Quyết định 1535/QĐ-UBND

Quyết định 1535/QĐ-UBND năm 2019 quy định về Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 1535/QĐ-UBND 2019 đánh giá ứng dụng Công nghệ thông tin cơ quan nhà nước Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1535/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 28 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2342/QĐ-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 531/TTr-STTTT ngày 08 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định về Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La.

Điều 2. Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin theo quy định này là một cơ sở đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua - khen thưởng hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này thay thế Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin, Trang thông tin điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KGVX, 15 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

QUY ĐỊNH

BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành (gọi chung là các cơ quan nhà nước cấp tỉnh); UBND các huyện, thành phố (gọi chung là các cơ quan nhà nước cấp huyện).

Điều 3. Mục đích đánh giá, xếp hạng

1. Việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước của tỉnh; từng bước xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Sơn La.

2. Giúp UBND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan theo dõi, phát hiện chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý và điều hành.

3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong ứng dụng CNTT nhằm tạo tiền đề cho việc xây dựng các cơ quan điển hình, cá nhân tiêu biểu trong việc ứng dụng CNTT, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính.

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện đánh giá, xếp hạng

1. Việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước phải bảo đảm tính khoa học, công khai, khách quan, minh bạch, phản ánh đúng thực trạng ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước tại thời điểm đánh giá.

2. Cho phép cơ quan nhà nước có thể tự đánh giá và đối chiếu với kết quả đánh giá của UBND tỉnh thông qua việc công khai phương pháp đánh giá, cách tính điểm đối với các nội dung đánh giá.

3. Quá trình đánh giá, xếp hạng phải tuân thủ các tiêu chí đánh giá và phù hợp với đặc thù về yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Nội dung Bộ tiêu chí đánh giá

1. Nội dung Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh gồm các hạng mục chính sau:

a) Hạ tầng kỹ thuật CNTT;

b) Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ cơ quan;

c) Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp;

d) Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin;

đ) Nhân lực CNTT;

e) Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT.

Chi tiết Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh được quy định tại Phụ lục I.

2. Nội dung Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước cấp huyện gồm các hạng mục chính sau:

a) Hạ tầng kỹ thuật CNTT khối UBND huyện;

b) Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ cơ quan;

c) Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp;

d) Ứng dụng CNTT tại cấp xã;

đ) Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin;

e) Nhân lực CNTT;

g) Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT.

Chi tiết Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước cấp huyện được quy định tại Phụ lục II.

Điều 6. Trình tự, thời gian thực hiện đánh giá, xếp hạng và công bố kết quả

1. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế triển khai tại đơn vị, báo cáo kết quả hoạt động triển khai ứng dụng CNTT theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, gửi kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 25 tháng 10.

 Cơ quan, đơn vị nào gửi báo cáo chậm (sau 5 ngày kể từ ngày 25 tháng 10 hàng năm) hoặc không gửi báo cáo thì xem như không được đánh giá, xếp hạng và phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh do không thực hiện nghiêm túc Quy định này.

2. Trên cơ sở kết quả báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện thẩm định, xác minh số liệu.

3. Sau khi có kết quả thẩm định, xác minh, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp số liệu, đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký, ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh vào tháng 12 của năm đánh giá.

Điều 7. Thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp hạng

Cơ sở thẩm định, đánh giá, xếp hạng:

1. Số liệu cung cấp của các cơ quan, đơn vị theo mẫu Phụ lục tại Điều 5 Quy định này.

2. Đối chiếu, kiểm tra tính hợp lệ về thông tin, số liệu có liên quan từ các cơ quan chuyên môn cung cấp.

3. Kết quả khảo sát thực tế (nếu có).

Điều 8. Phương pháp đánh giá, xếp hạng

Việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của cơ quan Nhà nước được thực hiện bằng hình thức cho điểm đối với các tiêu chí, hạng mục, quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 5 Quy định này. Điểm đánh giá sau đó sẽ được sử dụng để xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của từng cơ quan.

Điều 9. Xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT

1. Việc xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước được thực hiện căn cứ vào điểm đánh giá ứng dụng của từng cơ quan để xếp hạng theo thứ tự từ cao xuống thấp và xác định mức độ Tốt, Khá, Trung bình và Yếu.

Các mức Tốt, Khá, Trung bình và Yếu được xác định như sau : mức Tốt: là đơn vị có tổng điểm đạt từ 85 điểm trở lên; mức Khá: Là đơn vị có tổng điểm đạt từ 70 điểm đến dưới 85 điểm; mức Trung bình: Là đơn vị có tổng điểm đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm; mức Yếu: Là đơn vị có tổng điểm dưới 50 điểm.

2. Thực hiện xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT theo 2 nhóm cơ quan bao gồm:

- Xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT các cơ quan nhà nước cấp tỉnh.

- Xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT các cơ quan nhà nước cấp huyện.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị

1. Tổ chức thực hiện báo cáo đánh giá kết quả ứng dụng CNTT của đơn vị một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời theo đúng quy định này.

2. Tạo điều kiện để Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, xác minh số liệu do cơ quan, đơn vị cung cấp.

3. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của đơn vị mình.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chủ trì tổng hợp các báo cáo về mức độ ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh định kỳ hàng năm; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy định này.

2. Xây dựng, hiệu chỉnh, trình bổ sung, sửa đổi các tiêu chí đánh giá về ứng dụng CNTT phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và điều hành của các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

Đưa kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT theo Quy định này vào nội dung xác định trách nhiệm trong thực thi công vụ của người đứng đầu và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; chấm điểm chỉ số cải cách hành chính; bình xét thi đua - khen thưởng hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.

 

PHỤ LỤC I

BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CNTT CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH
(
Ban hành kèm theo Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

Bộ tiêu chí quy định hệ thống các tiêu chí và thang điểm đánh giá từng tiêu chí để thực hiện đánh giá và xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh.

1. Bộ tiêu chí được đánh giá theo thang điểm 100 điểm, gồm các hạng mục chính sau:

- Hạ tầng kỹ thuật CNTT: 6 điểm;

- Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ cơ quan: 27 điểm;

- Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp: 48 điểm;

- Công tác đảm bảo an toàn thông tin: 7 điểm;

- Nhân lực CNTT: 5 điểm;

- Môi trường tổ chức và chính sách: 7 điểm.

2. Chi tiết cho điểm các tiêu chí 06 hạng mục A, B, C, D, E, G dưới đây:

STT

Các tiêu chí

Cách tính điểm

Điểm

Điểm tối đa

A. HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT

 

6

1

Tỷ lệ % máy tính kết nối Internet của cơ quan = Tổng số máy tính của cơ quan được kết nối Internet/Tổng số máy tính của cơ quan (trừ máy tính soạn thảo văn bản mật) x 100%

Điểm = Tỷ lệ % x điểm tối đa

Tỷ lệ % x 2

2

2

Hệ thống mạng nội bộ (LAN) có dây

2

2

Không có

0

3

Hệ thống tường lửa bảo vệ cho hệ thống mạng LAN

1

1

Không có

0

4

Hệ thống sao lưu, đảm bảo an toàn dữ liệu cho hệ thống mạng LAN

1

1

Không có

0

B. ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ CƠ QUAN

 

27

1

Sử dụng thư điện tử công vụ tên miền sonla.gov.vn

 

5

 

Tỷ lệ % CBCC thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ trong công việc (truy cập nhiều hơn 01 lần/ngày)

Điểm = Tỷ lệ % x điểm tối đa

Tỷ lệ % x 5

2

Sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành

 

14

2.1

Sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tại cơ quan

 

12

Mức độ sử dụng

Ứng dụng phần mềm trong toàn cơ quan để:

 

 - Tiếp nhận, phân chia văn bản điện tử đến

2

 - Trình, thẩm định dự thảo, phát hành VB điện tử đi

3

 - Lập hồ sơ công việc (gắn các văn bản đi, đến có chung mã hồ sơ vào cùng 1 HSCV)

2

 - Thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, thông báo lịch công tác của cơ quan, các chương trình, kế hoạch…..

1

 - Tỷ lệ văn bản điện tử đi có dùng chữ ký số trao đổi với các CQNN trên địa bàn tỉnh

Tỷ lệ % x 4

2.2

Triển khai phần mềm đến 100% đơn vị sự nghiệp trực thuộc

 

2

3

Sử dụng phần mềm Quản lý cán bộ công chức viên chức

Có sử dụng

1

1

Không sử dụng

0

4

Sử dụng phần mềm Quản lý tài chính - Kế toán

Có sử dụng

1

1

Không sử dụng

0

5

Sử dụng phần mềm Quản lý tài sản

Có sử dụng

1

1

Không sử dụng

0

6

Sử dụng các phần mềm chuyên ngành khác (ngoài các phần mềm kể trên)

- 1 phần mềm (chỉ ứng dụng trong nội bộ cơ quan) được 1 điểm

- Tổng điểm tối đa không quá 3 điểm

 

3

7

Gửi nhận văn bản điện tử

Tỷ lệ % văn bản điện tử đi = (Tổng số văn bản gửi đi bằng đường điện tử/tổng số văn bản gửi đi) x 100%

Điểm = Tỷ lệ % x điểm tối đa

Tỷ lệ % x 2

2

C. ỨNG DỤNG CNTT PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

 

48

1

Ứng dụng Một cửa điện tử (MCĐT)

 

10

1.1

Mức độ sử dụng

Ứng dụng phần mềm tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc có liên quan đến giải quyết TTHC, trong đó:

 

6

 - Lãnh đạo cơ quan, các phòng ban, đơn vị cập nhật đầy đủ trạng thái giải quyết hồ sơ trên phần mềm

1

 - Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng/lãnh đạo đơn vị và chuyên viên thực hiện trao đổi ý kiến xử lý, chỉ đạo, gắn dự thảo văn bản kết quả lê n phần mềm

2

 - Gắn kết quả giải quyết hồ sơ lên phần mềm trước khi kết thúc hồ sơ

3

1.2

Kết quả giải quyết TTHC qua phần mềm

 

4

Tỷ lệ % TTHC giải quyết tại MCĐT = (Tổng số TTHC giải quyết tại MCĐT/Tổng số TTHC của cơ quan) x 100%

Điểm = Tỷ lệ % x điểm tối đa

Tỷ lệ % x 2

2

Tỷ lệ % hồ sơ giải quyết qua MCĐT = (Tổng số HS giải quyết qua MCĐT/Tổng số HS tiếp nhận và giải quyết của cơ quan) x 100%

Điểm = Tỷ lệ % x điểm tối đa

Tỷ lệ % x 2

2

2

Cung cấp thông tin lên Cổng/Trang TTĐT

 

30

2.1

Giao diện Cổng/Trang TTĐT có các mục: Thông tin giới thiệu; Tin tức, sự kiện; Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách; Thông tin chỉ đạo, điều hành; Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển; Văn bản quy phạm pháp luật; Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm công; Dịch vụ công trực tuyến; Lấy ý kiến, góp ý của tổ chức, cá nhân

Đầy đủ

3

3

Không đầy đủ

1

2.2

Sắp xếp các thông tin đã đăng tải

Theo đúng tên mục

2

2

Chưa đúng tên mục

0

2.3

Thông tin trên Cổng/Trang TTĐT

 

 

25

2.3.1

Thông tin giới thiệu

 

 

4

a

Thông tin về sơ đồ, cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan

Đầy đủ

0.5

0.5

Không đầy đủ

0

b

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan và các đơn vị trực thuộc

Đầy đủ

0.5

0.5

Không đầy đủ

0

c

Bài viết giới thiệu tóm lược sự hình thành và phát triển của cơ quan

1

1

Không

0

d

Thông tin về lãnh đạo của cơ quan (họ tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo trong cơ quan); Thông tin giao dịch chính thức của cơ quan (địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch và tiếp nhận các thông tin); Thông tin chính thức của từng đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức có thẩm quyền (họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức)

Đầy đủ

2

2

Không đầy đủ

1

Không đăng tải

0

2.3.2

Tin tức, sự kiện

 

 

3

 

Tổng số tin, bài tự biên tập đã đăng (không tính tin, bài sưu tầm) về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi QLNN của cơ quan

> 65 tin, bài

3

3

40-65 tin, bài

2

15-40 tin, bài

1

< 15 tin, bài

0

2.3.3

Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách

 

 

2

 

Số tin, bài viết tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi QLNN của cơ quan

> 15 tin, bài

2

2

11-15 tin, bài

1.5

6-10 tin, bài

1

2-5 tin, bài

0.5

Không

0

2.3.4

Thông tin chỉ đạo, điều hành

 

 

5

a

Tổng số văn bản chỉ đạo, điều hành đã đăng tải

> 160 văn bản

2

2

140-160 văn bản

1.5

120-140 văn bản

1

100-120 văn bản

0.5

50-100 văn bản

0.25

< 50 văn bản

0

b

Văn bản chỉ đạo điều hành đủ các mục: Hình thức văn bản, thẩm quyền ban hành, số ký hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực, trích yếu, tải file

Đầy đủ

1

1

Không đầy đủ

0.5

Không đăng tải

0

c

Quyết định (hoặc tin, bài) về khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực QLNN của cơ quan

>5

0.5

0.5

1-5

0.25

0

0

d

Công khai ngân sách

Đầy đủ

0.5

0.5

Không đầy đủ

0

đ

Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan

Đầy đủ

0.5

0.5

Không đầy đủ

0

e

Đảm bảo thời gian cung cấp và xử lý thông tin theo quy định

0.5

0.5

Không

0

2.3.5

Thông tin chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

 

 

2

a

Có đăng tải chiến lược, định hướng, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực 5,10,… năm

0.5

0.5

Không

0

b

Có đăng tải kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực năm hiện tại

0.5

0.5

Không

0

c

Có đăng tải kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực 5, 10, … năm

0.5

0.5

Không

0

d

Đảm bảo thời gian cung cấp và xử lý thông tin theo quy định

0.5

0.5

Không

0

2.3.6

Văn bản quy phạm pháp luật

 

 

2

a

Đăng tải văn bản QPPL do cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng trong năm và các văn bản QPPL còn hiệu lực trong vòng 10 năm

Đầy đủ

1

1

Không đầy đủ

0

b

Văn bản QPPL đủ các mục: Hình thức văn bản, thẩm quyền ban hành, số ký hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực, trích yếu, tải file

Đầy đủ

0.5

0.5

Không đầy đủ

0

c

Đảm bảo thời gian cung cấp và xử lý thông tin theo quy định

0.5

0.5

Không

0

2.3.7

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm công

 

 

2

a

Danh sách các dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm công trong năm (danh sách các dự án chuẩn bị đầu tư, đang triển khai, đã hoàn thành)

Đầy đủ

1

1

Không đầy đủ

0.25

Không đăng tải

0

b

Thông tin dự án: Tên dự án, mục tiêu chính, lĩnh vực chuyên môn, loại dự án, thời gian thực hiện, kinh phí dự án, loại hình tài trợ, nhà tài trợ, tình trạng dự án

Đầy đủ

1

1

Không đầy đủ

0.5

2.3.8

Thông tin về dịch vụ công trực tuyến

 

 

2

 

Có mục “Dịch vụ công trực tuyến”: Thông báo danh mục các dịch vụ công trực tuyến đang thực hiện; mức độ của dịch vụ hành chính công trực tuyến; các dịch vụ công trực tuyến được tổ chức, phân loại theo ngành, lĩnh vực.

2/1/0.5

2

Không

0

2.3.9

Lấy ý kiến, góp ý của tổ chức, cá nhân

 

 

2

a

Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính sách cần xin ý kiến

Đầy đủ

1

1

Không đầy đủ

0.5

Không đăng tải

0

b

Cung cấp đầy đủ thông tin về: Toàn văn nội dung vấn đề cần xin ý kiến; thời hạn tiếp nhận ý kiến; xem nội dung các ý kiến đã đóng góp; nhận ý kiến đóng góp mới; địa chỉ, thư điện tử của cơ quan tiếp nhận ý kiến góp ý

Đầy đủ

1

1

Không đầy đủ

0.5

2.3.10

Trang TTĐT của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

 

1

 

Tỷ lệ % đơn vị sự nghiệp trực thuộc có Trang TTĐT riêng, liên kết với Trang TTĐT của cơ quan chủ quản

Điểm = Tỷ lệ % x điểm tối đa

Tỷ lệ % x 1

3

Cung cấp và xử lý dịch vụ công trực tuyến

 

8

3.1

Tỷ lệ % dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cung cấp trên Trang TTĐT của cơ quan hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh

*Cách tính % = (Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã cung cấp/Tổng số dịch vụ hành chính công của cơ quan) x 100%

Điểm = (Tỷ lệ %/30%) x điểm tối đa

(Đạt 30% trở lên được điểm tối đa; dưới 10% không được tính điểm)

Tỷ lệ % x 3

3

3.2

Tỷ lệ % dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cung cấp trên Trang TTĐT của cơ quan hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh

*Cách tính % = (Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã cung cấp/Tổng số dịch vụ hành chính công của cơ quan) x 100%

Điểm = (Tỷ lệ %/10%) x điểm tối đa

(Đạt 10% trở lên được điểm tối đa)

Tỷ lệ % x 2

2

3.3

Tỷ lệ % hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 3

*Cách tính % = (Số hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 3/Tổng số hồ sơ thực tế cần giải quyết đối với các dịch vụ đã cung cấp trực tuyến ở mức độ 3) x 100%

Điểm = (Tỷ lệ %/40%) x điểm tối đa

(Đạt 40% trở lên được điểm tối đa; dưới 20% không được tính điểm)

Tỷ lệ % x 2

2

3.4

Tỷ lệ % hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 4

*Cách tính % = (Số hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 4/Tổng số hồ sơ thực tế cần giải quyết đối với các dịch vụ đã cung cấp trực tuyến ở mức độ 4) x 100%

Điểm = (Tỷ lệ %/10%) x điểm tối đa

(Đạt 10% trở lên được điểm tối đa; dưới 5% không được tính điểm)

Tỷ lệ % x 1

1

D. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN

 

7

1

Nội quy, quy chế về việc đảm bảo an toàn thông tin áp dụng cho CBCC trong nội bộ cơ quan

1

1

Không có

0

2

Bố trí máy tính dành riêng cho soạn thảo văn bản mật (không kết nối mạng LAN, Internet)

1

1

Không có

0

3

Sử dụng công nghệ xác thực khi truy cập hệ thống

1

1

Không có

0

4

Cài đặt các ứng dụng bảo vệ như hệ thống phòng, chống truy cập trái phép

1

1

Không có

0

5

Xây dựng kế hoạch phản ứng với các sự cố an toàn, an ninh thông tin

1

1

Không có

0

6

Tổ chức đánh giá, kiểm tra an toàn thông tin định kỳ hàng năm cho hệ thống CNTT của cơ quan

1

1

Không có

0

7

Cán bộ phụ trách an toàn thông tin chuyên trách hoặc kiêm nhiệm

1

1

Không có

0

E. NHÂN LỰC CNTT

 

5

1

Cán bộ chuyên trách CNTT

Có cán bộ chuyên trách CNTT trình độ đại học CNTT/điện tử viễn thông trở lên

1

1

Có cán bộ chuyên trách CNTT trình độ cao đẳng CNTT/điện tử viễn thông

0.75

Bố trí cán bộ kiêm nhiệm CNTT (trình độ trung cấp hoặc chuyên ngành khác)

0.5

Không có cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về CNTT

0

2

Tham mưu, tổ chức triển khai ứng dụng CNTT của cơ quan

Thực hiện đầy đủ các văn bản, báo cáo, tham gia ý kiến theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông

thiếu 2 VB/năm trừ 2 điểm

2

3

Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về CNTT do tỉnh tổ chức

Tham gia đầy đủ

1

1

Tham gia nhưng không đầy đủ

0.5

Không tham gia

-1

4

Trình độ CNTT của CBCC trong cơ quan

 

 

 

Tỷ lệ % CBCC của cơ quan (không tính tạp vụ, lái xe) đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo Thông tư 03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Điểm = Tỷ lệ % x điểm tối đa

Tỷ lệ % x 1

1

G. MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC VÀ CHÍNH SÁCH

 

7

1

Kế hoạch hàng năm về phát triển ứng dụng CNTT toàn ngành hoặc cơ quan

Có, mức độ hoàn thành kế hoạch đạt 85-100%

2

2

Có, mức độ hoàn thành kế hoạch đạt 70-85%

1

Không

0

2

Ban hành các Quy chế, quy định để quản lý và sử dụng các HTTT như: Quy chế Trang TTĐT, phần mềm QLVB&ĐH, Một cửa điện tử/DVC

Ban hành đầy đủ quy định cho từng hệ thống

2

2

Thiếu quy định của 1 hệ thống

1

Thiếu quy định từ 2 hệ thống trở lên

0

3

Ban hành các văn bản khác để chỉ đạo ứng dụng CNTT của cơ quan (không kể các văn bản trên)

Số văn bản ban hành > 5

3

3

Số văn bản ban hành > 2

2

Còn lại

0

Tổng điểm

 

100

Ghi chú:

Tại phần C, Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, đối với các cơ quan không có tổ chức Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 (do tính chất đặc thù riêng) thì điểm phần này được tính theo công thức sau:

X =

Số điểm thực tế Hạng mục B + Số điểm thực tế TC2

x 18

Số điểm tối đa Hạng mục B + Số điểm tối đa TC2

Trong đó:

- X là tổng điểm Tiêu chí 1 (Ứng dụng Một cửa điện tử) và Tiêu chí 3 (Cung cấp và xử lý dịch vụ công trực tuyến).

- Số điểm thực tế hạng mục B: Là số điểm hạng mục Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ của cơ quan mà thực tế đơn vị đạt được.

- Số điểm tối đa hạng mục B: Là số điểm tối đa của hạng mục Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ của cơ quan.

- Số điểm thực tế TC2: Là số điểm thực tế của Tiêu chí 2 (Cung cấp thông tin lên Cổng/Trang thông tin điện tử) mà thực tế đơn vị đạt được.

- Số điểm tối đa TC2: Là số điểm tối đa của Tiêu chí 2 (Cung cấp thông tin lên Cổng/Trang thông tin điện tử).

- 18: Là điểm tối đa của Tiêu chí 1 + Tiêu chí 3

Vậy:

Số điểm TC1 = (10/18) * X

Số điểm TC3 = (8/18) * X

 

PHỤ LỤC SỐ II

BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CNTT CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

Bộ tiêu chí quy định hệ thống các tiêu chí và thang điểm đánh giá từng tiêu chí để thực hiện đánh giá và xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước cấp huyện.

1. Bộ tiêu chí được đánh giá theo thang điểm 100 điểm, gồm các hạng mục chính sau:

- Hạ tầng kỹ thuật CNTT khối UBND huyện: 4 điểm;

- Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ cơ quan: 24 điểm;

- Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp: 40 điểm;

- Ứng dụng CNTT tại cấp xã, phường, thị trấn: 15 điểm

- Công tác đảm bảo an toàn thông tin: 4 điểm;

- Nhân lực CNTT: 6 điểm;

- Môi trường tổ chức và chính sách: 7 điểm.

2. Chi tiết cho điểm các tiêu chí 07 hạng mục A, B, C, D, E, G, H dưới đây:

STT

Các tiêu chí

Cách tính điểm

Điểm

Điểm tối đa

A. HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT

 

4

1

Tỷ lệ % máy tính kết nối Internet của huyện = Tổng số máy tính của sở được kết nối Internet/Tổng số máy tính ở Văn phòng và các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện (trừ máy tính soạn thảo văn bản mật) x 100%

Điểm = Tỷ lệ % x điểm tối đa

Tỷ lệ % x 1

1

2

Hệ thống mạng LAN kết nối các phòng ban chuyên môn của UBND huyện

1

1

Không có

0

3

Hệ thống tường lửa bảo vệ cho hệ thống mạng LAN

1

1

Không có

0

4

Hệ thống sao lưu, đảm bảo an toàn dữ liệu cho hệ thống mạng LAN

1

1

Không có

0

B. ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ CƠ QUAN

 

24

1

Sử dụng thư điện tử công vụ tên miền sonla.gov.vn

 

5

 

Tỷ lệ % CBCC của huyện thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ trong công việc (truy cập nhiều hơn 01 lần/ngày)

Điểm = Tỷ lệ % x điểm tối đa

Tỷ lệ % x 5

2

Sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành

 

12

2.1

Sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tại huyện

 

11

Mức độ sử dụng

Ứng dụng phần mềm tại Văn phòng và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện để:

 

- Tiếp nhận, phân chia văn bản điện tử đến

2

- Trình, thẩm định dự thảo, phát hành VB điện tử đi

3

 - Lập hồ sơ công việc (gắn các văn bản đi, đến có chung mã hồ sơ vào cùng 1 HSCV)

1

 - Thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, thông báo lịch công tác của cơ quan, các chương trình, kế hoạch…..

1

 - Tỷ lệ văn bản điện tử đi có dùng chữ ký số trao đổi với các CQNN trên địa bàn tỉnh

Tỷ lệ % x 4

2.2

Triển khai phần mềm đến 100% đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, UBND xã/phường/thị trấn

 

1

3

Sử dụng phần mềm Quản lý cán bộ công chức viên chức

Có sử dụng

1

1

Không sử dụng

0

4

Sử dụng phần mềm Quản lý tài chính - Kế toán

Có sử dụng

1

1

Không sử dụng

0

5

Sử dụng phần mềm Quản lý tài sản

Có sử dụng

1

1

Không sử dụng

0

6

Sử dụng các phần mềm chuyên ngành khác (ngoài các phần mềm kể trên)

> 5 phần mềm

2

2

< 5 phần mềm

0

7

Gửi nhận văn bản điện tử (VBĐT)

 

2

7.1

Tỷ lệ % VBĐT đi của HĐND& UBND huyện = (Tổng số văn bản đi gửi bằng điện tử/Tổng số văn bản đi của HĐND và UBND huyện) x 100%

Điểm = Tỷ lệ % x điểm tối đa

Tỷ lệ % x 1

1

7.2

Tỷ lệ % VBĐT đi của các phòng, cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện = (Tổng số văn bản đi gửi bằng điện tử/Tổng số văn bản đi của các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện) x 100%

Điểm = Tỷ lệ % x điểm tối đa

Tỷ lệ % x 1

1

C. ỨNG DỤNG CNTT PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

 

40

1

Ứng dụng Một cửa điện tử (MCĐT)

 

10

1.1

Mức độ sử dụng

Ứng dụng phần mềm tại các phòng ban chuyên môn có liên quan đến giải quyết TTHC, trong đó:

 

8

- Lãnh đạo UBND huyện, các phòng CM cập nhật đầy đủ trạng thái giải quyết hồ sơ trên phần mềm

2

- Lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo phòng chuyên môn và chuyên viên thực hiện trao đổi ý kiến xử lý, chỉ đạo, gắn dự thảo văn bản kết quả lên phần mềm

2

- Gắn kết quả giải quyết hồ sơ lên phần mềm trước khi kết thúc hồ sơ

2

- Phần mềm liên thông đến cấp xã

2

 

1.2

Áp dụng phần mềm để giải quyết TTHC

 

2

Tỷ lệ % TTHC giải quyết tại MCĐT = (Tổng số TTHC giải quyết tại MCĐT/Tổng số TTHC của huyện) x 100%

Điểm = Tỷ lệ % x điểm tối đa

Tỷ lệ % x 1

1

Tỷ lệ % hồ sơ giải quyết qua MCĐT = (Tổng số HS giải quyết qua MCĐT/Tổng số HS tiếp nhận và giải quyết của UBND huyện) x 100%

Điểm = Tỷ lệ % x điểm tối đa

Tỷ lệ % x 1

1

2

Cung cấp thông tin lên Cổng/Trang TTĐT

 

22

2.1

Giao diện Cổng/Trang TTĐT có các mục: Thông tin giới thiệu; Tin tức, sự kiện; Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách; Thông tin chỉ đạo, điều hành; Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển; Văn bản quy phạm pháp luật; Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm công; Dịch vụ công trực tuyến; Lấy ý kiến, góp ý của tổ chức, cá nhân

Đầy đủ

2

2

Không đầy đủ

1

2.2

Sắp xếp các thông tin đã đăng tải

Theo đúng tên mục

1

1

Chưa đúng tên mục

0

2.3

Thông tin trên Cổng/Trang TTĐT

 

 

19

2.3.1

Thông tin giới thiệu

 

 

2

a

Thông tin về tổ chức bộ máy hành chính

Đầy đủ

0.5

0.5

Không đầy đủ

0

b

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan và các đơn vị trực thuộc

Đầy đủ

0.5

0.5

Không đầy đủ

0

c

Bản đồ địa giới hành chính đến cấp phường, xã

0.25

0.25

Không

0

d

Điều kiện tự nhiên; Lịch sử truyền thống văn hóa; Di tích, danh thắng

Đầy đủ

0.25

0.25

Không đầy đủ

0

d

Thông tin về lãnh đạo của cơ quan (họ tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo trong cơ quan); Thông tin giao dịch chính thức của cơ quan (địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch và tiếp nhận các thông tin); Thông tin chính thức của từng đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức có thẩm quyền (họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức)

Đầy đủ

0.5

0.5

Không đầy đủ

0

2.3.2

Tin tức, sự kiện

 

 

3

 

Tổng số tin, bài tự biên tập đã đăng (không tính tin, bài sưu tầm) về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi QLNN của cơ quan

> 300 tin, bài

3

3

180-300 tin, bài

2

60-180 tin, bài

1

< 60 tin, bài

0

2.3.3

Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách

 

 

1

 

Số tin, bài viết tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi QLNN của cơ quan

> 30 tin, bài

1

1

20-30 tin, bài

0.5

10-20 tin, bài

0.25

< 10 tin, bài

0

2.3.4

Thông tin chỉ đạo, điều hành

 

 

2.5

a

Tổng số văn bản chỉ đạo, điều hành đã đăng tải

> 320 văn bản

1

1

220-320 văn bản

0.5

120-220 văn bản

0.25

< 120 văn bản

0

b

Văn bản chỉ đạo điều hành đủ các mục: Hình thức văn bản, thẩm quyền ban hành, số ký hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực, trích yếu, tải file

Đầy đủ

0.25

0.25

Không đầy đủ

0

c

Quyết định (hoặc tin, bài) về khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực QLNN của cơ quan

≥10

0.5

0.5

<10

0

d

Công khai ngân sách

Đầy đủ

0.25

0.25

Không đầy đủ

0

đ

Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan

Đầy đủ

0.25

0.25

Không đầy đủ

0

e

Đảm bảo thời gian cung cấp và xử lý thông tin theo quy định

0.25

0.25

Không

0

2.3.5

Thông tin chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

 

 

3

a

Có đăng tải chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển địa phương

Đầy đủ

0.75

0.75

Không đầy đủ

0.5

Không đăng tải

0

b

Có đăng tải chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi vốn đầu tư

Đầy đủ

0.5

0.5

Không đầy đủ

0.25

Không đăng tải

0

c

Có đăng tải quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Đầy đủ

0.5

0.5

Không đầy đủ

0.25

Không đăng tải

0

d

Có đăng tải quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên

Đầy đủ

0.5

0.5

Không đầy đủ

0.25

Không đăng tải

0

đ

Có đăng tải quy hoạch thu gom tái chế xử lý chất thải, thông tin về nguồn thải, khu vực ô nhiễm, sự cố môi trường

Đầy đủ

0.5

0.5

Không đầy đủ

0.25

Không đăng tải

0

e

Đảm bảo thời gian cung cấp và xử lý thông tin theo quy định

0.25

0.25

Không

0

2.3.6

Văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, quy chế

 

 

1.5

a

Đăng tải văn bản QPPL, các quy định, quy chế thuộc thẩm quyền ban hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện (Văn bản trong vòng 10 năm trở lại đây và còn hiệu lực)

Đầy đủ

1

1

Không đầy đủ

0.5

b

Văn bản đủ các mục: Hình thức văn bản, thẩm quyền ban hành, số ký hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực, trích yếu, tải file

Đầy đủ

0.25

0.25

Không đầy đủ

0

c

Đảm bảo thời gian cung cấp và xử lý thông tin theo quy định

0.25

0.25

Không

0

2.3.7

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm công

 

 

2

a

Danh sách các dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm công trong năm (danh sách các dự án chuẩn bị đầu tư, đang triển khai, đã hoàn thành)

Đầy đủ

1

1

Không đầy đủ

0.5

Không đăng tải

0

b

Thông tin dự án: Tên dự án, mục tiêu chính, lĩnh vực chuyên môn, loại dự án, thời gian thực hiện, kinh phí dự án, loại hình tài trợ, nhà tài trợ, tình trạng dự án

Đầy đủ

1

1

Không đầy đủ

0.5

2.3.8

Thông tin về dịch vụ công trực tuyến

 

 

2

 

Có mục “Dịch vụ công trực tuyến”: Thông báo danh mục các dịch vụ công trực tuyến đang thực hiện; mức độ của dịch vụ hành chính công trực tuyến; các dịch vụ công trực tuyến được tổ chức, phân loại theo ngành, lĩnh vực.

2/1/0.5

2

Không

0

2.3.9

Lấy ý kiến, góp ý của tổ chức, cá nhân

 

 

2

a

Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính sách cần xin ý kiến

Đầy đủ

1

1

Không đầy đủ

0.5

Không đăng tải

0

b

Cung cấp đầy đủ thông tin về: Toàn văn nội dung vấn đề cần xin ý kiến; thời hạn tiếp nhận ý kiến; xem nội dung các ý kiến đã đóng góp; nhận ý kiến đóng góp mới; địa chỉ, thư điện tử của cơ quan tiếp nhận ý kiến góp ý

Đầy đủ

1

1

Không đầy đủ

0.5

3

Cung cấp và xử lý dịch vụ công trực tuyến

 

8

3.1

Tỷ lệ % dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cung cấp trên Trang TTĐT của cơ quan hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh

*Cách tính % = (Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã cung cấp/Tổng số dịch vụ hành chính công của cơ quan) x 100%

Điểm = (Tỷ lệ %/30%) x điểm tối đa

(Đạt 30% trở lên được điểm tối đa; dưới 20% không được tính điểm)

Tỷ lệ % x 3

3

3.2

Tỷ lệ % dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cung cấp trên Trang TTĐT của cơ quan hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh

*Cách tính % = (Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã cung cấp/Tổng số dịch vụ hành chính công của cơ quan) x 100%

Điểm = (Tỷ lệ %/10%) x điểm tối đa

(Đạt 10% trở lên được điểm tối đa)

Tỷ lệ % x 2

2

3.3

Tỷ lệ % hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 3

*Cách tính % = (Số hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 3/Tổng số hồ sơ thực tế cần giải quyết đối với các dịch vụ đã cung cấp trực tuyến ở mức độ 3) x 100%

Điểm = (Tỷ lệ %/40%) x điểm tối đa

(Đạt 40% trở lên được điểm tối đa; dưới 20% không được tính điểm)

Tỷ lệ % x 2

2

3.4

Tỷ lệ % hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 4

*Cách tính % = (Số hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 4/Tổng số hồ sơ thực tế cần giải quyết đối với các dịch vụ đã cung cấp trực tuyến ở mức độ 4) x 100%

Điểm = (Tỷ lệ %/30%) x điểm tối đa

(Đạt 30% trở lên được điểm tối đa; dưới 10% không được tính điểm)

Tỷ lệ % x 1

1

D. ỨNG DỤNG CNTT TẠI CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

 

15

1

Hiện trạng sử dụng máy tính và kết nối Internet tại cấp xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã)

 

3

1.1

Tỷ lệ máy tính của UBND xã = Tổng số máy tính của UBND các xã/Tổng số xã của huyện

Điểm = (Tỷ lệ/12) x điểm tối đa (từ 12 máy trờ lên được điểm tối đa)

Tỷ lệ x 1

1

1.2

Tỷ lệ % máy tính kết nối Internet ở cấp xã = (Tổng số máy tính kết nối Internet của UBND các xã/Tổng số máy tính của UBND các xã) x 100%

Điểm = Tỷ lệ % x điểm tối đa

Tỷ lệ % x 1

1

1.3

Tỷ lệ % UBND xã có mạng LAN = (Tổng số UBND xã có mạng LAN/Tổng số UBND xã trên địa bàn huyện) x 100%

Điểm = Tỷ lệ % x điểm tối đa

Tỷ lệ % x 1

1

2

Ứng dụng CNTT tại cấp xã

 

10

2.1

Sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành qua mạng

 

4

Tỷ lệ % xã triển khai sử dụng phần mềm QLVB&ĐH qua mạng

Điểm = Tỷ lệ % x điểm tối đa

Tỷ lệ % x 2

2

Tỷ lệ % VBĐT đi của UBND xã phát hành và gửi qua phần mềm QLVB&ĐH

Điểm = Tỷ lệ % x điểm tối đa

Tỷ lệ % x 2

2

2.2

Triển khai, sử dụng phần mềm một cửa điện tử

 

3

Tỷ lệ % xã triển khai sử dụng phần mềm một cửa điện tử

Điểm = Tỷ lệ % x điểm tối đa

Tỷ lệ % x 1

1

Tỷ lệ % TTHC cấp xã được giải quyết qua phần mềm một cửa điện tử cấp xã

Điểm = Tỷ lệ % x điểm tối đa

Tỷ lệ % x 1

1

Tỷ lệ % TTHC cấp xã liên thông qua phần mềm một cửa điện tử lên huyện

Điểm = Tỷ lệ % x điểm tối đa

Tỷ lệ % x 1

1

2.3

Cung cấp thông tin trên Trang TTĐT của xã

 

3

Tỷ lệ % xã có Trang TTĐT riêng, liên kết với Trang TTĐT của huyện

Điểm = Tỷ lệ % x điểm tối đa

Tỷ lệ % x 2

2

Tỷ lệ % dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 của xã được cung cấp trên Trang TTĐT

Điểm = Tỷ lệ % x điểm tối đa

Tỷ lệ % x 1

1

3

Trình độ CNTT tại cấp xã

 

2

 

Tỷ lệ % CBCC chuyên trách xã biết sử dụng máy tính và Internet

Điểm = Tỷ lệ % x điểm tối đa

Tỷ lệ % x 2

E. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN

 

4

1

Nội quy, quy chế về việc đảm bảo an toàn thông tin áp dụng cho CBCC trong nội bộ cơ quan

1

1

Không có

0

2

Bố trí máy tính dành riêng cho soạn thảo văn bản mật (không kết nối mạng LAN, Internet)

0.5

0.5

Không có

0

3

Sử dụng công nghệ xác thực khi truy cập hệ thống

0.5

0.5

Không có

0

4

Cài đặt các ứng dụng bảo vệ như hệ thống phòng, chống truy cập trái phép

0.5

0.5

Không có

0

5

Xây dựng kế hoạch phản ứng với các sự cố an toàn, an ninh thông tin

0.5

0.5

Không có

0

6

Tổ chức đánh giá, kiểm tra an toàn thông tin định kỳ hàng năm cho hệ thống CNTT của cơ quan

0.5

0.5

Không có

0

7

Cán bộ phụ trách an toàn thông tin chuyên trách hoặc kiêm nhiệm

0.5

0.5

Không có

0

G. NHÂN LỰC CNTT

 

6

1

Cán bộ chuyên trách CNTT

Có cán bộ chuyên trách CNTT trình độ đại học CNTT/điện tử viễn thông trở lên

1

1

Có cán bộ chuyên trách CNTT trình độ cao đẳng CNTT/điện tử viễn thông

0.75

Bố trí cán bộ kiêm nhiệm CNTT (trình độ trung cấp hoặc chuyên ngành khác)

0.5

Không có cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về CNTT

0

2

Tham mưu, tổ chức triển khai ứng dụng CNTT của cơ quan

Thực hiện đầy đủ các văn bản, báo cáo, tham gia ý kiến theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông

thiếu 2 VB/năm trừ 2 điểm

2

3

Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về CNTT do tỉnh tổ chức

Tham gia đầy đủ

1

1

Tham gia nhưng không đầy đủ

0.5

Không tham gia

-1

4

Bồi dưỡng về CNTT cho CBCC tại địa phương

Có tổ chức các lớp bồi dưỡng

1

1

Không tổ chức bồi dưỡng

0

5

Trình độ CNTT của CBCC trong cơ quan

 

 

 

Tỷ lệ % CBCC của huyện (không tính tạp vụ, lái xe) đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo Thông tư 03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Điểm = Tỷ lệ % x điểm tối đa

Tỷ lệ % x 1

1

H. MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC VÀ CHÍNH SÁCH

 

7

1

Kế hoạch hàng năm về phát triển ứng dụng CNTT của UBND huyện

Có, mức độ hoàn thành kế hoạch đạt 85-100%

2

2

Có, mức độ hoàn thành kế hoạch đạt 70-85%

1

Không có

0

2

Ban hành các Quy chế, quy định để quản lý và sử dụng các HTTT như: Quy chế Trang TTĐT, phần mềm QLVB&ĐH, Một cửa điện tử/DVC

Ban hành đầy đủ quy định cho từng hệ thống

2

1

Thiếu quy định của 1 hệ thống

0

3

Ban hành các văn bản khác để chỉ đạo ứng dụng CNTT của cơ quan (không kể các văn bản trên)

Số văn bản ban hành > 7

3

3

Số văn bản ban hành > 3

2

Còn lại

0

4

Bố trí ngân sách huyện chi cho ứng dụng CNTT

Có bố trí > 300 triệu đồng

1

1

Bố trí < 300 triệu đồng

0

Tổng điểm

 

100

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1535/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1535/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2019
Ngày hiệu lực28/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1535/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1535/QĐ-UBND 2019 đánh giá ứng dụng Công nghệ thông tin cơ quan nhà nước Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1535/QĐ-UBND 2019 đánh giá ứng dụng Công nghệ thông tin cơ quan nhà nước Sơn La
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1535/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýPhạm Văn Thủy
       Ngày ban hành28/06/2019
       Ngày hiệu lực28/06/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1535/QĐ-UBND 2019 đánh giá ứng dụng Công nghệ thông tin cơ quan nhà nước Sơn La

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1535/QĐ-UBND 2019 đánh giá ứng dụng Công nghệ thông tin cơ quan nhà nước Sơn La

          • 28/06/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 28/06/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực