Quyết định 155/QĐ-UBDT

Quyết định 155/QĐ-UBDT năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

Quyết định 155/QĐ-UBDT năm 2013 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Trường Cán bộ đã được thay thế bởi Quyết định 507/QĐ-UBDT chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu của Học viện Dân tộc 2016 và được áp dụng kể từ ngày 26/09/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 155/QĐ-UBDT năm 2013 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Trường Cán bộ


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 155/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG CÁN BỘ DÂN TỘC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng Trường Cán bộ dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Trường Cán bộ dân tộc là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng phục vụ công tác quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (sau đây gọi là Bộ trưởng, Chủ nhiệm) đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về dân tộc, công tác dân tộc, quản lý nhà nước về công tác dân tộc; thực hiện các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Dân tộc.

Trường Cán bộ dân tộc là đơn vị dự toán cấp III; có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, trụ sở đặt tại Thủ đô Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt và thực hiện kế hoạch ngắn hạn, dài hạn đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về dân tộc, công tác dân tộc, quản lý nhà nước về công tác dân tộc theo quy định.

2. Thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về dân tộc, công tác dân tộc, quản lý nhà nước về công tác dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Ủy ban Dân tộc, Cơ quan công tác dân tộc các cấp, cán bộ làm công tác dân tộc các bộ, ngành liên quan, cán bộ dân tộc thiểu số.

3. Xây dựng chương trình, biên soạn, xuất bản giáo trình, tập bài giảng, học liệu và sách tham khảo phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về dân tộc, công tác dân tộc, quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

4. Nghiên cứu khoa học, phương pháp dạy, học phục vụ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về dân tộc, công tác dân tộc, quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

5. Thực hiện, hợp tác thực hiện các đề án, dự án và nghiên cứu khoa học, liên kết với các đối tác trong nước và ngoài nước về các lĩnh vực có liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về dân tộc, công tác dân tộc, quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

6. Cấp các văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi đào tạo, bồi dưỡng của Trường theo quy định của nhà nước.

7. Xây dựng, kiện toàn bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, cộng tác viên.

8. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế theo phân cấp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm. Thực hiện các chế độ, chính sách, nhận xét, đánh giá và theo dõi việc chấp hành nội quy và hiệu quả công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Trường Cán bộ dân tộc.

9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của Ủy ban Dân tộc để xây dựng, phát triển và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài chính, tài sản được giao theo quy định.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Trường Cán bộ dân tộc có Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, các Trưởng, Phó trưởng khoa chuyên môn, Trưởng, Phó trưởng phòng chức năng và các cán bộ, viên chức, giảng viên. Quan hệ công tác trong Trường theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ trực tuyến.

Hiệu trưởng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trường.

Các Phó Hiệu trưởng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Hiệu trưởng. Các Phó Hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng phụ trách một số nhiệm vụ công tác của Trường và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Các khoa chuyên môn, phòng chức năng, Trung tâm

a) Các khoa:

- Lý luận cơ bản;

- Qun lý nhà nước về công tác dân tộc;

- Dân tộc.

b) Các phòng:

- Đào tạo;

- Tchức - Hành chính - Qun trị;

- Kế hoạch - Tài vụ;

- Khoa học - Hp tác quc tế;

- Thông tin - Tư liệu, thư viện.

c) Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát trin nhân lực vùng dân tộc và min núi.

3. Hiệu trưng bnhiệm, miễn nhiệm Trưởng, Phó các khoa, phòng và Trung tâm trên cơ sở thống nhất với Vụ Tchức Cán bộ và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chnhiệm và pháp luật v quyết định đó.

4. Hiệu trưởng ban hành chức năng, nhiệm vụ ca các khoa, phòng và trung tâm; xây dựng Quy chế hoạt động, Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng, Đán tự ch, tự chịu trách nhiệm vthực hiện nhiệm vụ, tchức bộ máy, biên chế và tài chính, các quy chế, quy định phục vụ công tác qun lý của Trường trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt và tchức thực hiện.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quyết định s413/QĐ-UBDT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức của Trường Cán bộ dân tộc.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Hiệu trưởng Trường Cán bộ dân tộc, Vụ trưởng Vụ Tchức cán bộ, Chánh Văn phòng Ủy ban và Th trưng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT;
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT;
- Các tổ chức, đơn vị thuộc UBDT;
- Vụ Đào tạo Đại học, Bộ GD&ĐT;
- Vụ Đào tạo, bồi dưỡng CCVC, Bộ Nội vụ;
- Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, TP trực thuộc TW:
- Văn phòng Đảng ủy;
- Website UBDT;
- Lưu: VT, TCCB (03b). Trường Cán bộ dân tộc (05b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 155/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu155/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2013
Ngày hiệu lực03/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/09/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 155/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 155/QĐ-UBDT năm 2013 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Trường Cán bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 155/QĐ-UBDT năm 2013 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Trường Cán bộ
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu155/QĐ-UBDT
      Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
      Người kýGiàng Seo Phử
      Ngày ban hành03/04/2013
      Ngày hiệu lực03/04/2013
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/09/2016
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 155/QĐ-UBDT năm 2013 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Trường Cán bộ

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 155/QĐ-UBDT năm 2013 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Trường Cán bộ