Quyết định 1533/QĐ-TTg

Quyết định 1533/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải các bệnh viện tỉnh Nghệ An” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1533/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh Dự án Đầu tư xử lý nước thải các bệnh viện tỉnh Nghệ An


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1533/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN “ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI, RÁC THẢI CÁC BỆNH VIỆN TỈNH NGHỆ AN” SỬ DỤNG VỐN VAY ODA CỦA CHÍNH PHỦ ĐỨC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số: 5736/TTr-BKHĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 và 5733/BC-BKHĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải các bệnh viện tỉnh Nghệ An” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức, với nội dung: Thời gian thực hiện Dự án đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An:

- Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án theo quy định (trong đó cần lưu ý tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan tại Báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định hiện hành để điều chỉnh, bổ sung và bố trí Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm tương ứng cho Dự án sau khi điều chỉnh.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, bảo đảm hiệu quả và kết thúc Dự án trước ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Phạm Bình Minh;
- Như Điều 3;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành,
 
các Vụ: TH, KTTH, KGVX;
- Lưu: VT, QHQT (2).NL

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1533/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1533/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2021
Ngày hiệu lực15/09/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTuần trước
(15/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1533/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1533/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh Dự án Đầu tư xử lý nước thải các bệnh viện tỉnh Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1533/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh Dự án Đầu tư xử lý nước thải các bệnh viện tỉnh Nghệ An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1533/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Bình Minh
        Ngày ban hành15/09/2021
        Ngày hiệu lực15/09/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTuần trước
        (15/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1533/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh Dự án Đầu tư xử lý nước thải các bệnh viện tỉnh Nghệ An

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1533/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh Dự án Đầu tư xử lý nước thải các bệnh viện tỉnh Nghệ An

              • 15/09/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/09/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực