Quyết định 1542/QĐ-UBND

Quyết định 1542/QĐ-UBND năm 2015 về ủy quyền thành lập Hội đồng và tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Quyết định 1542/QĐ-UBND 2015 Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1542/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 12 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ủy quyỀn thành lẬp HỘi đỒng và tỔ chỨc thẨm đỊnh báo cáo đánh giá TÁC ĐỘNG MÔI TrưỜng cỦa các dỰ án đẦu tư thuỘc thẨm quyỀn UBND tỈnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên & Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 1765/TTr-STNMT ngày 06/8/2015 của Sở Tài nguyên & Môi trường về việc ủy quyền thành lập Hội đồng và tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường thành lập Hội đồng và tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường và Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên & Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 của UBND tỉnh về việc ủy quyền thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền UBND tỉnh;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường; Thủ trưởng các Sở, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Website tỉnh, Website VPUBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Hồng Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1542/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1542/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2015
Ngày hiệu lực12/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1542/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1542/QĐ-UBND 2015 Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1542/QĐ-UBND 2015 Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Nam Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1542/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýĐoàn Hồng Phong
        Ngày ban hành12/08/2015
        Ngày hiệu lực12/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1542/QĐ-UBND 2015 Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Nam Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1542/QĐ-UBND 2015 Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Nam Định

            • 12/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực