Quyết định 1546/QĐ-UBND

Quyết định 1546/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Kế hoạch Quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn-Hà Thanh do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1546/QĐ-UBND 2018 Quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn Hà Thanh Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1546/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 11 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH QUẢN LÝ LŨ TỔNG HỢP LƯU VỰC SÔNG KÔN-HÀ THANH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đê điều số ngày 29/11/2006;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng chống thiên tai; số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1558/QĐ-TTg ngày 24/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch thủy lợi khu vực miền Trung giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu nước biển dâng;

Căn cứ Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Văn bản số 5996/UBND-KT ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh về việc lập Đồ án quy hoạch thoát lũ cho toàn bộ lưu vực sông Kôn, qua địa bàn các huyện Tây Sơn, Tuy Phước, thị xã An Nhơn;

Căn cứ Văn bản số 2320/UBND-KT ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh tên dự án Quy hoạch thoát lũ cho toàn bộ lưu vực sông Kôn qua địa bàn các huyện Tây Sơn, Tuy Phước và thị xã An Nhơn;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 129/TTr-SNN ngày 20/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ: Kế hoạch Quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn-Hà Thanh với nội dung như sau:

1. Tên Dự án: Kế hoạch Quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn-Hà Thanh.

2. Mục tiêu

Lập Quy hoạch thoát lũ cho toàn bộ lưu vực sông Kôn qua địa bàn các huyện Tây Sơn, Tuy Phước, thị xã An Nhơn tiến tới xây dựng, thực hiện Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn - Hà Thanh, nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại do lũ lụt gây ra và tăng cường năng lực ứng phó trong quản lý lũ, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của vùng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.

3. Nhiệm vụ

- Điều tra thu thập các thông tin, tài liệu, đo đạc bổ sung số liệu địa hình, thủy văn trên lưu vực sông Kôn;

- Phân tích nguyên nhân hình thành và diễn biến lũ, ngập lụt;

- Đề xuất các giải pháp công trình và phi công trình nhằm giảm thiểu tác hại do lũ lụt gây ra, đảm bảo an toàn cho cuộc sống của người dân, phát triển kinh tế cho địa bàn khu vực hạ lưu sông Kôn;

- Xây dựng tập bản đồ nguy cơ ngập lụt tương ứng với các kịch bản lũ và kinh tế xã hội thời điểm hiện tại và dự kiến phát triển kinh tế xã hội đến năm 2025 định hướng 2035;

- Thiết lập Bộ cơ sở dữ liệu mô hình số tích hợp mô phỏng lũ và ngập lũ thích ứng với phương án động về cơ sở hạ tầng. Xây dựng khung cơ sở dữ liệu nền để quản lý và cập nhật hằng năm;

- Ứng dụng dữ liệu ảnh viễn thám, GIS để giám sát, đánh giá kết quả tính toán, dự báo ngập lụt; cập nhật những thay đổi về lòng dẫn, cơ sở hạ tầng có ảnh hưởng tới ngập lụt;

- Xây dựng Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn - Hà Thanh gồm các giải pháp chi tiết cho các vấn đề ưu tiên và quy trình thực hiện;

- Xây dựng mốc cảnh báo lũ tại các địa bàn chịu ảnh hưởng, cắm mốc hành lang thoát lũ;

- Thiết lập phần mềm mô phỏng ngập lụt hạ du theo thời gian thực.

4. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định.

Đại diện chủ đầu tư: Chi cục Thủy lợi Bình Định.

5. Nội dung thực hiện Dự án

Do yêu cầu gấp rút phải có quy hoạch tiêu thoát lũ để làm cơ sở lập Quy hoạch Phát triển kinh tế xã hội thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước, huyện Tây Sơn trong năm 2018, Kế hoạch Quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn-Hà Thanh thực hiện làm hai giai đoạn: (i) lập Quy hoạch tiêu thoát lũ cho lưu vực sông Kôn qua địa bàn các huyện Tây Sơn, Tuy Phước, thị xã An Nhơn và vùng phía Nam huyện Phù Cát; (ii) lập Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn - Hà Thanh.

Nội dung thực hiện cụ thể như sau:

5.1. Giai đoạn 1: Quy hoạch tiêu thoát lũ cho lưu vực sông Kôn qua địa bàn các huyện Tây Sơn, Tuy Phước, thị xã An Nhơn và vùng phía Nam huyện Phù Cát

- Thu thập bản đồ địa hình, địa hình lòng dẫn.

- Thu thập tài liệu khí tượng thủy văn.

- Thu thập tài liệu về kinh tế - xã hội và định hướng phát triển.

- Điều tra khảo sát thực địa.

- Đo đạc địa hình bổ sung.

- Thiết lập mô hình thủy văn, thủy lực ngập lũ lưu vực sông Kôn, xây dựng bộ cơ sở dữ liệu bản đồ số ứng với phương án động của hạ tầng và lũ cho lưu vực sông Kôn thuộc địa bàn các huyện Tây Sơn, Tuy Phước, thị xã An Nhơn và vùng lân cận có liên quan.

- Lập bản đồ ngập lũ và nguy cơ ngập lũ ứng với các kịch bản.

- Đề xuất các giải pháp chống ngập úng và tăng khả năng tiêu thoát lũ.

- Đánh giá môi trường chiến lược.

- Lập Quy hoạch tiêu thoát lũ đến năm 2025, định hướng tới 2035.

- Hội thảo báo cáo, tham vấn.

5.2. Giai đoạn 2: Xây dựng Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn - Hà Thanh

- Thu thập, điều tra, thực địa, khảo sát bổ sung.

- Thu thập và xử lý ảnh vệ tinh, cập nhật kết quả trong hệ thống giám sát ngập lụt.

- Xây dựng Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp.

- Xây dựng mốc giới hành lang thoát lũ và mốc cảnh báo ngập lụt.

- Nâng cấp phần mềm dự báo ngập lụt hạ du hồ chứa nước Định Bình.

- Hội thảo báo cáo, tham vấn.

6. Thời gian thực hiện:

Dự kiến 15 tháng, từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2019.

- Giai đoạn 1: Từ tháng 4/2018 đến 12/2018 (9 tháng), trong đó báo cáo kết quả sơ bộ cho UBND tỉnh trước ngày 30/8/2018;

- Giai đoạn 2: Từ tháng 01/2019 đến tháng 6/2019 (6 tháng).

Điều 2.

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

- Sở Nông nghiệp và PTNT lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Châu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1546/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1546/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2018
Ngày hiệu lực11/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1546/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1546/QĐ-UBND 2018 Quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn Hà Thanh Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1546/QĐ-UBND 2018 Quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn Hà Thanh Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1546/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Châu
        Ngày ban hành11/05/2018
        Ngày hiệu lực11/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1546/QĐ-UBND 2018 Quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn Hà Thanh Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1546/QĐ-UBND 2018 Quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn Hà Thanh Bình Định

            • 11/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực