Quyết định 1552/QĐ-UBND

Quyết định 1552/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt đề án Quy hoạch hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1552/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm Thừa Thiên Huế 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1552/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUY HOẠCH HỆ THỐNG TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DẦN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định điều kiện thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm;

Căn cứ Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1015/TTr-LĐTBXH ngày 17 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề án Quy hoạch hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 với các nội dung chính như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Quy hoạch lại hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm phù hợp với sự phát triển của thị trường lao động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm và đáp ứng các yêu cầu về lao động, việc làm góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Đưa tỷ lệ lao động được giải quyết việc làm thông qua hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm bình quân hàng năm đạt 30 - 35%.

2. Mục tiêu cụ thể

- Số lượt người được tư vấn về nghề nghiệp, việc làm và các chính sách, pháp luật của Nhà nước bình quân hàng năm trong giai đoạn 2015- 2020 đạt 36.600 lượt người;

- Số người được giới thiệu việc làm, cung ứng lao động bình quân hàng năm đạt 10.700 lượt người;

- Số lao động tìm được việc làm qua các Trung tâm dịch vụ việc làm bình quân hàng năm đạt 5.300 người;

- Số người được đào tạo nghề qua các Trung tâm dịch vụ việc làm bình quân hàng năm đạt 1.500 người.

II. TỔ CHỨC QUY HOẠCH

Hệ thống các Trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được quy hoạch từ năm 2015 đến năm 2020 như sau:

1. Hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập:

a) Trung tâm dịch vụ việc làm Thừa Thiên Huế trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

Đây là Trung tâm đầu mối của hệ thống các Trung tâm dịch vụ việc làm nhằm thực hiện chương trình giải quyết việc làm chung; thu thập, xử lý, khai thác thông tin thị trường lao động và thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế.

b) Trung tâm dịch vụ việc làm Khu công nghiệp Thừa Thiên Huế trực thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

Nhiệm vụ chính là tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, lao động bị mất việc làm, lao động dôi dư từ các doanh nghiệp, lao động bị thu hồi đất…; cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp, các doanh nghiệp khác có nhu cầu.

c) Trung tâm dịch vụ việc làm Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Có nhiệm vụ thực hiện các chương trình giải quyết việc làm; thu thập, xử lý, khai thác thông tin thị trường lao động trong Khu kinh tế và thực hiện công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động; cung ứng lao động cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh khác có nhu cầu.

2. Hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm do các Đoàn thể Trung ương quyết định thành lập:

a) Trung tâm dịch vụ việc làm Phụ nữ trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế

Thực hiện nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề cho người lao động, trong đó chú ý ưu tiên đối tượng lao động nữ; cung ứng lao động cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nhu cầu.

b) Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên trực thuộc Tỉnh đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Thực hiện nhiệm vụ chính là tư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề cho người lao động, trọng tâm phục vụ đối tượng thanh niên, chủ trì thực hiện các chương trình việc làm của Trung ương Đoàn; cung ứng lao động cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nhu cầu.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Giải pháp thực hiện.

Nhằm tạo điều kiện để các Trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sớm được hình thành, củng cố nâng cấp và đi vào hoạt động nề nếp, góp phần điều tiết thị trường lao động, hướng tới hội nhập kinh tế quốc tế, giai đoạn từ nay đến năm 2020 cần thực hiện một số giải pháp như sau:

a) Nhóm giải pháp về đầu tư, huy động vốn

- Tập trung huy động nguồn lực từ ngân sách nhà nước và tranh thủ nguồn lực của các tổ chức, đoàn thể Trung ương để đầu tư phát triển các Trung tâm dịch vụ việc làm có đủ năng lực hoạt động, tạo cơ hội cho người lao động và doanh nghiệp được tiếp cận thông tin thị trường lao động, đặc biệt đối với người lao động ở các huyện, thị xã đang trong quá trình phát triển và đô thị hóa nhanh, đồng thời tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

- Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ việc làm, cung cấp các dịch vụ việc làm có chất lượng cao theo nhu cầu nhằm thu hút thêm các nguồn vốn từ doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động và người lao động.

b) Nhóm giải pháp về phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác dịch vụ việc làm

- Bổ sung lực lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dịch vụ việc làm đủ điều kiện theo quy định.

- Hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dịch vụ việc làm.

- Xây dựng và thực hiện chính sách thu nhập phù hợp đối với cán bộ làm công tác dịch vụ việc làm.

c) Nhóm giải pháp tăng cường cơ sở vật chất

- Hỗ trợ các Trung tâm dịch vụ việc làm về quỹ đất đối với các Trung tâm chưa có trụ sở. Diện tích đất tối thiểu đủ để xây dựng trụ sở hoạt động theo quy định hiện hành phù hợp với định hướng phát triển của địa phương..

- Đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các Trung tâm dịch vụ việc làm, nhất là các Trung tâm, cơ sở chưa có trụ sở hoặc mới được thành lập.

- Tăng cường năng lực và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được đầu tư.

d) Nhóm giải pháp về quản lý

- Tăng cường công tác quản lý hoạt động dịch vụ việc làm của các Trung tâm dịch vụ việc làm, đáp ứng mục tiêu đã đề ra.

- Rà soát, phê duyệt các đề án thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm có đủ điều kiện hoạt động theo quy định. Tổ chức lại, chấn chỉnh hoạt động của các Trung tâm không đủ điều kiện hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả.

2. Các bước tổ chức thực hiện.

a) Giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2017

Cùng với việc thành lập, thành lập lại các Trung tâm dịch vụ việc làm phù hợp với quy hoạch, cần tập trung vào việc củng cố bộ máy tổ chức, hỗ trợ đất đai, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với các Trung tâm và Chi nhánh Trung tâm dịch vụ việc làm chưa có trụ sở giao dịch; bổ sung lực lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của các Trung tâm dịch vụ việc làm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ việc làm.

b) Giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020

Tập trung tăng cường năng lực và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được đầu tư.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí dự kiến thực hiện:

Bao gồm: Nguồn vốn Trung ương (nguồn vốn của Chính phủ và nguồn vốn của các Đoàn thể Trung ương), nguồn vốn từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Tổng nguồn vốn dự kiến đầu tư: 23.300.000.000 đồng, trong đó:

+ Nguồn vốn Trung ương: 15.250.000.000 đồng

+ Nguồn vốn địa phương: 7.500.000.000 đồng

+ Nguồn vốn khác: 550.000.000 đồng

2. Thời gian thực hiện:

Từ năm 2015 đến năm 2020.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Liên hiệp Hội phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và các sở, ngành, đoàn thể địa phương liên quan thực hiện rà soát, điều chỉnh, sắp xếp và tổ chức lại các Trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh. Báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phương án xử lý các Trung tâm dịch vụ việc làm chưa được phép hoạt động dịch vụ việc làm,

2. Sở Nội v

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất UBND tỉnh thành lập lại các Trung tâm dịch vụ việc làm theo quy hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí nhân lực cho đơn vị chủ quản của các Trung tâm dịch vụ việc làm.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất kế hoạch bố trí nguồn vốn đầu tư của ngân sách nhà nước hàng năm đáp ứng nhu cầu của các Trung tâm dịch vụ việc làm.

4. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng, ban hành chính sách tài chính, cơ chế huy động và tạo nguồn vốn cho các Sở, ngành và các Trung tâm dịch vụ việc làm đầu tư cơ sở vật chất cho các Trung tâm dịch vụ việc làm.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường: Nghiên cứu bố trí quỹ đất phù hợp nhu cầu phát triển của các trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn tỉnh.

6. Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Đề nghị xây dựng các đề án thành lập, thành lập lại Trung tâm dịch vụ việc làm theo quy hoạch; xây dựng đề án nâng cao năng lực hoạt động trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định để chủ động phát triển đáp ứng được nhu cầu trong thời gian tới.

7. Ủy ban nhân dân thành phố Huế, thị xã và các huyện

Có kế hoạch bố trí địa điểm thuận lợi, ở vị trí trung tâm để đầu tư xây dựng các Trung tâm dịch vụ việc làm, đồng thời hỗ trợ ngân sách đầu tư phát triển hoạt động giới thiệu việc làm, giúp cho người lao động trên địa bàn sớm tiếp cận được với thông tin việc làm, định hướng học nghề, nâng cao nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm phù hợp, cạnh tranh trên thị trường lao động góp phần phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Đối với những Trung tâm không đủ điều kiện quy định tại Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ thì phải chấm dứt hoạt động dịch vụ việc làm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Bí Thư Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện, và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Lao động-TB và XH;
- Trung ương Đoàn TNCSHCM;
- Trung ương Hội LH Phụ nữ Việt Nam;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Phó CVP Đoàn Thanh Vinh;
- Lưu VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1552/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1552/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2014
Ngày hiệu lực30/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1552/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1552/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm Thừa Thiên Huế 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1552/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm Thừa Thiên Huế 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1552/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýLê Trường Lưu
        Ngày ban hành30/07/2014
        Ngày hiệu lực30/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1552/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm Thừa Thiên Huế 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1552/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm Thừa Thiên Huế 2020

            • 30/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực