Quyết định 1528/QĐ-UBND

Quyết định 1528/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2018 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1528/QĐ-UBND 2018 kế hoạch khuyến công địa phương Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1528/QĐ-UBND

Tĩnh, ngày 25 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC PHÊ DUYT KẾ HOCH KHUYN CÔNG ĐA PHƯƠNG NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-TCT ngày 18/02/2014 của liên Bộ Tài Chính - Bộ Công Thương hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương;

Căn cứ Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt Chương trình khuyến công địa phương đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 590/SCT-QLCN ngày 22/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch khuyến công địa phương tỉnh Hà Tĩnh năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- PVP UBND tỉnh (phụ trách);
- Lưu: VT, KT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Dương Tất Thắng

 

KẾ HOẠCH

KHUYN CÔNG ĐA PHƯƠNG TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh)

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH THC HIỆN KẾ HOẠCH KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG NĂM 2017

Năm 2017, ngân sách tnh bố trí 2.512 triệu đồng để hỗ trợ các dự án, đề án, gồm: Hỗ trợ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; hỗ trợ tập huấn, đào tạo; hỗ trợ tham quan học tập; hỗ trợ mua sắm máy móc, thiết bị tiên tiến; hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp; chi quản lý chương trình, đề án khuyến công;

Tổng kinh phí đã thực hiện là: 2.478,96 triệu đồng; cụ thể:

1. Chi hỗ trợ hoạt động tư vấn, tập huấn, đào tạo theo Khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-TCT ngày 18/02/2014 của liên Bộ Tài Chính - Bộ Công Thương (Thông tư 26) là 254,31 triệu đồng, bao gồm:

- Chi hỗ trợ cho 04 lớp tập huấn về thiết kế sản phẩm và bao bì nhãn mác và xây dựng nhãn hiệu sản phẩm: 154,69 triệu đồng.

- Chi hỗ trợ 01 đoàn tham quan học tập kinh nghiệm về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại các tỉnh phía Nam: 99,62 triệu đồng.

2. Chi hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất CN-TTCN theo Khoản 3 Điều 5 Thông tư 26 cho 11 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với số tiền 1.711 triệu đồng.

3. Chi tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu theo Khoản 4 Điều 5 Thông tư 26 là: 306,65 triệu đồng, bao gồm:

- Chi tổ chức Bình chọn và Lễ trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh: 281,26 triệu đồng.

- Chi tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia: 25,39 triệu đồng.

4. Chi phát triển cụm công nghiệp theo Khoản 7 Điều 5 Thông tư 26, cho việc lập Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Cm Nhượng: 109 triệu đồng.

5. Chi quản lý đề án khuyến công: 98 triệu đồng.

II. KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

1. Mục tiêu, đối tượng thụ hưởng: Theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngay 31/12/2015 của UBND tỉnh.

2. Nội dung thực hiện khuyến công năm 2018

1. Chi hỗ trợ hoạt động tư vấn, tập huấn, đào tạo theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-TCT ngày 18/02/2014 của liên Bộ Tài Chính - Bộ Công Thương (thông tư 26) là 190 triệu đồng, bao gồm:

- Chi hỗ trợ cho 02 lớp tập huấn về xây dựng nhãn hiệu sản phẩm và phổ biến cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến công tổ chức tại 2 cụm phía Bắc và cụm phía Nam: 90 triệu đồng.

- Chi hỗ trợ 01 đoàn tham quan học tập kinh nghiệm về Học tập kinh nghiệm phát triển công nghiệp nông thôn (phát triển công nghiệp cơ khí, công nghiệp hỗ trợ) và hoạt động khuyến công cho các cơ sở sản xuất cơ khí, rèn đúc tại các tnh phía Bắc nhằm nâng cao năng lực, đổi mới khoa học công nghệ: 100 triệu đồng.

2. Chi hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất CN-TTCN theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư 26 cho 10 cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp với số tiền dự kiến: 1.530 triệu đồng.

3. Chi tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương hiệu theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư 26 với số tiền 80 triệu đồng, bao gồm:

- Htrợ xây dựng nhãn hiệu cho 01 cơ sở (Công ty TNHH Thắm An): 30 triệu đồng.

- Chi tham gia bình chọn SPCNNTTB cấp khu vực và tổ chức 02 gian hàng giới thiệu sản phẩm CNNTTB tnh Hà Tĩnh là: 50 triệu đồng.

4. Chi hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho 01 cơ sở sản xuất công nghiệp theo quy định tại Khoản 7 Điều 5 Thông tư 26 là: 200 triệu đồng.

6. Chi quản lý đề án khuyến công: 80 triệu đồng.

(Chi tiết phụ lục kèm theo)

3. Nguồn kinh phí thực hiện

Ngân sách tỉnh đã cấp năm 2018 đã bố trí: 2.080 triệu đồng (Hai tỷ không trăm tám mươi triệu đồng) theo Quyết định số 3839/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao dtoán ngân sách Nhà nước năm 2018 cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các tổ chức, đơn vị cấp tỉnh.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. S Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch khuyến công tỉnh Hà Tĩnh năm 2018.

- Chủ trì phân bổ dự toán kinh phí cho các đơn vị triển khai thực hiện.

Chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra định kỳ, đột xuất, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu Kế hoạch đề ra, đảm bảo việc quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

- Kiểm tra, quyết toán kinh phí thực hiện chương trình theo quy định.

2. Sở Tài chính

Phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn Sở Công Thương thực hiện việc quyết toán kinh phí theo quy định.

3. Các s ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp Sở Công Thương, Sở Tài chính đnh kỳ, đột xuất, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ khuyến công, bảo đảm việc quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công đúng mục đích, có hiệu quả./.

 

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH HỖ TRỢ KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(kèm theo quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 ca UBND tỉnh)

TT

Nội dung

Kinh phí hỗ trợ dự kiến (triệu đồng)

Ghi chú

I

Hỗ trợ hoạt động tư vấn, tập huấn, đào tạo

190

Tổ chức 02 lớp tập huấn và 01 cuộc học tập kinh nghiệm

II

Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào SX CN-TTCN

1.530

Hỗ trợ cho 10 cơ sở SXCN

1

Hỗ trợ Đợt 1, giải ngân Quý III- 2018

1.025

7 cơ sở

2

Hỗ trợ Đợt 2, giải ngân Quý IV- 2018

505

3 cơ sở

III

Chi tổ chức bình chọn SPCNNTTB; Hội chợ, triển lãm; H trxây dựng, đăng ký thương hiệu

80

Tham gia bình chọn SP CNNTTB cấp khu vực; tổ chức 02 gian hàng giới thiệu sản phẩm CNNTTB tỉnh Hà Tĩnh; Hỗ trợ xây dựng 01 nhãn hiệu

IV

Hỗ trợ liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển cụm công nghiệp và di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường

200

Hỗ trợ 01 cơ s

V

Chi phí quản lý

80

4%

 

TỔNG CNG

2.080

 

 

CHI TIẾT KẾ HOẠCH HỖ TRỢ KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(kèm theo quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 ca UBND tỉnh)

TT

Nội dung

Sản phẩm chủ yếu/ đơn vị tính

Nội dung hỗ trợ

Địa chỉ, đơn vị

Giá trị đầu tư dự kiến (trđ)

Tỷ lệ hỗ tr(%)

Số tiền hỗ trợ (trđ)

Ghi chú

I

Hỗ trợ hoạt động tư vấn, tập huấn, đào tạo

 

 

190

 

1

Tập huấn xây dựng nhãn hiệu sản phẩm và phổ biến cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến công

2 Lớp

 

 

 

90

 

2

Học tập kinh nghiệm phát triển công nghiệp nông thôn (phát triển công nghiệp cơ khí, công nghiệp hỗ trợ) và hoạt động khuyến công

1 cuộc

Sở Công Thương

 

 

100

 

II

Hỗ trợ ng dụng máy móc tiên tiến vào SX CN-TTCN

5.715

 

1.530

 

 

Hỗ trợ đợt 1 - giải ngân Quý III-2018

 

 

 

 

 

1

Hỗ trợ ng dng máy móc thiết bị tiên tiến sản xuất than viên nén mùn cưa

viên nén gỗ

Hộ kinh doanh Nguyễn Trọng Hải, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên

550

30

165

 

2

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến dây chuyền may công nghiệp

may mặc

Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Hậu; P. Song Trí, TX Kỳ Anh

1.035

 

200

Mc tối đa

3

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến sản xuất bột canh cao cấp

Muối, bột canh

Công ty CP Muối và Thương mại Hà Tĩnh

600

30

180

 

4

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến dây chuyền cán tôn

Tôn cán

Hộ Kinh doanh Phan Công, xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc

800

 

200

Mức tối đa

5

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến sản xuất bún

Bún, phở

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu; P. Sông Trí, TX Kỳ Anh

100

30

30

 

6

Hỗ trợ ng dụng máy móc thiết bị tiên tiến sản xuất đồ mc

đmộc dân dụng

Công ty TNHH đồ gỗ Hoàng Lê Bình; CCN Thái Yên

425

30

125

 

7

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến sản xuất đồ mộc

đồ mộc dân dụng

Công ty TNHH đồ gỗ Tài Luận; CCN Thái Yên

425

30

125

 

 

H trợ đợt 2 - giải ngân Quý IV-2018

 

 

 

 

 

1

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến sản xuất than viên nén gỗ mùn cưa

viên nén gỗ

Công ty TNHH Tùng Minh TT Hương Khê, huyện Hương Khê

1.040

 

200

Mc tối đa

2

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến phục vụ đóng mới và sa chữa tàu thuyền.

Tàu thuyền

HTX Hải Hà xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà

740

 

200

Mc tối đa

3

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến sản xuất bánh đa nem

Bánh đa nem

Hộ kinh doanh Trương Quốc Dũng, xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh

350

30

105

 

III

Chi tổ chức bình chọn SPCNNTTB; Hội chợ, triển lãm; Hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương hiệu (theo khoản 4, điều 5, TT26)

 

 

80

 

1

Hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu sản phẩm Dầu lạc Thắm An

Dầu lạc

Công ty TNHH Thắm An, xã Sơn Hòa, huyện Hương Sơn

60

50

30

 

2

Tham gia bình chọn SPCNNTTB cấp khu vực; Tổ chức 02 gian hàng giới thiệu sản phm CNNTTB tỉnh Hà Tĩnh

 

Trung tâm KC và XTTM

 

 

50

 

IV

Hỗ trợ liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển cụm công nghiệp và di dời các cơ s gây ô nhiễm môi trường (theo khoản 7, điều 5, thông tư 26)

2.386

 

200

 

1

Hỗ trợ sa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải cho cơ sở sản xuất của Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh

 

Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh; KCN Vũng Áng I, TX Kỳ Anh

2.386

 

200

Mc tối đa

V

Chi phí quản lý

 

 

80

 

1

Chi phí quản lý kinh phí khuyến công

 

 

 

 

30

1.5%

2

Chi phí tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ khuyến công

 

 

 

 

50

2.5%

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1528/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1528/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2018
Ngày hiệu lực25/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1528/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1528/QĐ-UBND 2018 kế hoạch khuyến công địa phương Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1528/QĐ-UBND 2018 kế hoạch khuyến công địa phương Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1528/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýDương Tất Thắng
        Ngày ban hành25/05/2018
        Ngày hiệu lực25/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1528/QĐ-UBND 2018 kế hoạch khuyến công địa phương Hà Tĩnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1528/QĐ-UBND 2018 kế hoạch khuyến công địa phương Hà Tĩnh

            • 25/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực