Quyết định 1528/QĐ-UBND

Quyết định 1528/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 1528/QĐ-UBND 2018 nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1528/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 18 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN NĂM 2018-2022” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022”;

Thực hiện Quyết định số 1020/QĐ-BTP ngày 08/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 553/TTr-STP, ngày 12/7/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN NĂM 2018-2022” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022” và Quyết định số 1020/QĐ-BTP ngày 08/5/2018 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022”, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022” trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện hiệu quả các Quyết định số 242/QĐ-TTg , Quyết định số 1020/QĐ-BTP và kịp thời triển khai thi hành các nhiệm vụ tại Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022.

Xác định các hoạt động cụ thể, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các cấp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật.

2. Yêu cầu

Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại Kế hoạch.

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tổ chức thi hành pháp luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền các cấp trong công tác tổ chức thi hành pháp luật

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, Ban, Ngành tỉnh; UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018-2022.

2. Hoàn thiện thể chế về tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật

Nội dung thực hiện: Tham gia góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; dự thảo Thông tư hướng dẫn tiêu chí đánh giá tình hình thi hành pháp luật; dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của các Cơ quan, tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật... khi có yêu cầu.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành tỉnh; UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

3. Áp dụng thí điểm Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thu thập dữ liệu phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật (khi được giao)

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành tỉnh; UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018-2022.

4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tổ chức thi hành pháp luật

Nội dung thực hiện: Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập, lưu trữ dữ liệu về tình hình thi hành pháp luật và báo cáo tình hình thi hành pháp luật nhằm tạo nguồn dữ liệu đa dạng, sẵn có, giảm khó khăn về thời gian khi xây dựng các báo cáo tình hình thi hành pháp luật. Phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng phần mềm đánh giá tình hình thi hành pháp luật (phần mềm quan trắc tình hình thi hành pháp luật) khi có yêu cầu; vận hành phần mềm thu thập thông tin thi hành pháp luật (phần mềm phục vụ việc báo cáo tình hình thi hành pháp luật) kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia khi phần mềm được đưa vào sử dụng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành tỉnh; UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018-2022.

5. Bảo đảm các điều kiện cho công tác tổ chức thi hành pháp luật

a) Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thi hành pháp luật cho phù hợp với các hoạt động tổ chức thi hành pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban ngành tỉnh; UBND cấp huyện các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018-2022.

b) Bố trí biên chế pháp chế chuyên trách tại các Sở, Ban, Ngành tỉnh trong tổng biên chế được giao để thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế nói chung và làm đầu mối công tác tổ chức thi hành pháp luật nói riêng

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành tỉnh; UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018-2022.

c) Đào tạo, bồi dưỡng để tăng cường năng lực cho cán bộ, công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là kỹ năng, năng lực tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, năng lực phản ứng chính sách

- Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành tỉnh; UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018-2022.

6. Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật

Nội dung thực hiện: Xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật tại các đơn vị, địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành tỉnh; UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch theo nội dung, tiến độ đề ra.

Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành tỉnh; UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai Kế hoạch này.

Tổng hợp, xây dựng Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Đề án trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan

Trên cơ sở Kế hoạch này tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Phối hợp, báo cáo kịp thời với cơ quan tham mưu, cơ quan chủ trì trong việc thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này khi có yêu cầu.

Giao UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Định kỳ hằng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch về Sở Tư pháp (qua Phòng QLXLVPHC&TDTHPL) trước ngày 02 tháng 11 để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc nhiệm vụ cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo; nội dung chi, mức chi được thực hiện theo quy định pháp luật.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trên. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn vướng mắc phát sinh, các đơn vị báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1528/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1528/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2018
Ngày hiệu lực18/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1528/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1528/QĐ-UBND 2018 nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1528/QĐ-UBND 2018 nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1528/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýLê Quang Trung
        Ngày ban hành18/07/2018
        Ngày hiệu lực18/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1528/QĐ-UBND 2018 nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật Vĩnh Long

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1528/QĐ-UBND 2018 nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật Vĩnh Long

         • 18/07/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/07/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực