Quyết định 1531/QĐ-UBND

Quyết định 1531/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Quyết định 1531/QĐ-UBND 2018 danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách xây dựng Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1531/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 25 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định 162/QĐ-TTg ngày 31/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 276/TTr-STC ngày 15/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai; gồm 38 danh mục, cụ thể như sau:

(Chi tiết danh mục dịch vụ sự nghiệp công theo phụ biểu đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Căn cứ danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước được phê duyệt tại Điều 1 và định mức kinh tế kỹ thuật do Trung ương ban hành, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng giá dịch vụ sự nghiệp công, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Căn cứ danh mục và giá dịch vụ được phê duyệt, trong quá trình xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh về phương thức tổ chức thực hiện (đấu thầu, đặt hàng,...) để cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công theo quy định.

3. Giao Sở Xây dựng định kỳ hàng năm căn cứ quy định của Trung ương và tình hình thực tế tại địa phương tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực ngành mình để ban hành, áp dụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT. HĐND, UBND tỉnh;
- CVP, PCVP1;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, QLĐT 1,2,3,4,5, TH2

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Dương

 

PHỤ BIỂU

DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC XÂY DỰNG ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số: 1531/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Lào Cai)

TT

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do Trung ương ban hành (Quyết định số 162/QĐ-TTg ngày 31/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ)

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

NSNN bảo đảm toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ

NSNN hỗ trợ một phần chi phí theo lộ trình tính giá dịch vụ công

Ghi chú

Danh mục dịch vụ áp dụng theo Quy định của Trung ương

Danh mục dịch vụ sửa đổi, bổ sung để áp dụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

A

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP KINH TẾ

 

 

 

 

 

1

Lập các đồ án quy hoạch theo phân cấp:

 

 

x

 

 

-

Quy hoạch xây dựng vùng liên tnh, vùng chức năng đặc thù có ý nghĩa quốc gia, vùng dọc tuyến đường cao tốc, hành lang kinh tế liên tnh; quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù cấp quốc gia; quy hoạch chung đô thị mới có phạm vi quy hoạch liên quan đến địa giới hành chính của hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương với đô thị loại III trở lên và các quy hoạch khác do Thủ tướng Chính phủ giao

 

 

x

 

 

-

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị quốc gia

 

 

x

 

 

-

 Quy hoạch cấp nước, quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải vùng liên tỉnh; quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng liên tỉnh

 

 

x

 

 

-

Quy hoạch phát triển hệ thống công sở các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập ở trung ương

 

 

x

 

 

-

Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam, quy hoạch phát triển xi măng, các chương trình, đề án quốc gia về vật liệu xây dựng; quy hoạch phát triển các sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu (trừ quy hoạch phát triển xi măng); quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng chủ yếu, khoáng sản làm xi măng

 

 

x

 

 

-

Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng

 

 

x

 

 

2

Nghiên cứu thiết kế đin hình, thiết kế mẫu trong các lĩnh vực qun lý nhà nước của Bộ Xây dựng

 

 

x

 

 

3

Xây dựng cơ sở dữ liệu, đo đạc, thành lập bn đồ chuyên ngành Xây dựng

 

 

x

 

 

4

Xây dựng, thu thập, duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; phát triển cổng thông tin điện tử

 

 

x

 

 

5

Điều tra thống kê:

 

 

x

 

 

 

Thực hiện các cuộc điều tra thống kê quốc gia được Chính phủ giao cho Bộ Xây dựng chủ trì gồm: Chỉ số giá xây dựng; Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước, tập trung

 

 

x

 

 

 

Thực hiện các cuộc điều tra thống kê định kỳ nhằm thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng

 

 

x

 

 

B

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

 

 

x

 

 

1

Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật trong các lĩnh vực qun lý nhà nước của Bộ Xây dựng

 

 

x

 

 

2

Đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi của Bộ Xây dựng quản lý

 

 

x

 

 

C

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

 

x

 

 

1

Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Bộ Xây dựng

 

 

x

 

 

2

Xây dựng và thực hiện các chương trình quan trc hiện trạng môi trường, các tác động đối với môi trường trong lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng

 

 

x

 

 

3

Các nhiệm vụ, dự án sự nghiệp môi trường; ứng phó với biến đi khí hậu thuộc chức năng qun lý nhà nước của Bộ Xây dựng; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu qu trong các công trình xây dựng

 

 

x

 

 

4

Xây dựng và duy trì hoạt động hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường ngành Xây dựng

 

 

x

 

 

D

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG VXÂY DỰNG

 

 

x

 

 

1

Dịch vụ phát hành các n phẩm, sách, báo, tạp chí khoa học chuyên ngành xây dựng, ph biến pháp luật ngành Xây dựng

 

 

x

 

 

E

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG TRONG LĨNH VỰC ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ

 

 

x

 

 

1

Nhóm dịch vụ giáo dục nghề nghiệp: Dịch vụ đào tạo trình độ cao đẳng, liên thông trung cấp - cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác

 

 

x

 

 

2

Nhóm dịch vụ giáo dục đại học: Dịch vụ đào tạo liên thông cao đẳng - đại học, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ

 

 

x

 

 

3

Xây dựng chương trình và đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Xây dựng và các đối tượng khác theo chương trình, đề án, nhiệm vụ được giao do ngân sách nhà nước hỗ trợ

 

 

x

 

 

4

Xây dựng chương trình và đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về qun lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp

 

 

x

 

 

F

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

 

 

x

 

 

1

Dịch vụ khám, chữa bệnh ngành Xây dựng

 

 

x

 

 

G

 

 

Dịch vụ thuộc lĩnh vực quy hoạch.

 

 

 

1

 

 

Dịch vụ định hướng không gian kiến trúc cảnh quan đô thị trên địa bàn thành phố phù hợp với chính sách chung của Nhà nước và quy hoạch xây dựng cụ thể ở địa phương.

x

 

 

2

 

 

Dịch vụ thỏa thuận tuyến các công trình kỹ thuật đô thị và thỏa thuận các đồ án quy hoạch.

x

 

 

3

 

 

Dịch vụ đề xuất định hướng lập các dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch

x

 

 

4

 

 

Dịch vụ tổ chức nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc đô thị theo đề tài.

x

 

 

5

 

 

Dịch vụ nghiên cứu, phổ biến thiết kế mẫu các công trình kiến trúc cho các vùng đô thị, nông thôn.

x

 

 

6

 

 

Dịch vụ khảo sát, đo đạc, thiết kế các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch vùng, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết các khu chức năng đô thị, các thị trấn huyện lỵ, thị xã, các vùng đầu tư lập trung.

x

 

 

7

 

 

Dịch vụ nghiên cứu, rà soát điều chỉnh các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng phát triển đô thị và nông thôn của địa phương cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

x

 

 

8

 

 

Dịch vụ cung cấp tài liệu, số liệu cho các chủ đầu tư để lập dự án đầu tư - xây dựng, cập nhật tài liệu quy hoạch theo định kỳ.

x

 

 

9

 

 

Dịch vụ công bố các đồ án quy hoạch xây dựng

x

 

 

10

 

 

Dịch vụ Cung cấp các thông tin, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu.

x

 

 

H

 

 

Dịch vụ kiểm định xây dựng

 

 

 

1

 

 

Dịch vụ kiểm tra, kiểm định đánh giá chất lượng xây dựng công trình, chất lượng các sản phẩm vật liệu xây dựng.

 

x

 

2

 

 

Dịch vụ tư vấn tìm nguyên nhân gây ra sự cố công trình, đề xuất phương án giải quyết.

 

x

 

3

 

 

Dịch vụ kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

 

x

 

I

 

 

Dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực đào tạo, dạy nghề

 

 

 

1

 

 

Phối hợp, tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng

x

 

 

2

 

 

Thực hiện, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng

x

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1531/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1531/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2018
Ngày hiệu lực25/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1531/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1531/QĐ-UBND 2018 danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách xây dựng Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1531/QĐ-UBND 2018 danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách xây dựng Lào Cai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1531/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Thanh Dương
        Ngày ban hành25/05/2018
        Ngày hiệu lực25/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1531/QĐ-UBND 2018 danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách xây dựng Lào Cai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1531/QĐ-UBND 2018 danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách xây dựng Lào Cai

            • 25/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực