Quyết định 155/QĐ-UBND

Quyết định 155/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 155/QĐ-UBND 2014 theo dõi tình hình thi hành pháp luật Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
NH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 155/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 10 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 25/TTr-STP ngày 27 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2014.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- NC (A);
- Lưu: VT, Mi05/02.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 155/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nắm bắt kịp thời tình hình thi hành chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả của các văn bản quy phạm pháp luật để có giải pháp nâng cao giá trị thi hành cho hệ thống pháp luật.

- Xác định rõ nội dung cụ thể, trọng tâm về công tác theo dõi thi hành pháp luật và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo các cấp, các ngành nắm vững nội dung, mục đích và yêu cầu của công tác theo dõi thi hành pháp luật.

- Việc triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật phải tránh hình thức, đảm bảo thực chất, hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Theo dõi chung tình hình thi hành pháp luật năm 2014:

- Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật (tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết; tính thống nhất, đồng bộ của văn bản; tính khả thi của văn bản).

- Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật (tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật; mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật).

- Tình hình tuân thủ pháp luật (tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân).

2. Trọng tâm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014:

Trọng tâm của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014 là: việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Tình hình ban hành và thực thi quyết định xử lý vi phạm hành chính (như số lượng; tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành quyết định; thẩm quyền, căn cứ pháp lý, nội dung, hình thức xử phạt, thời hiệu, thời hạn,...), bao gồm:

+ Việc xử phạt vi phạm hành chính: các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; thủ tục xử phạt và việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính...;

+ Việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: các biện pháp xử lý; thẩm quyền và thủ tục lập hồ sơ đề nghị, xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý...;

+ Việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính: các biện pháp; thẩm quyền và thủ tục áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính;

+ Việc xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên: các biện pháp; thẩm quyền, thời hạn và nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính.

- Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật (như tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật và mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật).

- Tình hình tuân thủ pháp luật (như tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; tính thống nhất, đồng bộ của văn bản và tính khả thi của văn bản về xử phạt vi phạm hành chính; mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân sau khi quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành...).

III. KINH PHÍ

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách.

- Đối với hoạt động theo dõi thi hành pháp luật của tỉnh, do Sở Tư pháp dự toán chi trong kinh phí được phê duyệt năm 2014.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Tư pháp:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện trong việc tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Mục II của Kế hoạch này. Đề xuất UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát liên ngành việc thực hiện công tác trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014 tại một số ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

b) Giúp UBND tỉnh tổng hợp, dự thảo báo cáo tổng kết về việc thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2014 gửi Bộ Tư pháp theo quy định.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trong việc dự trù, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các nội dung Kế hoạch này.

2. Trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã:

- Phân công, bố trí cán bộ, công chức chủ động triển khai thực hiện việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại ngành, địa phương. Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện công tác này theo chức năng, nhiệm vụ được giao quản lý.

- Tổng kết và báo cáo tình hình thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014 tại ngành, địa phương gửi về Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau trước ngày 01/10/2014.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các cấp kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 155/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu155/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/2014
Ngày hiệu lực10/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 155/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 155/QĐ-UBND 2014 theo dõi tình hình thi hành pháp luật Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 155/QĐ-UBND 2014 theo dõi tình hình thi hành pháp luật Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu155/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành10/02/2014
        Ngày hiệu lực10/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 155/QĐ-UBND 2014 theo dõi tình hình thi hành pháp luật Cà Mau

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 155/QĐ-UBND 2014 theo dõi tình hình thi hành pháp luật Cà Mau

            • 10/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực