Quyết định 155/QĐ-UBND

Quyết định 155/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu theo Nghị định 16/2013/NĐ-CP về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 155/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật quận 1 HCM


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 155/QĐ-UBND

Quận 1, ngày 28 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KỲ ĐẦU THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2013/NĐ-CP NGÀY 06/02/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 18/TTr-TP ngày 25 tháng 02 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu (tính đến ngày 31/12/2013) của Ủy ban nhân dân quận 1 theo Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 1 trong kỳ hệ thống hóa.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 1 thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa.

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 1 thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa.

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 1 cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa.

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 1 hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong kỳ hệ thống hóa.

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 1 chịu trách nhiệm niêm yết kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại trụ sở của Ủy ban nhân dân quận 1.

Điều 3. Giao Trung tâm ứng dụng Công nghệ thông tin quận 1 chịu trách nhiệm đăng tải kết quả rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận 1.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 1, Thủ trưởng các phòng ban đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trương Hải Hiếu

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

1.

Nghị quyết

05/2006/NQ-HĐND Ngày 07/7/2006

Nghị quyết HĐND quận 1 khóa IX kỳ họp thứ 7 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của quận 1

14/7/2006

 

2.

Nghị quyết

07/2007/NQ-HĐND Ngày 20/12/2007

Nghị quyết HĐND quận 1 khóa IX kỳ họp thứ 11 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 của quận 1

24/12/2007

 

3.

Nghị quyết

10/2008/NQ-HĐND Ngày 17/12/2008

Về quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của 10 phường quận 1

24/12/2008

 

II. LĨNH VỰC QUY HOẠCH LỘ GIỚI MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG

1.

Nghị quyết

09/2006/NQ-HĐND Ngày 10/10/2006

Nghị quyết HĐND quận 1 khóa IX kỳ họp thứ 8 về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch lộ giới một số tuyến đường và hẻm < 12 m trên địa bàn quận 1

17/10/2006

 

2.

Nghị quyết

11/2008/NQ-HĐND Ngày 12/7/2008

Về điều chỉnh quy hoạch một số tuyến đường và hẻm ≤ 12 m các phường Đa Kao, Nguyễn Cư Trinh, Cô Giang, Bến Thành, cầu Kho, Tân Định thuộc quận 1

24/7/2008

 

III. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG

1.

Nghị quyết

08/2006/NQ-HĐND Ngày 10/10/2006

Nghị quyết HĐND quận 1 khóa IX kỳ họp thứ 8 về quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 tại 7 phường thuộc quận 1

17/10/2006

 

IV. LĨNH VỰC QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ

1.

Quyết định

2367/2009/QĐ-UBND Ngày 06/8/2009

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1

13/8/2009

 

2

Quyết định

3 027/2009/QĐ-UBND Ngày 15/10/2009

Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Y tế quận 1.

22/10/2009

 

3.

Quyết định

3547/2009/QĐ-UBND Ngày 18/12/2009

Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Văn Hóa và Thông tin quận 1.

25/12/2009

 

4.

Quyết định

134/2010/QĐ-UBND Ngày 19/01/2010

Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Tư pháp quận 1.

26/01/2010

 

5.

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND Ngày 08/05/13

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 1.

15/5/2013

 

6.

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND Ngày 08/05/13

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 1.

15/5/2013

 

V. LĨNH VỰC KHÁC

1.

Quyết định

494/2007/QĐ-UBND Ngày 06/06/2007

Về ban hành quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong phạm vi địa bàn quận 1

13/6/2007

 

2.

Quyết định

2071/2008/QĐ-UBND Ngày 22/10/2008

Về ban hành quy định trình tự thủ tục tổ chức thực hiện quyết định hành chính trên địa bàn quận 1

29/10/2008

 

3.

Quyết định

2315/2009/QĐ-UBND Ngày 06/8/2009

Ban hành quy chế phối hợp quản lý môi trường và vệ sinh đô thị trên địa bàn quận 1.

13/8/2009

 

4.

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND Ngày 31/5/2012

Ban hành quy định khu vực đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để tài liệu phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận 1.

07/6/2012

 

5.

Chỉ thị

03/2007/CT-UBND Ngày 17/01/2007

Về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

24/01/2007

 

6.

Chỉ thị

04/2008/CT-UBND Ngày 09/6/2008

Về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng an ninh toàn dân trước tình hình mới trên địa bàn quận 1.

16/6/2008

 

Tổng số: 18 văn bản

 

Người lập bảng
Trương Thị Ngọc Thuận

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trương Hải Hiếu

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

1.

Nghị quyết

05/2006/NQ-HĐND Ngày 07/7/2006

Nghị quyết HĐND quận 1 khóa IX kỳ họp thứ 7 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của quận 1

14/7/2006

 

2.

Nghị quyết

07/2007/NQ-HĐND Ngày 20/12/2007

Nghị quyết HĐND quận 1 khóa IX kỳ họp thứ 11 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 của quận 1

24/12/2007

 

3.

Nghị quyết

10/2008/NQ-HĐND Ngày 17/12/2008

Về quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của 10 phường quận 1

24/12/2008

 

II. LĨNH VỰC QUY HOẠCH LỘ GIỚI MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG

1.

Nghị quyết

09/2006/NQ-HĐND Ngày 10/10/2006

Nghị quyết HĐND quận 1 khóa IX kỳ họp thứ 8 về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch lộ giới một số tuyến đường và hẻm < 12 m trên địa bàn quận 1

17/10/2006

 

2.

Nghị quyết

11/2008/NQ-HĐND Ngày 12/7/2008

Về điều chỉnh quy hoạch một số tuyến đường và hẻm ≤ 12 m các phường Đa Kao, Nguyễn Cư Trinh, Cô Giang, Bến Thành, Cầu Kho, Tân Định thuộc quận 1

24/7/2008

 

III. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG

1.

Nghị quyết

08/2006/NQ-HĐND Ngày 10/10/2006

Nghị quyết HĐND quận 1 khóa IX kỳ họp thứ 8 về quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 tại 7 phường thuộc quận 1

17/10/2006

 

IV. LĨNH VỰC QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ

1.

Quyết định

23 67/2009/QĐ-UBND Ngày 06/8/2009

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1

13/8/2009

 

2

Quyết định

3 027/2009/QĐ-UBND Ngày 15/10/2009

Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Y tế quận 1.

22/10/2009

 

3.

Quyết định

3547/2009/QĐ-UBND Ngày 18/12/2009

Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Văn Hóa và Thông tin quận 1.

25/12/2009

 

4.

Quyết định

134/2010/QĐ-UBND Ngày 19/01/2010

Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Tư pháp quận 1.

26/01/2010

 

5.

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND Ngày 08/05/13

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 1.

15/5/2013

 

6.

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND Ngày 08/05/13

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 1.

15/5/2013

 

V. LĨNH VỰC KHÁC

1.

Quyết định

494/2007/QĐ-UBND Ngày 06/06/2007

Về ban hành quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong phạm vi địa bàn quận 1

13/6/2007

Hết hiệu lực một phần

2.

Quyết định

2315/2009/QĐ-UBND Ngày 06/8/2009

Ban hành quy chế phối hợp quản lý môi trường và vệ sinh đô thị trên địa bàn quận 1.

13/8/2009

 

3.

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND Ngày 31/5/2012

Ban hành quy định khu vực đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để tài liệu phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận 1.

07/6/2012

 

4.

Chỉ thị

03/2007/CT-UBND Ngày 17/01/2007

Về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

24/01/2007

 

5.

Chỉ thị

04/2008/CT-UBND Ngày 09/6/2008

Về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng an ninh toàn dân trước tình hình mới trên địa bàn quận 1.

16/6/2008

 

Tổng số: 17 văn bản

 

Người lập bảng
Trương Thị Ngọc Thuận

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trương Hải Hiếu

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Kiến nghị (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý/ kiến nghị xử lý; tình hình xây dựng

1

Quyết định

2315/2009/QĐ-UBND Ngày 06/8/2009

Ban hành quy chế phối hợp quản lý môi trường và vệ sinh đô thị trên địa bàn quận 1.

Sửa đổi, bổ sung

Các đơn vị được quy định trong văn bản đã được thay đổi (Công ty công trình công cộng hiện nay là Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 1; Thanh tra quận chấm dứt hoạt động hiện nay do Đội Quản lý trật tự Đô thị trực thuộc Phòng Quản lý Đô thị quận thực hiện) và một số căn cứ pháp lý ban hành, các quyết định được quy định trong văn bản đã hết hiệu lực như Nghị định số 81/2006/NĐ-CP, Quyết định số 2608/2008/QĐ-UBND Nghị định số 81/2006/NĐ-CP.

Phòng Tài nguyên Môi trường

28/02/2014

2

Quyết định

2367/2009/QĐ-UBND Ngày 06/8/2009

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1.

Sửa đổi, bổ sung

Nội dung văn bản áp dụng Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 đã hết hiệu lực và theo quy định tại Khoản 1 Điều 40 Quyết định 35/2010/QĐ-UBND ngày 28/5/2010 Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 không còn chức năng lập phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Quyết định.

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1

28/02/2014

3

Quyết định

134/2010/QĐ- UBND Ngày 19/01/2010

Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Tư pháp quận 1.

Sửa đổi, bổ sung

Hiện nay một số quy định pháp luật hiện hành bao gồm Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012; Nghị định số 79/2007/NĐ-CP; Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 đã bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tư pháp về công tác thi hành pháp luật, bồi thường nhà nước, kiểm soát thủ tục hành chính, xử lý vi phạm hành chính, thẩm quyền sao y chứng thực tiếng Việt và chưa được bổ sung trong quy chế.

Phòng Tư pháp

28/02/2014

 

Người lập bảng
Trương Thị Ngọc Thuận

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trương Hải Hiếu

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Quyết định

2071/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008

Ban hành quy định trình tự thủ tục tổ chức thực hiện quyết định hành chính trên địa bàn quận 1

Nội dung của Quyết định không còn phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 166/2013/NĐ-CP Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND và đã bị bãi bỏ theo Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Quận 1.

24/01/2014

Tổng số: 01 văn bản

B. VĂN BẢN HT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Quyết định

494/2007/QĐ-UBND ngày 06/6/2007

Hết hiệu lực Chương II, Khoản 1 Điều 13 và Khoản 1 Điều 15, Chương IV và VIII của Quyết định

Nội dung Chương II, Khoản 1 Điều 13 và Khoản 1 Điều 15, Chương IV và VIII của Quyết định không phù hợp theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 và Quyềt định 50/2013/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 và đã bị bãi bỏ theo Quyết định bãi bỏ số 103/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Quận 1.

24/01/2014

Tổng số: 01 văn bản

 

Người lập bảng
Trương Thị Ngọc Thuận

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trương Hải Hiếu

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 155/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 155/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/02/2014
Ngày hiệu lực 28/02/2014
Ngày công báo 01/04/2014
Số công báo Số 22
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 155/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 155/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật quận 1 HCM


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 155/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật quận 1 HCM
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 155/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Lê Trương Hải Hiếu
Ngày ban hành 28/02/2014
Ngày hiệu lực 28/02/2014
Ngày công báo 01/04/2014
Số công báo Số 22
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 155/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật quận 1 HCM

Lịch sử hiệu lực Quyết định 155/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật quận 1 HCM

 • 28/02/2014

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/04/2014

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 28/02/2014

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực