Quyết định 1544/QĐ-BTC

Quyết định 1544/QĐ-BTC năm 2014 áp dụng thí điểm Chế độ kế toán thuế nội địa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1544/QĐ-BTC 2014 thí điểm Chế độ kế toán thuế nội địa


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1544/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN THUẾ NỘI ĐỊA

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

Căn cứ các Luật, Pháp lệnh thuế và các văn bản hướng dẫn các Luật, Pháp lệnh thuế hiện hành;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-BTC ngày 23/5/2011 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt đề án “Kế toán thuế nội địa”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng thí điểm “Chế độ kế toán thuế nội địa” cho Tổng cục Thuế và các Cục Thuế, Chi cục Thuế đã được Tổng cục Thuế triển khai ứng dụng quản lý thuế tập trung, gồm:

Phần thứ nhất: Quy định chung

Phần thứ hai: Hệ thống chứng từ kế toán

Phần thứ ba: Hệ thống tài khoản kế toán

Phần thứ tư: Hệ thống sổ kế toán

Phần thứ năm: Hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quản trị

Thời gian áp dụng thí điểm: năm tài chính 2014 (Thời điểm lấy số liệu để áp dụng thí điểm chế độ kế toán thuế nội địa từ 01/01/2014 đến 31/12/2014).

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan trong việc triển khai thí điểm chế độ kế toán thuế nội địa.

1. Tổng cục Thuế

- Lựa chọn Cục thuế, Chi cục Thuế phù hợp để thực hiện thí điểm chế độ kế toán thuế nội địa.

- Hướng dẫn, chỉ đạo Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện thí điểm chế độ kế toán thuế nội địa.

- Phối hợp với Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Kho bạc Nhà nước, Vụ Ngân sách Nhà nước giải quyết vướng mắc của các Cục Thuế, Chi cục Thuế trong quá trình thực hiện thí điểm chế độ kế toán thuế nội địa.

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ bố trí nhân sự làm kế toán thuế nội địa tại cơ quan thuế các cấp.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai thí điểm kế toán thuế nội địa như phần mềm ứng dụng kế toán thuế; đào tạo cán bộ kế toán thuế, bố trí, phân công cán bộ phù hợp theo chức năng nhiệm vụ và năng lực cán bộ.

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm, khắc phục các vướng mắc và đề xuất giải pháp hoàn thiện chế độ kế toán thuế nội địa để áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

2. Cục Thuế, Chi cục Thuế

- Tổ chức triển khai thực hiện chế độ kế toán thuế nội địa theo các nội dung ban hành tại Quyết định này.

- Tổng hợp các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thí điểm, phản ánh đầy đủ, kịp thời về cơ quan thuế cấp trên.

3. Kho bạc Nhà nước

- Trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Tổng cục Thuế giải quyết các vướng mắc của địa phương phát sinh trong quá trình triển khai thí điểm.

- Chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các cấp phối hợp với cơ quan thuế trên địa bàn trong việc triển khai thực hiện thí điểm kế toán thuế nội địa.

4. Cơ quan Tài chính địa phương

Phối hợp với cơ quan thuế trên địa bàn triển khai thực hiện chế độ kế toán thuế nội địa theo quy định tại Quyết định này.

5. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Phối hợp với Tổng cục Thuế thực hiện chế độ kế toán thuế nội địa theo quy định tại Quyết định này và giải quyết các vướng mắc của địa phương phát sinh trong quá trình triển khai thí điểm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra và thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Tổng cục Thuế;
- Kho bạc Nhà nước;
- Vụ NSNN;
- Vụ TCCB;
- Lưu VT, CĐKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1544/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1544/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2014
Ngày hiệu lực07/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1544/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 1544/QĐ-BTC 2014 thí điểm Chế độ kế toán thuế nội địa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1544/QĐ-BTC 2014 thí điểm Chế độ kế toán thuế nội địa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1544/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Xuân Hà
        Ngày ban hành07/07/2014
        Ngày hiệu lực07/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1544/QĐ-BTC 2014 thí điểm Chế độ kế toán thuế nội địa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1544/QĐ-BTC 2014 thí điểm Chế độ kế toán thuế nội địa

            • 07/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực