Quyết định 153/2008/QĐ-TTg

Quyết định 153/2008/QĐ-TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công thương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 153/2008/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công thương đã được thay thế bởi Quyết định 01/2020/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 03/01/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 153/2008/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công thương


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 153/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC THUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Cục Điều tiết điện lực là cơ quan trực thuộc Bộ Công thương, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công thương quản lý nhà nước về điều tiết hoạt động điện lực; tổ chức thực hiện nhiệm vụ điều tiết hoạt động điện lực nhằm cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng, sử dụng điện tiết kiệm, có hiệu quả và bảo đảm tính công bằng, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

2. Cục Điều tiết điện lực có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy và tài khoản riêng; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp và từ các khoản thu phí, lệ phí hoạt động điện lực; có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Cục Điều tiết điện lực thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Trình Bộ trưởng Bộ Công thương để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc ban hành:

a. Quy định phương án lập, trình tự, thủ tục ban hành giá bán lẻ điện;

b. Biểu giá bán lẻ điện;

c. Quy định các hành vi vi phạm và hình thức xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về hoạt động điện lực.

2. Trình Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt hoặc ban hành:

a. Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý Giấy phép hoạt động điện lực;

b. Quy định trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi phí tối thiểu và trình tự thực hiện;

c. Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục ngừng cấp điện, cắt điện hoặc giảm mức tiêu thụ điện;

d. Đề án thiết kế thị trường điện các cấp độ;

đ. Các quy định về hoạt động của thị trường điện lực, bao gồm: quy định vận hành thị trường điện; quy định lưới điện truyền tải; quy định lưới điện phân phối; quy định đo đếm điện năng; quy định áp dụng hợp đồng mua bán điện mẫu;

e. Các quy định về phương pháp lập, trình tự, thủ tục thẩm định và ban hành các loại giá và phí trong hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật;

g. Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

3. Giúp Bộ trưởng Bộ Công thương chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình và các quy định về điều tiết điện lực sau khi được phê duyệt.

4. Ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về điều tiết điện lực; các văn bản cá biệt; văn bản quy phạm nội bộ theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện các nhiệm vụ về điều tiết hoạt động điện lực và thị trường điện lực, bao gồm:

a. Thẩm định quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

b. Công bố danh mục các dự án nguồn và lưới điện truyền tải cần đầu tư phát triển hàng năm theo quy định được duyệt; theo dõi việc thực hiện kế hoạch các dự án đầu tư phát triển nguồn điện, lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối theo quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt;

c. Cấp, sửa đổi, bổ sung và thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực;

d. Ban hành các loại giá và phí của hoạt động điện lực, bao gồm: khung giá phát điện, khung giá bán buôn điện; giá truyền tải điện; giá phân phối điện; phí tham gia thị trường điện lực; phí giao dịch thị trường; phí điều độ hệ thống điện; phí sử dụng các dịch vụ phụ trợ và các phí khác;

đ. Phê duyệt hợp đồng mua bán điện song phương có thời hạn (Power Purchase Agreement - PPA) do các đơn vị phát điện và mua điện trình;

e. Kiểm tra, giám sát tình hình cung cấp điện và điều hành hệ thống điện để đảm bảo cân bằng cung - cầu điện;

g. Đề xuất các giải pháp khuyến khích hoặc hạn chế đầu tư phát triển các công trình nguồn điện, lưới điện bảo đảm cân bằng cung - cầu dài hạn và vận hành hệ thống điện ổn định, an toàn, tin cậy có mức độ dự phòng hợp lý, có chi phí sản xuất, vận hành thấp nhất.

h. Xác định, công bố tỷ lệ công suất và điện năng giữa hình thức mua, bán thông qua hợp đồng song phương có thời hạn và mua bán giao ngay cho các đơn vị phát điện cho các cấp độ phát triển của thị trường điện lực;

i. Xác định tình trạng mang tải của lưới điện theo đề nghị của đơn vị điện lực;

k. Phê duyệt phương thức hỗ trợ tài chính các dự án thực hiện quản lý nhu cầu điện (Demand-Side Management - DSM) và tiết kiệm năng lượng (Energy Efficiency - EE);

l. Điều tiết hoạt động của thị trường điện lực; kiến nghị cấp có thẩm quyền các phương án về sáp nhập hoặc chia tách các đơn vị hoạt động điện lực nhằm bảo đảm hoạt động cạnh tranh minh bạch của thị trường điện lực;

m. Kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện: quy định vận hành thị trường điện lực; Giấy phép hoạt động điện lực; hợp đồng mua bán điện song phương có thời hạn (PPA); biểu giá điện và phí các loại; các chương trình, dự án quản lý nhu cầu điện (DSM) và tiết kiệm năng lượng (EE) được duyệt; các quy định khác của pháp luật về hoạt động điện lực và thị trường điện lực;

6. Tham gia xây dựng quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; xây dựng chương trình tái cơ cấu ngành điện và mô hình thị trường điện các cấp độ phù hợp với lộ trình hình thành và phát triển thị trường điện lực Việt Nam và trình Bộ trưởng Bộ Công thương để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

7. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điều tiết điện lực và phát triển thị trường điện lực, các hoạt động liên quan tới liên kết lưới điện khu vực và phát triển thị trường điện lực các nước tiểu vùng sông Mê Kông (Greater Mekong Subregion - GMS) và ASEAN.

8. Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong hoạt động điều tiết điện lực.

9. Tổ chức đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng các yêu cầu của hoạt động điều tiết điện lực và vận hành thị trường ở các cấp độ phát triển của thị trường điện lực.

10. Lập báo cáo hàng năm về tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động điều tiết và vận hành của thị trường điện lực theo quy định.

11. Sử dụng ngân sách nhà nước được cấp, các khoản thu phí và lệ phí cấp phép, ghi điều tiết điện lực và các phí khác theo quy định của pháp luật.

12. Được yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; được sử dụng tư vấn trong và ngoài nước trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực điều tiết điện lực theo kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Công thương.

14. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Công thương.

15. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Công thương giao và theo quy định của pháp luật;

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng.

2. Phòng Pháp chế.

3. Phòng Giá điện và Phí.

4. Phòng Thị trường điện lực.

5. Phòng Quy hoạch và Giám đốc cân bằng cung - cầu.

6. Phòng Quan hệ công chúng và Cấp phép.

7. Phòng Công nghệ thông tin.

8. Chi cục Điều tiết điện lực miền Trung.

9. Chi cục Điều tiết điện lực miền Nam.

10. Trung tâm Nghiên cứu phát triển thị trường điện lực và Đào tạo.

Điều 4. Lãnh đạo

1. Cục Điều tiết điện lực có Cục trưởng và không quá 03 Phó Cục trưởng.

2. Cục trưởng và Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Công thương bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật.

3. Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Cục theo phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Công thương.

4. Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục; Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 258/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công nghiệp.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công thương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công thương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 153/2008/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu153/2008/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2008
Ngày hiệu lực23/12/2008
Ngày công báo08/12/2008
Số công báoTừ số 634 đến số 635
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/01/2020
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 153/2008/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 153/2008/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công thương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 153/2008/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công thương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu153/2008/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành28/11/2008
       Ngày hiệu lực23/12/2008
       Ngày công báo08/12/2008
       Số công báoTừ số 634 đến số 635
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/01/2020
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 153/2008/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công thương

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 153/2008/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công thương