Quyết định 1548/QĐ-BKHĐT

Quyết định 1548/QĐ-BKHĐT năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Quyết định 1548/QĐ-BKHĐT thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chiến lược đã được thay thế bởi Quyết định 1631/QĐ-BKHĐT năm 2014 kiện toàn Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 10/11/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 1548/QĐ-BKHĐT thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chiến lược


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1548/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi tt là Ban Chỉ đạo Trung ương) gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Cao Viết Sinh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban;

2. Ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Ông Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưởng ban;

4. Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

5. Bà Trần Thị Hằng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đu tư, Thành viên;

6. Ông Bùi Tất Thắng, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

7. Ông Bùi Hà, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

8. Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, Tổng cục Thng kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên thường trực;

9. Ông Trần Tuấn Hưng, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

10. Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

11. Ông Hà Quang Tuyến, Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

12. Ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên

13. Bà Lê Thị Minh Thủy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

14. Bà Hồ Thanh, Vụ trưởng Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

15. Ông Nguyễn Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

16. Bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

17. Ông Đỗ Anh Kiếm, Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

18. Ông Lưu Văn Vĩnh, Vụ trưởng Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

19. Ông Trần Duy Phú, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

20. Ông Vũ Thanh Liêm, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

21. Bà Ngô Thị Kim Dung, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tuyên truyền và Thi đua - Khen thưởng, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

22. Ông Nguyễn Hữu Thỏa, Chánh Thanh tra, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

23. Ông Trần Đăng Long, Chánh Văn phòng, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

24. Ông Nguyễn Gia Luyện, Giám đốc Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

25. Ông Võ Thành Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính, Thành viên;

26. Bà Dương Thanh Dung, Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thành viên;

27. Bà Phan Thị Phương Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

28. Ông Lê Khánh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành viên;

29. Bà Lê Thị Khánh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thành viên;

30. Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế, Thành viên;

31. Ông Nguyễn Viết Chiến, Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên;

32. Ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương, Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương;

1. Chỉ đạo, điều phối tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chiến lược phát triển Thống kê).

2. Hướng dẫn các Bộ, ngành và y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện các hoạt động đã được phân công tại Kế hoạch số 602/BKHĐT-TCTK ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê tại các Bộ, ngành và địa phương.

3. Kiểm tra, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện, hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê; năm 2015 tổ chức sơ kết và năm 2020 tổ chức tổng kết việc thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê.

4. Tổ chức họp định kỳ để xem xét tiến độ thực hiện của các chương trình hành động, đề án, dự án liên quan tới thực hiện Chiến lược phát trin Thống kê. Đxuất với Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư những nội dung và thay đổi khi cần thiết.

Điều 3. Chế độ làm việc và kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương

Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải th sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương do ngân sách nhà nước cấp trong kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm của Tổng cục Thống kê. Ban Chỉ đạo Trung ương có Tổ Thư ký giúp việc do Trưởng ban quyết định thành lập và giao nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng cục Thống kê (4);
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1548/QĐ-BKHĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1548/QĐ-BKHĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2012
Ngày hiệu lực19/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/11/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1548/QĐ-BKHĐT

Lược đồ Quyết định 1548/QĐ-BKHĐT thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chiến lược


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1548/QĐ-BKHĐT thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chiến lược
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1548/QĐ-BKHĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýBùi Quang Vinh
        Ngày ban hành19/11/2012
        Ngày hiệu lực19/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/11/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1548/QĐ-BKHĐT thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chiến lược

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1548/QĐ-BKHĐT thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chiến lược