Quyết định 1539/QĐ-UBND

Quyết định 1539/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề cương báo cáo rà soát, xây dựng và ban hành chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 1539/QĐ-UBND 2013 chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1539/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 22 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO RÀ SOÁT, XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông báo kết luận số 607-TB/TU ngày 06/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về chủ trương sửa đổi, bổ sung chính sách đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 284/TTr-SKHĐT ngày 12/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương báo cáo rà soát, xây dựng và ban hành chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình, với những nội dung chủ yếu sau:

I. Tên chính sách: Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

II. Nội dung nghiên cứu:

1. Phần thứ nhất: Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các cơ chế chính sách trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình từ năm 2001 đến nay.

1.1. Rà soát các cơ chế chính sách trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành qua từng thời kỳ.

1.2. Đánh giá khái quát nội dung các cơ chế chính sách trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

1.3. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các cơ chế chính sách trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

1.4. Đánh giá hiệu quả về kinh tế - xã hội của các cơ chế chính sách.

2. Phần thứ hai: Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

2.1. Nghiên cứu tổng hợp các văn bản, chính sách của Nhà nước có liên quan.

2.2. Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư.

- Nghiên cứu xác định những nhóm các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của cơ chế, chính sách này.

- Nghiên cứu xây dựng những nội dung cụ thể của cơ chế, chính sách. Dự kiến như sau:

+ Nghiên cứu xây dựng chính sách ưu đãi về đất đai.

+ Nghiên cứu xây dựng chính sách ưu đãi về thuế.

+ Nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và vốn huy động.

3. Phần thứ ba: Tổ chức thực hiện

Phân công trách nhiệm cho các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp để triển khai thực hiện cơ chế, chính sách.

Điều 2. Căn cứ vào nội dung được phê duyệt tại Điều 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiến hành triển khai các bước tiếp theo đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra và tuân thủ đúng trình tự theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Giao Sở Tài chính chủ trì thẩm định dự toán kinh phí thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TM, CN, TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1539/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1539/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2013
Ngày hiệu lực22/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1539/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1539/QĐ-UBND 2013 chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1539/QĐ-UBND 2013 chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp Thái Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1539/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Sinh
        Ngày ban hành22/07/2013
        Ngày hiệu lực22/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1539/QĐ-UBND 2013 chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp Thái Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1539/QĐ-UBND 2013 chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp Thái Bình

            • 22/07/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/07/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực