Quyết định 1545/QĐ-UBND

Quyết định 1545/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt địa bàn và nội dung triển khai Mô hình “trợ giúp trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật dựa vào cộng đồng” trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 1545/QĐ-UBND 2014 trợ giúp trẻ em bỏ rơi mồ côi không nơi nương tựa khuyết tật Sơn La 2011 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1545/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỊA BÀN VÀ NỘI DUNG TRIỂN KHAI MÔ HÌNH “TRỢ GIÚP TRẺ EM BỊ BỎ RƠI, TRẺ EM MỒ CÔI KHÔNG NƠI NƯƠNG TỰA, TRẺ EM KHUYẾT TẬT DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ chăm sóc và Giáo dục trẻ em ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 71/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ chăm sóc và Giáo dục trẻ em;

Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em giai đoạn 2001 - 2015”;

Căn cứ Thông tư số 181/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2011 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Chương trình Bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 258/TTr-LĐTBXH ngày 29 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt địa bàn và nội dung triển khai Mô hình “trợ giúp trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật dựa vào cộng đồng” trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2015, như sau:

1. Địa bàn thực hiện

a) Huyện Thuận Châu: Xã Tông Lệnh, xã Thôm Mòn, xã Phỏng Lăng.

b) Huyện Bắc Yên: Xã Tà Xùa, xã Mường Khoa, xã Tạ Khoa.

c) Huyện Mai Sơn: Xã Chiềng Ban, xã Chiềng Mung, xã Chiềng Mai.

d) Huyện Mộc Châu: Xã Lóng Sập, xã Chiềng Hắc, Thị trấn Nông trường Mộc Châu.

2. Nội dung hoạt động

a) Khảo sát, theo dõi và xác định nhu cầu của trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật.

b) Hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội trợ giúp trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật tại cộng đồng.

c) Hỗ trợ cung cấp các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

a) Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan trong việc đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Mô hình tại các huyện; báo cáo kết quả thực hiện với cơ quan có thẩm quyền; phê duyệt từng Mô hình cụ thể theo quy định.

b) UBND các huyện Thuận Châu, Bắc Yên, Mai Sơn, Mộc Châu có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Mô hình trên địa bàn bảo đảm thiết thực, hiệu quả, báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, xã có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (th/h);
- Lưu: VT, VX,SN15b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1545/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1545/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2014
Ngày hiệu lực13/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1545/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1545/QĐ-UBND 2014 trợ giúp trẻ em bỏ rơi mồ côi không nơi nương tựa khuyết tật Sơn La 2011 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1545/QĐ-UBND 2014 trợ giúp trẻ em bỏ rơi mồ côi không nơi nương tựa khuyết tật Sơn La 2011 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1545/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýNguyễn Ngọc Toa
        Ngày ban hành13/06/2014
        Ngày hiệu lực13/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1545/QĐ-UBND 2014 trợ giúp trẻ em bỏ rơi mồ côi không nơi nương tựa khuyết tật Sơn La 2011 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1545/QĐ-UBND 2014 trợ giúp trẻ em bỏ rơi mồ côi không nơi nương tựa khuyết tật Sơn La 2011 2015

            • 13/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực