Quyết định 1537/QĐ-UBND

Quyết định 1537/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh Đề án vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Quyết định 1537/QĐ-UBND 2019 phê duyệt điều chỉnh Đề án vị trí việc làm Sở Khoa học tỉnh Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1537/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 20 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH YÊN BÁI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định s 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cu ngạch công chức;

Căn cứ Thông tư số 36/2013/NĐ-CP cơ cấu ngạch công chức">05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Quyết định số 2060/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Yên Bái;

Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND , ngày 15/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của SKhoa học và Công nghệ; Quyết định s 26/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Điều 4, Quyết đnh số 03/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Công văn số 6071/BNV-TCBC ngày 21/12/2017 của Bộ Nội vụ về việc xin ý kiến về bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cu ngạch công chức của vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính của tỉnh Yên Bái;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 14/TTr-SKHCN ngày 2/4/2019 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 326/TTr-SNV ngày 25/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Đề án vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ (kèm theo Tờ trình số 14/TTr-SKHCN ngày 2/4/2019) đã được Sở Nội vụ thẩm định tại Tờ trình số 326/TTr-SNV ngày 25/7/2019, trong đó:

1. Tổng số vị trí việc làm trong các tổ chức hành chính thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 31 vị trí, bao gồm:

- Vị trí nhóm lãnh đạo, quản lý điều hành: 08 vị trí;

- Vị trí việc làm thuộc nhóm chuyên môn, nghiệp vụ: 10 vị trí;

- Vị trí việc làm thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ: 13 vị trí.

2. Bản mô tả công việc, khung năng lực như Phụ lục 01 (kèm theo).

3. Cơ cấu ngạch công chức của vị trí việc làm trong các tổ chức hành chính như Phụ lục 02 (kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

a) Căn cứ danh mục vị trí việc làm, biên chế công chức và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP được giao, bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc SKhoa học và Công nghệ được phê duyệt kèm theo Quyết định này để làm cơ sở thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý công chức và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP theo quy định, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

b) Tiếp tục tổ chức thực hiện tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính ph, Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương và chủ trương của Tỉnh ủy, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tinh giản biên chế.

c) Kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá mình thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

2. Sở Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Quyết định này; tổng hp nhng khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 3669/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh y;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Lãnh đạo HĐND t
nh;
- Ban Pháp chế HĐND t
nh;
- Như Điều 4;
- Cổng thông tin điện t
tnh;
- Lưu: VT, NCPC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

PHỤ LỤC 01

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH YÊN BÁI
(Kèm theo Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Mã VTVL

Tên v trí vic làm

Mô tả công việc của vị trí việc làm

Ngạch công chức tối thiểu

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Yêu cu điều kiện khác

Khung năng lực

I

CƠ QUAN VĂN PHÒNG SỞ

1.

Lãnh đạo Sở

 

 

 

 

 

11.1.1

Giám đốc Sở

Giám đốc Slà người đứng đầu Sở, quản lý, điều hành mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh và trước pháp luật vtoàn bộ hoạt động của SKhoa học và Công nghệ và việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền theo phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật.

CVC

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Nông nghiệp; Qun lý kinh tế; Khoa học, Xã hội, Kỹ thuật, Công nghệ hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Khoa học và Công nghệ

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Giám đốc theo quy định. Có kinh nghiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học và công nghệ

- Có năng lực lãnh đạo, quản lý việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

- Có tầm nhìn, tư duy đổi mới về quản lý khoa học và công nghệ; có năng lực dự báo và định hướng sự phát triển về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; có khả năng tổ chức nghiên cứu và ch trì các đề án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đề xuất và tổ chức thực hiện các giải pháp, phương pháp quản lý về khoa học và công nghệ phục vụ hoạt động quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Có năng lực tổ chức, điều hành, tập hợp, đoàn kết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nơi công tác và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Am hiểu các lĩnh vực chuyên ngành khác có liên quan, có hiểu biết về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội trong nước và của địa phương.

11.1.2

Phó Giám đốc S

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ là người giúp Giám đốc SKhoa học và Công nghệ phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Phó Giám đốc Sở có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công và giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực phụ trách. Đối với những vấn đề liên quan nhiều lĩnh vực hoặc liên quan đến cơ quan cấp trên thì phải có ý kiến của Giám đốc trước khi quyết định. Đối với lĩnh vực công tác được phân công hay ủy quyền, quyết định của Phó Giám đốc có hiệu lực như Giám đốc.

CVC

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Nông nghiệp; Kinh tế; Khoa học, Xã hội; Kỹ thuật, Công nghệ hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Khoa học và Công nghệ

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Phó Giám đc theo quy định. Có kinh nghiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học và công nghệ

- Năng lực lãnh đạo, qun lý thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đng; Pháp luật của nhà nước và của ngành thuộc lĩnh vực được phân công, qun lý.

- Năng lực nghiên cứu, phân tích, dự báo, đánh giá, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng; Pháp luật của nhà nước.

- Năng lực tổ chức thực hiện việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm; khả năng chủ trì, kết luận các cuộc họp, hội nghị.

- Năng lực xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành.

2

Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành

11.1

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

 

 

 

11.1.3

Trưng phòng Qun lý công nghệ và chuyên ngành

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực về những công việc thuộc chức năng, nhim vụ của phòng. Phụ trách chung, quản lý, chỉ đạo, thực hiện toàn bộ công tác, nhiệm vụ, hoạt động của phòng trong lĩnh vực được phân công, qun lý. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ, thị trường; doanh nghiệp khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân, thông tin và thống kê khoa học và công nghệ theo quy định.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Khoa học và Công nghệ

Đm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Trưởng phòng theo quy định. Có chứng chngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ qun lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, phụ trách tổ chức, thực hiện công tác thuộc phạm vi lĩnh vực được phân công, quản lý và các công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.

- Năng lực quản lý, điều hành, nghiên cu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực quản lý của phòng.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

- Năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chtrương, chính sách của Đảng và Nhà nước; hoạch định chiến lược, chính sách; xây dựng chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, tổ chức, quản lý, giám sát.

11.1.6

Phó Trưởng phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành

Chịu trách nhiệm trước Trưng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được phân công, qun lý. Giúp Trưởng phòng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác được phân công, quản lý. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực công nghệ, thị trường; doanh nghiệp khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân, thông tin và thống kê khoa học và công nghệ theo quy định.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Khoa học và Công nghệ

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đi với chức danh Phó Trưng phòng theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, phụ trách tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được phân công, quản lý.

- Năng lực xây dựng Đán, Dự án, Chương trình, Kế hoạch, Phương án và tổ chức triển khai thực hiện.

- Năng lực quản lý, điều hành, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được phân công, quản lý.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

11.2

Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

 

 

 

11.2.2

Quản lý công nghệ

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực chuyển giao công nghệ; đánh giá, định giá, giám định công nghệ và tư vấn chuyển giao công nghệ, các dịch vụ chuyển giao công nghệ; thẩm định cơ sở khoa học, công nghệ các dự án đầu tư, các quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội; các chương trình, đề án khác; hướng dẫn hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đổi mới công nghệ; phát huy sáng kiến, ci tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và các hoạt động khác áp dụng vào sn xuất, kinh doanh theo quy định.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Khoa học và Công nghệ

Đm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch chuyên viên theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác đánh giá, định giá, giám định công nghệ và tư vấn chuyển giao công nghệ, các dịch vụ chuyển giao công nghệ; thẩm định cơ sở khoa học, công nghệ các dự án đầu tư, các quy hoạch, chương trình.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

11.2.3

Qun lý an toàn bức xạ hạt nhân

Chịu trách nhiệm trước Trưng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực công tác thm định an toàn bức xạ; cấp giấy phép, cấp chứng ch; đăng ký về an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý việc khai báo, thống kê các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thi phóng xạ; kiểm soát, xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ theo quy định.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Khoa học và Công nghệ

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch chuyên viên theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tdc thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác công tác thẩm định an toàn bức xạ.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

11.2.4

Quản lý sở hữu trí tuệ

Chịu trách nhiệm trước Trưởng png về tiến độ, chất lượng, hiệu qucông việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực công tác xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sn xuất; đăng ký, thẩm định và công nhận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất của các tổ chức, cá nhân; quản lý các hoạt động dịch vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ theo quy định.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Khoa học và Công nghệ

Đảm bảo các yêu cầu, điu kiện đối với ngạch chuyên viên theo quy định. Có chứng chngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ qun lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Nắm vững chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành; nắm vững kiến thức chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao;

- Năng lực trong công tác am hiểu về quản lý nhà nước; nắm vững các quy định của pháp luật có liên quan vê lĩnh vực quản lý.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

11.2.6

Quản lý thị trường KHCN

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực công tác đánh giá trình độ công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ; đăng ký, kiểm tra hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ; đề xuất các dự án đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ theo quy định.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Khoa học và Công nghệ

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch chuyên viên theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nưc theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Nm vững chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành; nắm vững kiến thức chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao;

- Năng lực trong công tác am hiểu về qun lý nhà nước; nắm vững các quy định của pháp luật có liên quan về lĩnh vực quản lý.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

3

Phòng Quản lý khoa học

11.1

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

 

 

 

11.1.3

Trưởng phòng Quản lý khoa học

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực về những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng. Phụ trách chung, quản lý, chỉ đạo, thực hiện loàn bộ công tác, nhiệm vụ, hoạt động của phòng trong lĩnh vực được phân công, quản lý. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về lĩnh vực công lác nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Khoa học, Công nghệ, Nông nghiệp, Công nghiệp; Xã hội nhân văn hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Khoa học và Công nghệ

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Trưởng phòng theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, phụ trách tổ chức, thực hiện công tác thuộc phạm vi lĩnh vực được phân công, quản lý và các công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.

- Năng lực quản lý, điều hành, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực quản lý của phòng.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

- Năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; hoạch định chiến lược, chính sách; xây dựng chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, tổ chức, quản lý, giám sát quá trình triển khai thực hiện đm bảo chất lượng, hiệu qu, đúng thời gian quy định..

11.1.6

Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được phân công, quản lý. Giúp Trưởng phòng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác được phân công, qun lý. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực công tác nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Nông nghiệp, Công nghiệp; Xã hội nhân văn hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Khoa học và Công nghệ

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Phó Trưởng phòng theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, phụ trách tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được phân công, quản lý.

- Năng lực xây dựng Đán, Dự án, Chương trình, Kế hoạch, Phương án và tổ chức triển khai thực hiện.

- Năng lực quản lý, điều hành, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, x lý các tình huống thuộc lĩnh vực được phân công, quản lý.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

11.2

Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

 

 

 

11.2.5

Quản lý khoa học

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu qucông việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực công tác công tác nghiên cu khoa học cấp tỉnh, cấp cơ sở; phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ theo quy định.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Nông nghiệp, Công nghiệp; Xã hội nhân văn hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Khoa học và Công nghệ

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch chuyên viên theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp cơ sở; phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

4

Phòng Quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng

 

 

 

 

11.1

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

 

 

 

11.1.3

Trưởng phòng Quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực về những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng. Phụ trách chung, quản lý, chỉ đạo, thực hiện toàn bộ công tác, nhiệm vụ, hoạt động của phòng trong lĩnh vực được phân công, quản lý. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng; công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái; công tác về nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tnh.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Luật, Kinh tế, Kỹ thuật, Công nghiệp hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Khoa học và Công nghệ

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Trưởng phòng theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, phụ trách tchức, thực hiện công tác thuộc phạm vi lĩnh vực được phân công, quản lý và các công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.

- Năng lực quản lý, điều hành, nghiên cu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực quản lý của phòng.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

- Năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; hoạch định chiến lược, chính sách; xây dựng chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, tổ chức, quản lý, giám sát.

11.1.6

Phó trưởng phòng Qun lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được phân công, quản lý. Giúp Trưởng phòng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một smặt công tác được phân công, quản lý. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực: Qun lý nhà nước về Đo lường trên địa bàn tnh; hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia hàng năm; tổ chức các cuộc kiểm tra chuyên đề về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Hướng dẫn trình tự, thủ tục cp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm. Phụ trách công tác thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Luật, Kinh tế, Kỹ thuật, Công nghiệp hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Khoa học và Công nghệ

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Phó Trưởng phòng theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, phụ trách tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được phân công, quản lý.

- Năng lực xây dựng đề án, dự án, chương trình, kế hoạch, phương án và tổ chức triển khai thực hiện.

- Năng lực quản lý, điều hành, nghiên cứu, tng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được phân công, quản lý.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

11.2

Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

 

 

 

11.2.7

Quản lý tiêu chuẩn chất lượng

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng vtiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa; giải thưởng chất lượng quốc gia; kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng các sản phẩm, hàng hóa; triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước theo quy định.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Luật, Kinh tế , Kỹ thuật, Công nghiệp hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Khoa học và Công nghệ

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch chuyên viên theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện công tác tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa; thanh tra, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

11.2.8

Quản lý đo lường

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận hoặc được chđịnh; kiểm tra về đo lường đối với chuẩn đo lường, phương tiện đo, phép đo, hàng đóng gói sẵn, hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường theo quy định

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Kỹ thuật, Công nghiệp hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Khoa học và Công nghệ

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch chuyên viên theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

5

Thanh tra Sở

 

 

 

 

 

11.1

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

 

 

 

11.1.4

Chánh Thanh tra

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực về những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở. Phụ trách chung, quản lý, chỉ đạo, thực hiện toàn bộ công tác, nhiệm vụ, hoạt động của Thanh tra Sở trong lĩnh vực được phân công, quản lý. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ; gii quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân; phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Chánh Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Thanh tra, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

TTV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Luật; Hành chính; Kinh tế; Khoa học, Công nghệ hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Khoa học và Công nghệ

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Chánh Thanh tra Sở theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch Thanh tra viên và tương đương trở lên

- Năng lực tham mưu, phụ trách tổ chức, thực hiện công tác thuộc phạm vi lĩnh vực được phân công, quản lý và các công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở.

- Năng lực quản lý, điều hành, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực quản lý của Thanh tra S.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm. Làm Trưởng đoàn thanh tra.

- Năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; hoạch định chiến lược, chính sách; xây dựng chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, tổ chức, quản lý, giám sát.

11.1.7

Phó Chánh Thanh tra

Chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra Sở về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được phân công, quản lý. Giúp Chánh Thanh tra Sở phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác được phân công, quản lý. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành Khoa học và công nghệ; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân; phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

TTV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Luật; Hành chính; Kinh tế; Khoa học, Công nghệ hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Khoa học và Công nghệ

Đảm bo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Phó Chánh Thanh tra Sở theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch Thanh tra viên và tương đương trở lên

- Năng lực tham mưu, phụ trách tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được phân công, quản lý.

- Năng lực kiểm tra, thanh tra; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chng tham nhũng.

- Năng lực quản lý, điều hành, nghiên cứu, tổng hp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được phân công, quản lý.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

11.2

Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

 

 

 

11.2.9

Thanh tra

Chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra Sở về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu về lĩnh vực thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân; phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

TTV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Luật; Hành chính; Kinh tế; Khoa học, Công nghệ hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Khoa học và Công nghệ

Đảm bo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch Thanh tra viên hoặc tương đương theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch Thanh tra viên hoặc tương đương trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vc được giao.

- Năng lực kiểm tra, thanh tra; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chng tham nhũng.

- Năng lực nghiên cu, tổng hp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phi hp theo nhóm.

11.2.10

Pháp chế

Chịu trách nhiệm trước Chánh thanh tra Sở về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Trực tiếp tham mưu và thực hiện vlĩnh vực xây dựng pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật và công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đi với ngạch chuyên viên theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, tchức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực xây dựng chương trình, văn bản quy phạm pháp luật và rà soát hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình hung thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả Năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

6

Văn phòng Sở

 

 

 

 

 

11.1

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

 

 

 

11.1.5

Chánh Văn phòng

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực về những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng S. Phụ trách chung, quản lý, chỉ đạo, thực hiện toàn bộ công tác, nhiệm vụ, hoạt động của Văn phòng Sở trong lĩnh vực được phân công, quản lý. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở công tác tổ chức cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác quy hoạch cán bộ; công tác cải cách hành chính; ngoại vụ; công tác tài chính của s.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Luật; Hành chính; Quản lý Kinh tế; Quản trị nhân lực hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Khoa học và Công nghệ

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Chánh Văn phòng theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, phụ trách tổ chức, thực hiện công tác thuộc phạm vi lĩnh vực được phân công, quản lý và các công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở.

- Năng lực quản lý, điều hành, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực quản lý của Văn phòng Sở.

- Năng lực, khnăng làm việc độc lập hoặc phi hợp theo nhóm.

- Năng lực tham mưu, tchức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đng và Nhà nước; hoạch định chiến lược, chính sách; xây dựng chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, tổ chức, quản lý, giám sát.

11.1.8

Phó Chánh Văn phòng

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn Phòng Sở về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được phân công, qun lý. Giúp Chánh Văn phòng Sở phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một smặt công tác được phân công, quản lý. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực tổng hợp; công tác tổng hp; công tác kế hoạch - tài chính; đầu tư phát trin khoa học và công nghệ; công tác hành chính qun trị, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác văn thư lưu trữ và thực hiện công vụ của cán bộ, công chức.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Luật; Hành chính; Xã hội nhân văn; quản lý kinh tế; Tài chính, kế toán hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Khoa học và Công nghệ

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Phó Chánh Văn phòng theo quy định. Có chứng chỉ ngoại-ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên tr lên

- Năng lực tham mưu, phụ trách tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được phân công, quản lý.

- Năng lực xây dựng Đán, Dự án, Chương trình, Kế hoạch, Phương án và tổ chức triển khai thực hiện.

- Năng lực quản lý, điều hành, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tchức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được phân công, quản lý.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

11.3

Nhóm hỗ tr, phục vụ

 

 

 

 

 

11.3.1

Tổ chức nhân sự

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Sở về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; tổ chức bộ máy; biên chế, số lượng người làm việc; công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tiếp nhận, điều động, luân chuyển, quy hoạch, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Luật, Hành chính, Quản trị nhân lực hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm

Đảm bảo các yêu cầu, điu kiện đối với ngạch chuyên viên theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, tchức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực xây dựng Đề án, Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tổ chức triển khai thực hiện.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

11.3.2

Hành chính tổng hợp

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Sở về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực công tác tổng hp, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của cơ quan, đơn vị; báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất; công tác bo vệ bí mật nhà nước; công tác an ninh - quốc phòng, công tác phòng cháy chữa cháy, công tác văn hóa công sở của Sở.

CV

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Luật, Hành chính, Quản trị Văn phòng; xã hội nhân văn hoặc chuyên ngành đào tạo phù hp với yêu cầu vị trí việc làm

Đảm bo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch chuyên viên theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác tng hợp hành chính; thực hiện quy trình, nguyên tắc, trình tự, thtục nghiệp vụ hành chính.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hp theo nhóm.

11.3.3

Hành chính một cửa

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Sở về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công tác cải cách hành chính; theo dõi, báo cáo tình hình thực hiện các thủ tục hành chính của Sở theo quy định.

CS

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Luật, Hành chính, Quản trị Văn phòng hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm

Đm bo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch cán sự theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch cán sự trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác hành chính một cửa; thực hiện quy trình, trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hp theo nhóm.

11.3.4

Qun trị công sở

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Sở về tiến độ, chất lượng, hiu qucông việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ vlĩnh vực công tác hành chính quản trị, công tác mua sắm tài sản, công tác bảo trì, bảo dưỡng tài sản, trang thiết bị văn phòng, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, lịch làm việc; theo dõi, đôn đốc các tổ chức, đơn vị thực hiện kế hoạch công tác; duy trì nề nếp, nội quy, quy chế làm việc của Sở theo quy định.

CS

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Luật, Hành chính, Quản trị Văn phòng hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch cán sự theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch cán sự trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác quản trị công sở.

- Năng lực nghiên cứu, tng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xlý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

11.3.5

Công nghệ thông tin

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Sở về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan; quản trị hệ thống mạng nội bộ; trang thông tin điện tử của Sở; thực hiện công tác báo cáo; xây dựng các chương trình, kế hoạch về công nghệ thông tin của Sở.

CV hoặc TĐ

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Quản trị mạng hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch chuyên viên hoặc tương đương theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực quản lý hành chính nhà nước; tin học, quản trị mạng.

- Năng lực nghiên cu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phi hợp theo nhóm.

11.3.6

Kế toán

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Sở về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực tài chính kế toán của ngành.

KTVTC

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Tài chính, kế toán

Đảm bo các yêu cầu, diều kiện đối với ngạch kế toán viên trung cấp theo quy định. Có chứng chỉ: Kế toán trường, ngoại ngữ, tin học và nghip vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch trung cấp trở lên

- Nắm vững chính sách của Đng, Nhà nước và của ngành; nắm vững kiến thức chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao; có khả năng hướng dẫn, xây dựng kế hoạch; khả năng tng hp và tham mưu đề xuất thực hiện nhiệm vụ...

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác thẩm định kinh phí các đề tài dự án khoa học.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

11.3.7

Thủ quỹ

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Sở về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Thực hiện nhiệm vụ thủ quỹ theo quy định.

NV

Có trình độ văn hóa 12/12; chuyên môn, nghiệp vụ nếu nhiệm vụ hoặc vị trí việc làm có yêu cầu

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch nhân viên theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch công chức tương ứng

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác thu, chi quỹ tiền mặt.

- Năng lực nghiên cu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình hung thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hp theo nhóm.

11.3.8

Văn thư

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Sở về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Thực hiện nhiệm vụ văn thư theo quy định.

NV

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Văn thư, lưu trữ, Hành, chính, Quản trị văn phòng hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch nhân viên theo quy định. Có chng chngoại ngữ và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch văn thư trung cấp trở lên

- Năng lực tham mưu, tchức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác văn thư.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

11.3.9

Lưu trữ

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Sở về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Thực hiện nhiệm vụ lưu trữ theo quy định.

NV hoặc TĐ

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Văn thư, lưu trữ, Hành chính, Quản trị văn phòng hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với ngạch nhân viên theo quy định. Có chứng chỉ ngoại ngữ và nghiệp vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của ngạch công chức tương ứng

- Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực trong công tác lưu trữ.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phi hợp theo nhóm.

11.3.10

Nhân viên kỹ thuật

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Sở về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, quản lý, bảo trì, sửa chữa vtình trạng kỹ thuật, chất lượng máy móc, trang thiết bị làm việc của cơ quan và các nhiệm vụ khác được giao.

 

Có trình độ văn hóa 12/12; chuyên môn, nghiệp vụ nếu nhiệm vụ hoặc vị trí việc làm có yêu cầu

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan đến công việc được giao nếu nhiệm vụ hoặc vị trí việc làm có yêu cầu

- Năng lực sử dụng các phương tiện, kỹ thuật phục vụ in, sao tài liệu và các thiết bị văn phòng, vận hành và sửa chữa các thiết bị photo, máy in và các thiết bị khác.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

11.3.11

Lái xe

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Sở về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Thực hiện nhiệm vụ lái xe đảm bảo hoạt động và lịch trình công tác của lãnh đạo Sở; bảo quản, giữ gìn xe sạch svà an toàn và các nhiệm vụ khác được giao.

 

Có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được giao

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm lái loại xe được giao. Có lý lịch rõ ràng, có trách nhiệm và sức khỏe phù hợp với điều kiện công tác

- Nắm vững quy định của pháp luật về giao thông đường bộ hiện hành.

- Có kiến thức bo trì và bảo quản xe.

- Đảm bảo tuân thcác quy tắc lái xe an toàn.

- Cẩn thận, bình tĩnh trong xử lý tình huống.

11.3.12

Phục vụ

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Sở về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Thực hiện nhiệm vụ vệ sinh công s, công tác lễ tân, phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Sở và các nhiệm vụ khác được giao.

 

Có trình độ văn hóa 12/12; chuyên môn, nghiệp vụ nếu nhiệm vụ hoặc vị trí việc làm có yêu cầu

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan đến công việc được giao nếu nhiệm vụ hoặc vị trí việc làm có yêu cầu

- Năng lực, khả năng chuẩn bị và thực hiện phục vụ các cuộc họp, hội nghị của cơ quan.

- Nắm được các kiến thức cơ bn về phục vụ, quy tắc ứng xử giao tiếp.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

11.3.13

Bo vệ

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Sở về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh, trật tự của cơ quan và các nhiệm vụ khác được giao.

 

Có trình độ văn hóa 12/12; chuyên môn, nghiệp vụ nếu nhiệm vụ hoặc vị trí việc làm có yêu cầu

Có chứng chỉ bồi dưng nghiệp vụ liên quan đến công việc được giao nếu nhiệm vụ hoặc vị trí việc làm có yêu cầu

- Năng lực, khả năng chuẩn bị và thực hiện phục vụ các cuộc họp, hội nghị của cơ quan.

- Nắm được các kiến thức cơ bản về phục vụ, quy tắc ứng xử giao tiếp.

- Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

 

PHỤ LỤC 02

NGẠCH CÔNG CHỨC CAO NHẤT VÀ CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH YÊN BÁI
(Kèm theo Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tnh Yên Bái)

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Ngạch công chức cao nhất trong nhóm công việc

Cơ cấu ngạch công chức

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ

Nhóm hỗ tr, phục vụ

Ngạch chuyên viên cao cấp hoặc, tương đương

Ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương

Ngạch chuyên viên hoặc tương đương

Ngạch cán sự hoặc tương đương

Ngạch nhân viên hoặc tương đương

Khác

1

CƠ QUAN VĂN PHÒNG S

1

Giám đốc Sở

CVCC

 

 

100%

 

 

 

 

 

2

Phó Giám đốc Sở

CVC

 

 

 

100%

 

 

 

 

3

Phòng Quản lý khoa học

CVC

CV

 

 

40%

60%

 

 

 

4

Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành

CVC

CV

 

 

20%

80%

 

 

 

5

Phòng Quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng

CVC

CV

 

 

20%

80%

 

 

 

6

Thanh tra Sở

TTVC

TTV

 

 

33%

67%

 

 

 

7

Văn phòng Sở

CVC

CV

CV

 

20%

30%

 

50%

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1537/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1537/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/08/2019
Ngày hiệu lực 20/08/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1537/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1537/QĐ-UBND 2019 phê duyệt điều chỉnh Đề án vị trí việc làm Sở Khoa học tỉnh Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 1537/QĐ-UBND 2019 phê duyệt điều chỉnh Đề án vị trí việc làm Sở Khoa học tỉnh Yên Bái
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1537/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Yên Bái
Người ký Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành 20/08/2019
Ngày hiệu lực 20/08/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 1537/QĐ-UBND 2019 phê duyệt điều chỉnh Đề án vị trí việc làm Sở Khoa học tỉnh Yên Bái

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1537/QĐ-UBND 2019 phê duyệt điều chỉnh Đề án vị trí việc làm Sở Khoa học tỉnh Yên Bái

  • 20/08/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/08/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực