Quyết định 1536/QĐ-UBND

Quyết định 1536/QĐ-UBND năm 2010 mức chi đối với đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1536/QĐ-UBND năm 2010 mức chi đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở Vĩnh Long


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1536/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 23 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐỐI VỚI ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3248/QĐ-UB ngày 22/9/2004 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở;

Xét Tờ trình số 167/TTr-SKHCN-STC ngày 19/5/2010 của liên Sở: Khoa học và Công nghệ - Tài chính về mức chi đối với đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về mức chi đối với đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước.

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Sở Tài chính triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố và các sở, ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Xuân

 

QUY ĐỊNH

VỀ MỨC CHI ĐỐI VỚI ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy định này quy định mức chi tối đa đối với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở (bao gồm đề tài, dự án khoa học và công nghệ, sau đây gọi tắt là đề tài) tại các sở, ban ngành tỉnh (kể cả các đơn vị trực thuộc); các trường học trực thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; UBND các huyện, thành phố (kể cả các đơn vị trực thuộc) có sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học cấp tỉnh, kinh phí sự nghiệp khoa học cấp huyện theo sự phân cấp quản lý, lập, chấp hành quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

II. NỘI DUNG VÀ MỨC CHI:

1. Tổng mức kinh phí đầu tư cho một đề tài: Không quá 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng).

2. Các nội dung và mức chi cụ thể:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung công việc

Đơn vị tính

Mức chi tối đa

Ghi chú

I

TƯ VẤN XÁC ĐỊNH ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ:

 

 

 

 

Họp Hội đồng KH và CN cấp cơ sở xác định danh mục đề tài:

- Chủ tịch Hội đồng

- Thành viên và thư ký

- Đại biểu được mời tham dự

Buổi

 

150

120

50

 

II

TƯ VẤN XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT, ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ:

 

 

 

1

Họp Hội đồng KH và CN chuyên ngành cấp cơ sở xét duyệt đề cương chi tiết:

- Chủ tịch Hội đồng

- Thành viên và thư ký

- Đại biểu được mời tham dự

- Bài nhận xét của phản biện

- Bài nhận xét của uỷ viên Hội đồng

Đề tài

 

100

80

40

120

100

 

2

Thẩm định tài chính, nội dung đề tài (thực hiện bởi Tổ thẩm định tài chính đã được UBND tỉnh thành lập):

- Tổ trưởng

- Thành viên

- Khách mời

Đề tài

 

150

120

50

- Chỉ áp dụng đối với đề tài cấp cơ sở của sở, ban ngành tỉnh, trường học trực thuộc UBND tỉnh.

- Đối với cấp huyện được thực hiện bởi Tổ thẩm định tài chính do UBND huyện thành lập.

3

Họp Hội đồng KH và CN cấp cơ sở đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài:

- Chủ tịch Hội đồng

- Thành viên và thư ký

- Đại biểu được mời tham dự

- Bài nhận xét của phản biện

- Bài nhận xét của uỷ viên Hội đồng.

Đề tài

 

150

100

50

150

100

 

III

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU:

 

 

 

1

Chuyên đề nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ, các giải pháp KH và CN:

- Loại 1: Chuyên đề nghiên cứu lý thuyết.

- Loại 2: Chuyên đề nghiên cứu lý thuyết kết hợp triển khai thực nghiệm (bao gồm cả công điều tra khảo sát, làm thí nghiệm, lấy mẫu, phân tích, viết báo cáo. ..)

Chuyên đề

 

3.000

6.000

Thực hiện theo phương thức hợp đồng thuê khoán chuyên môn.

2

Chuyên đề nghiên cứu các lĩnh vực khác thuộc về lý thuyết, chuyên đề KHXH và NV (bao gồm cả công điều tra khảo sát, phân tích, tổng hợp xử lý, viết báo cáo. ..)

Chuyên đề

1.000 - 2000

Thực hiện theo phương thức hợp đồng thuê khoán chuyên môn.

3

Lập mẫu phiếu điều tra.

Phiếu

200

Mẫu phiếu được chấp nhận

4

Cung cấp thông tin phiếu điều tra.

Phiếu

30

Phiếu được cung cấp đầy đủ thông tin.

5

Báo cáo xử lý, phân tích số liệu điều tra

Báo cáo

1.000

Gồm xử lý, phân tích số liệu và lập báo cáo.

6

Xây dựng đề cương nghiên cứu chi tiết.

Đề cương

600

Được chấp nhận.

7

Viết báo cáo khoa học tổng kết đề tài.

Báo cáo

1.000 - 2.000

Báo cáo hoàn chỉnh sau cùng được chấp nhận.

8

Hội thảo khoa học

- Người chủ trì

- Thư ký

- Đại biểu tham dự

- Báo cáo tham luận

 

Buổi

Buổi

Buổi

Bài

 

100

60

40

150

 

IV

CHI PHÍ TRÁCH NHIỆM ĐIỀU HÀNH VÀ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI.

 

 

 

1

Thù lao trách nhiệm điều hành của chủ nhiệm đề tài.

Tháng

200

Tính theo tháng đề cương được duyệt

2

Hỗ trợ quản lý đề tài.

Đề tài

1.000 - 2.000

Chi hỗ trợ hoạt động bộ máy của đơn vị chủ trì trong quá trình thực hiện đề tài.

Các mức chi tại Quy định này là mức tối đa, tổ chức và cá nhân được giao chủ trì các đề tài cấp cơ sở, căn cứ vào khối lượng công việc tương ứng để đề xuất mức chi phù hợp cho từng nội dung cụ thể.

Đối với các khoản chi không quy định tại Quy định này được thực hiện theo quy định chung hiện hành.

III. QUẢN LÝ VÀ THANH QUYẾT TOÁN:

Công tác quản lý tài chính, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí đề tài phải tuân thủ các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, chế độ tài chính hiện hành và một số quy định dưới đây:

1. Thủ trưởng đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm quản lý chi tiêu chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo tính chính xác và thanh quyết toán đúng kinh phí thực tế chi cho từng đề tài.

2. Dự toán kinh phí được phê duyệt và phân bổ cho từng đề tài là mức tối đa để thực hiện đề tài. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều chỉnh bổ sung phải được cấp thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

3. Các khoản chi cho cá nhân khi tham gia hội thảo, họp hội đồng khoa học để tư vấn xác định, tuyển chọn, xét duyệt, nghiệm thu phải có danh sách, mức chi cụ thể và ký nhận của các cá nhân dự họp, được thủ trưởng đơn vị xác nhận.

4. Đối với các khoản chi tính theo sản phẩm nghiên cứu (xây dựng quy trình công nghệ, báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng kết,…):

- Trường hợp chủ nhiệm đề tài trực tiếp thực hiện thì thủ trưởng đơn vị ký kết hợp đồng với chủ nhiệm đề tài và ký xác nhận nghiệm thu khối lượng công việc.

- Trường hợp thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện thì thủ trưởng đơn vị, chủ nhiệm đề tài ký kết hợp đồng, ký biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng với tổ chức, cá nhân đó. Kết quả thực hiện các hợp đồng nghiên cứu, báo cáo theo chuyên đề phải được chủ nhiệm đề tài nghiệm thu, công nhận đạt yêu cầu.

Chuyên đề nghiên cứu về lý thuyết, khoa học xã hội và nhân văn của từng đề tài phải thiết thực, phù hợp với các nội dung nghiên cứu được thể hiện trong đề cương nghiên cứu được duyệt./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1536/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1536/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2010
Ngày hiệu lực23/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1536/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1536/QĐ-UBND năm 2010 mức chi đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1536/QĐ-UBND năm 2010 mức chi đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1536/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýLê Thanh Xuân
        Ngày ban hành23/06/2010
        Ngày hiệu lực23/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1536/QĐ-UBND năm 2010 mức chi đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1536/QĐ-UBND năm 2010 mức chi đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở Vĩnh Long

           • 23/06/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/06/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực