Quyết định 1541/QĐ-UBND

Quyết định 1541/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2025

Nội dung toàn văn Quyết định 1541/QĐ-UBND 2019 Giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh phổ thông Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1541/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÂN LUỒNG HỌC SINH TRONG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2019-2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân lung học sinh trong giáo dục phthông giai đoạn 2018-2025”;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 862/SGDĐT-GDTX-CN ngày 06 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2025.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- UBMTTQ Việt Nam t
nh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- T
nh đoàn thanh niên;
- C
ng thông tin điện tử tỉnh;
- Các phòng: TH, KT;
- Lưu: VT, KGVX (QC42ht).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
H’Yim Kđoh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÂN LUỒNG HỌC SINH TRONG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2019-2025”
(Kèm theo Quyết định s 1541/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh)

Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân lung học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”;

Thực hiện Công văn số 1676/BGDĐT-GDTrH ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân lung học sinh phổ thông giai đoạn 2018-2025” (sau đây gọi tắt là Đề án); UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Nhằm định hướng cho học sinh chủ động lựa chọn con đường tiếp tục học phổ thông hoặc học nghề phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và năng lực, nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu trình độ, ngành nghề đào tạo của lực lượng lao động, góp phần phát triển kinh tế-xã hội phù hợp công cuộc đổi mới của địa phương và đất nước.

- Tạo chuyển biến tích cực trong việc điều chỉnh hợp lý cơ cấu, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho xã hội, hạn chế lãng phí về thời gian của học sinh, chi phí của gia đình và xã hội.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu đến năm 2020

- Phấn đấu 55% trường trung học cơ sở, 60% trường trung học phổ thông có chương trình giáo dục hướng nghiệp gn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương; đối với các trường ở địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 50% đối với cả hai cấp học trên.

- Phấn đấu 55% trường trung học cơ sở, 60% trường trung học phổ thông có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ; đối với các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 50% đối với cả hai cấp học trên.

- Phấn đấu ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; đối với các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 25%.

- Phấn đấu ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng; đối với các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 30%.

b) Mục tiêu đến năm 2025

- Phấn đấu 100% trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương; đối với các trường ở địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%.

- Phấn đấu 100% trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ; đối với các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%.

- Phấn đấu ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; đối với các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 30%.

- Phấn đấu ít nhất 45% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đng; đối với các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 35%.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông

- Đổi mới nâng cao nhận thức của cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các cơ sở giáo dục phổ thông, học sinh, cha mẹ học sinh và trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân lung học sinh phổ thông, nâng cao chất lượng đào tạo. Đồng thời xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp sử dụng lao động trên địa bàn.

- Ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức hoạt động hướng nghiệp, phân lung trong các trường THCS, THPT trên địa bàn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đưa nhiệm vụ giáo dục phân lung và định hướng phân lung giáo dục phổ thông vào chủ trương, kế hoạch chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tuyên truyền trong và ngoài nhà trường để học sinh nhận thức đúng đắn việc học tập và cơ hội học tập, làm việc là yêu cầu trong quá trình đảm bảo cơ cu hợp lý nguồn nhân lực và xã hội.

- Xây dựng các trang thông tin về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân lung học sinh phổ thông; hình thành cơ sở dữ liệu về nghề nghiệp, thị trường lao động và thông tin, dữ liệu liên quan đến ngành nghề.

- Ngoài việc tuân thủ theo chương trình giáo dục hướng nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường THCS cần liên kết với trung tâm GDNN-GDTX, trường trung cấp, cao đẳng các cơ sở doanh nghiệp tổ chức cho học sinh THCS tham gia những buổi hội thảo, hoạt động tư vấn, hoạt động giới thiệu về nghề nghiệp, thi tìm hiểu về thế giới nghề nghiệp, các hoạt động giao lưu giúp cho học sinh hiểu rõ năng lực bản thân, điều kiện gia đình và biết cụ thể hơn về các nghề nghiệp trong việc lựa chọn hướng đi sau khi tốt nghiệp.

2. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông

- Đổi mới nội dung giáo dục hướng nghiệp thông qua dạy học và các hoạt động giáo dục trong nhà trường:

+ Thực hiện đối với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành: Đổi mới nội dung dạy học trong chương trình theo hướng tinh giản, vận dụng kiến thức hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ học sinh; tăng cường thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; bổ sung, cập nhật các nội dung giáo dục hướng nghiệp trong các môn học và hoạt động giáo dục phù hợp với thực tiễn.

+ Thực hiện đối với chương trình giáo dục phổ thông mới: Các trường THCS, THPT, trung tâm GDNN-GDTX và các đơn vị có dạy văn hóa chú trọng đưa nội dung giáo dục hướng nghiệp tích hợp trong chương trình các môn học và hoạt động giáo dục theo định hướng giáo dục tích hp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán (giáo dục STEM) trong chương trình phù hợp với xu hướng phát triển ngành nghề của địa phương và quốc gia.

- Đa dạng hóa, vận dụng linh hoạt các hình thức tư vấn hướng nghiệp phù hợp với lứa tuổi học sinh; cung cấp kịp thời thông tin về cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chính sách đối với người học các trình độ giáo dục nghề nghiệp, chính sách ưu đãi trong giáo dục nghề nghiệp, cơ hội khởi nghiệp, tìm kiếm việc làm, xu hướng và nhu cầu của thị trường lao động.

- Tăng cường phối hợp gia các cơ sở giáo dục phổ thông, các cơ quan quản lý giáo dục với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp và học sinh phổ thông sau khi tốt nghiệp vào học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Xây dựng mô hình thí điểm về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân lung học sinh trong giáo dục phổ thông tại một số địa phương đại diện cho các vùng kinh tế, trong đó áp dụng phương thức hướng nghiệp tiên tiến, có sự tham gia của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng, tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp trong việc chọn lựa trường, nghề nghiệp. Cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời về nhu cầu lao động, thị trường lao động của địa phương và trong cả nước cho các cơ sở giáo dục.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc trao đổi kinh nghiệm giáo dục hướng nghiệp, phân lung học sinh phổ thông, về nhu cầu lao động, thị trường lao động phù hợp với đặc thù địa phương và định hướng trong tương lai.

3. Phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong các trường trung học

- Chú trọng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo dục hướng nghiệp về kiến thức, knăng tư vấn, phương pháp tư vấn hiện đại với sự trợ giúp của công nghệ thông tin. Tăng cường đào tạo đội ngũ giáo viên có tay nghề giỏi đnâng cao chất lượng đào tạo người học đáp ứng được tay nghề và nhu cầu của thị trường lao động.

- Đẩy mạnh mô hình dạy văn hóa kết hợp đào tạo nghề tại trung tâm GDTX tỉnh, các trung tâm GDNN - GDTX cấp huyện và các trường có dạy chương trình GDTX cấp THPT (Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên, Cao đng Kỹ thuật Đắk Lắk và Cao đng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lk).

- Thu hút các nhà khoa học, các nhà quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục nghnghiệp, các doanh nhân... tham gia làm công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh phổ thông.

4. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông

- Tiếp tục đầu tư tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh đang học chương trình phổ thông.

- Hỗ trợ trung tâm GDTX tỉnh, các trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phù hợp, phục vụ giáo dục hướng nghiệp, đào tạo nghề.

5. Tăng cường công tác quản lý đối với giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông

- Ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Định hướng giáo dục nghề nghiệp, tạo điều kiện việc làm cho đối tượng học nghề.

- Bổ sung, cập nhật nội dung giáo dục hướng nghiệp trong chương trình giáo dục ph thông hiện hành; xây dựng nội dung giáo dục hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Phát huy tính chủ động của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, tăng cường xã hội hóa trong hướng nghiệp, phân lung học sinh. Có chính sách khuyến khích học sinh tham gia học nghề thông qua chế độ tuyển sinh, học bổng và học phí.

- Hình thành bộ phận kiêm nhiệm quản lý, theo dõi về giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân lung học sinh tại các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục phổ thông.

- Theo dõi, đánh giá chất lượng giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân lung học sinh phổ thông các địa phương.

6. Huy động nguồn lực xã hội trong và ngoài nước tham gia công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông

- Tăng cường sự tham gia của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp trong xây dựng chương trình thực hiện và đánh giá kết quả giáo dục hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ sở giáo dục phổ thông với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm khai thác, sử dụng các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ cho giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân lung học sinh phổ thông.

- Khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân, trong và ngoài nước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông.

7. Tăng cường quản lý đối với giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông

- Xây dựng và khai thác hiệu quả chuyên trang về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân lung học sinh phổ thông trên hệ thống thông tin quản lý của ngành giáo dục và đào tạo.

- Hình thành các bộ phận kiêm nhiệm việc quản lý, theo dõi công tác giáo dục hướng nghiệp, phân lung học sinh tại Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục có học sinh trung học.

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá chất lượng giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân lung học sinh phổ thông.

IV. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Từ năm 2019 đến năm 2020

- Rà soát, đánh giá thực trạng và btrí kinh phí thực hiện các mục tiêu Kế hoạch từ năm 2019 đến năm 2020.

- Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn, tiêu chí kỹ thuật về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông.

- Hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách về việc học sinh học liên thông giữa các trình độ đào tạo, lên các cấp học cao hơn; cơ chế chính sách khuyến khích học sinh đi học nghề; hỗ trợ kinh phí cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, học sinh thuộc diện chính sách và những cơ sở đào tạo học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở vào học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Tập huấn, bồi dưng đội ngũ quản lý, giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân lung trong trường phổ thông.

- Xây dựng chuyên trang thông tin về giáo dục hướng nghiệp, phân lung trong giáo dục phổ thông.

- Htrợ thiết bị dạy học cho một số cơ sở giáo dục được lựa chọn thí đim về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân lung học sinh phổ thông.

- Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch vào năm 2020 và triển khai giai đoạn tiếp theo.

2. Từ năm 2021 đến năm 2025

- Tiếp tục hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất tại một số cơ sở giáo dục triển khai thí điểm và tập huấn đội ngũ quản lý, giáo viên kiêm nhiệm thực hiện giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông.

- Bổ sung, điều chỉnh một số hoạt động về hướng nghiệp và phân lung (nếu cn thiết) phù hợp với yêu cầu chung, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả.

- Tổng kết việc thực hiện Kế hoạch vào cuối năm 2025.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

- Nguồn ngân sách nhà nước được giao hằng năm cho các sở, ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách; nguồn kinh phí lng ghép trong các Chương trình mục tiêu, đề án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Nguồn thu hp pháp của các cơ sở giáo dục; nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và các nguồn vốn xã hội khác.

- Nguồn vốn vay ODA từ các chương trình, dự án.

2. Nguồn ngân sách nhà nước được chi cho các hoạt động

- Biên soạn tài liệu tham khảo, tài liệu tập huấn phục vụ công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân lung học sinh và tập huấn giáo viên.

- Xây dựng trang thông tin về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân lung học sinh trong giáo dục phổ thông trên hệ thống thông tin quản lý của ngành giáo dục và đào tạo.

- Bồi dưng cán bộ quản lý, giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp; tập huấn giáo viên về dạy học tích hợp giáo dục hướng nghiệp.

- Hỗ trợ thiết bị dạy học phục vụ giáo dục hướng nghiệp, giáo dục STEM cho một số trường trung học, trung tâm GDTX tỉnh, các trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện được lựa chọn thí điểm về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân lung học sinh phổ thông.

- Thực hiện những hoạt động khác theo nhiệm vụ của Kế hoạch phù hợp quy định của Luật ngân sách nhà nước.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện triển khai Kế hoạch này; tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả triển khai Kế hoạch trong phạm vi toàn tỉnh và định kỳ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh theo quy định.

- Tham mưu với UBND tỉnh thành lập Ban điều hành Kế hoạch của tỉnh, đưa nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân lung học sinh phổ thông vào chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hàng năm, từng giai đoạn; xây dựng cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở vật cht, trang thiết bị dạy học phục vụ công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh; bố trí kinh phí tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại một số trường trung học, trung tâm GDNN-GDTX triển khai mô hình điểm về giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh.

- Phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội, các cơ quan truyền thông, sở, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục có học sinh trung học, cha mẹ học sinh, học sinh, các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc giáo dục hướng nghiệp, phân lung học sinh sau trung học sở, sau trung học phổ thông.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng trang mạng thông tin về giáo dục hướng nghiệp được kết nối giữa các trường trung học với cơ quan dự báo nhu cầu nhân lực, hội nghề nghiệp, hội doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các doanh nghiệp nhm cung cấp kịp thời về cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chính sách ưu đãi trong giáo dục nghề nghiệp, cơ hội khởi nghiệp, tìm kiếm việc làm, nhu cầu sử dụng của thị trường lao động của tỉnh, quốc gia.

- Phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng chương trình, tài liệu và đánh giá kết quả giáo dục hướng nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường lao động,

- Phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp - giáo dục thường xuyên nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề cho học sinh; triển khai hiệu quả phương thức dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề cho học sinh.

- Chỉ đạo các trường trung học, phối hợp chỉ đạo các trung tâm giáo dục thường xuyên bổ sung, cập nhật các nội dung giáo dục hướng nghiệp trong các môn học và hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành phù hp với đặc điểm địa phương; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông mới; vận dụng linh hoạt các phương thức giáo dục hướng nghiệp phù hợp với tâm lý lứa tuổi và đặc điểm nhà trường; phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, doanh nhân giỏi tổ chức các hoạt động; ngày hội tư vấn hướng nghiệp, tìm hiểu về nghề nghiệp... cho học sinh.

- Xây dựng một số cơ sở giáo dục làm điểm về công tác giáo dục hướng nghiệp với phương thức giáo dục hướng nghiệp tiên tiến, có sự tham gia của cơ sở giáo dục hướng nghiệp, doanh nghiệp.

- Thành lập các bộ phận kiêm nhiệm việc quản lý, theo dõi công tác giáo dục hướng nghiệp, phân lung học sinh tại Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục có học sinh trung học.

- Xây dựng mạng lưới giáo viên cốt cán làm nòng cốt cho việc đào tạo, bi dưng giáo viên phụ trách công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân lung học sinh trung học của các cơ sở giáo dục có học sinh trung học.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chỉ đạo các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm GDNN-GDTX trực thuộc phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền về giáo dục hướng nghiệp, nghề nghiệp để thực hiện công tác phân lung sau THCS; thông báo cụ thể chương trình học, chế độ chính sách, quyền lợi của các loại hình đào tạo nghề hiện hành đến các trường THCS; phối hợp tổ chức các buổi tư vấn chọn nghề cho học sinh lớp 9.

- Chỉ đạo các trường cao đẳng, trường trung cấp phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để quảng bá các chương trình đào tạo nghề trong các hội nghị, hội thảo của ngành Giáo dục và Đào tạo.

- Cung cấp thông tin, thông báo chỉ tiêu, ngành nghề đào tạo... đến các trường THCS trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã thành phố tổ chức triển khai có hiệu quả và đạt tỷ lệ phân lung theo kế hoạch và thực hiện việc triển khai, kiểm tra, giám sát, tng hợp kết quả thực hiện Đề án theo quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu UBND tỉnh cân đối, btrí vốn để thực hiện đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục hướng nghiệp tại các trường phổ thông, các trung tâm GDNN-GDTX. Chủ trì xây dựng chính sách để huy động các nguồn lực thực hiện Đề án.

4. Sở Tài chính

Hằng năm, căn cứ khả năng cân đối ngân sách tỉnh, chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh giao dự toán ngân sách nhà nước cho các sở, ngành thuộc tỉnh quản lý để thực hiện Kế hoạch.

5. Sở Ni v

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia tích cực, hiệu quả và công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân lung học sinh phổ thông.

6. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội liên quan đến hướng nghiệp cho học sinh.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân lung học sinh phthông trên địa bàn; mcác chuyên mục tuyên truyền công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân lung học sinh phổ thông.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể hoặc lng ghép trong các Kế hoạch/Chương trình phù hợp khác. Bố trí kinh phí đthực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.

- Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm GDNN-GDTX phối hợp khảo sát nhu cầu việc làm, nhu cầu đào tạo để làm cơ sở cho giáo dục hướng nghiệp và đào tạo nghề gắn với địa chỉ cụ thể.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông địa phương làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân lung học sinh phổ thông.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công công chức, viên chức theo dõi công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân lung học sinh sau tt nghiệp THCS và tổ chức điều tra, thống kê, cập nhật số liệu phân lung, gắn với điều tra về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá và định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ sở giáo dục và các tổ chức, cá nhân khác tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân lung học sinh phổ thông trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân lung học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2025. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn hoặc để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1541/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1541/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2019
Ngày hiệu lực21/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1541/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1541/QĐ-UBND 2019 Giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh phổ thông Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1541/QĐ-UBND 2019 Giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh phổ thông Đắk Lắk
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1541/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýH'Yim Kđoh
        Ngày ban hành21/06/2019
        Ngày hiệu lực21/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1541/QĐ-UBND 2019 Giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh phổ thông Đắk Lắk

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1541/QĐ-UBND 2019 Giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh phổ thông Đắk Lắk

         • 21/06/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 21/06/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực