Quyết định 155-HĐBT

Quyết định 155-HĐBT năm 1981 về việc cải tiến sản xuất và khôi phục sản xuất ở xí nghiệp liên hiệp gang thép Thái Nguyên do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 155-HĐBT cải tiến sản xuất khôi phục sản xuất xí nghiệp liên hiệp gang thép Thái Nguyên


HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 155-HĐBT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 155-HĐBT NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 1981 VỀ VIỆC CẢI TIẾN QUẢN LÝ VÀ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT Ở XÍ NGHIỆP LIÊN HỢP GANG THÉP THÁI NGUYÊN

Hiện nay Xí nghiệp liên hợp Gang thép Thái Nguyên đang ở trong tình trạng sản xuất bị suy giảm nghiêm trọng có nguy cơ bị ngừng hẳn do có những khó khăn về nguyên liệu, về thiết kế dây chuyền sản xuất, về đời sống công nhân, về cơ chế quản lý bao cấp, về lãnh đạo và tổ chức sản xuất gây ra.

Để tạo điều kiện khôi phục lại sản xuất và hoàn chỉnh những công trình của Xí nghiệp Liên hợp Gang thép Thái Nguyên bị Trung Quốc bỏ dở, tiến lên đạt mức thiết kế dự định.

Căn cứ đề nghị của Bộ Cơ khí và luyện kim, có sự nhất trí của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và các Bộ có liên quan.

Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng quyết định giao cho Bộ Cơ khí và luyện kim thực hiện các biện pháp kinh tế, kỹ thuật nhằm khôi phục lại sản xuất, đồng thời thực hiện thí điểm cải tiến tổ chức quản lý ở Xí nghiệp liên hợp Gang thép Thái Nguyên theo các quy định sau đây.

I. MỤC TIÊU CỦA THÍ ĐIỂM CẢI TIẾN QUẢN LÝ

Việc thí điểm cải tiến tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh ở Xí nghiệp liên hợp gang thép Thái Nguyên phải gắn liền với các biện pháp kỹ thuật đã nêu trong phương án do Bộ trình trước hội nghị Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng ngày 20 tháng 11 năm 1981, và phải đạt các mục tiêu sau đây:

a) Khôi phục sản xuất, nâng dần sản lượng thép cán hàng năm và năm 1985 đạt mức sản xuất trên 5 vạn tấn thép cán, tiến tới đạt công suất thiết kế 13 vạn tấn thép cán/năm vào cuối kế hoạch 5 năm 1986-1990.

b) Tận dụng lực lượng chế tạo cơ khí của Xí nghiệp và phế liệu, phế phẩm trong sản xuất chính để sản xuất các loại phụ tùng và sản phẩm phụ như công cụ, nông cụ cải tiến, vật liệu xây dựng, dụng cụ gia đình.v.v...

c) Bằng vốn tự có của Xí nghiệp, bao gồm tiền khấu hao cơ bản, khấu hao sửa chữa lớn hàng năm và lợi nhuận của Xí nghiệp sửa chữa, khôi phục và xây dựng những công trình còn bỏ dở làm cho dây chuyền sản xuất chính được đồng bộ và đạt hiệu quả kinh tế.

II. VỀ NỘI DUNG THÍ ĐIỂM CẢI TIẾN QUẢN LÝ

Xí nghiệp liên hợp Gang thép Thái Nguyên được hoạt động theo các quy định sau đây:

1. Hàng năm, căn cứ điều kiện sản xuất và điều kiện cung ứng vật tư, nhiên liệu, năng lượng.v.v..., Nhà nước giao chỉ tiêu kế hoạch sản lượng thép cán và một số sản phẩm chủ yếu khác, kèm theo chủng loại và phẩm cấp. Ngoài ra, Xí nghiệp liên hợp Gang thép Thái Nguyên được xây dựng kế hoạch tự làm và kế hoạch sản xuất phụ báo cáo lên Bộ trưởng Bộ Cơ khí và luyện kim theo Quyết định số 25-CP của Hội đồng Bộ trưởng.

2. Xí nghiêp Liên hợp Gang thép Thái Nguyên được Nhà nước ưu tiên cung cấp điện, than củ, than cám Hòn Gai và những vật tư, thiết bị nhập khẩu như nhiên liệu, gạch kiềm, bột vá lò, xe vận chuyển cỡ 12-15 tấn và ưu tiên vận chuyển các loại vật tư, thiết bị đến Xí nghiệp.

3. Kể từ năm 1982, Xí nghiệp Liên hợp gang thép Thái Nguyên được vay của Ngân hàng Nhà nước số vốn ban đầu cần thiết để dùng vào sản xuất, kinh doanh và Xí nghiệp Liên hợp Gang thép Thái Nguyên phải trả hết trong hai năm 1986 và 1987 số vốn vay nói trên và lãi.

Xí nghiệp được dùng số vốn vay và vốn tự có để bố trí kế hoạch vay đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, khôi phục những công trình còn bỏ dở, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. Riêng đối với công trình Mỏ Thác Lạc và Mỏ than Làng Cẩm sẽ do ngân sách Nhà nước cấp toàn bộ vốn đầu tư qua Ngân hàng Nhà nước.

4. Đối với số vật tư Nhà nước nhập của các nước trong khối SEV để cung ứng cho Xí nghiệp thì Xí nghiêp phải trả đủ trong năm kế hoạch bằng sản phẩm thép cán, tính toán theo giá CIF Hải Phòng thép cán cùng loại và cùng phẩm cấp của thị trường SEV.

5. Gía bán trong nước sản phẩm của Xí nghiệp Liên hợp Gang thép Thái Nguyên được quy định như sau:

a) Đối với thép cán và sản phẩm chủ yếu khác ghi trong kế hoạch, sau khi đã trả Nhà nước như đã quy định ở điểm 4, phần còn lại trong kế hoạch được bán theo giá quy định chung của Nhà nước, Nhà nước không bù lỗ.

b) Sản phẩm thép cán và sản phẩm khác sản xuất vượt kế hoạch Nhà nước được bán theo giá quy định của Nhà nước hoặc theo giá khuyến khích sản xuất hợp lý do Bộ trưởng Bộ Cơ khí và luyện kim chỉ đạo.

c) Sản phẩm phụ được bán theo giá thoả thuận với nơi tiêu thụ.

6. Trong thời gian thí điểm cải tiến quản lý và khôi phục sản xuất (1982-1986), Nhà nước miễn thu quốc doanh đối với thép cán. Phần thu quốc doanh đối với sản phẩm khác cũng như tỷ lệ lợi nhuận mà Xí nghiệp Liên hợp gang thép Thái Nguyên phải nộp vào ngân sách Nhà nước, tuỳ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Liên hợp, các cơ quan có thẩm quyền sẽ quy định cụ thể sau.

Tiền khấu hao cơ bản và sửa chữa lớn hàng năm trong thời gian 5 năm (1982-1986) được tính theo hoạt động thực tế của thiết bị hoặc công trình và được để lại cho Xí nghiệp dùng vào việc khôi phục những công trình bỏ dở, mua sắm tài sản cố định mới thay cho tài sản cố định cũ vị thải ra hoặc xây dựng công trình mới cần thiết cho việc khôi phục và mở rộng sản xuất. Riêng vốn sửa chữa lớn chỉ được dùng vào việc đại tu thiết bị, công trình đã bị hư hỏng.

7. Xí nghiệp Liên hợp gang thép Thái Nguyên được quyền xuất khẩu hoặc xuất khẩu tại chỗ số thép cán sản xuất vượt kế hoạch Nhà nước, gạch chịu lửa, các loại pherô, si, Cr, Ti,.v.v... và những sản phẩm khác do Xí nghiệp Liên hợp gang thép Thái Nguyên sản xuất như dụng cụ đồ nghề v.v... Nếu cần thiết và sau khi được Bộ trưởng Bộ Cơ khí và luyện kim và chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước đồng ý, Xí nghiệp cũng được xuất khẩu hoặc xuất khẩu tại chỗ một phần thép cán trong kế hoạch Nhà nước. Xí nghiệp được bán thép cán và các sản phẩm khác sản xuất vượt kế hoạch Nhà nước cho các Tỉnh, Thành phố hay Xí nghiệp để thu ngoại tệ tự có của những địa phương và cơ sở này.

Với số ngoại tệ thu được bằng các hình thức nói trên sẽ kết hối cho Nhà nước từ 5 đến 10% tuỳ chủng loại sản phẩm xuất khẩu, số còn lại Xí nghiệp Liên hợp gang thép Thái Nguyên được quyền sử dụng để nhập khẩu vật tư, thiết bị cần thiết để sản xuất, xây dựng và có thể nhập khẩu một ít hàng hóa thiết yếu mà Nhà nước không cung ứng được theo tiêu chuẩn để phục vụ đời sống công nhân, viên chức trong Xí nghiệp.

8. Tổng giám đốc Xí nghiệp Liên hợp gang thép Thái Nguyên trong hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiệm vụ chấp hành nghiêm chỉnh Luật pháp của Nhà nước, chỉ thị và quyết định của cấp trên và chịu sự kiểm tra giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước. Ngoài các quyền hạn quản lý theo chế độ hiện hành, Tổng giám đốc còn có các quyền hạn sau đây:

- Căn cứ chỉ tiêu pháp lệnh của kế hoạch Nhà nước quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Quyết định tổ chức sản xuất, bộ máy quản lý.

- Bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý của Xí nghiệp, xếp lương, thưởng phạt, thu nhận và cho thôi việc đối với cán bộ, công nhân trong phạm vi được Bộ trưởng Bộ Cơ khí và luyện kim phân cấp.

- Tổ chức Hội đồng khoa học kỹ thuật của Xí nghiệp.

9. Trên cơ sở thực hiện lương khoán sản phẩm và bảo đảm các chỉ tiêu định mức vật tư, năng lượng.v.v... và tiền thưởng, mà nâng mức thu nhập của công nhân bình quân khoảng từ 200 đến 250 đồng/1 người 1 tháng; Đối với những bộ phận công nhân làm việc ở môi trường nóng, độc hại hoặc đối với những người có thành tích trong sản xuất kinh doanh, mức thu nhập bình quân có thể từ 350 đến 400 đồng/1 người 1 tháng.

10. Bộ Cơ khí và luyện kim, các ngành quản lý có liên quan ở Trung ương như Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Uỷ ban Vật giá Nhà nước, Bộ Ngoại thương, Bộ Giao thông vân tải, Bộ Điện lực, Bộ Mỏ và Than, v.v... có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, giúp đỡ và phục vụ Xí nghiệp Liên hợp gang thép Thái Nguyên thực hiện tốt các nhiệm vụ và các nội dung cải tiến quản lý đã đề ra trên đây, kịp thời uốn nắn những lệch lạc (nếu có), nhằm thực hiện tốt quyết định này.

Trong trường hợp phát sinh những vấn đề mới chưa được quy định rõ và các Bộ không giải quyết được thì phải xin ý kiến Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng để xem xét và quyết định.

11. Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bắc Thái có trách nhiệm giúp đỡ, hướng dẫn và kiểm tra Xí nghiệp Liên hợp trong việc quản lý sản xuất kinh doanh, bảo vệ sản xuất và đặc biệt là phục vụ đời sống của cán bộ, công nhân của Xí nghiệp Liên hợp.

Trước mắt, Bộ Cơ khí và luyện kim cùng Ban tổ chức Trung ương, Ban tổ chức của Chính phủ phối hợp với Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bắc Thái cần làm ngay việc tăng cường và sắp xếp, bố trí lại cán bộ lãnh đạo (Ban Giám đốc, Bí thư Đảng uỷ... ) kiện toàn bộ máy của Xí nghiệp Liên hợp.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 155-HĐBT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu155-HĐBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/1981
Ngày hiệu lực31/12/1981
Ngày công báo31/12/1981
Số công báoSố 6
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 155-HĐBT

Lược đồ Quyết định 155-HĐBT cải tiến sản xuất khôi phục sản xuất xí nghiệp liên hiệp gang thép Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 155-HĐBT cải tiến sản xuất khôi phục sản xuất xí nghiệp liên hiệp gang thép Thái Nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu155-HĐBT
        Cơ quan ban hànhHội đồng Bộ trưởng
        Người kýTố Hữu
        Ngày ban hành16/12/1981
        Ngày hiệu lực31/12/1981
        Ngày công báo31/12/1981
        Số công báoSố 6
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 155-HĐBT cải tiến sản xuất khôi phục sản xuất xí nghiệp liên hiệp gang thép Thái Nguyên

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 155-HĐBT cải tiến sản xuất khôi phục sản xuất xí nghiệp liên hiệp gang thép Thái Nguyên

              • 16/12/1981

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/12/1981

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/12/1981

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực