Quyết định 1540/QĐ-UBND

Quyết định 1540/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Quyết định 1540/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1540 /QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (có Phụ lục I và Phụ lục II gửi kèm).

Điều 2. Căn cứ Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được phê duyệt, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Ngoại Vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh được phân công chủ trì chịu trách nhiệm rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý; đảm bảo mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% chế độ báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát của các cơ quan và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Ngoại Vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC-VP Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Sở Tư pháp;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
(Báo cáo trong hoạt động của các cơ quan nhà nước)
(Kèm theo Quyết định số: 1540/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang)

STT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

VB quy định báo cáo

Ngành, lĩnh vực

Hình thức thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Cơ quan thực hiện báo cáo

Tên cơ quan/đơn vị chủ trì rà soát, xây dựng PA ĐGH

BC giấy

BC qua Hệ thống phần mềm

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

1.

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao (hàng tháng)

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao

Văn bản số 15/UBND-TH ngày 04/01/2017 của UBND tỉnh

Các ngành, lĩnh vực

x

 

UBND tỉnh

x

x

 

Văn phòng UBND tỉnh

2.

Báo cáo kết quả công tác quản lý và hoạt động khoáng sản (quý, 6 tháng, năm)

Báo cáo kết quả công tác quản lý và hoạt động khoáng sản

Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 25/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành và tổ chức, cá nhân trong quản lý và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Quản lý khoáng sản

x

 

UBND tỉnh

x

x

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

3.

Báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn

Kết quả thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn

Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Tuyên Quang

Nội vụ

x

 

UBND tỉnh

x

x

 

Sở Nội vụ

4.

Báo cáo kết quả hoạt động của chính quyền cấp xã

Kết quả hoạt động của chính quyền cấp xã

Khoản 2, Điều 9 Quy định đánh giá xếp loại chính quyền xã phường thị trấn hằng năm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh

Nội vụ

x

 

UBND tỉnh

 

x

x

Sở Nội vụ

5.

Báo cáo công tác phi chính phủ

Báo cáo công tác phi chính phủ

Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ngoại vụ

x

 

UBND tỉnh

x

x

x

Sở Ngoại Vụ

6.

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo

Kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo

Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 29/7/2016 Thực hiện Chương trình giảm nghèo tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020

Giảm nghèo

x

 

UBND tỉnh

x

x

x

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

7.

Báo cáo công tác phòng, chống mại dâm

Kết quả thực hiện Chương trình hành động phòng chống mại dâm

Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 05/7/2016 Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020

Tệ nạn xã hội

x

 

UBND tỉnh

x

x

x

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

8.

Báo cáo công tác người cao tuổi

Báo cáo Công tác người cao tuổi

Kế hoạch số 54/2013/KH-UBND ngày 30/7/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Chính sách xã hội

x

 

UBND tỉnh

x

x

x

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

9.

Báo cáo kết quả thực hiện Luật người khuyết tật

Báo cáo kết quả thực hiện các chính sách liên quan đến người khuyết tật

Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh triển khai thực hiện đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2013 - 2015 định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

chính sách xã hội

x

 

UBND tỉnh

x

x

x

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

10.

Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng đất trồng lúa

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất lúa của huyện, thành phố

Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Tài chính - Ngân sách

x

 

- Sở Tài chính
 - Sở Tài nguyên và Môi trường
 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

x

 

Sở Tài chính

11.

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Kết quả thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Khoản 1 Mục IV Chương trình hành động số 06/CT-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Cải cách hành chính

x

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

x

x

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

12.

Báo cáo về tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính nhà nước

Báo cáo về tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính nhà nước

Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh về Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Khoa học và công nghệ

x

 

Sở Khoa học và công nghệ

x

x

 

Sở Khoa học và công nghệ

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
(Báo cáo tổ chức gửi cơ quan nhà nước)
(Kèm theo Quyết định số: 1540/QĐ-ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang)

STT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

VB quy định báo cáo

Ngành, lĩnh vực

Hình thức thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Đối tượng thực hiện báo cáo

Tên cơ quan/đơn vị chủ trì rà soát, xây dựng PA ĐGH

BC giấy

BC qua Hệ thống phần mềm

Cá nhân

Tổ chức

1

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ (6 tháng, năm)

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ tại các doanh nghiệp có thuê mướn, sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh

Văn bản số 2279/UBND-VX ngày 10/8/2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

x

 

UBND tỉnh

 

x

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1540/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1540/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2017
Ngày hiệu lực26/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1540/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1540/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1540/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1540/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýPhạm Minh Huấn
        Ngày ban hành26/12/2017
        Ngày hiệu lực26/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1540/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ Tuyên Quang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1540/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ Tuyên Quang

            • 26/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực