Quyết định 154/QĐ-BTNMT

Quyết định 154/QĐ-BTNMT năm 2014 công bố tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 154/QĐ-BTNMT 2014 công bố tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam Bộ Tài nguyên Môi trường


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 154/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ TIÊU CHÍ NHÃN XANH VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BTNMT ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 10 tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam (kèm theo Quyết định này):

1. NXVN 01:2014 - Bột giặt;

2. NXVN 02:2014 - Bóng đèn huỳnh quang;

3. NXVN 03:2014 - Bao bì nhựa tự phân hủy sinh học;

4. NXVN 04:2014 - Bao bì giấy tổng hợp dùng đóng gói thực phẩm;

5. NXVN 05:2014 - Vật liệu lợp, ốp, lát thuộc vật liệu gốm xây dựng;

6. NXVN 06:2014 - Ắc quy;

7. NXVN 07:2014 - Giấy văn phòng;

8. NXVN 08:2014 - Chăm sóc tóc;

9. NXVN 09:2014 - Xà phòng bánh;

10. NXVN 10:2014 - Nước rửa bát bằng tay;

11. NXVN 11:2014 - Sơn phủ dùng trong xây dựng;

12. NXVN 12:2014 - Máy tính xách tay;

13. NXVN 13:2014 - Hộp mực in dùng cho máy in, máy photocopy và máy fax;

14. NXVN 14:2014 - Máy in.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2322/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 12 năm 2010 và Quyết định số 223/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 02 năm 2012 Phê duyệt tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Lưu: VT, TCMT, PC(80).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Cách Tuyến

 

TIÊU CHÍ CHUNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 154/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. Doanh nghiệp trong nước đề nghị chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam

1. Tuân thủ quy định của pháp luật về đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

2. Tuân thủ quy định của pháp luật về quan trắc, báo cáo giám sát môi trường.

3. Tuân thủ việc xả nước thải theo như các cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận.

4. Đã được cấp mã số quản lý chất thải nguy hại và có sổ đăng ký chủ nguồn thải đối với trường hợp có phát thải các chất thải nguy hại được quy định tại Phụ lục 8: Danh mục chất thải nguy hại ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

5. Tuân thủ các quy định của pháp luật quản lý về nước thải, khí thải và chất thải rắn.

6. Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường đối với các khu công nghiệp nếu cơ sở sản xuất nằm tại khu công nghiệp.

7. Tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng hóa chất (khai báo sử dụng hóa chất, có phiếu thông tin an toàn hóa chất, sử dụng và lưu giữ hóa chất, phân loại và ghi nhãn hóa chất, v.v…).

8. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài chính liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường, nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật.

9. Tuân thủ các quy định pháp luật về lao động, đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động và các quyền lợi chính đáng của người lao động.

II. Doanh nghiệp nhập khẩu đề nghị chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam

Doanh nghiệp nhập khẩu phải đưa ra các bằng chứng sau:

1. Cơ sở sản xuất sản phẩm được nhập khẩu phải tuân thủ các yêu cầu, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội tại nơi có trụ sở sản xuất.

2. Cơ sở sản xuất sản phẩm được nhập khẩu có chứng nhận chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001: 2004 còn hiệu lực do tổ chức là thành viên của Diễn đàn Công nhận quốc tế (IAF), Hiệp hội Công nhận Thái Bình Dương (PAC) cấp; hoặc tiêu chuẩn tương đương.

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 154/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu154/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2014
Ngày hiệu lực25/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 154/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 154/QĐ-BTNMT 2014 công bố tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam Bộ Tài nguyên Môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 154/QĐ-BTNMT 2014 công bố tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam Bộ Tài nguyên Môi trường
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu154/QĐ-BTNMT
       Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
       Người kýBùi Cách Tuyến
       Ngày ban hành25/01/2014
       Ngày hiệu lực25/01/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 154/QĐ-BTNMT 2014 công bố tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam Bộ Tài nguyên Môi trường

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 154/QĐ-BTNMT 2014 công bố tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam Bộ Tài nguyên Môi trường

          • 25/01/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 25/01/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực