Quyết định 1534/QĐ-UBND

Quyết định 1534/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai, duy trì và cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018-2019

Nội dung toàn văn Quyết định 1534/QĐ-UBND 2018 duy trì cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử Bắc Kạn 2018 2019


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1534/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 12 tháng 09 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, DUY TRÌ VÀ CẬP NHẬT KIẾN TRÚC CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH BẮC KẠN, GIAI ĐOẠN 2018 - 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Giao dịch Điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 898/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26 tháng 08 năm 2016 của Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Công văn số 464/BNV-CCHC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1597/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn, phiên bản 1.0;

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 599/TTr-STTTT ngày 19 tháng 6 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai, duy trì và cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 - 2019.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Nhung.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, DUY TRÌ VÀ CẬP NHẬT KIẾN TRÚC CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH BẮC KẠN, GIAI ĐOẠN 2018-2019
(Kèm theo Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Bắc Kạn, phiên bản 1.0, góp phần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), phát triển về chiều rộng và chiều sâu trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Các nội dung triển khai thực hiện phải phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo đúng định hướng của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cấp, các ngành có liên quan.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng Quy chế quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin dựa trên Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh

- Nội dung: Thể hiện các quy định về yêu cầu, nguyên tắc áp dụng Kiến trúc; phân công vị trí, vai trò của các bên liên quan thuộc quy trình quản lý, đầu tư chương trình, đề án, dự án CNTT trong tất cả các giai đoạn thực hiện (Lập kế hoạch, triển khai dự án, kết nối thử nghiệm, vận hành thử và vận hành).

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019.

2. Triển khai các chương trình, dự án trong giai đoạn 2018 - 2019

(Có phụ biểu chi tiết gửi kèm)

3. Cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn

a) Nội dung cập nhật gồm:

- Cập nhật đánh giá hiện trạng phát triển chính quyền điện tử của tỉnh.

- Cập nhật mô hình trao đổi thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan.

- Cập nhật mô tả chi tiết các thành phần còn lại trong sơ đồ tổng thể Kiến trúc.

- Cập nhật lộ trình/kế hoạch thực hiện/nguồn kinh phí và trách nhiệm triển khai các thành phần trong kiến trúc.

b) Đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

c) Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2018-2019.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Từ nguồn ngân sách địa phương, ngân sách trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Là đơn vị đầu mối, phối hợp, đôn đốc với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai các nội dung đề ra tại Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc cập nhật, duy trì Kiến trúc Chính quyền điện tử.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giám sát việc triển khai thực hiện, duy trì Kiến trúc chính quyền điện tử của các đơn vị, địa phương.

2. Các Sở, ban, ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chủ động đầu tư, nâng cấp hệ thống trang thiết bị CNTT, các phần mềm chuyên ngành, đảm bảo an toàn thông tin mạng tại đơn vị. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn cần sử dụng máy tính được trang bị máy có cấu hình đáp ứng yêu cầu công việc.

- Chủ động rà soát, xây dựng quy trình và công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được cung cấp trực tuyến ở mức 3, 4. Đầu tư trang thiết bị, bố trí nhân lực có trình độ chuyên môn tốt và trách nhiệm cao tại bộ phận một cửa để kịp thời cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho người dân, doanh nghiệp.

- Sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng theo quy định.

- Ứng dụng hiệu quả các hệ thống thông tin đã được triển khai, bao gồm: Đảm bảo việc sử dụng và tuyên truyền về hệ thống phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, nâng cao số lượng dịch vụ công trực tuyến được cung cấp và chất lượng sử dụng (số lượng hồ sơ phát sinh trực tuyến); Sử dụng tốt phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, tăng cường việc sử dụng văn bản điện tử được xác thực bằng chữ ký số chuyên dùng, hạn chế tối đa việc sử dụng văn bản giấy cả trong nội bộ và trong trao đổi với các đơn vị khác.

- Chủ động, tích cực thực hiện các giao dịch điện tử khi giao dịch với các đơn vị khác (sử dụng dịch vụ công trực tuyến do các đơn vị khác cung cấp như: Dịch vụ thuế điện tử, Bảo hiểm xã hội điện tử, Kho bạc điện tử...)

- Quán triệt ý thức, trách nhiệm tuân thủ các quy tắc đảm bảo an toàn thông tin mạng trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị.

- Khi triển khai các chương trình, đề án, dự án về Công nghệ thông tin đều phải được Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, cho ý kiến bằng văn bản về sự phù hợp với Kiến trúc từ bước xin chủ trương đầu tư, lập kế hoạch đến các bước triển khai dự án, kết nối thử nghiệm, vận hành thử và vận hành.

Trên đây là Kế hoạch triển khai, duy trì và cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH BẮC KẠN, GIAI ĐOẠN 2018-2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Nội dung Công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Kinh phí thực hiện

Ghi chú

1

Nâng cấp cổng thông tin điện tử của tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND các cấp, các Sở, các đơn vị khác có liên quan

2.000

 

2

Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành và quyết toán ngân sách

Sở Tài chính

Các đơn vị thụ hưởng

2.979

QĐ 727/QĐ- UBND ngày 09/5/2018

3

Xây dựng cơ sở dữ liệu về dân cư

Công an tỉnh

Các đơn vị thụ hưởng

 

Theo nội dung thực hiện Đề án 896i

4

Triển khai Chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước, các đoàn thể của tỉnh

Sở TTTT

Các đơn vị thụ hưởng

500

832/QĐ-UBND ngày 16/6/2017

5

Triển khai phần mềm Quản lý cán bộ công chức, viên chức và CSDL CBCC của tỉnh Bắc Kạn

Sở TTTT

Các đơn vị thụ hưởng

5.700

 

6

Xây dựng hệ thống An toàn thông tin toàn tỉnh: Triển khai kế hoạch giám sát, ứng phó nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh theo Quyết định 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Sở TTTT

Các đơn vị liên quan

2.000

 

7

Nâng cấp, mở rộng Trung tâm tích hợp dữ liệu và hệ thống thư điện tử tỉnh Bắc Kạn

Sở TTTT

Các đơn vị thụ hưởng

17.877

QĐ 1542/QĐ- UBND ngày 29/9/2017

8

Đào tạo cho cán bộ, CNVC về chuẩn kỹ năng CNTT

Sở Nội vụ, Sở TTTT

Các đơn vị liên quan

 

Kinh phí xã hội hóa

9

Xây dựng CSDL về đất đai của tỉnh Bắc Kạn

Sở TNMT

Các đơn vị thụ hưởng

30.000ii

QĐ 652/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh

 

TỔNG CỘNG

 

 

61.182

 

i Đề án 896: Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 ban hành theo Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

ii Theo Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Điều chỉnh dự án tổng thể xây dựng Hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bắc Kạn, tổng kinh phí đầu tư trong các năm 2018-2019 là 100 tỷ đồng, trong đó, nguồn ngân sách trung ương là 70 tỷ đồng và ngân sách địa phương đối ứng là 30 tỷ đồng.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1534/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1534/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2018
Ngày hiệu lực12/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1534/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1534/QĐ-UBND 2018 duy trì cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử Bắc Kạn 2018 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1534/QĐ-UBND 2018 duy trì cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử Bắc Kạn 2018 2019
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1534/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýPhạm Duy Hưng
        Ngày ban hành12/09/2018
        Ngày hiệu lực12/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1534/QĐ-UBND 2018 duy trì cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử Bắc Kạn 2018 2019

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1534/QĐ-UBND 2018 duy trì cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử Bắc Kạn 2018 2019

         • 12/09/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/09/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực