Quyết định 155/QĐ-UBDT

Quyết định 155/QĐ-UBDT triển khai công tác nhân quyền và thực hiện Công ước, Điều ước, Pháp luật Quốc tế năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 155/QĐ-UBDT 2021 triển khai công tác nhân quyền và thực hiện Công ước Quốc tế


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 155/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NHÂN QUYỀN VÀ THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC, ĐIỀU ƯỚC VÀ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ NĂM 2021

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-UBDT ngày 28/02/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho Văn phòng Ủy ban;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-UBDT ngày 03/3/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Hợp tác Quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 1975/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện các khuyến nghị Việt Nam chấp thuận theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người chu kII của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc;

Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA);

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-UBDT ngày 03/6/2020 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc;

Căn cứ Công văn số 2203/VPCP-NC-m ngày 14/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt dự thảo Báo cáo CERD lần thứ 5;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định kế hoạch "Triển khai công tác nhân quyền và thực hiện Công ước, Điều ước, Pháp luật Quốc tế năm 2021" .

Điều 2. Giao Vụ Hợp tác Quốc tế phối hợp với các vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế và Lãnh đạo các Vụ, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Y Thông

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NHÂN QUYỀN VÀ THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC, ĐIỀU ƯỚC, PHÁP LUẬT QUỐC TẾ NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 155/QĐ-UBDT ngày 19/03/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Vụ Hợp tác Quốc tế xây dựng kế hoạch triển khai công tác Nhân quyền và thực hiện Công ước, Điều ước, Pháp luật Quốc tế năm 2021 như sau:

1. Mục đích

- Phổ biến, cập nhật thông tin và nâng cao nhận thức về các công ước, điều ước, thỏa thuận quốc tế tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) cho cán bộ làm công tác dân tộc ở địa phương;

- Thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc đảm bảo quyền cho đồng bào vùng DTTS&MN.

2. Nội dung hoạt động:

Tổ chức Hội thảo tập huấn về Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc (Thỏa thuận GCM); Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người (UPR) và Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD) cho cán bộ làm công tác dân tộc các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

3. Thành phần, thời gian và địa điểm

3.1. Thành phần:

- Chủ trì: Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc

- Báo cáo viên trình bày: 06 người

+ Chuyên đề 1: Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc (Thỏa thuận GCM): Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao);

+ Chuyên đề 2: Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người (UPR): Vụ các Tổ chức quốc tế (Bộ Ngoại giao);

+ Chuyên đề 3: Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA): Vụ thương mại đa biên (Bộ Công thương);

+ Chuyên đề 4: Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD): Vụ Hợp tác Quốc tế (Ủy ban Dân tộc);

+ Chuyên đề 5: Tình hình thực hiện chính sách dân tộc nhằm bo đảm quyền của người DTTS trong bối cảnh hội nhập quốc tế của tỉnh Phú Yên: Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên;

+ Chuyên đề 6: Tình hình thực hiện các Công ước quốc tế và tác động tới vùng đồng bào DTTS&MN ở Phú Yên: Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Yên.

+ Chuyên đề 7: Tình hình thực hiện các Hiệp định thương mại FTA và tác động tới vùng đồng bào DTTS&MN ở Phú Yên: Sở Công thương tỉnh Phú Yên.

- Đại biểu tham dự:

+ Đại biểu Trung ương: Ủy ban Dân tộc, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương

+ Ban Dân tộc 11 tỉnh: 33 đại biểu (Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bắc Giang).

+ Tỉnh Phú Yên: 10 đại biểu (Ban Dân tộc, Sở Ngoại vụ, Sở Công thương, Sở Văn hóa TT&DL, Sở Thông tin truyền thông).

- Thư ký hội thảo: 01 người (Vụ Hợp tác Quốc tế).

* Thời gian: 01 ngày (02 buổi), dự kiến đầu tháng 4/2021

* Địa điểm: Thành phố Tuy Hoà tỉnh Phú Yên.

4. Kinh phí:

- Kinh phí tổ chức Hội thảo do Ngân sách nhà nước đảm bảo được giao trong Quyết định số 828/QĐ-UBDT ngày 28/02/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho Văn phòng Ủy ban và thực hiện theo thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/04/2015; TT40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017; TT36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018.

+ Đại biểu Trung ương Ban tổ chức hỗ trợ kinh phí đi lại, ăn ngủ...

+ Đối với đại biểu địa phương: Thực hiện theo quy định hiện hành.

5. Phân công thực hiện

a) Vụ Hợp tác Quốc tế chủ trì

- Thừa Lệnh Lãnh đạo Ủy ban ký giấy mời tham dự, đặt bài với các bộ, ngành, địa phương mời báo cáo viên trình bày chuyên đề.

- Thừa lệnh Lãnh đạo Ủy ban ký giấy mời hội thảo tới các bộ, ngành, địa phương.

- Là đầu mối kết nối với các bộ, ngành, địa phương liên quan; thực hiện công tác tổ chức và hậu cần liên quan đến việc tổ chức hội thảo (thuê hội trường, chuẩn bị giấy mời, in ấn tài liệu...).

- Phối hợp với vụ, đơn vị của Ủy ban thực hiện công tác tổ chức và hậu cần liên quan đến chuyến đi.

b) Văn phòng Ủy ban

- Bố trí đảm bo đủ kinh phí cho các hoạt động liên quan.

- Chủ trì phối hợp với Vụ Hợp tác Quốc tế chuẩn bị hậu cần phục vụ đoàn công tác (đặt vé máy bay theo số lượng trong dự toán đã được phê duyệt cho đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và báo cáo viên các bộ, ngành từ Hà Nội).

c) Vụ Kế hoạch Tài chính: Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế thẩm định kinh phí theo Quyết định số 828/QĐ-UBDT ngày 28/02/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho Văn phòng Ủy ban để tổ chức thực hiện.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 155/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu155/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2021
Ngày hiệu lực19/03/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 155/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 155/QĐ-UBDT 2021 triển khai công tác nhân quyền và thực hiện Công ước Quốc tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 155/QĐ-UBDT 2021 triển khai công tác nhân quyền và thực hiện Công ước Quốc tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu155/QĐ-UBDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýY Thông
        Ngày ban hành19/03/2021
        Ngày hiệu lực19/03/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 155/QĐ-UBDT 2021 triển khai công tác nhân quyền và thực hiện Công ước Quốc tế

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 155/QĐ-UBDT 2021 triển khai công tác nhân quyền và thực hiện Công ước Quốc tế

              • 19/03/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/03/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực