Quyết định 1556/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1556/QĐ-BGDĐT năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nội dung toàn văn Quyết định 1556/QĐ-BGDĐT 2017 thủ tục hành chính mới được sửa đổi bị hủy bỏ lĩnh vực giáo dục


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1556 /QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, PC(5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1556 /QĐ- BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

 

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

 

1               

Cho phép trường đại học, phân hiệu trường đại học hoạt động đào tạo trở lại

Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

2               

Giải thể phân hiệu của trường đại học

Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

3               

Giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân)

Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

4               

Gia hạn giấy phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục

Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

5               

Cho phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trở lại

Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

6               

Công nhận tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài hoạt động ở Việt Nam

Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

7               

Điều chỉnh, bổ sung đối tượng, phạm vi hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài hoạt động ở Việt Nam

Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

8               

Thành lập trường cao đẳng sư phạm công lập, cho phép thành lập trường cao đẳng sư phạm tư thục

Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

9               

 

Sáp nhập, chia, tách trường cao đẳng sư phạm

Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

10

 

Giải thể trường cao đẳng sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)

Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

11

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng

Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

12

Đăng ký bổ sung họat động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng

Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

13

Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng

Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

14

Thành lập phân hiệu trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường cao đẳng sư phạm tư thục

Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

15

Giải thể phân hiệu trường cao đẳng sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu)

Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

16

Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc Bộ

Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

 

1               

Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

2               

Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại

Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

3               

Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp tỉnh

 

4               

Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp tỉnh

 

5               

Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp.)

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp tỉnh

 

6               

Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

7               

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

8               

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

9               

Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp tỉnh

 

10             

Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu)

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp tỉnh

 

11             

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp tỉnh

 

12             

Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp tỉnh

 

13             

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại

Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

14             

Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp tỉnh

 

15             

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại

Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc cơ sở giáo dục đại học

 

16             

Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp tỉnh

 

17             

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp tỉnh

 

18             

Giải thể trường trung học phổ thông chuyên

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp tỉnh

 

19             

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại

Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

20             

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại

Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

21             

Cho phép trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp hoạt động trở lại

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp tỉnh

22             

Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp tỉnh

23             

Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp tỉnh

C. Thủ tục hành chính cấp huyện

 

1               

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

Giáo dục và Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

2               

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp huyện

 

3               

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

Giáo dục và Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

4               

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

Giáo dục và Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

5               

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp huyện

 

6               

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

Giáo dục và Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

7               

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp huyện

 

8               

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp huyện

 

9               

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Giáo dục và Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

10             

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp huyện

D. Thủ tục hành chính cấp xã

1               

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp xã

 

2               

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp xã

 

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

STT

Số hồ sơ TTHC(1)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế(2)

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1  

B-BGD-285104-TT

Thành lập trường đại học công lập, cho phép thành lập trường đại học tư thục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2  

B-BGD-285105-TT

Cho phép trường đại học hoạt động đào tạo

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

3  

B-BGD-285106-TT

Sáp nhập, chia tách trường đại học

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

4  

B-BGD-285107-TT

Giải thể trường đại học

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

5  

B-BGD-285108-TT

Thành lập phân hiệu trường đại học công lập, cho phép thành lập phân hiệu trường đại học tư thục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

6  

B-BGD-285109-TT

Cho phép phân hiệu của trường đại học hoạt động đào tạo

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

7               

B-BGD-285163-TT

Thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục công lập, cho phép thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục tư thục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

8               

B-BGD-285164-TT

Cho phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

9               

B-BGD-285165-TT

Điều chỉnh, bổ sung đối tượng, phạm vi hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1               

B-BGD-285228-TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

2               

B-BGD-285292-TT

Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp tỉnh

3               

B-BGD-285293-TT

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Sở Giáo dục và Đào tạo

4               

B-BGD-285197-TT

Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp tỉnh

5               

B-BGD-285198-TT

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

6               

B-BGD-285199-TT

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp tỉnh

7               

B-BGD-285200-TT

Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp tỉnh

8               

B-BGD-057308-TT

Thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp tỉnh

9               

B-BGD-057309-TT

Sáp nhập, chia tách trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp tỉnh

10             

B-BGD-057312-TT

Giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp tỉnh

11             

B-BGD-285205-TT

Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp tỉnh

12             

B-BGD-285206-TT

Sáp nhập, chia tách trung tâm giáo dục thường xuyên

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp tỉnh

13             

B-BGD-285206-TT

Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp tỉnh

14             

B-BGD-285208-TT

Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp tỉnh hoặc cơ sở giáo dục đại học

15             

B-BGD-284820-TT

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc cơ sở giáo dục đại học

16             

B-BGD-285209-TT

Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp tỉnh hoặc cơ sở giáo dục đại học

17             

B-BGD-285210-TT

Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin hoc)

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp tỉnh hoặc cơ sở giáo dục đại học

18             

B-BGD-285222-TT

Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp tỉnh

19             

B-BGD-285223-TT

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

20             

B-BGD-285241-TT

Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp tỉnh

21             

B-BGD-285242-TT

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Sở Giáo dục và Đào tạo

C. Thủ tục hành chính cấp huyện

1               

B-BGD-285259-TT

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp huyện

2               

B-BGD-285262-TT

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp huyện

3               

B-BGD-285263-TT

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

4               

B-BGD-285264-TT

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp huyện

5               

B-BGD-285265-TT

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp huyện

6               

B-BGD-285255-TT

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp huyện

7               

B-BGD-285257-TT

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp huyện

8               

B-BGD-285258-TT

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp huyện

9               

B-BGD-285256-TT

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Phòng Giáo dục và đào tạo

10             

B-BGD-285251-TT

B-BGD-285269-TT

B-BGD-285275-TT

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp huyện

11             

B-BGD-285276-TT

B-BGD-285270-TT

B-BGD-285252-TT

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

12             

B-BGD-285277-TT

B-BGD-285271-TT

B-BGD-285253-TT

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

13             

B-BGD-285278-TT

B-BGD-285272-TT

B-BGD-285254-TT

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp huyện

D. Thủ tục hành chính cấp xã

1               

B-BGD-285286-TT

 

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp xã

2               

B-BGD-285287-TT

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp xã

3               

B-BGD-285288-TT

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp xã

Chú thích:

(1) Số hồ sơ TTHC (trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính) của thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

(2) Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành và trích yếu của các văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

 

3. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ A/Cơ quan A

STT

Số hồ sơ TTHC(1)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính(2)

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1               

B-BGD-285110-TT

Thành lập, cho phép thành lập trường cao đẳng

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2               

B-BGD-285113-TT

Sáp nhập, chia tách trường cao đẳng

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

3               

B-BGD-285114-TT

Giải thể trường cao đẳng

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

4               

B-BGD-285213-TT

Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

5               

B-BGD-285204-TT

Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ, cơ quan ngang Bộ

6               

B-BGD-285203-TT

Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ, cơ quan ngang Bộ

7               

B-BGD-285202-TT

Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ, cơ quan ngang Bộ

8               

B-BGD-285201-TT

Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ, cơ quan ngang Bộ

9               

B-BGD-285192-TT

Cấp phôi bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

10             

B-BGD-285143-TT

Thành lập phân hiệu trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Bộ

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ, cơ quan ngang Bộ

11             

B-BGD-285142-TT

Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Bộ

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ, cơ quan ngang Bộ

12             

B-BGD-285141-TT

Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Bộ

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ, cơ quan ngang Bộ

13             

B-BGD-285140-TT

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Bộ

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ, cơ quan ngang Bộ

14             

B-BGD-285139-TT

Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Bộ

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ, cơ quan ngang Bộ

15             

B-BGD-285136-TT

Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, trường chính trị, trường quân sự tỉnh, trường của cơ quan nhà nước

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1.              

B-BGD-285214-TT

Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

2.              

B-BGD-057311-TT

Đình chỉ hoạt động Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

3.              

B-BGD-285243-TT

Tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

C. Thủ tục hành chính cấp huyện

1.              

B-BGD-034286-TT

Đình chỉ hoạt động trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

2.              

B-BGD-285260-TT

Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn - UBND cấp huyện

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp huyện

D. Thủ tục hành chính cấp xã

1.              

B-BGD-285261-TT

Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp xã

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1556/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1556/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2017
Ngày hiệu lực05/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1556/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 1556/QĐ-BGDĐT 2017 thủ tục hành chính mới được sửa đổi bị hủy bỏ lĩnh vực giáo dục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1556/QĐ-BGDĐT 2017 thủ tục hành chính mới được sửa đổi bị hủy bỏ lĩnh vực giáo dục
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1556/QĐ-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhạm Mạnh Hùng
        Ngày ban hành05/05/2017
        Ngày hiệu lực05/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1556/QĐ-BGDĐT 2017 thủ tục hành chính mới được sửa đổi bị hủy bỏ lĩnh vực giáo dục

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1556/QĐ-BGDĐT 2017 thủ tục hành chính mới được sửa đổi bị hủy bỏ lĩnh vực giáo dục

            • 05/05/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/05/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực