Quyết định 1546/QĐ-UBND

Quyết định 1546/QĐ-UBND năm 2015 Quy chế phối hợp trong việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tỉnh Bình Dương

Quyết định 1546/QĐ-UBND 2015 đăn ký khai sinh cấp thẻ bảo hiểm trẻ em dưới 6 tuổi Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 36/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 1546/QĐ-UBND 2015 đăn ký khai sinh cấp thẻ bảo hiểm trẻ em dưới 6 tuổi Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1546/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 22 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG VIỆC THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú ngày 20 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký, quản lý hộ tịch;

Căn cứ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 689/TTr-STP ngày 11/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tư pháp, Y tế, Công an, Bảo hiểm xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công an tỉnh;
- Sở Y tế;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP, Thùy;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Văn Nam

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG VIỆC THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 22/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, hồ sơ, quy trình và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến việc tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết hồ sơ và trả kết quả trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi hoặc đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (sau đây gọi chung là liên thông các thủ tục hành chính) trên địa bàn tỉnh Bình Dương khi việc đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ quan quản lý nhà nước về hộ tịch, cư trú, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

b) Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan công an có thẩm quyền đăng ký thường trú và cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

c) Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

d) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo tính công khai, minh bạch, liên tục, kịp thời và đúng thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật trong việc giải quyết liên thông các thủ tục hành chính.

2. Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời giữa các cơ quan thực hiện việc giải quyết liên thông các thủ tục hành chính để công việc được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, thuận lợi cho cá nhân có yêu cầu.

3. Đảm bảo việc phối hợp giải quyết giữa các cơ quan phải theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các cơ quan, tổ chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

1. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi.

2. Cơ quan đăng ký cư trú cho trẻ em dưới 06 tuổi, cụ thể:

a) Công an xã, thị trấn thuộc huyện đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn xã, thị trấn của huyện.

b) Công an thị xã, thành phố đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn thị xã, thành phố.

3. Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội cấp huyện) cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

4. Các cơ quan có thẩm quyền thực hiện liên thông các thủ tục hành chính quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều này phải cùng thuộc địa bàn một huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 5. Nguyên tắc giải quyết thủ tục hành chính

1. Tuân thủ quy định của Quy chế này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

3. Tạo điều kiện thuận lợi, giảm thiểu chi phí cho cá nhân trong việc thực hiện đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

4. Bảo đảm kịp thời, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

1. Ủy ban nhân dân cấp xã là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết liên thông các thủ tục hành chính; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính; đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 06 tuổi; lập và chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền để đăng ký thường trú và Bảo hiểm xã hội cấp huyện để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

2. Cơ quan Công an và Bảo hiểm xã hội tiếp nhận hồ sơ do cán bộ, công chức thuộc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến và xử lý theo thẩm quyền, đồng thời trả kết quả giải quyết cho Cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã để trả cho người dân theo đúng thời gian quy định.

Chương II

HỒ SƠ, QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, CHUYỂN GIAO, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Mục 1: LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI

Điều 7. Hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Người có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nộp 01 (một) bộ hồ sơ, xuất trình, các giấy tờ và tạm nộp lệ phí đăng ký thường trú theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có thẩm quyền đăng ký khai sinh cho trẻ em.

Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính không có điều kiện trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã để nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.

1. Giấy tờ phải xuất trình:

a) Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người yêu cầu làm thủ tục liên thông.

b) Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn). Trường hợp cán bộ, công chức của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha, mẹ trẻ em thì không bắt buộc phải xuất trình giấy chứng nhận kết hôn.

2. Hồ sơ phải nộp

a) Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu quy định);

b) Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng; trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực. Đối với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì nộp biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi thay cho giấy chứng sinh.

Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ thì nộp thêm văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật.

c) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu quy định);

d) Sổ hộ khẩu:

- Sổ hộ khẩu của mẹ (bản chính) trong trường hợp trẻ em đăng ký thường trú theo mẹ;

- Sổ hộ khẩu của cha (bản chính) trong trường hợp trẻ em đăng ký thường trú theo cha;

- Sổ hộ khẩu của người nuôi dưỡng (bản chính) trong trường hợp trẻ em đăng ký thường trú theo người nuôi dưỡng và một trong các giấy tờ liên quan, cụ thể:

+ Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức nếu trẻ em được cơ quan, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung.

+ Trường hợp trẻ em được cá nhân chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung thì cá nhân đó phải có văn bản đề nghị, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (văn bản đề nghị cần nêu rõ thông tin từng trẻ như: họ tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nguyên quán, dân tộc, tôn giáo).

- Trường hợp trẻ em có cha, mẹ nhưng không đăng ký thường trú cùng cha, mẹ mà đăng ký thường trú cùng với người khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cha, mẹ, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã; ý kiến đồng ý của chủ hộ và Sổ hộ khẩu của chủ hộ (bản chính).

e)  Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế (theo mẫu quy định).

Điều 8. Tiếp nhận hồ sơ

1. Tiếp nhận hồ sơ

a) Cán bộ, công chức của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã khi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; hướng dẫn người dân lựa chọn, đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu. Việc hướng dẫn phải chính xác, đầy đủ và rõ ràng.

b) Trường hợp người dân chưa có Tờ khai đăng ký khai sinh, Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế thì công chức của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã cấp cho người dân các mẫu giấy tờ đó theo quy định.

c) Trường hợp hồ sơ của người dân đầy đủ, đúng quy định tại Điều 6 Quy chế này thì công chức của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và tạm thu lệ phí để đăng ký thường trú cho trẻ em (nếu có); viết giấy nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người dân. Trong giấy hẹn trả kết quả phải ghi rõ yêu cầu của người dân, giấy tờ nộp trong hồ sơ và thời gian trả kết quả thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

d) Trường hợp yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính không thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cơ quan mình thì công chức của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cụ thể để người dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Trình tự giải quyết hồ sơ

a) Bước 1: Đăng ký khai sinh

- Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ đăng ký khai sinh gồm có các loại giấy tờ quy định tại các Điểm a, b Khoản 2, Điều 7 Quy chế này và chuyển hồ sơ đăng ký khai sinh cho công chức Tư pháp hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Công chức Tư pháp hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra hồ sơ và tiến hành đăng ký khai sinh trong thời hạn một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển đến. Sau khi thực hiện đăng ký khai sinh xong, công chức Tư pháp hộ tịch chuyển bản chính và hai (02) bản sao Giấy khai sinh cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thực hiện các thủ tục hành chính: đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

b) Bước 2: Lập và chuyển hồ sơ đăng ký thường trú và hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế

Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả đăng ký khai sinh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập hồ sơ và chuyển hồ sơ đăng ký thường trú cho cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký thường trú và hồ sơ cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện (có thể chuyển trước thông tin đến cơ quan Bảo hiểm xã hội thông qua mạng điện tử). Cụ thể:

- Lập hồ sơ đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi gồm các loại giấy tờ quy định tại các điểm c, d khoản 2 Điều 7 Quy chế này và 01 bản sao Giấy khai sinh.

- Lập hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi gồm: Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế, danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi của Ủy ban nhân dân cấp xã theo mẫu quy định và 01 bản sao Giấy khai sinh.

c) Bước 3: Giải quyết đăng ký thường trú tại cơ quan Công an và giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội cấp huyện

* Giải quyết đăng ký thường trú tại cơ quan Công an

Ngay sau khi nhận được hồ sơ và lệ phí đăng ký thường trú (nếu có) do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, cơ quan có thẩm quyền đăng ký cư trú kiểm tra tính hợp pháp, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ, lệ phí đầy đủ, đúng quy định thì trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan công an thực hiện đăng ký thường trú cho trẻ em và trả kết quả đăng ký thường trú cùng biên lai thu lệ phí đăng ký thường trú (nếu có) cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trả cho người dân. Người được giao chuyển hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra các thông tin được ghi trong sổ hộ khẩu và ký nhận vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu.

Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định thì ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký cư trú thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết để hoàn thiện hồ sơ theo quy định và gửi lại cho cơ quan Công an để đăng ký thường trú cho trẻ em. Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì thực hiện việc thông báo trong ngày làm việc tiếp theo.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện đăng ký thường trú thì cơ quan đăng ký cư trú có văn bản trả lời kèm theo hồ sơ trả lại cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết để xử lý theo quy định.

* Giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội cấp huyện

Ngay sau khi nhận được hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, Bảo hiểm xã hội cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ đã nhận được. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoặc thông tin qua mạng điện tử (gọi chung là hồ sơ), Bảo hiểm xã hội cấp huyện thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em và chuyển cho Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định thì ngay sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết để hoàn thiện hồ sơ và gửi lại cho cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em. Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì thực hiện việc thông báo trong ngày làm việc tiếp theo.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp thẻ bảo hiểm y tế thì cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện có văn bản trả lời kèm theo hồ sơ trả lại cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết để xử lý theo quy định.

d) Bước 4: Nhận Sổ hộ khẩu tại cơ quan Công an và thẻ bảo hiểm y tế tại cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn nêu tại Điểm c Khoản này, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc nhận Thẻ bảo hiểm y tế tại cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện và Sổ hộ khẩu tại cơ quan công an.

3. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ

Sau khi nhận được thông báo của cơ quan Công an, cơ quan Bảo hiểm xã hội về việc hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định, trong thời hạn chậm nhất là hai (02) ngày làm việc, công chức bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xem xét, tự hoàn thiện hồ sơ hoặc liên hệ với người dân để yêu cầu hoàn thiện hồ sơ; sau đó, chuyển lại hồ sơ cho cơ quan Công an để đăng ký thường trú, chuyển lại hồ sơ cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

4. Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính và trả kết quả:

Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định, người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã nộp hồ sơ để nhận kết quả: Giấy khai sinh, Thẻ bảo hiểm y tế và Sổ Hộ khẩu.

Trường hợp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã phải hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan Công an, Bảo hiểm xã hội, thì thời gian giải quyết được kéo dài thêm nhưng không quá hai (02) ngày làm việc. Trong trường hợp này, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo cho người dân biết và hẹn lại ngày trả kết quả.

Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính được tính từ ngày Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, giao giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người dân.

Mục 2: LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI SINH, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI

Điều 9. Thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

1. Hồ sơ thực hiện liên thông

Người có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính phải có các loại giấy tờ và thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 và điểm a, b, e Khoản 2 Điều 7 của Quy chế này.

2. Tiếp nhận hồ sơ

Việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Quy chế này.

3. Trình tự giải quyết hồ sơ

a) Bước 1: Đăng ký khai sinh

Việc đăng ký khai sinh được thực hiện theo Điểm a, Khoản 2, Điều 8 của Quy chế này.

b) Bước 2: Lập và chuyển hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế

Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả đăng ký khai sinh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập hồ sơ và chuyển hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện (có thể chuyển trước thông tin đến cơ quan Bảo hiểm xã hội thông qua mạng điện tử).

Hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi gồm: Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế, danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi của Ủy ban nhân dân cấp xã theo mẫu quy định và bản sao Giấy khai sinh.

c) Bước 3: Giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế: Thực hiện theo nội dung về giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội cấp huyện, quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 8 của Quy chế này.

d) Bước 4: Nhận thẻ bảo hiểm y tế tại cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện

Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn nêu tại Điểm c Khoản này, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc nhận thẻ bảo hiểm y tế tại cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ

Sau khi nhận được thông báo của cơ quan Bảo hiểm xã hội về việc hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định, trong thời hạn chậm nhất là hai (02) ngày làm việc, công chức bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xem xét, tự hoàn thiện hồ sơ hoặc liên hệ với người dân để yêu cầu hoàn thiện hồ sơ; sau đó, chuyển lại hồ sơ cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

5. Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính và trả kết quả:

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định, người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã nộp hồ sơ để nhận kết quả: Giấy khai sinh, Thẻ bảo hiểm y tế.

Trường hợp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã phải hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan Bảo hiểm xã hội, thì thời gian giải quyết được kéo dài thêm nhưng không quá hai (02) ngày làm việc. Trong trường hợp này, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo cho người dân biết và hẹn lại ngày trả kết quả.

Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính được tính từ ngày Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, giao giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người dân.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN PHỐI HỢP

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

2. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

3. Kiểm tra, xem xét giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính ở địa phương.

4. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 11. Trách nhiệm của Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế

1. Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai, kiểm tra, tập huấn, chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ trong phạm vi ngành, lĩnh vực của đơn vị để bảo đảm Quy chế này được triển khai thực hiện nghiêm túc, thống nhất và đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

2. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh phí, cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện liên thông các thủ tục hành chính, theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan có liên quan triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế này.

2. Chỉ đạo Phòng Tư pháp cấp huyện thường xuyên kiểm tra công tác đăng ký hộ tịch cho trẻ em dưới 6 tuổi theo cơ chế phối hợp của Quy chế này đảm bảo đúng quy định.

3. Xem xét giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính ở địa phương.

4. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

5. Tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất để thực hiện liên thông các thủ tục hành chính phù hợp với điều kiện ngân sách của địa phương.

Điều 14. Trách nhiệm của Công an cấp huyện và Công an cấp xã

1. Xem xét, giải quyết đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi theo thẩm quyền.

2. Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã thu lệ phí đăng ký thường trú theo quy định.

3. Giải quyết các khiếu nại và xử lý các vướng mắc liên quan đến việc đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi theo thẩm quyền.

Điều 15. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội cấp huyện

1. Thực hiện việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định.

2. Giải quyết các khiếu nại và xử lý các vướng mắc liên quan đến việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi theo thẩm quyền.

Điều 16. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Tổ chức triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại địa phương.

2. Thông tin, tuyên truyền về liên thông các thủ tục hành chính bằng các hình thức thích hợp; phổ biến rộng rãi để người dân dễ tiếp cận và thực hiện khi có nhu cầu.

3. Bố trí người có đủ trình độ, năng lực thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại địa phương.

4. Tạo điều kiện đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, hỗ trợ cho cán bộ, công chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính phù hợp với điều kiện ngân sách của địa phương.

5. Niêm yết công khai quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân cấp xã, lệ phí, danh sách cơ sở khám chữa bệnh ban đầu do cơ quan Bảo hiểm xã hội cung cấp.

6. Kịp thời phản ánh với Ủy ban nhân dân cấp huyện về các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính để được xem xét, hướng dẫn giải quyết.

7. Hàng năm, căn cứ hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp trên, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện liên thông các thủ tục hành chính, tổng hợp chung vào dự toán kinh phí của cơ quan mình, gửi cơ quan tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện.

8. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1546/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1546/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2015
Ngày hiệu lực22/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1546/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1546/QĐ-UBND 2015 đăn ký khai sinh cấp thẻ bảo hiểm trẻ em dưới 6 tuổi Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1546/QĐ-UBND 2015 đăn ký khai sinh cấp thẻ bảo hiểm trẻ em dưới 6 tuổi Bình Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1546/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Văn Nam
        Ngày ban hành22/06/2015
        Ngày hiệu lực22/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1546/QĐ-UBND 2015 đăn ký khai sinh cấp thẻ bảo hiểm trẻ em dưới 6 tuổi Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1546/QĐ-UBND 2015 đăn ký khai sinh cấp thẻ bảo hiểm trẻ em dưới 6 tuổi Bình Dương