Quyết định 1529/QĐ-TTg

Quyết định 1529/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt nội dung thực hiện Dự án "Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu kinh tế - quốc phòng" đến hết năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1529/QĐ-TTg 2021 Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu kinh tế


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1529/-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT NỘI DUNG THỰC HIỆN DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG TRÍ THỨC TRẺ TÌNH NGUYỆN ĐẾN CÔNG TÁC TẠI CÁC KHU KINH TẾ - QUỐC PHÒNG” ĐẾN HẾT NĂM 2030

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng ngày 26 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 22/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về Khu kinh tế - quốc phòng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung thực hiện Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu kinh tế - quốc phòng” theo Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ đến hết năm 2030 với các nội dung sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 2.500 chỉ tiêu; thực hiện trong 5 đợt (thời gian thực hiện mi đợt là 24 tháng).

2. Thời gian thực hiện Dự án: Từ năm 2021 đến hết năm 2030.

3. Chế độ, chính sách đối với lực lượng trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu kinh tế - quốc phòng được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

a) Trong thời gian công tác tại các Khu kinh tế - quốc phòng được hưởng chế độ, chính sách như viên chức quốc phòng có cùng trình độ và đang công tác cùng địa bàn theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu kinh tế - quốc phòng giai đoạn 2010 - 2020”.

b) Sau khi hoàn thành nhiệm vụ dự án (24 tháng) được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 4, khoản 2 Điều 42 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các quy định của pháp luật có liên quan.

4. Kinh phí thực hiện Dự án: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Văn bản số 780/VPCP-NC ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý tiếp tục thực hiện Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu kinh tế - quốc phòng giai đoạn 2010 - 2020” theo Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ đến hết năm 2030; hàng năm, Bộ Quốc phòng lập dự toán thực hiện Dự án trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kinh tế/B
QP;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg;
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KHTH, Công báo;
- Lưu: VT
, NC (2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1529/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1529/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2021
Ngày hiệu lực15/09/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTuần trước
(16/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1529/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1529/QĐ-TTg 2021 Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu kinh tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1529/QĐ-TTg 2021 Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu kinh tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1529/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành15/09/2021
        Ngày hiệu lực15/09/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTuần trước
        (16/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1529/QĐ-TTg 2021 Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu kinh tế

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1529/QĐ-TTg 2021 Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu kinh tế

         • 15/09/2021

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/09/2021

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực