Quyết định 1551/QĐ-UB

Quyết định 1551/QĐ-UB năm 1997 về ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân do UBND tỉnh Quảng Trị ban hành

Quyết định 1551/QĐ-UB năm 1997 Quy chế tổ chức tiếp công dân Quảng Trị đã được thay thế bởi Quyết định 14/2007/QĐ-UBND Quy chế tiếp công dân và được áp dụng kể từ ngày 31/08/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 1551/QĐ-UB năm 1997 Quy chế tổ chức tiếp công dân Quảng Trị


UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1551/QĐ-UB

Đông Hà, ngày 29 tháng 12 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ( sửa đổi) ngày 21/6/ 1994;

- Căn cứ Nghị định 89/CP ngày 07/8/1997 của Chính phủ;

- Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế về tổ chức tiếp công dân.

Điều 2: Chánh Thanh tra tỉnh, có nhiệm vụ hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện bản quy chế ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành , Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
-Như điều 3
-VP Chính phủ
-Tổng Thanh tra Nhà nước
-Thường vụ tỉnh uỷ
-TT/HĐND tỉnh
-UBMTTQVN tỉnh
-Chủ tịch, các Phó chủ tịch
-Các Uỷ viên UBND tỉnh
-Các đơn vị TW đóng trên địa bàn tỉnh
-Chánh, Phó VP, CV
-Lưu: VT, KNTC,NC.

TM/ UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bường

 

QUY CHẾ TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1551/QĐ-UB ngày 29/12/1997 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Thủ Trưởng cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, các ngành, đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị) có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị.

Điều 2: Việc tiếp công dân nhằm mục đích:

1/ Tiếp nhận các thông tin, kiến nghị, phản ảnh, góp ý những vấn đề liên quan đến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước, công tác quản lý của cơ quan, đơn vị và địa phương mình.

2/ Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị mình để xem xét ra quyết định, kết luận giải quyết hoặc trả lời cho công dân biết theo đúng thời hạn quy định của Pháp luật về giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

3/ Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng chính sách pháp luật, đúng cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Điều 3: Cơ quan, đơn vị phải tổ chức nơi tiếp công dân tại địa điểm thuận tiện, thoáng mát, lịch sự, đảm bảo các điều kiện vật chất cần thiết để công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được dễ dàng, thuận lợi.

Tại nơi tiếp công dân phải niêm yết lịch tiếp công dân, nội quy tiếp công dân; đồng thời phải niêm yết quy trình, hướng dẫn công dân khiếu nại, tố cáo theo thủ tục của Pháp luật hoặc theo pháp lệnh của thủ tục giải quyết các vụ án hành chính để mọi người biết và thực hiện.

Điều 4: Công an tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn Công an các cấp bảo đảm trật tự an toàn nơi tiếp công dân của tỉnh, của các cơ quan, đơn vị.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có nơi tiếp công dân chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để thực hiện tốt việc bảo đảm trật tự an toàn nơi tiếp công dân.

Điều 5: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bố trí cán bộ chuyên trách tiếp công dân.

Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân là người có phẩm chất tốt, liêm khiết, trung thực, có năng lực chuyên môn, am hiểu thực tế, nắm vững chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, có nhiệt tình và trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao.

- Chánh Thanh tra tỉnh chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng Tỉnh uỷ để bố trí đủ cán bộ thường xuyên tiếp công dân và người phụ trách nơi tiếp công dân có chức danh tương đương cấp trưởng phòng.

-Ở cấp huyện,thị xã bố trí ít nhất 2 cán bộ tiếp công dân thường xuyên và có thể giao cho Chánh hoặc Phó Thanh tra huyện, thị xã phụ trách nơi tiếp công dân

- Nơi tiếp công dân ở cơ quan, đơn vị có thể giao cho Chánh hoặc Phó Thanh tra cấp mình phụ trách, nơi chưa có tổ chức thanh tra thì giao cho Chánh hoặc Phó văn phòng phụ trách.

Điều 6: Công dân không được lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối trật tự nơi tiếp công dân, vu cáo, xúc phạm cơ quan Nhà nước, người thi hành công vụ và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung khiếu nại, tố cáo của mình.

Chương II

TỔ CHỨC TIẾP DÂN

Điều 7: Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã phải bố trí nơi tiếp công dân của cấp mình và dành thời gian tiếp dân ít nhất là 1 ngày trong 1 tháng (không kể các trường hợp tiếp theo yêu cầu khẩn thiết). Những trường hợp sau được xác định là phải tiếp công dân theo yêu cầu khẩn thiết:

- Các trường hợp khiếu nại tố cáo gay gắt, phức tạp.

- Các vụ việc khiếu nại tố cáo nếu không chỉ đạo xem xét kịp thời có thể xảy ra hậu quả nghiêm trọng dẫn đến huỷ hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng của công dân, mất an ninh chính trị, trật tự an toan nơi công cộng.

- Các trường hợp phải tiếp theo yêu cầu của cấp trên.

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn dành thời gian tiếp công dân ít nhất là 2 ngày trong tuần (không kể các trường hợp tiếp theo yêu cầu khẩn thiết) tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn.

- Đối với việc tổ chức tiếp công dân của HĐND tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội thì do Thường trực HĐND và Đoàn Đại biểu Quốc hội quy định.

Điều 8: Thủ trưởng của các Sở, Ban ngành của tỉnh tổ chức nơi tiếp công dân tại trụ sở làm việc của cơ quan mình và cử cán bộ chuyên trách tiếp dân thường xuyên.

Điều 9: Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm:

1/ Thực hiện tiếp dân để nghe, xử lý và chỉ đạo giải quyết các khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân thuộc lĩnh vực mình quản lý.

2/ Chỉ đạo kịp thời các cơ quan, phòng ban chức năng thuộc quyền quản lý thẩm tra, xác minh, đề xuất, kiến nghị giải quyết khiếu nại tố cáo theo đúng thời hạn quy định của Pháp luật về giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

Điều 10: Trụ sở tiếp công dân của tỉnh (gồm: Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh) được đạt tại một vị trí thuận lợi ở thị xã Đông Hà.

Chánh thanh tra tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND, Văn phòng HĐND, Văn phòng Tỉnh uỷ,Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ, Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh (Cấp huyện, thị với các thành phần tương tự) phân công lịch, bố trí đủ cán bộ làm nhiệm vụ thường trực tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Chánh Thanh tra tỉnh cử một đồng chí phụ trách công tác này ở trụ sở và có trách nhiệm:

1. Chủ trì thực hiện việc phối hợp những cán bộ được phân công của các cơ quan liên quan tham gia để tiếp công dân tại trụ sở, hướng dẫn, trả lời công dân; tổ chức kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị (ở huyện, thị xã là Chủ tịch UBND các xã, phường, Trưởng các phòng, ban) trả lời việc giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân do cán bộ tại trụ sở chuyển đến.

2. Báo cáo với đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội, UBND tỉnh về tình hình vụ việc, kết quả tiếp công dân tại trụ sở khi có yêu cầu.

3. Chuẩn bị hồ sơ tài liệu, tổ chức để các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp công dân khi có yêu cầu.

4. Thực hiện chế độ báo cáo với Văn phòng Chính phủ và Tổng Thanh tra Nhà nước về công tác tiếp dân tại trụ sở.

5. Quản lý tài sản tại trụ sở tiếp công dân.

Chương III

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁN BỘ TIẾP CÔNG DÂN, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN KHI ĐẾN NƠI TIẾP CÔNG DÂN

Điều 11: Khi làm nhiệm vụ, cán bộ tiếp công dân phải mặc trang phục chỉnh tề, đeo thẻ công chức theo quy định, tự giới thiệu chức vụ của mình để người được tiếp biết.

Cán bộ tiếp công dân chỉ được tiếp công dân đến khiếu nại tại công sở, không được tiếp tại nhà riêng.

Điều 12: Khi tiếp công dân, cán bộ tiếp công dân có nhiệm vụ:

1. Lắng nghe, ghi chép vào sổ theo giỏi tiếp công dân đầy đủ nội dung do công dân trình bày và đọc lại cho người trình bày nghe và có ký xác nhận.

2. Nếu công dân đưa đơn thì nhận trong các trường hợp sau: Các đơn tố cao, các khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng đơn vị mình, các đơn khiếu nại tuy không thuộc thẩm quyền thủ trưởng đơn vị mình nhưng có tính chất gay gắt, phức tạp, cần báo với thủ trưởng cấp mình có biện pháp yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý. những nội dung khiếu nại, tố cáo phải yêu cầu công dân ký xác nhận. Các tài liệu giấy tờ liên quan việc khiếu nại, tố cáo do công dân cung cấp được tiếp nhận và phải viết biên bản nhận đầy đủ.

3. Nếu khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền của cơ quan mình thì hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

4. Đơn tố cáo nhận được phải xử lý kịp thời, không quá 7 ngày phải chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xem xét để giải quyết. Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của cấp mình thì trong thời hạn 3 ngày phải báo cáo thủ trưởng để chỉ đạo thụ lý giải quyết. Khi nhận được kết quả giải quyết, người phụ trách nơi tiếp công dân phải trả lời công dân biết.

5. Nếu khiếu nại, tố cáo được cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét có văn bản hoặc quyết định giải quyết đúng chính ách pháp luật thì cần trả lời rõ và yêu cầu công dân chấp hành.

Điều 13: Khi tiếp công dân, cán bộ tiếp công dân có quyền:

1. Từ chối không tiếp những trường hợp đã được kiểm tra, xem xét, xác minh, đã có quyết định hoặc kết luận giải quyết của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật và trả lời đầy đủ cho đương sự.

2. Từ chối không tiếp những người đang trong tình trạng say rượu, tâm thần và những người vi phạm quy chế, nội quy nơi tiếp công dân.

3. Yêu cầu công dân trình bày đầy đủ, rõ ràng những nội dung khiếu nại, tố cáo, lý do và những yêu cầu giải quyết, cung cấp những tài liệu chứng cứ liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo.

Trường hợp công dân trình bày bằng miệng các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị nếu thấy cần thiết thì yêu cầu viết thành văn bản và ký tên xác nhận.

Điều 14: Khi đến nơi tiếp công dân, công dân có quyền:

1. Được hướng dẫn, giải thích, trả lời về những nội dung mình trình bày.

2. Được quyền khiếu nại, tố cáo với Thủ trưởng trực tiếp của người tiếp công dân nếu họ có những việc làm sai trái, gây cản trở, phiền hà, sách nhiễu trong khi làm nhiệm vụ.

3. Đối với trường hợp tố cáo, được yêu cầu giữ bí mật họ tên, địa chỉ người tố cáo.

Điều 15: Khi đến nơi tiếp công dân, công dân có nghĩa vụ:

1. Phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân như chứng minh thư nhân dân; giấy mời, nếu công dân không trực tiếp đến thì có thể uỷ quyền cho một trong số người thân nhân là cha, mẹ, vợ chồng, con hoặc anh, chị em ruột, những người này phải có giấy uỷ quyền, có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền.

2. Phải nghiêm chỉnh tuân thủ nội quy nơi tiếp công dân và sự hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân.

3. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo của mình khi có yêu cầu.

4. ký xác nhận nội dung đã trình bày.

5. Trường hợp có nhiều người đến nơi tiếp công dân để khiếu nại, tố cáo cùng một nội dung phải cử đại diện để trình bày với cán bộ tiếp công dân.

6. Không được lợi dụng để gây mất trật tự trị an nơi tiếp công dân hoặc làm trở ngại đến đơn vị, cá nhân thi hành công vụ.

Chương IV

MỐI QUAN HỆ GIỮA NƠI TIẾP CÔNG DÂN VÀ CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

Điều 16: Khi nhận được các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân do những nơi tiếp công dân chuyển đến, thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết phải xem xét, giải quyết kịp thời đúng thời hạn do pháp luật quy định. Trường hợp đã có quyết định hoặc kết luận giải quyết thì trả lời cho đương sự theo quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo, đồng thời thông báo cho nơi tiếp công dân đã chuyển vụ việc đó.

Điều 17: Những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do cán bộ tiếp công dân của trụ sở tiếp công dân của Tỉnh uỷ, HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội và UBND tỉnh chuyển đến, nếu thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền để quá thời hạn quy định mà không giải quyết, thì người phụ trách công tác tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh có thẩm quyền yêu cầu thủ trưởng cơ quan đó giải quyết kịp thời, nếu yêu cầu đó không được chấp hành thì có quyền báo cáo với cấp có thẩm quyền để có biện pháp xử lý. Riêng trường hợp khiếu nại thì có quyền thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 18: Đối với những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do cán bộ nơi tiếp công dân của các cấp, các ngành chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, nếu thủ trưởng cơ quan đó để quá hạn thời hạn quy định mà không giải quyết, thì người phụ trách công tác nơi tiếp công dân đã chuyển vụ việc, có quyền kiến nghị thủ trưởng cấp mình có biện pháp xử lý.

Cơ quan có thẩm quyền của Sở Y tế tổ chức xem xét cấp đăng ký chất lượng các loại dược phẩm, dược liệu để chữa bệnh cho người, các loại mỹ phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến con người từ sản xuất lưu thông, theo danh mục hàng hoá bắt buộc phải đăng ký chất lượng do Bộ Y tế công bố và trực tiếp quản lý chất lượng hàng hoá nối trên.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19: Chánh Thanh tra tỉnh giúp Chủ tịch UBND tỉnh quản lý thống nhất công tác tiếp dân, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã trong việc tổ chức tiếp công dân theo quy định của Pháp luật; Kiến nghị các biện pháp cần thiết trong công tác tiếp công dân, xử lý hành chính các trường hợp cố tình vi phạm về công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của Pháp luật, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác tiếp công dân với Tỉnh uỷ, HĐND và chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 20: Giám đốc các Sở, Ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các đơn vị các cấp thuộc quyền quản lý thực hiện việc tiếp công dân ở đơn vị, cấp mình theo quy định của Pháp luật.

- Hàng quý tổng hợp tình hình, kết quả tiếp công dân báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20 tháng cuối quý.

Điều 21: Đề nghị UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức đoàn thể, chính trị-xã hội, TAND tỉnh, VKSND tỉnh có quy chế tiếp công dân phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động và quản lý của tổ chức, ngành mình theo quy định của Pháp luật.

Điều 22: Chủ tịch UBND các cấp có trách nhiệm phối hợp với Viện trưởng VKSND, Chánh án TAND, Thủ trưởng các cơ quan đoàn thể, Mặt trận tổ quốc cùng cấp tổ chức tốt việc tiếp công dân thuộc lĩnh vực địa bàn quản lý của mình.

Điều 23: Quá trình thực hiện quy chế này, cơ quan, đơn vị, cá nhân có thành tích sẽ được biểu dương khen thưởng kịp thời.

Cơ quan, đơn vị, cá nhân nào vi phạm các quy định của quy chế này thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1551/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1551/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/1997
Ngày hiệu lực13/01/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/08/2007
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1551/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 1551/QĐ-UB năm 1997 Quy chế tổ chức tiếp công dân Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1551/QĐ-UB năm 1997 Quy chế tổ chức tiếp công dân Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1551/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Bường
        Ngày ban hành29/12/1997
        Ngày hiệu lực13/01/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/08/2007
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1551/QĐ-UB năm 1997 Quy chế tổ chức tiếp công dân Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1551/QĐ-UB năm 1997 Quy chế tổ chức tiếp công dân Quảng Trị