Quyết định 1530/QĐ-UBND

Quyết định 1530/QĐ-UBND năm 2017 về kế hoạch tăng cường đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2018-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1530/QĐ-UBND 2017 đầu tư trang thiết bị kỹ thuật phục vụ bảo vệ môi trường Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1530/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 07 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ HIỆN ĐẠI HÓA CÁC TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU, GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;

Căn cứ Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 623/TTr-STNMT ngày 08/8/2017 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 2479/STC-HCSN ngày 28/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch tăng cường đầu tư hiện đại hóa các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2018 - 2020 (kèm theo Kế hoạch).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng sở, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh (Quân);
- Phòng NN-NNTN (Nguyên, 01/9);
- Lưu: VT, Tu16/9.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Sử

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ HIỆN ĐẠI HÓA CÁC TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1530/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Căn cứ Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; đồng thời để từng bước tăng cường đầu tư hiện đại hóa các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, kịp thời ngăn ngừa, phát hiện hành vi gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững và hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch tăng cường đầu tư hiện đại hóa các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2018 - 2020, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích: Đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để kịp thời phát hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu: Việc đầu tư phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả; trong đó tập trung đầu tư phương tiện kỹ thuật để phát hiện các hành vi gây ô nhiễm môi trường, vệ sinh môi trường công cộng.

II. Mc tiêu:

1. Năm 2018 đầu tư đạt khoảng 50% nhu cầu trang thiết bị cho các ngành, đơn vị các huyện, thành phố Cà Mau.

2. Năm 2019 đầu tư đạt khoảng 70% nhu cầu trang thiết bị cho các ngành, các huyện, thành phố Cà Mau.

3. Năm 2020 đầu tư đạt 100% nhu cầu trang thiết bị cho các ngành, các huyện, thành phố Cà Mau.

III. Nội dung:

1. Danh mục đầu tư trang thiết bị kỹ thuật:

STT

Đơn vị

Nhu cầu đầu tư máy móc, thiết bị

Số lượng (cái)

1

Công an tỉnh

- 01 thiết bị đo nhanh khí;

- 01 thiết bị đo lưu lượng nước;

- 01 thiết bị ghi âm và ghi hình;

- 01 thiết bị thu mẫu môi trường (nước);

- 01 thiết bị bảo quản mẫu môi trường;

- 01 thiết bị định vị vệ tinh;

- 01 thiết bị đo nhanh nước.

07

2

Chi cục Bảo vệ môi trường

- 01 thiết bị trắc địa (do tìm đường ống ngầm);

- 01 thiết bị đo lưu lượng nước;

- 01 thiết bị ghi âm và ghi hình;

- 01 thiết bị thu mẫu môi trường (nước);

- 01 thiết bị bảo quản mẫu môi trường;

- 01 thiết bị định vị vệ tinh;

- 01 thiết bị đo nhanh nước.

07

3

Ban Quản lý Khu kinh tế

- 01 thiết bị ghi âm và ghi hình;

- 01 thiết bị thu mẫu môi trường (nước);

- 01 thiết bị bảo quản mẫu môi trường;

- 01 Phương tiện đo độ ồn;

- 01 thiết bị định vị vệ tinh;

- 01 thiết bị đo nhanh nước.

06

4

Huyện Đầm Dơi

- 01 thiết bị ghi âm và ghi hình;

- 01 thiết bị thu mẫu môi trường (nước);

- 01 thiết bị bảo quản mẫu môi trường;

- 01 Phương tiện đo độ ồn;

- 01 thiết bị định vị vệ tinh;

- 01 thiết bị đo nhanh nước.

06

5

Huyện Phú Tân

- 01 thiết bị ghi âm và ghi hình;

- 01 thiết bị thu mẫu môi trường (nước);

- 01 thiết bị bảo quản mẫu môi trường;

- 01 Phương tiện đo độ ồn;

- 01 thiết bị định vị vệ tinh;

- 01 thiết bị đo nhanh nước.

06

6

Huyện Thới Bình

- 01 thiết bị ghi âm và ghi hình;

- 01 thiết bị thu mẫu môi trường (nước);

- 01 thiết bị bảo quản mẫu môi trường;

- 01 Phương tiện đo độ ồn;

- 01 thiết bị định vị vệ tinh;

- 01 thiết bị đo nhanh nước.

06

7

Huyện U Minh

- 01 thiết bị ghi âm và ghi hình;

- 01 thiết bị thu mẫu môi trường (nước);

- 01 thiết bị bảo quản mẫu môi trường;

- 01 Phương tiện đo độ ồn;

- 01 thiết bị định vị vệ tinh;

- 01 thiết bị đo nhanh nước.

06

8

Huyện Năm Căn

- 01 thiết bị ghi âm và ghi hình;

- 01 thiết bị thu mẫu môi trường (nước);

- 01 thiết bị bảo quản mẫu môi trường;

- 01 Phương tiện đo độ ồn;

- 01 thiết bị định vị vệ tinh;

- 01 thiết bị đo nhanh nước.

06

9

Huyện Cái Nước

- 01 thiết bị ghi âm và ghi hình;

- 01 thiết bị thu mẫu môi trường (nước);

- 01 thiết bị bảo quản mẫu môi trường;

- 01 Phương tiện đo độ ồn;

- 01 thiết bị định vị vệ tinh;

- 01 thiết bị đo nhanh nước.

06

10

Huyện Trần Văn Thời

- 01 thiết bị ghi âm và ghi hình;

- 01 thiết bị thu mẫu môi trường (nước);

- 01 thiết bị bảo quản mẫu môi trường;

- 01 phương tiện đo độ ồn;

- 01 thiết bị định vị vệ tinh;

- 01 thiết bị đo nhanh nước.

06

11

Thành phố Cà Mau

- 01 thiết bị ghi âm và ghi hình;

- 01 thiết bị thu mẫu môi trường (nước);

- 01 thiết bị bảo quản mẫu môi trường;

- 01 Phương tiện đo độ ồn;

- 01 thiết bị định vị vệ tinh;

- 01 thiết bị đo nhanh nước.

06

12

Huyện Ngọc Hiển

- 01 thiết bị ghi âm và ghi hình;

- 01 thiết bị thu mẫu môi trường (nước);

- 01 thiết bị bảo quản mẫu môi trường;

- 01 Phương tiện đo độ ồn;

- 01 thiết bị định vị vệ tinh;

- 01 thiết bị đo nhanh nước.

06

2. Kế hoạch đầu tư các trang thiết bị:

2.1. Dự toán:

Tổng kinh phí đầu tư: Khoảng 6.190.000.000 đồng (Sáu tỷ, một trăm chín mươi triệu đồng), phân kỳ đầu tư trong 03 năm, cụ thể như sau:

STT

Trang thiết bị

Đơn giá (đồng)

Số lượng

Thành tiền (đồng)

1

Thiết bị thu mẫu môi trường (thu mẫu nước)

25.000.000

12

300.000.000

2

Thiết bị ghi âm, ghi hình

40.000.000

12

480.000.000

3

Máy trắc địa (dò tìm đường ống ngầm)

1.500.000.000

01

1.500.000.000

4

Thiết bị bảo quản mẫu môi trường (tủ trữ mẫu)

110.000.000

12

1.320.000.000

5

Thiết bị đo nhanh nước

40.000.000

12

480.000.000

6

Thiết bị đo lưu lượng nước

125.000.000

02

250.000.000

7

Phương tiện đo độ ồn

140.000.000

10

1.400.000.000

8

Thiết bị định vị vệ tinh

15.000.000

12

180.000.000

9

Thiết bị đo nhanh khí

280.000.000

01

280.000.000

Tổng

73

6.190.000.000

2.2. Lộ trình đầu tư:

- Năm 2018; Đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cho Công an tỉnh, Chi cục Bảo vệ môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế. Riêng đối với UBND các huyện, thành phố Cà Mau sẽ đầu tư thiết bị đo nhanh nước và phương tiện đo độ ồn.

- Năm 2019 - 2020; Đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cho UBND các huyện: Cái Nước, Trần Văn Thời, thành phố Cà Mau, Đầm Dơi, Năm Căn, Thới Bình, Phú Tân, Ngọc Hiển, U Minh.

2.3. Nguồn vốn: Từ nguồn đầu tư phát triển hàng năm của tỉnh Cà Mau.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Cà Mau triển khai Kế hoạch này; chủ động xây dựng kế hoạch mua sắm, đầu tư cụ thể hàng năm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình cấp thẩm quyền bổ sung Kế hoạch “Đầu tư hiện đại hóa các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2018 - 2020” vào Kế hoạch đầu tư công của tỉnh đến năm 2020.

3. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, đề xuất UBND tỉnh phân bổ kinh phí đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch phê duyệt.

4. Công an tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau; Chi cục Bảo vệ môi trường: Phối hợp với các sở, ngành; đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; đồng thời tiếp nhận, sử dụng thiết bị theo đúng hướng dẫn kỹ thuật, định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng và bảo quản thiết bị theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1530/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1530/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2017
Ngày hiệu lực07/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1530/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1530/QĐ-UBND 2017 đầu tư trang thiết bị kỹ thuật phục vụ bảo vệ môi trường Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1530/QĐ-UBND 2017 đầu tư trang thiết bị kỹ thuật phục vụ bảo vệ môi trường Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1530/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýLê Văn Sử
        Ngày ban hành07/09/2017
        Ngày hiệu lực07/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1530/QĐ-UBND 2017 đầu tư trang thiết bị kỹ thuật phục vụ bảo vệ môi trường Cà Mau

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1530/QĐ-UBND 2017 đầu tư trang thiết bị kỹ thuật phục vụ bảo vệ môi trường Cà Mau

            • 07/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực