Quyết định 1538/QĐ-UBND

Quyết định 1538/QĐ-UBND năm 2015 bổ sung Quyết định 1100/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm nghiên cứu và tư vấn phát triển Phú Yên trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nội dung toàn văn Quyết định 1538/QĐ-UBND 2015 bổ sung Quyết định 1100/QĐ-UBND Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1538/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 24 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1100/2001/QĐ-UB NGÀY 19/4/2001 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN PHÚ YÊN TRỰC THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 26/10/2009 của UBND tỉnh Phú Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 19/4/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên “về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu và tư vấn phát triển Phú Yên thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 350/TTr-SNV ngày 10/8/2015 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 114/TTr-SKHĐT ngày 22/06/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung nội dung vào Điều 2 Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 19/4/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên “về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu và tư vấn phát triển Phú Yên trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư”, như sau:

“6. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.”

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, SNV, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1538/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1538/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2015
Ngày hiệu lực24/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1538/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1538/QĐ-UBND 2015 bổ sung Quyết định 1100/QĐ-UBND Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1538/QĐ-UBND 2015 bổ sung Quyết định 1100/QĐ-UBND Phú Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1538/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhạm Đình Cự
        Ngày ban hành24/08/2015
        Ngày hiệu lực24/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1538/QĐ-UBND 2015 bổ sung Quyết định 1100/QĐ-UBND Phú Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1538/QĐ-UBND 2015 bổ sung Quyết định 1100/QĐ-UBND Phú Yên

            • 24/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực