Quyết định 1555/QĐ-NHNN

Quyết định 1555/QĐ-NHNN năm 2012 về Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1555/QĐ-NHNN 2012 Kế hoạch hành động ngành Ngân hàng thực hiện Phong trào thi đua


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1555/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG THỰC PHONG TRÀO THI ĐUA “CẢ NƯỚC CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH11 ngày 16/6/2010;

Căn cứ Nghị định 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các Tổ chức tín dụng và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Tổng thư ký các Hiệp hội do Ngân hàng Nhà nước quản lý chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ NV-Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- Khối Thi đua các Bộ, ngành tổng hợp;
- Ban Lãnh đạo NHNN; Đảng ủy NHTW;
- Công đoàn NHVN, Công đoàn NHNN;
- Công đoàn NHTW; Đoàn TN NHTW;
- Các ủy viên Hội đồng TĐKT Ngành;
- Lưu VP, TĐKT (8 bản).

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Bình

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “CẢ NƯỚC CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1555/QĐ-NHNN ngày 07 tháng 8 năm 2012 của Thống đốc NHNN)

Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế, xã hội trong 5 năm (2011-2015) và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ngân hàng Nhà nước xây dựng kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” như sau:

I. Mục đích:

1. Động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới.

2. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Ngân hàng đối với việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

II. Yêu cầu:

1. Thủ trưởng các đơn vị tổ chức quán triệt Kế hoạch đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị; đồng thời, có chương trình hành động cụ thể thực hiện trong đơn vị mình, Các chỉ tiêu và giải pháp phải thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

2. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia Phong trào thi đua.

3. Báo, Tạp chí, Website và các bản tin trong ngành Ngân hàng dành một chuyên mục để tuyên truyền và thường xuyên đưa tin về phong trào thi đua này.

4. Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong quá trình thực hiện Phong trào thi đua.

5. Tiến hành sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” để tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân lập được nhiều thành tích xuất sắc.

III. Nội dung:

1. Đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước:

- Tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, giải pháp về tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng, góp phần phục vụ nông nghiệp, nông dân và nông thôn nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Ngân hàng Nhà nước trong việc thực hiện chính sách tín dụng của các tổ chức tín dụng đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho các tổ chức tín dụng hoạt động an toàn và hiệu quả.

2. Đối với các Tổ chức tín dụng và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam:

- Hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch hoạt động kinh doanh hàng năm; tập trung huy động nguồn vốn, cho vay phát triển kinh tế, xã hội; đồng thời, dành một tỷ lệ vốn hợp lý để đầu tư phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

- Mở rộng hoạt động tín dụng và các sản phẩm dịch vụ ngân hàng ở khu vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

- Thực hiện hỗ trợ thiết thực, hiệu quả (vốn, vật chất, khoa học kỹ thuật...) đối với các địa phương trong xây dựng nông thôn mới.

3. Đối với tổ chức Công đoàn và Đoàn thành niên các cấp:

- Tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực tham gia Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

- Xây dựng, triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực và hiệu quả; gắn nội dung phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và với các phong trào, hoạt động khác do Công đoàn và Đoàn thanh niên các cấp đang triển khai thực hiện, tạo ra động lực mới cho đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

IV. Giải pháp thực hiện:

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng, Nhà nước tại: Nghị quyết số 26 NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ban hành theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ban hành kèm theo Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011-2015) và Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 22/6/2010 của Thống đốc NHNN về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và nhân điển hình tiên tiến trong ngành Ngân hàng giai đoạn 2010-2015; Công văn số 4778/NHNN-TĐKT ngày 28/6/2010 của Thống đốc NHNN về việc phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng giai đoạn 2010-2015.

2. Các đơn vị trong toàn ngành Ngân hàng căn cứ yêu cầu, đối tượng cụ thể để tổ chức phát động, triển khai phong trào thi đua sâu rộng. Việc tổ chức phát động Phong trào thi đua cần được tiến hành với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp, gắn với yêu cầu xây dựng nông thôn mới với tinh thần thiết thực, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

3. Báo, Tạp chí, Website và các bản tin trong ngành Ngân hàng căn cứ vào đặc điểm, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể để có các hình thức tuyên truyền phù hợp với nội dung Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Ngân hàng quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua.

4. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Ngân hàng phân công trách nhiệm cho từng thành viên Hội đồng theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” ở từng tổ chức tín dụng, địa bàn cụ thể.

V. Tiến độ thực hiện:

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai thực hiện từ năm 2012 đến năm 2020, chia thành 2 giai đoạn sau:

1. Giai đoạn 1 (từ 2012-2015):

- Năm 2012: Ban hành kế hoạch, chương trình hành động của ngành Ngân hàng; tổ chức thực hiện việc hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới để nhân rộng mô hình trong giai đoạn tiếp theo.

- Từ năm 2013-2015: Triển khai sâu rộng Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm ở các đơn vị trong toàn Ngành trong năm 2015.

2. Giai đoạn 2 (từ 2016-2020):

Trên cơ sở kết quả thực hiện ở Giai đoạn 1, tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và tổng kết vào năm 2020.

VI. Khen thưởng:

1. Kết quả triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” hàng năm và từng giai đoạn của các đơn vị là một trong những tiêu chí để Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong ngành Ngân hàng đánh giá, bình xét các danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

2. Đối với sơ kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Thủ trưởng đơn vị chủ động khen thưởng theo thẩm quyền. Trường hợp các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc đề nghị Thống đốc khen thưởng.

3. Đối với tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Thủ trưởng đơn vị căn cứ thành tích của tập thể, cá nhân đạt được trong phong trào thi đua để trình các cấp khen thưởng.

4. Việc khen thưởng phải đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng người, đúng việc và đúng thành tích.

VII. Tổ chức thực hiện:

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương, các tổ chức tín dụng và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xây dựng chương trình hành động cụ thể gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ Thi đua - Khen thưởng) trong quý III năm 2012 để báo cáo và triển khai thực hiện.

2. Các tổ chức tín dụng và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới theo danh sách (đính kèm). Trước khi thực hiện cần thống nhất với từng địa phương về nội dung hỗ trợ và báo cáo Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Ngành (qua Vụ Thi đua-Khen thưởng) để theo dõi, chỉ đạo.

3. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố làm đầu mối tổ chức triển khai Kế hoạch trên địa bàn, kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc để báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan có biện pháp xử lý kịp thời.

4. Vụ Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm:

- Phối hợp với Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Văn phòng Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan thông tin, tuyên truyền của ngành Ngân hàng đưa tin kịp thời về phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” của ngành Ngân hàng.

- Phối hợp với NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng thống nhất nội dung hỗ trợ xây dựng nông thôn mới.

- Chủ trì phối hợp với Vụ Tín dụng, Vụ chính sách tiền tệ, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng tham mưu cho Thống đốc và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Ngân hàng chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch hành động này.

- Tham mưu cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành phân công thành viên Hội đồng theo dõi, chỉ đạo trong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tại các đơn vị trong toàn ngành Ngân hàng.

5. Trong báo cáo công tác thi đua, khen thưởng hàng năm, Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” của đơn vị.

 

DANH SÁCH

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ ĐỊA PHƯƠNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

STT

Đơn vị đăng ký hỗ trợ

Hỗ trợ cấp tỉnh, thành phố

Hỗ trợ cấp Huyện

Hỗ trợ cấp Xã

Nội dung dự kiến hỗ trợ

1

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

1. Tỉnh Thái Nguyên

1. Huyện Mê Linh, TP. Hà Nội

 

- Hỗ trợ xây dựng nhà ở, xóa nhà tạm, xây dựng trường học, cầu giao thông nông thôn.

- Hỗ trợ về y tế, nước sinh hoạt và các nhu cầu cần thiết cấp bách khác phục vụ đời sống sinh hoạt cho đồng bào nông thôn.

- Năm 2012, tổng số tiền đã và đang hỗ trợ cho các địa phương nghèo xây dựng nông thôn mới là: 851.134 triệu đồng.

2. Tỉnh Phú Thọ

2. Huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

 

3. Tỉnh Lào Cai

3. Huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội

 

4. Tỉnh Lai Châu

4. Huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nôi

 

5. Tỉnh Sơn La

 5. Huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội

 

6. Tỉnh Quảng Ninh

6. Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

 

7. Tỉnh Thái Bình

7. Huyện Quảng Bạ, tỉnh Hà Giang

 

8. Tỉnh Bắc Giang

8. Huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang

 

9. Tỉnh Hà Nam

Huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

 

10. Tỉnh Ninh Bình

10. Huyện Phú Tài, tỉnh Bình Định

 

11. Tỉnh Thanh Hóa

 

 

12. Tỉnh Nghệ An

 

 

13. Tỉnh Hà Tĩnh

 

 

14. Thừa Thiên Huế

 

 

15. TP. Đà Nẵng

 

 

16. TP. Hội An

 

 

17. Tỉnh Quảng Trị

 

 

18. tỉnh Quảng Bình

 

 

19. Tỉnh Quảng Nam

 

 

20. Tỉnh Bình Thuận

 

 

21. Tỉnh Khánh Hòa

 

 

22. Tỉnh Gia Lai

 

 

23. Tỉnh Đăk Lăk

 

 

24. Tỉnh Kon Tum

 

 

25. Tỉnh Tiền Giang

 

 

26. TP. Hồ Chí Minh

 

 

27. tỉnh An Giang

 

 

28. TP. Cần Thơ

 

 

29. Tỉnh Hậu Giang

 

 

30. Tỉnh Bến Tre

 

 

31. Tỉnh Kiên Giang

 

 

32. Tỉnh Cà Mau

 

 

33. Tỉnh Trà Vinh

 

 

34. Tỉnh Sóc Trăng

 

 

35. Tỉnh Bạc Liêu

 

 

36. Tỉnh Đồng Tháp

 

 

37. Tỉnh Vĩnh Long

 

 

38. Tỉnh Bình Phước

 

 

2

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

 

 

1. Xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Hỗ trợ Trạm y tế xã

 

 

2. Xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hỗ trợ Trạm y tế xã và hệ thống nước sạch

 

 

3. Xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Hỗ trợ giao thông, thủy lợi và máy nông nghiệp

 

 

4. Xã Yên Định, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn

Hỗ trợ xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng

 

 

5. Xã Quang Tiến, huyện Tân Uyên, tỉnh Bắc Giang

Hỗ trợ Trường mầm non

 

 

6. Xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Hỗ trợ Trạm y tế xã

 

 

7. Xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

Hỗ trợ Trạm y tế xã

 

 

8. Xã Bạch Đằng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa 6 ấp

 

 

9. Xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

Hỗ trợ xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng

 

 

10. Xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Hỗ trợ trường tiểu học cơ sở Bom Bo

 

 

11. Xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Hỗ trợ xây dựng trường học

 

 

12. Xã Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Xây dựng và hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hóa ấp Đường Cày

 

 

13. Xã Hạ Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Hỗ trợ Nhà văn hóa xóm Lũng Hoài, xã hạ Thôn

 

 

14. Xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

Hỗ trợ nước sạch nông thôn

 

 

15. Xã Mỹ Khánh, huyện Phòng Điền, TP. Cần Thơ

Hỗ trợ dự án nâng cấp, sửa chữa 6 nhà văn hóa

 

 

16. Xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

Hỗ trợ xây dựng Trường mầm non, nhà sinh hoạt cộng đồng

 

 

17. Xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

Hỗ trợ xây dựng Trường mầm non, nhà sinh hoạt cộng đồng

 

 

18. Xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Hỗ trợ Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 10A, 10B, 10C

 

 

19. Xã EaKao, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Hỗ trợ xây dựng Trường mẫu giáo

 

 

20. Xã Đạo Nghĩa, huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông

Hỗ trợ về an sinh xã hội

 

 

21. Xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Hỗ trợ Nhà sinh hoạt cộng đồng hoặc hệ thống nước sạch

 

 

22. Xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Hỗ trợ Trạm y tế xã

 

 

23. Xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Hỗ trợ Nhà sinh hoạt cộng đồng hoặc trạm y tế xã

 

 

24. Xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Hỗ trợ xây dựng cầu đúc bê tông cốt thép

 

 

25. Xã IaBlang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Hỗ trợ xây dựng Trường mẫu giáo

 

 

26. Xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Hỗ trợ xây dựng khu trung tâm nhà văn hóa, thể thao

 

 

27. Xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Hỗ trợ xây dựng 1 trường học

 

 

28. Xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Hỗ trợ xây dựng Nhà máy nước sạch xã; xây dựng 3 trường học chuẩn quốc gia; Nhà văn hóa thôn Phú Gia, khu thương mại Phố Cà; 3km đường giao thông trục nội đồng và kiên cố hóa kênh, mương

 

 

29. Xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây, thành phố Hà Nội

Hỗ trợ bàn ghế nhà văn hóa thôn Trung Tiến và Phú Bến; Loa đài nhà văn hóa thôn Trung Tiến và tủ sách 7 nhà văn hóa xã

 

 

30. Xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Hỗ trợ xây dựng Trạm y tế xã

 

 

31. Xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa thôn

 

 

32. Xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Hỗ trợ làm đường khuyến nông, thôn Thừa Liệt

 

 

33. Xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

Hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa thôn

 

 

34. Xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Hỗ trợ xây dựng đường nông thôn và trường học

 

 

35. Xã Tử Nê, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Hỗ trợ xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng

 

 

36. Xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

Mua máy vi tính cho các trường PTCS trong xã; trang thiết bị cho trạm y tế xã

 

 

37. Xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Hỗ trợ xây dựng trạm y tế xã

 

 

38. Xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

Hỗ trợ hệ thống nước sạch nông thôn

 

 

39. Xã Măng Bút, huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum

Hỗ trợ xây dựng trường tiểu học Măng Bút 2

 

 

40. Xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

Hỗ trợ xây dựng Trường mẫu giáo xã Phúc Khoa

 

 

41. Xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Hỗ trợ xây dựng 2 nhà văn hóa cộng đồng

 

 

42. Xã Ka Đô, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Hỗ trợ xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng

 

 

43. Xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Hỗ trợ xây dựng trạm y tế xã và hệ thống nước sạch

 

 

44. Xã Dương Quang, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Hỗ trợ xây dựng Trường THCS xã với 8 phòng học

 

 

45. Xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Hỗ trợ xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng

 

 

46. Xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Hỗ trợ xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng

 

 

47. Xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Hỗ trợ xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng

 

 

48. Xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Hỗ trợ xây dựng và nâng cấp công trình trạm xá

 

 

49. Xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh

Hỗ trợ 2 phòng vi tính cho 2 trường tiểu học Lê Văn Lương và Lương Văn Lịch

 

 

50. Xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Hỗ trợ xây dựng trạm y tế xã

 

 

51. Xã Nam Viên, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Hỗ trợ xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Khả Do

 

 

52. Xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Hỗ trợ nâng cấp nhà văn hóa tránh lũ thôn Bình Minh

 

 

53. Xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Hỗ trợ xây dựng trường mẫu giáo xã Điện Quang

 

 

54. Xã Quảng La, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa xã Quảng La

 

 

55. Xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Hỗ trợ xây dựng trạm y tế xã

 

 

56. Xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa thôn

 

 

57. Xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Hỗ trợ xây dựng trường học

 

 

58. Xã Chèng Pần, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Hỗ trợ xây dựng trạm y tế xã

 

 

59. Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Hỗ trợ xây dựng đường An Bình - địa đạo An Thới

 

 

60. Xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Hỗ trợ xây dựng trụ sở sinh hoạt văn hóa, trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch của xã

 

 

61. Xã Kim Bình, huyện Chiên Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa thôn Tông Bốc

 

 

62. Xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Hỗ trợ xây dựng trạm y tế xã Hồng Minh

 

 

63. Xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Hỗ trợ xây dựng trường mầm non

 

 

64. Xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Hỗ trợ xây dựng trạm y tế xã

 

 

65. Xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Hỗ trợ xây dựng trạm y tế xã

 

 

66. Xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Hỗ trợ xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng

 

 

67. Xã Nhị Long Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

Hỗ trợ xây dựng trường tiểu học

 

 

68. Xã Đông Thạnh, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Hỗ trợ xây dựng phòng học mẫu giáo xã

 

 

69. Xã Tân Cương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Hỗ trợ xây dựng trường học và nhà sinh hoạt cộng đồng

 

 

70. Xã Đại Phác, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa cho người nghèo

3

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

 

1. Huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

1. Xã Ân Thạnh, huyện Hoàn Ân, tỉnh Bình Định

Hỗ trợ về y tế, nhà tình nghĩa, trường học, trung tâm hướng nghiệp dạy nghề cho người nghèo

2. Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

2. Xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

3. Huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

3. Xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

4. Huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

4. Xã Xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

5. Huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

5. Xã Lùng Khấu Nhìn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

6. Huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

6. Xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

7. Huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

 

8. Huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

 

9. Huyện Sapa, tỉnh Lào Cai

 

4

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

 

1. Huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

 

Hỗ trợ một số nội dung theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới với số tiền: 78.492.000.000 đồng

2. Huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

5

Nhà máy in tiền Quốc gia

 

 

Xã Khao Mang, Huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Hỗ trợ xây dựng một nhà bếp nấu ăn và một sân bê tông cho các cháu học sinh trường mầm non Hoa Ban, Xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái: 291.785.000 đồng

6

Ngân hàng Chính sách xã hội

 

 

Xã Nga Thái, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Hỗ trợ một số nội dung theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới

7

Ngân hàng phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long

 

1. Huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

1. Xã Song Phú, huyện Ba Càng, tỉnh Vĩnh Long

Hỗ trợ xây dựng Khu thương mại và phố chợ Song Phú

2. Huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

2. Thị trấn Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Mở rộng khu dân cư và chợ thị trấn Lai Vung

 

 

Xây dựng nhà tình nghĩa; hỗ trợ xây dựng trường học; cấp học bổng cho học sinh nghèo; hỗ trợ xã, huyện nghèo, cứu trợ đồng bào gặp thiên tai.

8

Ngân hàng TMCP Quân đội

 

 

1. Xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Hỗ trợ phát triển làng nghề

 

 

2. Xã Đăk Ruồng, huyện Kon Ray, tỉnh Kon Tum

Hỗ trợ phát triển nuôi trồng, thu hoạch, chế biến các sản phẩm từ cây nông nghiệp, các mặt hàng, phương án phục vụ xuất khẩu

9

Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương

 

 

1. Xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Hỗ trợ kinh phí xây cầu

 

 

2. Xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Hỗ trợ kinh phí xây dựng 05 lớp học và kinh phí xây cầu.

10

Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

 

 

Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Hỗ trợ một số nội dung theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới

11

Ngân hàng Bangkok Đại chung TNHH tại Việt Nam

 

 

Xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội

Xây dựng các điểm thu gom, xử lý rác thải nơi công cộng tại Xã

12

Ngân hàng TMCP An Bình

 

 

Xã Tà Đảnh, huyện Tri Bôn, tỉnh An Giang

Hỗ trợ một số nội dung theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới

13

Tổng Công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam

 

 

1. Xã Yên Khánh, Huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Hỗ trợ xây dựng Trường mầm non, Nhà văn hóa, y tế

2. Xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Tài trợ Quỹ học bổng “Thắp sáng niềm tin”: 02 tỷ

3. Xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Tài trợ Quỹ học bổng “Lương Thế Vinh”: 500 triệu

4. Xã Thanh Lạc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

 

5. Thị trấn Gôi, Xã Vụ Bản, tỉnh Nam Định

 

6. Xã Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

 

14

Ngân hàng thương mại Chinatrust, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

 

 

Xã Phú Thinh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Hỗ trợ trong lĩnh vực Trường học

15

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

 

 

1. Xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Hỗ trợ xây dựng 04 cây cầu, dự kiến kinh phí 700 triệu đồng

2. Xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

16

Ngân hàng TMCP Đại Tín

 

 

Xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Hỗ trợ về công tác giáo dục trên địa bàn xã.

17

Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation, CN Hà Nội

 

 

Xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Hỗ trợ các dụng cụ học tập cần thiết

18

Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation, CN thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Hỗ trợ các dụng cụ học tập cần thiết

19

Ngân hàng Industrial and Commercial Bank of China Limited, Chi nhánh thành phố Hà Nội

 

 

Xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Hỗ trợ về trường học

20

Ngân hàng Mizuho Corporate Bank, Ltd. - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

 

Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

 

Hỗ trợ một số nội dung theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới

21

Ngân hàng Mizuho Corporate Bank, Ltd. - Chi nhánh TP. Hà Nội

 

 

Thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội

Hỗ trợ một số nội dung theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới

22

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

1. Tỉnh Khánh Hòa

1. Huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

1. Xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Hỗ trợ xây dựng trường học, nhà tình thương; giáo dục, an sinh xã hội; đào tạo nhân lực hỗ trợ phát triển y tế, giáo dục, phát triển kinh tế và trồng rừng, hạ tầng kết nối giao thông, tổng số tiền hỗ trợ: 90.420.000.000đ

2. Tỉnh Yên Bái

2. Huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

2. Xã Hải Nam, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

3. Tỉnh Bạc Liêu

 

3. Xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

4. Tỉnh Bắc Giang

 

 

23

Ngân hàng TMCP Kiên Long

 

1. Huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

 

Hỗ trợ nhà ở dân cư, Nhà tạm, nhà dột nát

2. Huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

24

Công ty tài chính cổ phần điện lực

 

Huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

 

Hỗ trợ một số nội dung theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới

25

Bảo Hiểm tiền gửi Việt Nam

 

 

Xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Hỗ trợ trong lĩnh vực trường học và cấp học bổng cho học sinh nghèo

26

Ngân hàng TMCP Á Châu

 

 

Xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Hỗ trợ một số nội dung theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới

27

Ngân hàng TMCP Đông Á

 

 

Xã An Sơn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Hỗ trợ một số nội dung theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới

28

Ngân hàng TMCP Bản Việt

 

 

Xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

Hỗ trợ một số nội dung theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới

29

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

1. Tỉnh Thái Bình

Đơn vị dự kiến hỗ trợ từ 1 đến 2 xã trong 1 tỉnh tại 25 tỉnh.

1. Xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Hỗ trợ xây dựng nhà ở dân cư, cơ sở vật chất cho nông thôn vùng sâu, vùng xa; đồ dùng học tập cho học sinh nghèo, trao học bổng, sổ tiết kiệm cho người nghèo; thiết bị y tế; tạo cơ hội việc làm cho học sinh nghèo có thành tích học tập xuất sắc

2. Tỉnh Nam Định

2. Xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

3. Tỉnh Lạng Sơn

 

4. Tỉnh Lào Cai

 

5. Tỉnh Hòa Bình

 

6. Tỉnh Điện Biên

 

7. Tỉnh Cao Bằng

 

8. Tỉnh Nghệ An

 

9. Tỉnh Hà Tĩnh

 

10. Tỉnh Thừa Thiên Huế

 

11. Thành phố Đà Nẵng

 

12. Tỉnh Quảng Ngãi

 

13. Tỉnh Kon Tum

 

14. Tỉnh Gia Lai

 

15. Tỉnh Đắk Lắk

 

16. Tỉnh Cà Mau

 

17. Tỉnh Bến Tre

 

18. Tỉnh Sóc Trăng

 

19. Tỉnh Bạc Liêu

 

20. Tỉnh Hậu Giang

 

21. Tỉnh Trà Vinh

 

22. Tỉnh An Giang

 

23. Tỉnh Đồng Tháp

 

24. Tỉnh Kiên Giang

 

25. Tỉnh Vĩnh Long

 

30

Ngân hàng TMCP Nam Việt

 

 

Xã Xuân Hòa, tỉnh Sóc Trăng

Hỗ trợ một số nội dung theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới

31

Ngân hàng TMCP Phương Nam

 

 

Xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Hỗ trợ một số nội dung theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới

32

Ngân hàng TMCP Việt Á

 

 

Xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Hỗ trợ một số nội dung theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới

33

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng

 

 

Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Hỗ trợ xây dựng trường mầm non

34

Ngân hàng liên doanh Lào - Việt TP. Hà Nội

 

 

Xã Hoành Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Hỗ trợ một số nội dung theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới

35

Ngân hàng Liên doanh Vidpublic

 

 

Xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Hỗ trợ một số nội dung theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới

36

Ngân hàng TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam

1. Tỉnh Lâm Đồng

 

 

Hỗ trợ học bổng cho trường Đại học Đà Lạt: 50.800.000 đồng

2. Tỉnh Bắc Ninh

 

 

Hỗ trợ học bổng cho trường THPT Thuận Thành 1, tỉnh Bắc Ninh: 40.000.000 đồng

37

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương

 

 

Xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

Hỗ trợ một số nội dung theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới

38

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

 

 

Xã Thủy Thanh, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Hỗ trợ một số nội dung theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới

39

Ngân hàng TMCP Quốc tế

 

 

Xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Hỗ trợ một số nội dung theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới

40

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín

 

 

Xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Hỗ trợ một số nội dung theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới

41

Ngân hàng CitiBank

 

Huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

 

Hỗ trợ một số nội dung theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới

42

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC

 

Huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

 

Hỗ trợ một số nội dung theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới

43

Ngân hàng Shinhan, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

 

Huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

 

Hỗ trợ một số nội dung theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới

44

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

 

 

Xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

Hỗ trợ một số nội dung theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới

45

Ngân hàng TMCP Bắc Á

 

 

Xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Hỗ trợ một số nội dung theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới

46

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

 

 

Xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

Hỗ trợ một số nội dung theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới

47

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

 

 

Xã San Thàng, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Hỗ trợ một số nội dung theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới

48

Ngân hàng TMCP Nam Á

 

 

Xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

Hỗ trợ một số nội dung theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới

49

Ngân hàng TMCP Phương Đông

 

 

Xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

Hỗ trợ một số nội dung theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1555/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1555/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2012
Ngày hiệu lực07/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1555/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 1555/QĐ-NHNN 2012 Kế hoạch hành động ngành Ngân hàng thực hiện Phong trào thi đua


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1555/QĐ-NHNN 2012 Kế hoạch hành động ngành Ngân hàng thực hiện Phong trào thi đua
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1555/QĐ-NHNN
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýNguyễn Văn Bình
        Ngày ban hành07/08/2012
        Ngày hiệu lực07/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1555/QĐ-NHNN 2012 Kế hoạch hành động ngành Ngân hàng thực hiện Phong trào thi đua

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1555/QĐ-NHNN 2012 Kế hoạch hành động ngành Ngân hàng thực hiện Phong trào thi đua

         • 07/08/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 07/08/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực