Quyết định 153/QĐ-UBND

Quyết định 153/QĐ-UBND năm 2017 bãi bỏ Chỉ thị 23/2008/CT-UBND về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 153/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 23/2008/CT-UBND tỉnh Tiền Giang 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 153/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 06 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CHỈ THỊ SỐ 23/2008/CT-UBND NGÀY 08/10/2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị số 23/2008/CT-UBND ngày 08/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tin Giang.

Lý do: Không còn phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Công chứng năm 2014; Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Thông tư 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

 


Nơi nhận
:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam-BTP;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Ấp Bắc, Đài PTTHTG;
- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 153/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu153/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/02/2017
Ngày hiệu lực06/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 153/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 153/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 23/2008/CT-UBND tỉnh Tiền Giang 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 153/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 23/2008/CT-UBND tỉnh Tiền Giang 2017
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu153/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
       Người kýTrần Thanh Đức
       Ngày ban hành06/02/2017
       Ngày hiệu lực06/02/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 153/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 23/2008/CT-UBND tỉnh Tiền Giang 2017

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 153/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 23/2008/CT-UBND tỉnh Tiền Giang 2017

        • 06/02/2017

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 06/02/2017

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực