Quyết định 1551/QĐ-CTUBND

Quyết định 1551/QĐ-CTUBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên

Quyết định 1551/QĐ-CTUBND 2017 thủ tục hành chính mới bãi bỏ lĩnh vực Báo chí Hưng Yên đã được thay thế bởi Quyết định 2411/QĐ-UBND 2018 Bộ thủ tục hành chính Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên và được áp dụng kể từ ngày 27/09/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1551/QĐ-CTUBND 2017 thủ tục hành chính mới bãi bỏ lĩnh vực Báo chí Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1551/QĐ-CTUBND

Hưng Yên, ngày 01 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC BÁO CHÍ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HƯNG YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-BTTTT ngày 05/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 260/TTr-STTTT ngày 11/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 (hai) thủ tục hành chính mới ban hành; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các s, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố (Sao g
i UBND các xã, phường, thị trấn);
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CVNC
Hào.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC BÁO CHÍ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mc TTHC mới ban hành

STT

Tên thủ tục hành chính

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản bản tin

2

Thủ tục thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin.

2. Danh mục TTHC bị bãi bỏ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

T-HYE-049182-TT

Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)

Quyết định số 02/QĐ-BTTTT ngày 05/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sở Thông tin và Truyền thông

PHẦN II.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung cụ thể và danh mục từng thủ tục hành chính, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm niêm yết công khai theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1551/QĐ-CTUBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1551/QĐ-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2017
Ngày hiệu lực01/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/09/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1551/QĐ-CTUBND

Lược đồ Quyết định 1551/QĐ-CTUBND 2017 thủ tục hành chính mới bãi bỏ lĩnh vực Báo chí Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1551/QĐ-CTUBND 2017 thủ tục hành chính mới bãi bỏ lĩnh vực Báo chí Hưng Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1551/QĐ-CTUBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Văn Phóng
        Ngày ban hành01/06/2017
        Ngày hiệu lực01/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/09/2018
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1551/QĐ-CTUBND 2017 thủ tục hành chính mới bãi bỏ lĩnh vực Báo chí Hưng Yên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1551/QĐ-CTUBND 2017 thủ tục hành chính mới bãi bỏ lĩnh vực Báo chí Hưng Yên