Quyết định 1547/QĐ-BCT

Quyết định 1547/QĐ-BCT về giao các đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2015 thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1547/QĐ-BCT giao các đơn vị thực hiện nhiệm vụ 2015 an toàn lao động vệ sinh lao động


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1547/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 2281/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 140/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Thông báo giao nhiệm vụ và kinh phí năm 2015 của Vụ Tài chính tại Công văn số 722 04/TC-I ngày 08 tháng 12 năm 2014;

Căn cứ kết quả họp thẩm định xét chọn đề cương nhiệm vụ năm 2015 Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015 và ý kiến của Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Ban quản lý Dự án 1, 3 Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015) tại Công văn số 38/ATLĐ-QLDA ngày 23 tháng 01 năm 2015 về nhiệm vụ năm 2015 của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2015 thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015 của Bộ Công Thương, cụ thể tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tổ chức phê duyệt đề cương, dự toán các nhiệm vụ và ký kết hợp đồng thực hiện; kiểm tra, đôn đốc, nghiệm thu sản phẩm, thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, ATMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
(Kèm theo Quyết định số 1547/QĐ-BCT ngày 13 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT

Tên dự án, nhiệm vụ

Mục tiêu chung

Nội dung chính

Sản phẩm

Kinh phí

Thời gian hoàn thành

Đơn vị thực hiện

I

Dự án 1: Các hoạt động nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về An toàn - Vệ sinh lao động trong ngành công thương thuộc Dự án 1 Chương trình quốc gia an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015

100

 

 

1

Hoàn thiện bộ tài liệu và tổ chức huấn luyện nâng cao năng lực, nghiệp vụ kiểm định viên kỹ thuật an toàn thiết bị phòng nổ trong khai thác khoáng sản

Nhằm nâng cao năng lực kiểm định viên kỹ thuật an toàn thiết bị phòng nổ trong khai thác khoáng sản

- Rà soát, cập nhật bổ sung hoàn thiện bộ tài liệu

- Tổ chức huấn luyện

- Đánh giá kết quả huấn luyện

- Bộ tài liệu đã hoàn thiện

- Báo cáo kết quả huấn luyện

100

Tháng 12/2015

Trung tâm Kiểm định công nghiệp I

II

Dự án 3: Các hoạt động huấn luyện, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật để cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu tai nạn lao động trong ngành công thương thuộc Dự án 3 Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015

1.000

 

 

2

Triển khai áp dụng thí điểm Hệ thống quản lý an toàn, quản lý rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp trong doanh nghiệp khai thác than lộ thiên theo quy định tại Thông tư số 43/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khai thác than lộ thiên áp dụng hệ thống quản lý an toàn tiên tiến và phòng ngừa sự cố tai nạn lao động

- Tổ chức xây dựng hệ thống quản lý an toàn cho 1 đơn vị khai thác than lộ thiên

- Đánh giá rủi ro đối với các mối nguy của một bộ phận sản xuất độc lập thuộc đơn vị khai thác than lộ thiên

- Xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp đối với các tình huống sự cố

- Xây dựng quy định an toàn khu vực sản xuất

- Các tài liệu của hệ thống quản lý an toàn tại đơn vị được thí điểm

- Tài liệu về quản lý rủi ro: nhận diện các mối nguy, đánh giá các mối nguy, phương pháp giảm thiểu các mối nguy

- Các Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp đối với các phương án điển hình của đơn vị được thí điểm

- Quy định an toàn khu vực sản xuất

- Báo cáo kết quả áp dụng thí điểm

500

Tháng 12/2015

Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Vinacomin

3

Hoàn thiện bộ tài liệu và tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn cho các đối tượng vận chuyển, nhân viên cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

Nhằm nâng cao nhận thức về kỹ thuật an toàn cho người lao động trong kinh doanh, vận chuyển khí dầu mỏ hóa lỏng

- Rà soát, cập nhật bổ sung hoàn thiện bộ tài liệu

- Tổ chức huấn luyện

- Đánh giá kết quả huấn luyện

- Bộ tài liệu đã hoàn thiện

- Báo cáo kết quả huấn luyện

200

Tháng 12/2015

Trung tâm Hố trợ Kỹ thuật an toàn công nghiệp

4

Hoàn thiện bộ tài liệu và tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người sử dụng, vận hành thiết bị phòng nổ trong khai thác khoáng sản

Nhằm nâng cao nhận thức về kỹ thuật an toàn cho người lao động khi sử dụng, vận hành thiết bị phòng nổ trong khai thác khoáng sản

- Rà soát, cập nhật bổ sung hoàn thiện bộ tài liệu

- Tổ chức huấn luyện

- Đánh giá kết quả huấn luyện

- Bộ tài liệu đã hoàn thiện

- Báo cáo kết quả huấn luyện

300

Tháng 12/2015

Trung tâm Kiểm định công nghiệp I

III

Hoạt động quản lý chương trình

 

- Xét chọn đề cương

- Kiểm tra giữa kỳ

- Tổ chức nghiệm thu

 

40

 

 

 

TỔNG

 

 

 

1.140

 

 

(Bằng chữ: Một tỷ một trăm bốn mươi triệu đồng)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1547/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1547/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2015
Ngày hiệu lực13/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1547/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 1547/QĐ-BCT giao các đơn vị thực hiện nhiệm vụ 2015 an toàn lao động vệ sinh lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1547/QĐ-BCT giao các đơn vị thực hiện nhiệm vụ 2015 an toàn lao động vệ sinh lao động
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1547/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýCao Quốc Hưng
        Ngày ban hành13/02/2015
        Ngày hiệu lực13/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1547/QĐ-BCT giao các đơn vị thực hiện nhiệm vụ 2015 an toàn lao động vệ sinh lao động

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1547/QĐ-BCT giao các đơn vị thực hiện nhiệm vụ 2015 an toàn lao động vệ sinh lao động

           • 13/02/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/02/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực