Quyết định 155/QĐ-TTg

Quyết định 155/QĐ-TTg năm 2008 tặng kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cho 96 cá nhân thuộc tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 155/QĐ-TTg tặng kỷ niệm chương cho Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 155/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG CHO CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG BỊ ĐỊCH BẮT TÙ ĐÀY

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An (Tờ trình số 6063/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 102/TTr-BTĐKT ngày 16 tháng 01 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cho 96 cá nhân thuộc tỉnh Long An (có danh sách kèm theo), đã nêu cao tinh thần kiên trung bất khuất, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Long An;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TCCB (3b),

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG KỶ NIỆM CHƯƠNG CHO NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT TÙ ĐÀY
(Kèm theo Quyết định số 155/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHÍNH QUÁN

TRÚ QUÁN

1

Ông Lương Văn Bùi

xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

2

Ông Trần Văn Được

xã Thạch Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

xã Thạch Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

3

Bà Lê Thị Đang

xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

4

Bà Lê Thị Mười (Lan)

xã Đông Thạch, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

xã Đông Thạch, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

5

Ông Huỳnh Văn Chao

xã Phước Vĩnh Đông, H.Cần Giuộc, tỉnh Long An

xã Phước Vĩnh Đông, H.Cần Giuộc, tỉnh Long An

6

Ông Quan Văn Tròn

xã Phước Vĩnh Đông, H.Cần Giuộc, tỉnh Long An

xã Phước Vĩnh Đông, H.Cần Giuộc, tỉnh Long An

7

Ông Trần Văn Hoàng

xã Phước Vĩnh Đông, H.Cần Giuộc, tỉnh Long An

xã Phước Vĩnh Đông, H.Cần Giuộc, tỉnh Long An

8

Bà Bùi Thị Nghĩ

xã Phước Vĩnh Đông, H.Cần Giuộc, tỉnh Long An

xã Phước Vĩnh Đông, H.Cần Giuộc, tỉnh Long An

9

Ông Nguyễn Văn Đen

xã Phước Vĩnh Đông, H.Cần Giuộc, tỉnh Long An

xã Phước Vĩnh Đông, H.Cần Giuộc, tỉnh Long An

10

Ông Võ Văn Thơm

xã Phước Vĩnh Đông, H.Cần Giuộc, tỉnh Long An

xã Phước Vĩnh Đông, H.Cần Giuộc, tỉnh Long An

11

Ông Bùi Văn Hiếu

xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

12

Bà Trương Thị Nhanh

xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

13

Ông Nguyễn Văn Thanh

xã Phước Vĩnh Đông, H.Cần Giuộc, tỉnh Long An

xã Phước Vĩnh Đông, H.Cần Giuộc, tỉnh Long An

14

Bà Phạm Thị Ba

xã Long Định, H. Cần Đước, tỉnh Long An

xã Phước Vĩnh Đông, H.Cần Giuộc, tỉnh Long An

15

Bà Hà Thị Bảo

xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

16

Bà Huỳnh Thị Cánh

xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

17

Ông Trần Văn Được

xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

18

Ông Nguyễn Văn Nho

xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

19

Ông Nguyễn Văn Xem

xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

20

Bà Nguyễn Thị Hai

xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

21

Bà Võ Thị Bảy

xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

22

Ông Nguyễn Văn Bài

xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

23

Ông Nguyễn Văn Quản (Hồng Sơn)

xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

24

Bà Nguyễn Thị Nghệ

xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

25

Bà Nguyễn Thị Phu

xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

26

Bà Trần Thị Chảnh

xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

27

Ông Nguyễn Văn Chi

xã Hòa Bình Trung, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

xã Hòa Bình Trung, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

28

Ông Nguyễn Minh Nhân

xã Bình Phong Thạch, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

xã Bình Phong Thạch, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

29

Bà Lê Thị Ngâu (Thủy Tiên)

xã Tân Phong, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

xã Thạch Trị, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

30

Bà Đặng Thị Chung

xã Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

31

Ông Trương Văn Bực

xã Hòa Khánh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

32

Ông Ngô Văn Ngót

xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

33

Bà Lâm Thị Liền

Thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

34

Bà Nguyễn Thị Bẹp

Thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

35

Ông Lý Văn Hòa

xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

36

Bà Đặng Thị Hoằng

xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

37

Ông Phan Văn Hinh

xã Hòa Khánh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

38

Bà Lê Thị Dễ

xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

39

Nguyễn Văn Bê

xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

40

Ông Nguyễn Văn Tiện

xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

41

Ông Hồ Văn Dây

xã Bình Hòa Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

42

Ông Trần Văn Bòn

xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

43

Ông Đỗ Văn Thanh

xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

xã Bình Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

44

Bà Nguyễn Thị Mềm

xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

45

Bà Nguyễn Thị Đáng

xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

46

Bà Nguyễn Thị Nghe

xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

47

Bà Nguyễn Ngọc Thiện (Đống)

xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

48

Ông Bùi Văn Hải

xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

49

Ông Nguyễn Văn Ngẫu

xã Mỹ Thiện, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

50

Ông Phan Văn Minh

xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

51

Ông Nguyễn Văn Bảnh

xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

52

Ông Huỳnh Văn Giàu

xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

53

Ông Nguyễn Văn Liến

xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

54

Ông Võ Văn Thể

xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

55

Bà Nguyễn Thị Chơi

xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

56

Bà Lê Thị Tuyết

xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

57

Ông Huỳnh Văn Hai

xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

58

Bà Huỳnh Thị Hai

xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

59

Bà Phan Thị Hết

xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

60

Ông Đoàn Kim Ngọc

xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

61

Bà Võ Thị Ngọc Ánh

xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

TT. Tân Thàch, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

62

Bà Nguyễn Thị Liên

xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

63

Ông Phạm Văn Tấn

xã Hưng Đạo, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

64

Ông Lê Văn Tài

xã Hậu Thạnh Đông, H. Tân Thạnh, tỉnh Long An

xã Hậu Thạnh Đông, H. Tân Thạnh, tỉnh Long An

65

Bà Lê Thị Chính (Tuyết)

xã Đức Tân, huyện Tân Thụ, tỉnh Long An

xã Đức Tân, huyện Tân Thụ, tỉnh Long An

66

Bà Trần Thị Khuyên

xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

67

Bà Phạm Thị Hảo

xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

68

Bà Ngô Thị Nga

xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

69

Ông Nguyễn Văn Thôn

xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

70

Bà Võ Thị Dành

xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

71

Bà Nguyễn Thị Hoa

xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

72

Bà Nguyễn Thị Cảnh

xã Bình Phong Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

73

Bà Huỳnh Thị Anh

xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

74

Bà Nguyễn Thị Do

xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

75

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

76

Bà Dương Thị Tự

xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

77

Ông Lê Văn Hoàng

xã Mỹ Lạc Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

78

Bà Trần Thị Ba

xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

79

Bà Lê Thị Long

xã Bình Phong Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

80

Bà Nguyễn Thị Thiểu

xã Mỹ Lạc Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

81

Bà Nguyễn Thị Cẩm

Thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

82

Bà Phạm Thị Vui

xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

83

Bà Phùng Thị Di

Thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

84

Bà Nguyễn Thị Thiệt

Thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

85

Bà Trần Thị Ngọt

xã Hướng Thọ Phú, TX. Tân An, tỉnh Long An

Thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

86

Ông Lê Văn Quận

xã Bình Quới, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

87

Bà Lê Thi A

Thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

88

Ông Hồ Văn Cam

xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Phường 4, TX Tân An, tỉnh Long An

89

Ông Nguyễn Văn Kia

xã Tuyên Bình, huyện Vinh Hưng, tỉnh Long An

xã Tuyên Bình, huyện Vinh Hưng, tỉnh Long An

90

Ông Trần Văn Tùng

Thị trấn Sa Rài, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

91

Ông Nguyễn Văn Lúa

xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

92

Ông Pham Văn Chùm

xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

93

Bà Lê Thị Đời

xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

94

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng

xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

95

Bà Lê Thị Điểm

xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

96

Ông Lê Văn Giao

xã Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 155/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu155/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2008
Ngày hiệu lực04/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 155/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 155/QĐ-TTg tặng kỷ niệm chương cho Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 155/QĐ-TTg tặng kỷ niệm chương cho Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu155/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành04/02/2008
        Ngày hiệu lực04/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 155/QĐ-TTg tặng kỷ niệm chương cho Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 155/QĐ-TTg tặng kỷ niệm chương cho Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

            • 04/02/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/02/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực