng phải về nước đúng thời thời gian quy định.

- Sau khi về nước trong thời gian 07 ngày làm việc phải có trách nhiệm báo cáo báo đầy đủ, trung thực bằng văn bản (theo quy định tại Điều 23 Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010); Trưởng đoàn tổng hợp báo cáo chung và kèm theo các báo cáo của từng thành viên trong đoàn gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Nội dung báo cáo của đoàn và các thành viên trong đoàn cần nêu rõ những mô hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay có thể vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Thực hiện đúng quy định xuất cảnh, nhập cảnh trong việc mang hàng hóa về nước, trong đó cần lưu ý đến loại hàng hóa được phép mang, không được phép mang và trọng lượng quy định; việc gởi và nhận hành lý; việc cất giữ giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh. Không được mang các tài liệu phản động, các loại văn hóa phẩm đồi trụy, các tài liệu văn hóa phẩm và hàng hóa cấm khác về nước.

Điều 5. Xử lý vi phạm

Những trường hợp sau đây tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, bồi thường vật chất, đền bù chi phí bồi dưỡng hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật:

1. Trưởng đoàn thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra những hiện tượng tiêu cực và hoạt động của đoàn trong thời gian ở nước ngoài không đúng với mục đích của khóa bồi dưỡng và không hoàn thành chương trình của khóa bồi dưỡng.

2. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi bồi dưỡng vi phạm quy định xuất cảnh, nhập cảnh; không chấp hành quy định của đoàn; không tham dự bồi dưỡng không có lý do hoặc có lý do nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; vi phạm nội quy của cơ sở đào tạo; vi phạm pháp luật của nước sở tại; về nước không đúng thời hạn (trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép).

3. Không chấp hành chế độ báo cáo theo quy định.

Trong quá trình thực hiện Quy định này những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1528/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1528/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2017
Ngày hiệu lực07/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1528/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1528/QĐ-UBND 2017 trách nhiệm cán bộ bồi dưỡng ở nước ngoài bằng ngân sách Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1528/QĐ-UBND 2017 trách nhiệm cán bộ bồi dưỡng ở nước ngoài bằng ngân sách Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1528/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Hồng Quân
        Ngày ban hành07/09/2017
        Ngày hiệu lực07/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1528/QĐ-UBND 2017 trách nhiệm cán bộ bồi dưỡng ở nước ngoài bằng ngân sách Cà Mau

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1528/QĐ-UBND 2017 trách nhiệm cán bộ bồi dưỡng ở nước ngoài bằng ngân sách Cà Mau

            • 07/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực