Quyết định 1546/QĐ-UBND

Quyết định 1546/QĐ-UBND năm 2019 quy định về thực hiện một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1546/QĐ-UBND 2019 một cửa liên thông thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp Tiền Giang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1546/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 16 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC CẤP ĐIỆN QUA LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số Quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng;

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ;

Căn cứ Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương Quy định hệ thống điện phân phối;

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 915/TTr-SCT ngày 03 tháng 05 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thực hiện một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Công ty Điện lực Tiền Giang và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Anh Tuấn

 

QUY ĐỊNH

VỀ THỰC HIỆN MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC CẤP ĐIỆN QUA LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định thống nhất về việc tổ chức, phối hợp của các cơ quan hành chính nhà nước và Công ty Điện lực Tiền Giang trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư cấp điện trung áp cho khách hàng sử dụng điện qua công trình điện chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo hướng một cửa liên thông, bao gồm các thủ tục:

- Khảo sát hiện trường và thỏa thuận đấu nối;

- Chấp thuận xây dựng công trình và cấp phép thi công;

- Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ;

- Ký kết hợp đồng mua bán điện, nghiệm thu đóng điện.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng cho các cơ quan hành chính nhà nước liên quan đến thực hiện thủ tục đầu tư công trình cấp điện, bao gồm: Sở Công Thương; Sở Giao thông Vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Công ty Điện lực Tiền Giang và Điện lực các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là Điện lực).

Điều 3. Những nguyên tắc chung

1. Cơ chế một cửa liên thông trong quá trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp theo nguyên tắc sau:

a) Điện lực là đơn vị đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ của khách hàng với ngành điện và cơ quan nhà nước, bao gồm:

- Khảo sát hiện trường và thỏa thuận đấu nối;

- Thủ tục chấp thuận xây dựng công trình điện và cấp phép thi công với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh;

- Báo cáo Sở Công Thương thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh đối với công trình có tổng công suất lớn hơn 2.000kVA chưa có trong quy hoạch được duyệt;

- Liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị để thực hiện thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Ký kết hợp đồng mua bán điện, nghiệm thu đóng điện.

b) Điện lực làm đầu mối tổ chức giao dịch với khách hàng theo “cơ chế một cửa” từ khi tiếp nhận yêu cầu mua điện của khách hàng đến khi ký kết hợp đồng mua bán điện và cấp điện cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục đầu tư và xây dựng công trình cấp điện. Điện lực làm đầu mối chủ động luân chuyển hồ sơ của khách hàng đến cơ quan nhà nước, tiếp nhận hồ sơ xử lý từ cơ quan nhà nước để chuyển trả cho khách hàng và thông báo kết quả xử lý.

c) Các công việc liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhà nước về hướng dẫn thủ tục thực hiện, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của các Điện lực (phòng Giao dịch khách hàng). Các cơ quan nhà nước chuyển kết quả xử lý, các vướng mắc (nếu có) về Điện lực (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) để trả lời khách hàng thông qua cơ chế một cửa điện tử. Các văn bản, thông báo... của cơ quan nhà nước gi cho khách hàng trong quá trình giải quyết thủ tục cũng được chuyển đồng thời cho bộ phận một cửa của Điện lực để theo dõi, phối hợp trong quá trình giải quyết.

2. Toàn bộ thủ tục và quy trình thực hiện cấp điện qua lưới trung áp được công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty Điện lực Tiền Giang và trên trang thông tin điện tử các cơ quan hành chính nhà nước có liên quan, trên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh Tiền Giang để các tổ chức, cá nhân biết và theo dõi quá trình xử lý.

Chương II

QUY ĐỊNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC TRONG ĐẦU TƯ CẤP ĐIỆN CHUYÊN DÙNG

Điều 4. Quy định thực hiện

1. Cung cấp hồ sơ đăng ký mua điện và hồ sơ liên quan đến các thủ tục của Cơ quan nhà nước tại bộ phận một cửa (phòng Giao dịch khách hàng) của Điện lực huyện, thành phố, thị xã theo các hình thức:

- Thông qua Website Công ty Điện lực Tiền Giang (http://pctiengiang.evnspc.vn); Cổng Tông tin dịch vụ công trực tuyến “một cửa điện tử” của tỉnh Tiền Giang (http://motcua.tiengiang.gov.vn);

- Trực tiếp tại trụ sở Điện lực theo “cơ chế một cửa”;

- Gửi văn bản đề nghị yêu cầu dịch vụ bưu chính, bưu điện...

2. Việc tra cứu và nhận thông tin theo dõi kết quả xử lý tại website chăm sóc khách hàng của Công ty Điện lực Tiền Giang (http://pctiengiang.evnspc.vn), hộp thư điện tử và tin nhắn điện thoại (SMS) đăng ký.

3. Đối với công trình cấp điện do Công ty Điện lực Tiền Giang đầu tư, sau khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp điện của khách hàng, Công ty Điện lực Tiền Giang tổ chức khảo sát thực tế, lập phương án thiết kế (báo cáo Tổng Công ty Điện lực miền Nam cấp vốn nếu vượt thẩm quyền), gửi các cơ quan nhà nước giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan, tổ chức thi công, nghiệm thu đóng điện, ký kết hợp đồng mua bán điện với khách hàng.

4. Đối với công trình cấp điện do khách hàng tự đầu tư, Công ty Điện lực Tiền Giang phối hợp với khách hàng thực hiện thỏa thuận đấu nối và hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ thiết kế, lập hồ sơ, thủ tục với cơ quan nhà nước đúng Quy định đồng thời Điện lực sẽ chuyển hồ sơ khách hàng đến cơ quan nhà nước giải quyết theo quy định.

Điều 5. Thẩm quyền thực hiện các thủ tục

1. Sở Công Thương thực hiện thủ tục thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Hợp phần Quy hoạch đối với các công trình có tổng dung lượng lớn hơn 2.000 kVA không có hoặc không phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh đã được phê duyệt.

2. Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thủ tục chấp thuận xây dựng và cấp phép thi công đối với các công trình có vị trí cột điện, trạm biến áp lắp đặt trên công trình đường bộ đang khai thác thuộc thẩm quyền quản lý.

3. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh thực hiện thủ tục chấp thuận xây dựng và cấp phép thi công đối với các công trình có vị trí cột điện, trạm biến áp lắp đặt trong các khu, cụm công nghiệp thuộc địa giới quản lý.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền quản lý.

5. Công ty Điện lực Tiền Giang hoặc Điện lực trực thuộc thực hiện các thủ tục: Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp điện, khảo sát hiện trường và thỏa thuận đấu nối, nghiệm thu đóng điện và ký kết hợp đồng mua bán điện.

Điều 6. Công tác phối hợp giữa Điện lực và cơ quan nhà nước

1. Khi nhận được yêu cầu của khách hàng, Bộ phận một cửa của Điện lực sẽ chủ động liên hệ và hướng dẫn khách hàng cụ thể thủ tục cấp điện và cách thức thực hiện các thủ tục của cơ quan nhà nước, thực hiện tiếp nhận các hồ sơ có liên quan và chủ động liên hệ khách hàng để bổ sung các hồ sơ còn thiếu, cần hoàn thiện trong quá trình thực hiện dịch vụ, thủ tục theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, in Biên nhận hồ sơ giao khách hàng hẹn thời gian giải quyết theo Quy định từng loại thủ tục.

2. Điện lực chủ động chuyển giao hồ sơ yêu cầu của khách hàng cho cơ quan nhà nước trong buổi làm việc tiếp theo (nhưng tối đa không quá 04 giờ làm việc) kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và liên hệ lấy kết quả giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cơ quan nhà nước theo đúng lịch hẹn để chuyển cho khách hàng. Mọi giao dịch chứng từ giữa Điện lực và cơ quan nhà nước đều phải cập nhật giờ, ngày, tháng và có chữ ký xác nhận giữa hai bên giao, nhận trong quá trình giao nhận chứng từ và luân chuyển hồ sơ.

3. Cơ quan nhà nước tiến hành thẩm định, xem xét giải quyết hồ sơ khách hàng theo thời gian Quy định, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng Quy định thì có hướng dẫn, phản hồi ngay cho người giao hồ sơ hoặc chậm nhất trong 01 ngày làm việc hôm sau thì cơ quan nhà nước có văn bản thông báo gửi Điện lực đề nghị khách hàng hoàn thiện hồ sơ (nếu có). Trường hợp trong quá trình thẩm định, xem xét nếu thấy cần phải hiệu chỉnh, cần hẹn khảo sát, nghiệm thu hiện trường, kiểm tra thi công… thì cơ quan nhà nước gửi văn bản trực tiếp cho khách hàng, đồng thời có thông báo chuyển Bộ phận một cửa Điện lực để theo dõi, phối hợp trong quá trình giải quyết. Trường hợp thẩm định, xem xét nếu không chấp thuận thì cơ quan nhà nước phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

4. Mọi giao dịch phát sinh, liên hệ giữa khách hàng và cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện các thủ tục phải thực hiện thông qua Bộ phận một cửa của Điện lực. Cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực Tiền Giang thông báo cho nhau các đầu mối, các đơn vị theo phân cấp hoặc ủy quyền giải quyết các thủ tục, thiết lập cơ chế liên lạc, trao đổi thông tin giữa các bộ phận chức năng qua điện thoại, thư tín, hệ thống công nghệ thông tin để giảm bớt số thủ tục và thời gian thực hiện của khách hàng, cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc… các đơn vị cần thống nhất tìm biện pháp tháo gỡ hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo thực hiện.

(Lưu đồ thực hiện cấp điện qua lưới trung áp theo Phụ lục 1,2 kèm theo Quy định này).

Chương III

THIẾT LẬP CƠ CHẾ MỘT CỬA ĐIỆN TỬ LIÊN THÔNG VÀ GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Điều 7. Quy định cơ chế một cửa điện tử liên thông

1. Cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực Tiền Giang phối hợp xây dựng hệ thống công nghệ thông tin để thiết lập kết nối điện tử theo dõi tiến trình dịch vụ và ghi nhận kết quả giải quyết. Các thông tin đăng ký tiếp nhận, kết quả xử lý sẽ được thông báo trên Trang Thông tin điện tử các sở, ngành tỉnh liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên trang thông tin điện tử của Điện lực.

2. Hệ thống thông tin trên Website của Điện lực và các sở, ngành tỉnh liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố được kết nối đồng bộ dữ liệu qua phần mềm chức năng để tiếp nhận thông tin yêu cầu dịch vụ từ khách hàng, ghi nhận tiến trình xử lý và phối hợp xử lý. Phần mềm có thể đáp ứng được mức độ dịch vụ công cấp 3 phục vụ việc tiếp nhận và luân chuyển “hồ sơ điện tử” từ phía khách hàng - Cơ quan nhà nước - Điện lực qua việc điện tử hóa các thủ tục cấp điện của Điện lực và cơ quan nhà nước.

Điều 8. Giám sát tiến độ thực hiện

1. Giám sát tiến độ giải quyết các thủ tục của cơ quan nhà nước và của Điện lực thông qua việc theo dõi tiến trình giải quyết trên trang thông tin điện tử của dịch vụ công trực tuyến “một cửa điện tử” của tỉnh Tiền Giang và của Công ty Điện lực Tiền Giang.

2. Các trường hợp giải quyết chậm tiến độ, có thể phản ánh đến Bộ phận một cửa hoặc trực tiếp trên đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các cơ quan nhà nước và Điện lực phải gửi thư xin lỗi khách hàng nếu giải quyết chậm tiến độ (do lỗi của cơ quan nhà nước và Điện lực) và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu không khắc phục kịp thời.

Chương IV

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HỒ SƠ VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Điều 9. Quy định công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ

Các loại hồ sơ tiếp nhận, phát sinh trong quá trình giải quyết dịch vụ cho khách hàng được cơ quan nhà nước hoặc Điện lực quản lý và lưu trữ các hồ sơ tiếp nhận do khách hàng cung cấp (thông qua bộ phận một cửa) tương ứng với thủ tục thuộc thẩm quyền, hoặc trách nhiệm giải quyết theo quy định.

Điều 10. Chế độ báo cáo

Công ty Điện lực Tiền Giang báo cáo bằng văn bản định kỳ trước ngày 03 hàng tháng (của tháng tiếp theo tháng báo cáo) cho Sở Công Thương các nội dung: (i) Tổng số công trình trạm biến áp chuyên dùng do ngành điện đầu tư, tổng số công trình trạm biến áp do khách hàng đầu tư; (ii) Thời gian giải quyết các thủ tục của ngành điện và cơ quan nhà nước so với quy định; (iii) Các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có)… Để Sở Công Thương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện tiếp cận điện năng của cơ quan nhà nước và ngành điện.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm thực hiện

1. Sở Công Thương có trách nhiệm:

a) Tuyên truyền, phố biến, hướng dẫn việc thực hiện quy định này; Tổng hợp báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện;

b) Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện việc rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các cơ quan, đơn vị không thực hiện tốt việc rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng theo quy định này;

c) Theo dõi việc áp dụng Quy định này tại các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Điện lực.

2. Sở Giao thông vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh có trách nhiệm:

a) Hiệu chỉnh thủ tục hành chính liên quan đến trách nhiệm phân công phù hợp Quy định này tại cơ quan và các đơn vị chức năng trực thuộc;

b) Công bố, niêm yết công khai, rõ ràng các thủ tục hành chính được phân công thực hiện theo Quy định này trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan;

c) Phối hợp với Công ty Điện lực Tiền Giang trong việc cung cấp thông tin, hướng dẫn về các thủ tục hành chính có liên quan lên Trang Thông tin điện tử của dịch vụ công trực tuyến “một cửa điện tử” của tỉnh Tiền Giang.

3. Công ty Điện lực Tiền Giang có trách nhiệm:

a) Nghiên cứu đơn giản hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục, công việc liên quan đến tiếp cận điện năng của đơn vị mình theo quy định này;

b) Chủ động làm việc với khách hàng có yêu cầu sử dụng điện để tổng hợp số liệu nhu cầu cấp điện, lập kế hoạch, phương án đầu tư, bố trí vốn, mua sắm thiết bị, vật tư, đấu thầu… theo hướng đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian thực hiện đúng theo các Quy định hiện hành;

c) Hướng dẫn khách hàng có yêu cầu cấp điện về các thủ tục hành chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan đến tiếp cận điện năng;

d) Niêm yết công khai tại trụ sở Công ty Điện lực Tiền Giang và các Điện lực trực thuộc, trên Trang Thông tin điện tử của mình về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết liên quan đến tiếp cận điện năng để khách hàng biết;

đ) Phối hợp với sở, ngành tỉnh liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong việc xây dựng chương trình liên thông để tiếp nhận hồ sơ và theo dõi tiến trình giải quyết dịch vụ khách hàng tại các bộ phận chuyên môn của Điện lực và đơn vị trực thuộc của các sở, ngành tỉnh liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

a) Các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Điện lực tổ chức thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của đơn vị mình. Sở Công Thương có nhiệm vụ làm đầu mối kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện quy định này.

b) Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phản ánh về Sở Công Thương bằng văn bản để báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC 1

QUY TRÌNH CẤP ĐIỆN QUA LƯỚI TRUNG ÁP DO NGÀNH ĐIỆN ĐẦU TƯ

 

PHỤ LỤC 2

QUY TRÌNH CẤP ĐIỆN QUA LƯỚI TRUNG ÁP DO KHÁCH HÀNG ĐẦU TƯ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1546/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1546/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2019
Ngày hiệu lực16/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1546/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1546/QĐ-UBND 2019 một cửa liên thông thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1546/QĐ-UBND 2019 một cửa liên thông thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp Tiền Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1546/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýPhạm Anh Tuấn
        Ngày ban hành16/05/2019
        Ngày hiệu lực16/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1546/QĐ-UBND 2019 một cửa liên thông thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp Tiền Giang

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1546/QĐ-UBND 2019 một cửa liên thông thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp Tiền Giang

             • 16/05/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/05/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực