Quyết định 1536/QĐ-UBND

Quyết định 1536/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh Đề án vị trí việc làm của Sở Y tế tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Quyết định 1536/QĐ-UBND 2019 điều chỉnh Đề án vị trí việc làm Sở Y tế Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1536/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 20 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ Y TẾ TỈNH YÊN BÁI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Thông tư số 36/2013/NĐ-CP cơ cấu ngạch công chức">05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Quyết định số 2060/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của y ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định 1354/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của y ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, biên chế các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc các sở, ban, ngành;

Căn cứ Công văn số 6071/BNV-TCBC ngày 21/12/2017 của Bộ Nội vụ về việc xin ý kiến về bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính của tỉnh Yên Bái;

Xét đề nghị của Giám đốc SY tế tại Tờ trình số 103/TTr-SYT ngày 03/5/2019 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 324/TTr-SNV ngày 25/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Đề án vị trí việc làm của Sở Y tế (kèm theo Tờ trình số 103/TTr-SYT ngày 03/5/2019) đã được Sở Nội vụ thẩm định tại Tờ trình số 324/TTr-SNV ngày 25/7/2019, trong đó:

1. Tổng số vị trí việc làm trong các tổ chức hành chính thuộc Sở Y tế 41 vị trí, bao gồm:

- Vị trí nhóm lnh đạo, quản lý điều hành: 12 vị trí;

- Vị trí việc làm thuộc nhóm chuyên môn, nghiệp vụ: 16 vị trí;

- Vị trí việc làm thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ: 13 vị trí.

2. Bản mô tả công việc, khung năng lực như Phụ lục 01 (kèm theo).

3. Cơ cấu ngạch công chức của vị trí việc làm trong các tổ chức hành chính như Phụ lục 02 (kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm:

a) Căn cứ danh mục vị trí việc làm, biên chế công chức và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP được giao, bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Sở Y tế được phê duyệt kèm theo Quyết định này để làm cơ sở thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý công chức và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP theo quy định, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

b) Tiếp tục tổ chức thực hiện tinh giản biên chế theo quy đnh tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương và chủ trương của Tỉnh ủy, chỉ đạo của y ban nhân dân tỉnh về tinh giản biên chế.

c) Kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo y ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

2. Sở Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Quyết định này; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo y ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay Quyết định số 3676/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Sở Y tế tỉnh Yên Bái.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- TT Tnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Lãnh đạo HĐND tnh;
- Ban Pháp chế HĐND tnh;
- Như Điều 4;
- Cổng thông tin điện tử tnh;
- Lưu: VT, NCPC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

PHỤ LỤC 01

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH YÊN BÁI
(Kèm theo Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2019 của y ban nhân dân tnh Yên Bái)

Mã VTVL

Tên vị trí việc làm

Mô tả công việc của vị trí việc làm

Ngạch công chức tối thiểu

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Yêu cầu điều kiện khác

Khung năng lực

I

CƠ QUAN VĂN PHÒNG SỞ

1

Lãnh đạo Sở

16.1.1

Giám đốc Sở

Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, qun lý, điều hành mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ca Sở; chịu trách nhiệm trước y ban nhân dân tnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Y tế và việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền theo phân cấp qun lý và theo quy định của pháp luật.

CVC

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành; Y, Dược, Y tế công cộng, Quản lý y tế hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Y tế

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với đối với chức danh Giám đốc theo quy định. Ckinh nghiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực Y tế

- Năng lực lãnh đạo, quản lý thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước và của ngành Y tế về công tác y tế và quản lý về tài chính, nhân lực, cơ sở hạ tầng.

- Năng lực dự báo, tư duy chiến lược, định hướng phát triển, tổng kết thực tiễn; tham mưu, xây dựng chính sách, pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển y tế ở địa phương.

- Khả năng nghiên cứu, chủ trì các đề án, đề tài, đề xuất các sáng kiến, giải pháp, phương pháp quản lý và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tnh và Bộ Y tế về công tác y tế vào điều kiện thực tiễn của địa phương.

- Năng lực tổ chức, điều hành các hoạt động của ngành y tế; phối hợp với các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân cliên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Năng lực xây dựng các văn bn quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên môn ca ngành Y tế.

- Năng lực tổ chức thực hiện việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm; khả năng chủ trì, kết luận các cuộc họp, hội nghị.

- Am hiểu các lĩnh vực chuyên ngành khác có liên quan, chiểu biết về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội trong nước và của địa phương.

16.1.2

Phó Giám đốc Sở

Phó Giám đốc Sở giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công, quản lý. Phó Giám đốc Sở có nhiệm vụ chđạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công và giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực phụ trách. Đối với những vấn đề liên quan nhiều lĩnh vực hoặc liên quan đến cơ quan cấp trên thì phải có ý kiến của Gim đốc trước khi quyết định. Đối với lĩnh vực công tác được phân công hay ủy quyền, quyết định ca Phó Giám đốc Sở chiệu lực như Giám đốc Sở.

CVC

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Y, Dược hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Y tế

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Phó Giám đốc theo quy định. Có kinh nghiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực Y tế

- Năng lực lãnh đạo, quản lý thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước và của ngành Y tế về công tác y tế ở địa phương và thuộc lĩnh vực được phân công, qun lý.

- Năng lực dự báo, tư duy chiến lược, định hướng phát triển, tổng kết thực tiễn; tham mưu, xây dựng chính sách, pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển y tế ở địa phương.

- Khả năng nghiên cứu, chủ trì các đề án, đề tài, đề xuất các sáng kiến, giải pháp, phương pháp quản lý và thực hiện các ch trương ca Đảng, chnh sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định ca tnh và Bộ Y tế về công tác y tế vào điều kiện thực tiễn ca địa phương.

- Năng lực tổ chức, điều hành các hoạt động ca ngành y tế; phối hợp với các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Năng lực tổ chức, điều hành các hoạt động ca ngành y tế; phối hợp với các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Năng lực xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành Y tế.

- Năng lực tổ chức thực hiện việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm; khả năng chủ trì, kết luận các cuộc họp, hội nghị.

2

Phòng Kế hoạch - Tài chính

16.1

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

 

 

 

16.1.3

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực về những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng. Phụ trách chung, quản lý, chđạo, thực hiện toàn bộ công tác, nhiệm vụ, hoạt động của phòng trong lĩnh vực được phân công, quản lý. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển ngành, tài chính, kế toán, viện trợ, đối ngoại và thống kê y tế toàn ngành theo quy định.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Y, Dược hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Y tế

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Trưởng phòng theo quy định. Có chứng chngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ qun lý nhà nước theo yêu cầu ca ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, phụ trách tổ chức, thực hiện công tác thuộc phạm vi lĩnh vực được phân công, quản lý và các công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ ca phòng.

- Năng lực quản lý, điều hành, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xlý các tình huống thuộc lĩnh vực quản lý của phòng.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

- Năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; hoạch định chiến lược, chính sách; xây dựng chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, tổ chức, quản lý, giám sát.

16.1.6

Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu qucông việc được phân công, quản lý. Giúp Trưởng phòng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác được phân công, quản lý. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển ngành, tài chính, kế toán, viện trợ, đối ngoại và thống kê y tế toàn ngành theo quy định.

CV

Tt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Y, Tài chính, Kế toán, Kinh tế hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Y tế

Đảm bo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Phó Trưởng phòng theo quy định. Có chứng chngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ qun lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, phụ trách tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được phân công, qun lý.

- Năng lực xây dựng Đề án, Dự án, Chương trnh, Kế hoạch, Phương án và tổ chức triển khai thực hiện.

- Năng lực qun lý, điều hành, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được phân công, qun lý.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhm.

16.2

Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

 

 

 

16.2.1

Quản lý tài chính - kế toán

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu qucông việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực công tác thẩm định kinh phí các chương trình, dự án, kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch; theo dõi, báo cáo công tác tiếp nhận viện trợ; công tác tài chính, kế toán theo quy định.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kinh tế hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Y tế

Đảm bo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch chuyên viên theo quy định. C chứng chngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác thẩm định kinh phí các chương trình, dự án, kế hoạch; kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch; theo dõi, báo cáo công tác tiếp nhận viện trợ; công tác tài chính, kế toán.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

16.2.2

Qun lý quy hoạch - Kế hoạch

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch y tế theo quy định

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Y, Y tế công cộng hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực ca ngành Y tế

Đảm bo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch chuyên viên theo quy định. Có chứng chngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ qun lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vục được giao.

- Năng lực trong công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch y tế.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống, thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

3

Phòng Nghiệp vụ Dược

16.1

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

 

 

 

16.1.3

Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực về những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ ca phòng. Phụ trách chung, quản lý, chỉ đạo, thực hiện toàn bộ công tác, nhiệm vụ, hoạt động ca phòng trong lĩnh vực được phân công, qun lý. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về lĩnh vực dược và các loại mỹ phẩm và thực phẩm có liên quan trực tiếp đến sức khỏe ca con người trên địa bàn tnh theo quy định.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Dược hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Y tế

Đảm bo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Trưởng phòng theo quy định. Có chứng chngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ qun lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, phụ trách tổ chức, thực hiện công tác thuộc phạm vi lĩnh vực được phân công, quản lý và các công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.

- Năng lực quản lý, điều hành, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực quản lý của phòng.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

- Năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đng và Nhà nước; hoạch định chiến lược, chính sách; xây dựng chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, tổ chức, quản lý, giám sát.

16.1.6

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu qucông việc được phân công, quản lý. Giúp Trưởng phòng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác được phân công, qun lý. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực dược và các loại mỹ phẩm và thực phẩm có liên quan trực tiếp đến sức khỏe của con người trên địa bản tnh theo quy định.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Dược hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Y tế

Đảm bo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Phó Trưởng phòng theo quy định. Có chứng chngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, phụ trách tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được phân công, quản lý.

- Năng lực xây dựng Đề án, Dự án, Chương trnh, Kế hoạch, Phương án và tổ chức triển khai thực hiện.

- Năng lực quản lý, điều hành, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được phân công, quản lý.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

16.2

Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

 

 

 

16.2.4

Quản lý nghiệp vụ dược

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lnh vực công tác hướng dẫn triển khai, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn; theo dõi việc thu hồi thuốc; quản lý kinh doanh thuốc, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, cấp số công bố mỹ phẩm, quản lý giá thuốc, đấu thầu thuốc theo quy định

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Dược hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Y tế

Đảm bo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch chuyên viên theo quy định. Cchứng chngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác hướng dẫn triển khai, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm; qun lý kinh doanh thuốc, cấp giấy chứng nhận đđiều kiện kinh doanh thuốc, cấp số công bố mỹ phẩm; quản lý giá thuốc, đấu thầu thuốc.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoc phối hợp theo nhóm.

16.2.6

Qun lý hành nghề y dược tư nhân

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực công tác qun lý hành nghề dược; cấp, đình ch, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược theo quy định.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Dược hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Y tế

Đm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch chuyên viên theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác quản lý hành nghề dược; thẩm định cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chhành nghề dược.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

4

Phòng Nghiệp vụ Y

16.1

Nhóm lãnh đạo, qun lý, điều hành

 

 

 

 

 

16.1.3

Trưởng phòng Nghiệp vụ Y

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực về những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ ca phòng. Phụ trách chung, quản lý, chỉ đạo, thực hiện toàn bộ công tác, nhiệm vụ, hoạt động của phòng trong lĩnh vực được phân công, quản lý. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ y, bo hiểm y tế, y học cổ truyền và phát triển khoa học kỹ thuật trong ngành y tế theo quy định.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Y hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Y tế

Đm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Trưng phòng theo quy định. Có chứng chngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ qun lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, phụ trách tổ chức, thực hiện công tác thuộc phạm vi lĩnh vực được phân công, qun lý và các công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.

- Năng lực quản lý, điều hành, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực quản lý của phòng.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

- Năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đng và Nhà nước; hoạch định chiến lược, chính sách; xây dựng chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, tổ chức, quản lý, giám sát.

16.1.6

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu qucông việc được phân công, quản l. Giúp Trưởng phòng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác được phân công, qun lý. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ y, bảo hiểm y tế, y học cổ truyền và phát trin khoa học kỹ thuật trong ngành y tế theo quy định.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Y hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Y tế

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Phó Trưởng phòng theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, phụ trách tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được phân công, quản lý.

- Năng lực xây dựng Đề án, Dự án, Chương trình, Kế hoạch, Phương án và tổ chức triển khai thực hiện.

- Năng lực quản lý, điều hành, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được phân công, quản lý.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

16.2

Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

 

 

 

16.2.5

Qun lý nghiệp vụ y

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực công tác y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược cổ truyền theo quy định

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Y hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Y tế

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch chuyên viên theo quy định. Có chng chngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược cổ truyền.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

16.2.6

Quản lý hành nghề y tư nhân

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu qucông việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực công tác qun lý hành nghề y; cấp, cấp lại, đình ch, thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp, cấp lại, điều chnh, đình ch, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Y hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Y tế

Đảm bo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch chuyên viên theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ qun lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác quản lhành nghề y; cấp, cấp lại, đình ch, thu hồi chứng chhành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp, cấp lại, điều chnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

16.2.12

Qun lý bảo hiểm y tế

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu qucông việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực công tác thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế theo quy định.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Y, Y tế công cộng hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Y tế

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch chuyên viên theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác tham mưu thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh gi, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

5

Phòng Tổ chức cán bộ

16.1

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

 

 

 

16.1.3

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực về những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng. Phụ trách chung, qun lý, chđạo, thực hiện toàn bộ công tác, nhiệm vụ, hoạt động ca phòng trong lĩnh vực được phân công, quản lý. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; biên chế, số lượng người làm việc; vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; chế độ tiền lương, các chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ca các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Sở theo quy định.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Y, Dược, Y tế công cộng, Hành chính, Quản trị nhân lực hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Y tế

Đảm bo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Trưởng phòng theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, phụ trách tổ chức, thực hiện công tác thuộc phạm vi lĩnh vực được phân công, qun lý và các công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.

- Năng lực quản lý, điều hành, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và gii quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực qun lý của phòng.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

- Năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; hoạch định chiến lược, chính sách; xây dựng chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, tổ chức, qun lý, giám sát.

16.1.6

Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được phân công, quản lý. Giúp Trưởng phòng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác được phân công, quản lý. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực công tác cn bộ, công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; biên chế, số lượng người làm việc; vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; chế độ tiền lương, các chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Sở theo quy định.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Y, Dược, Y tế công cộng, Hành chính, Quản trị nhân lực hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực ca ngành Y tế

Đảm bo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Phó Trưởng phòng theo quy định, cchứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, phụ trách tchức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được phân công, quản lý.

- Năng lực xây dựng Đề án, Dự án, Chương trình, Kế hoạch, Phương án và tổ chức triển khai thực hiện.

- Năng lực quản lý, điều hành, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đnh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được phân công, quản lý.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

16.2

Nhóm chuyên môn, nghiệp v

 

 

 

 

 

16.2.13

Quản lý tổ chức - biên chế

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực công tác tổ chức bộ máy cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; theo dõi qun lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; theo dõi, quản lý vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; công tác xếp hạng, xếp lại hạng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở theo quy định.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Y, Dược, Y tế công cộng, Luật, Hành chính hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Y tế

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch chuyên viên theo quy định. Có chứng chngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ qun lý nhà nước theo yêu cầu ca ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công xây dựng kế hoạch biên chế, số lượng người làm việc; đề án vị trí việc làm; thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

16.2.14

Qun lý nhân sự và đội ngũ

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực công tác cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; quản lý hồ sơ; chế độ tiền lương, các chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; công tác báo cáo thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Sở theo quy định.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Y, Dược, Y tế công cộng, Luật, Hành chính, Qun trị nhân lực hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Y tế

Đm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch chuyên viên theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ quản lý NN theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác cán bộ, công chức, viên chức; thẩm định chế độ, chính sách; thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

6

Thanh tra Sở

16.1

Nhm lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

 

 

 

16.1.4

Chánh Thanh tra

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực về những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ ca Thanh tra Sở. Phụ trách chung, quản lý, chđạo, thực hiện toàn bộ công tác, nhiệm vụ, hoạt động ca Thanh tra Sở trong lĩnh vực được phân công, quản lý. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính; thanh tra chuyên ngành Y tế; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân; phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Chánh Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, hướng dẫn của Trung ương về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Y tế và các quy định khác của pháp luật có liên quan

TTV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Y, Dược, Luật, Hành chính hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Y tế

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Chánh Thanh tra Sở theo quy định. Có chứng chngoại ngữ, tin học vnghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch Thanh tra viên và tương đương trở lên

- Năng lực tham mưu, phụ trách tổ chức, thực hiện công tác thuộc phạm vi lĩnh vực được phân công, quản lý và các công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở.

- Năng lực quản lý, điều hành, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực quản lý của Thanh tra Sở.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm. Làm Trưởng đoàn thanh tra.

- Năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; hoạch định chiến lược, chính sách; xây dựng chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, tổ chức, quản lý, giám sát.

16.1.7

Phó Chánh Thanh tra

Chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra Sở về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc dược phân công, quản lý. Giúp Chánh Thanh tra Sở phụ trách, theo dõi, chđạo một số mặt công tác được phân công, quản lý. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực thanh tra hành chính; thanh tra chuyên ngành Y tế; giải quyết kiếu nại, tố cáo; tiếp công dân; phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

TTV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Y, Dược, Luật, Hành chính hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực ca ngành Y tế

Đm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Phó Chánh Thanh tra Sở theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ qun lý nhà nước theo yêu cầu ca ngạch Thanh tra viên và tương đương trở lên

- Năng lực tham mưu, phụ trách tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được phân công, qun lý.

- Năng lực kiểm tra, thanh tra; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng.

- Năng lực quản lý, điều hành, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được phân công, quản lý.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

16.2

Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

 

 

 

16.2.15

Thanh tra

Chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra Sở về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu vlĩnh vực thanh tra hành chính; thanh tra chuyên ngành Y tế; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân; công tác phòng chống, tham nhũng theo quy định của pháp luật.

TTV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Y, Dược, Luật, Hành chính hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực ca ngành Y tế

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch Thanh tra viên hoặc tương đương. Có chứng chngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch Thanh tra viên hoặc tương đương trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực kiểm tra, thanh tra; công tác tiếp công dân, gii quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

7

Văn phòng Sở

16.1

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

 

 

 

16.1.5

Chánh Văn phòng

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Phó Gim đốc phụ trách lĩnh vực về những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở. Phụ trách chung, quản lý, chỉ đạo, thực hiện toàn bộ công tác, nhiệm vụ, hoạt động ca Văn phòng Sở trong lĩnh vực được phân công, quản lý. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở xây dựng hệ thống quy chế và các quy định nội bộ; kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện quy chế làm việc, quy trình xử lý công việc, nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động của Sở

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Y, Luật, Hành chính hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực ca ngành Y tế

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Chánh Văn phòng theo quy định. Có chứng chngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ qun lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, phụ trách tổ chức, thực hiện công tác thuộc phạm vi lĩnh vực được phân công, quản lý và các công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở.

- Năng lực quản lý, điều hành, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực quản lý của Văn phòng Sở.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhm.

- Năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đng và Nhà nước; xây dựng chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, tổ chức, quản lý, giám sát.

16.1.8

Phó Chánh Văn phòng

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Sở về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được phân công, quản lý. Giúp Chánh Văn phòng Sở phụ trách, theo dõi, chđạo một số mặt công tác được phân công, qun lý. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ; pháp chế; cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; bình đẳng giới; văn thư, lưu trữ; thi đua - khen thưng; tài chính, kế toán, quản lý tài sản và hành chính quản trị của Sở.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Y, Luật, Hành chính hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Y tế

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Phó Chánh Văn phòng theo quy định. Có chứng chngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu ca ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, phụ trách tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được phân công, quản lý.

- Năng lực xây dựng Đề án, Dự án, Chương trình, Kế hoạch, Phương án và tổ chức triển khai thực hiện.

- Năng lực quản lý, điều hành, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được phân công, quản lý.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

16.2

Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

 

 

 

16.2.16

Pháp chế

Chịu trách nhiệm trước Chánh văn phòng Sở về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Trực tiếp tham mưu và thực hiện về lĩnh vực xây dựng pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực qun lý; theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật

Đảm bo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch chuyên viên theo quy định. Cchứng chngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu ca ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực xây dựng chương trình, văn bản quy phạm pháp luật và rà soát hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và gii quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

16.3

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

 

 

 

 

 

16.3.1

Tổ chức nhân sự

Chịu trách nhiệm trước Chnh Văn phòng Sở về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; tổ chức bộ máy; biên chế, số lượng người làm việc; công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tiếp nhận, điều động, luân chuyển, quy hoạch, đánh giá, công tác thi đua - khen thưng, kỷ luật, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Luật, Hành chính, Quản trị nhân lực hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch chuyên viên theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực xây dựng Đề án, Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tổ chức triển khai thực hiện.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

16.3.2

Hành chính tổng hợp

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Sở về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh, vực công tác tổng hợp, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của cơ quan, đơn vị; báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công tác bảo vệ bí mật nhà nước; công tác văn hóa công sở của Sở.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Luật, Hành chính, Qun trị văn phòng hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm

Đảm bo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch chuyên viên theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu ca ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác tổng hợp hành chính; thực hiện quy trình, nguyên tắc, trình tự, thủ tục nghiệp vụ hành chnh.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhm.

16.3.3

Hành chính một cửa

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Sở về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực tiếp nhận, tr kết qutheo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công tác cải cách hành chính; theo dõi, báo cáo tình hình thực hiện các thủ tục hành chính ca Sở theo quy định.

CS

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Luật, Hành chính, Qun trị văn phòng hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm

Đm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch cán sự theo quy định. Có chứng chngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch cán sự trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác hành chính một cửa; thực hiện quy trnh, trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

16.3.4

Qun trị công sở

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Sở về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực công tác hành chính quản trị, công tác mua sắm tài sản, công tác bảo trì, bo dưỡng tài sản, trang thiết bị văn phòng, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, lịch làm việc; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện kế hoạch công tác; duy trì nề nếp, nội quy, quy chế làm việc của Sở theo quy định.

CS

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Luật, Hành chính, Quản trị văn phòng hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm

Đm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch cán sự theo quy định. Có chứng chngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu ca ngạch cán sự trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác quản trị công sở.

- Năng lực nghiên cu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và gii quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhm.

16.3.5

Công nghệ thông tin

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Sở về tiến độ, chất lượng, hiệu qucông việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan; quản trị hệ thống mạng nội bộ; Trang thông tin điện tử của Sở; thực hiện công tác báo cáo; xây dựng các chương trình, kế hoạch về công nghệ thông tin của Sở.

CV hoặc TĐ

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Quản trị mạng hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch chuyên viên hoặc tương đương. Có chứng chỉ ngoại ngữ, nghiệp vụ qun lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực quản lý hành chính nhà nước; tin học, quản trị mạng.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tnh huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhm.

16.3.6

Kế toán

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Sở về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực kế hoạch, dự toán ngân sách; kế hoạch mua sắm, sửa chữa; thực hiện công tác tài chính, kế toán, thanh toán các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức và người lao động của cơ quan theo quy định

KTVTC

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Tài chính kế toán

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch kế toán viên trung cấp. Có chứng chỉ ngoại ngữ và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch kế toán viên trung cấp

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác kế toán, tài chính, qun lý tài sản nhà nước.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhm.

16.3.7

Thquỹ

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Sở về tiến độ, chất lượng, hiệu qucông việc được giao. Thực hiện nhiệm vụ thquỹ theo quy định.

NV

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành: Hành chính, Qun trị văn phòng hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch nhân viên theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ qun lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch công chức tương ứng

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác thu, chi quỹ tiền mặt.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tnh huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhm.

16.3.8

Văn thư

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Sở về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Thực hiện nhiệm vụ văn thư theo quy định.

NV

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành: Văn thư, lưu trữ, Hành chính, Qun trị văn phòng hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm

Đảm bo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch nhân viên theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch văn thư trung cấp trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác văn thư.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

16.3.9

Lưu trữ

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Sở về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Thực hiện nhiệm vụ lưu trữ theo quy định.

NV hoặc TĐ

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành: Văn thư, lưu trữ, Hành chính, Quản trị văn phòng hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch nhân viên theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ và nghiệp vụ qun lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch công chức tương ứng

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác lưu trữ.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

16.3.10

Nhân viên kỹ thuật

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Sở về tiến độ, chất lượng, hiệu qucông việc được giao. Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, quản lý, bảo trì, sửa chữa về tình trạng kỹ thuật, chất lượng máy móc, trang thiết bị làm việc của cơ quan và các nhiệm vụ khác được giao.

 

Có trình độ văn hóa 12/12; chuyên môn, nghiệp vụ nếu nhiệm vụ hoặc vị trí việc làm có yêu cầu

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan đến công việc được giao nếu nhiệm vụ hoặc vị trí việc làm có yêu cầu

- Năng lực sử dụng các phương tiện, kỹ thuật phục vụ in, sao tài liệu và các thiêt bị văn phòng, vận hành và sửa chữa các thiết bị photo, máy in và các thiết bị khác.

- Năng lực, khnăng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhm.

16.3.11

Lái xe

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Sở về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Thực hiện nhiệm vụ lái xe đảm bảo hoạt động và lịch trình công tác của lãnh đạo Sở; bảo quản, giữ gìn xe sạch sẽ, an toàn và các nhiệm vụ khác được giao.

 

Có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được giao

Có tối thiu 03 năm kinh nghiệm lái loại xe được giao. Có lý lịch rõ ràng, có trách nhiệm và sức khỏe phù hợp với điều kiện công tác

- Nắm vững quy định của pháp luật về giao thông đường bộ hiện hành.

- Có kiến thức bo trì và bo qun xe.

- Đảm bảo tuân thủ các quy tắc li xe an toàn.

- Cẩn thận, bnh tĩnh trong xử lý tình huống.

16.3.12

Phục vụ

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Sở về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Thực hiện nhiệm vụ vệ sinh công sở, công tác lễ tân, phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Sở và các nhiệm vụ khác được giao.

 

trình độ văn hóa 12/12; chuyên môn, nghiệp vụ nếu nhiệm vụ hoặc vị trí việc làm có yêu cầu

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan đến công việc được giao nếu nhiệm vụ hoặc vị trí việc làm có yêu cầu

- Năng lực, khả năng chuẩn bị và thực hiện phục vụ các cuộc họp, hội nghị của cơ quan.

- Nắm được các kiến thức cơ bản về phục vụ, quy tắc ứng xử giao tiếp.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

16.3.13

Bảo vệ

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Sở về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Thực hiện nhiệm vụ bo vệ tài sản, giữ gìn an ninh, trật tự của cơ quan và các nhiệm vụ khác được giao.

 

trình độ văn hóa 12/12; chuyên môn, nghiệp vụ nếu nhiệm vụ hoặc vị trí việc làm có yêu cầu

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan đến công việc được giao nếu nhiệm vụ hoặc vị trí việc làm có yêu cầu

- Nắm được các quy định về quy chế làm việc, nội quy của cơ quan.

- Nắm được các kiến thức cơ bn về quy tắc ứng xử giao tiếp; về công tác bảo vệ cơ quan, công tác phòng, chống cháy n.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

- Cẩn thận, bình tĩnh trong xử lý tình huống.

II

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

1

Lãnh đạo Chi cục

16.1.9

Chi cục trưởng

Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục, quản lý, điều hành mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục và việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền theo phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm; chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định.

CV Hoặc TĐ

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Y, Y tế công cộng, Công nghệ thực phẩm hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Y tế

Đm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Chi cục trưởng theo quy định. Có kinh nghiệm qun lý nhà nước về lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm

- Năng lực lãnh đạo, quản lý thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước và ca ngành Y tế trong lĩnh vực được phân công, quản lý.

- Năng lực nghiên cứu, phân tích, dự báo, đánh giá, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật ca Nhà nước.

- Năng lực tổ chức, điều hành, tập hợp, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, quản lý, tổ chức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Năng lực xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành Y tế

- Năng lực tổ chức thực hiện việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm; khả năng chủ trì, kết luận các cuộc họp, hội nghị.

16.1.10

Phó Chi cục trưởng

Phó Chi cục trưởng giúp Chi cục trưởng phụ trách, chđạo một số lĩnh vục công tác; chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công, qun lý. Phó Chi cục trưởng có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công và giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực phụ trách.

CV Hoặc TĐ

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Y, Y tế công cộng, Công nghệ thực phẩm hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Y tế

Đm bo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Phó Chi cục trưởng theo quy định. Có kinh nghiệm qun lý nhà nước về lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm

- Năng lực lãnh đạo, qun lý thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách ca Đảng; pháp luật của Nhà nước và ca ngành Y tế thuộc lĩnh vực được phân công, quản lý.

- Năng lực nghiên cứu, phân tích, dự báo, đnh gi, cụ thể hóa ch trương, chính sách ca Đng; Pháp luật của nhà nước

- Năng lực tổ chức thực hiện việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm khả năng chủ trì, kết luận các cuộc họp, hội nghị.

2

Phòng Nghiệp vụ

16.1

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

 

 

 

16.1.11

Trưởng phòng Nghiệp vụ

Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng phụ trách lĩnh vực về những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng. Phụ trách chung, quản lý, chđạo, thực hiện toàn bộ công tác, nhiệm vụ, hoạt động của phòng trong lĩnh vực được phân công, quản lý. Tham mưu, giúp Chi cục trưởng qun lý nhà nước về lĩnh vực cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy tiếp nhận hồ sơ công bố chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thực phẩm và phụ gia thực phẩm; việc đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, Giấy chứng nhận y tế đối với sản phẩm thực phẩm và công tác thông tin, truyền thông về lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định. Tham mưu, giúp Chi cục trưởng thanh tra chuyên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác phòng chống, tham nhũng theo quy định.

CV Hoặc TĐ

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Y, luật, Công nghệ thực phẩm hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Y tế

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Trưởng phòng theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, phụ trách tổ chức, thực hiện công tác thuộc phạm vi lĩnh vực được phân công, quản lý và các công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ ca phòng.

- Năng lực qun lý, điều hành, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và gii quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực quản lý của phòng.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhm.

- Năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đng và Nhà nước; hoạch định chiến lược, chính sách; xây dựng chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, tổ chức, quản lý, giám sát.

16.1.12

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu qucông việc được phân công, quản lý. Giúp Trưởng phòng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác được phân công, quản lý. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy tiếp nhận hồ sơ công bố chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thực phẩm và phụ gia thực phẩm; việc đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, Giấy chứng nhận y tế đối với sản phẩm thực phẩm và công tác thông tin, truyền thông về lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác phòng chống, tham nhũng theo quy định.

CV Hoặc TĐ

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Y, Luật, Công nghệ thực phẩm hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Y tế

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Phó Trưởng phòng theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, phụ trách tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được phân công, quản lý.

- Năng lực xây dựng Đề án, Dự án, Chương trình, Kế hoạch, Phương án và tổ chức triển khai thực hiện.

- Năng lực quản lý, điều hành, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và gii quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được phân công, quản lý.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

16.2

Nhm chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

 

 

 

16.2.3

Qun lý ngộ độc thực phẩm

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu qucông việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý ngộ độc thực phẩm; công tác phòng, chống ngộ độc và giám sát, điều tra khi xảy ra ngộ độc thực phẩm theo quy định.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Y, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Y tế

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch chuyên viên theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu ca ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác qun lý ngộ độc thực phẩm; phòng, chống ngộ độc và giám sát, điều tra khi xảy ra ngộ độc thực phẩm.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

16.2.7

Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh, vực cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm theo quy định.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Y, Công nghệ thực phẩm hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Y tế

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch chuyên viên theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

16.2.8

Thông tin truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực công tác truyền thông, phổ biến, tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm; hướng dẫn thực hành quy định an toàn thực phẩm cho người trực tiếp tham gia chế biến, sn xuất thực phẩm, bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống... theo quy định.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Y, Công nghệ thực phẩm hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Y tế

Đm bo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch chuyên viên theo quy định. C chứng chngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác truyền thông, phổ biến, tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm; hướng dẫn thực hành quy định an toàn thực phẩm.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

16.2.9

Quản lý đăng ký và chứng nhận sn phẩm

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực công tác cấp, đình chvà thu hồi các giấy chứng nhận liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm; thẩm định các hồ sơ cấp các loại giấy xác nhận, chứng nhận liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Y, Công nghệ thực phẩm hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Y tế

Đm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch chuyên viên theo quy định. C chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ qun lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác thẩm định cấp, đình chỉ và thu hồi các giấy chứng nhận liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm; các hồ sơ cấp các loại giấy xác nhận, chứng nhận liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhm.

16.2.15

Thanh tra

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu qucông việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu về lĩnh vực thanh tra chuyên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phm; công tác phòng chống, tham nhũng theo quy định.

TTV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Y, Luật hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Y tế

Đm bo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch Thanh tra viên hoặc tương đương theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch Thanh tra viên hoặc tương đương trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực kiểm tra, thanh tra; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm

3

Phòng Hành chnh - Tổng hợp

16.1

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

 

 

 

16.1.11

Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp

Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng phụ trách lĩnh vực về những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng. Phụ trách chung, quản lý, chỉ đạo, thực hiện toàn bộ công tác, nhiệm vụ, hoạt động của phòng trong lĩnh vực được phân công, quản lý. Tham mưu, giúp Chi cục trưởng xây dựng hệ thống quy chế và các quy định nội bộ; kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức người lao động và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện quy chế làm việc, quy trình xử lý công việc, nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động của Chi cục.

CV Hoặc TĐ

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Y, Luật, Hành chính hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Y tế

Đảm bo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Trưởng phòng theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, phụ trách tổ chức, thực hiện công tác thuộc phạm vi lĩnh vực được phân công, quản lý và các công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.

- Năng lực quản l, điều hành, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực quản lý của phòng.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

- Năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chtrương, chính sách của Đảng và Nhà nước; chính sách; xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, tổ chức, quản lý, giám sát.

16.1.12

Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được phân công, qun lý. Giúp Trưng phòng phụ trách, theo dõi, chđạo một số mặt công tác được phân công, qun lý. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; văn thư, lưu trữ; thi đua - khen thưởng; tài chính, kế toán, qun lý tài sản và hành chính quản trị của Chi cục.

CV Hoặc TĐ

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Y, Luật, Hành chính hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Y tế

Đảm bo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Phó Trưởng phòng theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, phụ trách tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được phân công, qun lý.

- Năng lực xây dựng Đề án, Dự án, Chương trình, Kế hoạch, Phương án và tổ chức triển khai thực hiện.

- Năng lực quản lý, điều hành, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được phân công, qun lý.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

16.2

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

 

 

 

 

 

16.3.5

Công nghệ thông tin

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu qucông việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin tại Chi cục; quản trị hệ thống mạng nội bộ; thực hiện công tác báo cáo; xây dựng các chương trình, kế hoạch về công nghệ thông tin của Chi cục.

CV hoặc TĐ

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Quản trị mạng hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm

Đảm bo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch chuyên viên hoặc tương đương theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu ca ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực qun lý hành chính nhà nước; tin học, qun trị mạng.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khnăng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

16.3.6

Kế toán

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực kế hoạch, dự toán ngân sách; kế hoạch mua sắm, sửa chữa; thực hiện công tác tài chính, kế toán, thanh toán các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức và người lao động của Chi cục theo quy định.

KTVTC

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Tài chính kế toán

Đm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch kế toán viên trung cấp theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch kế toán viên trung cấp trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác kế toán, tài chính, quản lý tài sản nhà nước.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

16.3.7

Thquỹ

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Thực hiện nhiệm vụ thủ quỹ theo quy định.

NV

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành: Hành chính, Quản trị văn phòng hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm

Đảm bo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch nhân viên theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ qun lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch công chức tương ứng

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác thu, chi quỹ tiền mặt.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

16.3.8

Văn thư

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Thực hiện nhiệm vụ văn thư theo quy định

NV

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành: Hành chính, Quản trị văn phòng hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm

Đảm bo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch nhân viên theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ và nghiệp vụ qun lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch văn thư trung cấp trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác thu, chi quỹ tiền mặt.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

16.3.9

Lưu trữ

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Thực hiện nhiệm vụ lưu trữ theo quy định.

NV hoặc TĐ

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành: Văn thư, lưu trữ, Hành chnh, Quản trị văn phòng hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch nhân viên theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch công chức tương ứng

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác lưu trữ.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

16.3.11

Lái xe

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Thực hiện nhiệm vụ lái xe đảm bảo hoạt động và lịch trình công tác của lãnh đạo Chi cục; bảo qun, giữ gìn xe sạch sẽ, an toàn và các nhiệm vụ khác được giao.

NV

Có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được giao

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm lái loại xe được giao. Có lý lịch rõ ràng, ctrách nhiệm và sức khỏe phù hợp với điều kiện công tác

- Nắm vững quy định của pháp luật về giao thông đường bộ hiện hành.

- Có kiến thức bo trì và bo qun xe.

- Đm bo tuân thủ các quy tắc lái xe an toàn.

- Cẩn thận, bình tĩnh trong xử lý tình huống.

III

CHI CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

1

Lãnh đạo Chi cục

16.1.9

Chi cục trưởng

Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục, qun lý, điều hành mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ca Chi cục; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục và việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền theo phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình theo quy định.

CV Hoặc TĐ

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Y, Y tế công cộng hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực ca ngành Y tế

Đm bo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Chi cục trưởng theo quy định. Có kinh nghiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

- Năng lực lãnh đạo, qun lý thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách ca Đảng; pháp luật của Nhà nước và của ngành Y tế trong lĩnh vực được phân công, quản lý.

- Năng lực nghiên cứu, phân tích, dự báo, đánh giá, cụ thể ha chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước.

- Năng lực tổ chức, điều hành, tập hợp, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, quản lý, tổ chức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Năng lực xây dựng các văn bn quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên môn ca ngành Y tế

- Năng lực tổ chức thực hiện việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm; khả năng chủ trì, kết luận các cuộc họp, hội nghị.

16.1.10

Phó Chi cục trưởng

Phó Chi cục trưởng giúp Chi cục trưởng phụ trách, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công, quản lý. Phó Chi cục trưởng có nhiệm vụ chđạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công và giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực phụ trách.

CV Hoặc TĐ

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Y, Y tế công cộng hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh tực của ngành Y tế

Đảm bo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Phó Chi cục trưởng theo quy định. Có kinh nghiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước và của ngành Y tế thuộc lĩnh vực được phân công, quản lý.

- Năng lực nghiên cứu, phân tích, dự báo, đánh giá, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước.

- Năng lực tổ chức thực hiện việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm; khả năng chủ trì, kết luận các cuộc họp, hội nghị.

2

Phòng Nghiệp vụ

16.1

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

 

 

 

16.1.11

Trưởng phòng Nghiệp vụ

Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng phụ trách lĩnh vực về những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng. Phụ trách chung, quản lý, chđạo, thực hiện toàn bộ công tác, nhiệm vụ, hoạt động của phòng trong lĩnh vực được phân công, quản lý. Tham mưu, giúp Chi cục trưởng xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, triển khai các đề án, mô hình về dân số - kế hoạch hóa gia đình trên phạm vi toàn tỉnh theo quy định. Tham mưu, giúp Chi cục trưởng xây dựng kế hoạch, hưng dẫn, triển khai thực hiện công tác truyền thông, giáo dục, tư vấn về dân số - kế hoạch hóa gia đình trên phạm vi toàn tnh theo quy định.

CV Hoặc TĐ

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Y, Y tế công cộng hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Y tế

Đm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Trưởng phòng theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, phụ trách tổ chức, thực hiện công tác thuộc phạm vi lĩnh vực được phân công, quản lý và các công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.

- Năng lực qun lý, điều hành, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh gi, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực quản lý ca phòng.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhm.

- Năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; hoạch định chiến lược, chính sách; xây dựng chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, tổ chức, quản lý, giám sát.

16.1.12

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu qucông việc được phân công, quản lý. Giúp Trưởng phòng phụ trách, theo dõi, chđạo một số mặt công tác được phân công, qun lý. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về công xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, triển khai các đề án, mô hình về dân số - kế hoạch hóa gia đình trên phạm vi toàn tỉnh theo quy định. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kế hoạch, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác truyền thông, giáo dục, tư vấn về dân số - kế hoạch hóa gia đình trên phạm vi toàn tnh theo quy định.

CV Hoặc TĐ

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Y, Y tế công cộng hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Y tế

Đm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Trưởng phòng theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, phụ trách tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được phân công, qun lý.

- Năng lực xây dựng Đề án, Dự án, Chương trình, Kế hoạch, Phương án và tổ chức triển khai thực hiện.

- Năng lực quản lý, điều hành, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được phân công, qun lý.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

16.2

Nhm chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

 

 

 

16.2.10

Quản lý công tác Dân số - KHHGĐ

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực công tác quy mô dân số - kế hoạch hóa gia đình; cơ cấu dân số; chất lượng dân số theo quy định.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Y, Y tế công cộng hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Y tế

Đm bo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch chuyên viên theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu ca ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các đề án, mô hình dân số - kế hoạch hóa gia đình; theo dõi, tổng hợp về dân số - kế hoạch hóa gia đình.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

16.2.11

Thông tin truyền thông về KHHGĐ

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Trực tiếp thực hiện vtham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực thông tin truyền thông về kế hoạch hóa gia đình theo quy định.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Y, Y tế công cộng hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Y tế

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch chuyên viên theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác thông tin truyền thông về kế hoạch hóa gia đình.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

3

Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch và Tài vụ

16.1

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

 

 

 

16.1.11

Trưởng phòng Tổ chức -  Hành chính - Kế hoạch và Tài vụ

Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng phụ trách lĩnh vực về những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng. Phụ trách chung, quản lý, chđạo, thực hiện toàn bộ công tác, nhiệm vụ, hoạt động của phòng trong lĩnh vực được phân công, qun lý. Tham mưu, giúp Chi cục trưởng xây dựng hệ thống quy chế và các quy định nội bộ; kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức người lao động và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện quy chế làm việc, quy trình xử lý công việc, nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động của Chi cục.

CV Hoặc TĐ

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Y, Hành chính, Tài chính, Kế toán hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Y tế

Đm bo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Trưởng phòng theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, phụ trách tổ chức, thực hiện công tác thuộc phạm vi lĩnh vực được phân công, quản lý và các công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ ca phòng.

- Năng lực qun lý, điều hành, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và gii quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực quản lý ca phòng.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

- Năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; hoạch định chiến lược, chính sách; xây dựng chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, tổ chức, quản lý, giám sát.

16.1.12

Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch và Tài vụ

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được phân công, quản lý. Giúp Trưởng phòng phụ trách, theo dõi, chđạo một số mặt công tác được phân công, qun lý. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ; ci cách hành chnh; văn thư, lưu trữ; thi đua - khen thưởng; tài chính, kế toán, quản lý tài sản và hành chính qun trị của Chi cục.

CV Hoặc TĐ

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Y, Hành chính, Tài chính, Kế toán hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Y tế

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Phó Trưởng phòng theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, phụ trách tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được phân công, quản lý.

- Năng lực xây dựng Đề án, Dự án, Chương trình, Kế hoạch, Phương án và tổ chức triển khai thực hiện.

- Năng lực quản lý, điều hành, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được phân công, qun lý.

- Năng lực, khnăng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

16.2

Nhóm hỗ trợ, phục v

 

 

 

 

 

16.3.5

Công nghệ thông tin

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng Sở về tiến độ, chất lượng, hiệu qucông việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin tại Chi cục; quản trị hệ thng mạng nội bộ; thực hiện công tác báo cáo; xây dựng các chương trình, kế hoạch về công nghệ thông tin của Chi cục.

CV hoặc TĐ

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Quản trị mạng hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch chuyên viên hoặc tương đương theo quy định. Cchứng chỉ ngoại ngữ và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực quản lý hành chính nhà nước; tin học, quản trị mạng.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

16.3.6

Kế toán

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực kế hoạch, dự toán ngân sách; kế hoạch mua sắm, sửa chữa; thực hiện công tác tài chính, kế toán, thanh toán các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức và người lao động của Chi cục theo quy định

KTVTC

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Tài chính kế toán

Đảm bo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch kế toán viên trung cấp theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ và nghiệp vụ qun lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch kế toán viên trung cấp trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác kế toán, tài chính, quản lý tài sản nhà nước.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức trin khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

16.3.7

Thủ quỹ

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu qucông việc được giao. Thực hiện nhiệm vụ thủ quỹ theo quy định.

NV

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành: Hành chính, Quản trị văn phòng hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm

Đm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch nhân viên theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch công chức tương ứng

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác thu, chi quỹ tiền mặt.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và gii quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

16.3.8

Văn thư

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Thực hiện nhiệm vụ văn thư theo quy định.

NV

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành: Văn thư, lưu trữ, Hành chính, Quản trị văn phòng hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch nhân viên theo quy định. Có chứng chngoại ngữ và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch văn thư trung cấp trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác văn thư.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

16.3.9

Lưu trữ

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Thực hiện nhiệm vụ lưu trữ theo quy định.

NV hoặc TĐ

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành: Văn thư, lưu trữ, Hành chính, Quản trị văn phòng hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm

Đm bo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch nhân viên theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch công chức tương ứng

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác lưu trữ.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

16.3.11

Lái xe

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu qucông việc được giao. Thực hiện nhiệm vụ lái xe đảm bảo hoạt động và lịch trình công tác của lãnh đạo Chi cục; bảo quản, giữ gìn xe sạch sẽ, an toàn và các nhiệm vụ khác được giao.

 

Có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được giao

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm lái loại xe được giao. Có lý lịch rõ ràng, có trách nhiệm và sức khỏe phù hợp với điều kiện công tác

- Nắm vững quy định ca pháp luật về giao thông đường bộ hiện hành.

- Ckiến thức bo trì và bảo quản xe.

- Đảm bảo tuân thủ các quy tắc lái xe an toàn.

- Cẩn thận, bình tĩnh trong xử lý tình huống.

16.3.12

Phục vụ

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu qucông việc được giao. Thực hiện nhiệm vụ vệ sinh công sở, công tác lễ tân, phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Chi cục và các nhiệm vụ khác được giao.

 

Ctrình độ văn hóa 12/12; chuyên môn, nghiệp vụ nếu nhiệm vụ hoặc vị trí việc làm có yêu cầu

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan đến công việc được giao nếu nhiệm vụ hoặc vị trí việc làm có yêu cầu

- Năng lực, khả năng chuẩn bị và thực hiện phục vụ các cuộc họp, hội nghị của cơ quan.

- Nắm được các kiến thức cơ bản về phục vụ, quy tắc ứng xử giao tiếp.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

 

PHỤ LỤC 02

NGẠCH CÔNG CHỨC CAO NHẤT VÀ CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH YÊN BÁI
(Kèm theo Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2019 của y ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

STT

Tên quan, đơn vị

Ngạch công chức cao nhất trong nhóm công việc

Cơ cấu ngạch công chức

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

Nhm chuyên môn, nghiệp vụ

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

Ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương

Ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương

Ngạch chuyên viên hoặc tương đương

Ngạch cán sự hoặc tương đương

Ngạch nhân viên hoặc tương đương

Khác

I

CƠ QUAN VĂN PHÒNG SỞ

1

Giám đốc Sở

CVC

 

 

 

100%

 

 

 

 

2

Phó Giám đốc Sở

CVC

 

 

 

100%

 

 

 

 

3

Phòng Tổ chức cán bộ

CVC

CV

 

 

60%

40%

 

 

 

4

Phòng Nghiệp vụ Y

CVC

CV

 

 

60%

40%

 

 

 

5

Phòng Nghiệp vụ Dược

CVC

CV

 

 

75%

25%

 

 

 

6

Phòng Kế hoạch - Tài chính

CVC

CV

 

 

38%

62%

 

 

 

7

Thanh tra Sở

TTVC

TTV

 

 

60%

40%

 

 

 

8

Văn phòng Sở

CVC

CV

CV

 

27%

54%

 

19%

 

II

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

1

Chi cục trưởng

CVC

 

 

 

100%

 

 

 

 

2

Phó Chi cục trưởng

CVC

 

 

 

100%

 

 

 

 

3

Phòng Nghiệp vụ

CV

CV

 

 

 

100%

 

 

 

4

Phòng Hành chính Tổng hợp

CV

CV

CV

 

 

66%

17%

17%

 

III

CHI CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

1

Chi cục trưởng

CVC

 

 

 

100%

 

 

 

 

2

Phó Chi cục trưởng

CVC

 

 

 

100%

 

 

 

 

3

Phòng Nghiệp vụ

CV

CV

 

 

 

100%

 

 

 

4

Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch và Tài vụ

CV

CV

CV

 

 

66%

17%

17%

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1536/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1536/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/08/2019
Ngày hiệu lực 20/08/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1536/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1536/QĐ-UBND 2019 điều chỉnh Đề án vị trí việc làm Sở Y tế Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 1536/QĐ-UBND 2019 điều chỉnh Đề án vị trí việc làm Sở Y tế Yên Bái
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1536/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Yên Bái
Người ký Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành 20/08/2019
Ngày hiệu lực 20/08/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 1536/QĐ-UBND 2019 điều chỉnh Đề án vị trí việc làm Sở Y tế Yên Bái

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1536/QĐ-UBND 2019 điều chỉnh Đề án vị trí việc làm Sở Y tế Yên Bái

  • 20/08/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/08/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực