Quyết định 1543/QĐ-UBND

Quyết định 1543/QĐ-UBND năm 2013 về điều chỉnh định mức công tác xử lý rác thải y tế, bệnh phẩm bằng lò đốt mediburn 30 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1543/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh định mức công tác xử lý rác thải y tế tỉnh Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1543/-UBND

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC THẢI Y TẾ, BỆNH PHẨM BẰNG LÒ ĐỐT MEDIBURN 30

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1817/TTr-STC ngày 08/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh định mức công tác xử lý rác thải y tế, bệnh phẩm bằng lò đốt Medibum 30 đã được ban hành kèm theo Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 18/01/2012, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: 1 tấn rác y tế, bệnh phẩm

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phn hao phí

Đơn vị

Định mức

MT4.01.00

Công tác xử lý rác y tế, bệnh phẩm bằng lò MEDIBURN30

Vật tư, vật liệu

- Dầu DO

- Điện

- Bicarbonat (NaHCO3)

- Than hoạt tính

- Bao nilon

Nhân công:

- Cấp bậc thợ bình quân 4/7

Máy thi công:

Lò đốt Medibum 30

 

Lít

KW

kg

kg

bao

 

công

 

ca

 

220,00

7,00

124,92

2,00

3,00

 

9,07

 

2,86

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc, Giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Lưu: VT, ĐMDN, XD, TC
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1543/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1543/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2013
Ngày hiệu lực19/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1543/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1543/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh định mức công tác xử lý rác thải y tế tỉnh Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1543/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh định mức công tác xử lý rác thải y tế tỉnh Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1543/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành19/08/2013
        Ngày hiệu lực19/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1543/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh định mức công tác xử lý rác thải y tế tỉnh Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1543/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh định mức công tác xử lý rác thải y tế tỉnh Lâm Đồng

            • 19/08/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/08/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực