Quyết định 1556/QĐ-TTg

Quyết định 1556/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Đề án "Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1556/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Đề án Trợ giúp phát triển doanh nghiệp


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1556/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TRỢ GIÚP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật t chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2010 của Chính ph trin khai thực hiện Nghị định s 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát trin doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính ph về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Trợ giúp phát trin doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ” với các nội dung chủ yếu sau:

I. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU TRỢ GIÚP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP H TRỢ ĐẾN NĂM 2020

1. Quan điểm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ:

a) Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nh vực công nghiệp htrợ trên cơ sở thu hút tối đa các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế, đặc biệt là vốn đầu tư nước ngoài.

b) Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ để tham gia vào mạng lưới sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia.

c) Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên cơ sphát huy tối đa nguồn nhân lực và các nguồn lực trong nước.

d) Phát triển doanh nghiệp nhvà vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đtăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp trước sức ép hội nhập.

2. Định hướng trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhvà vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020:

a) Phát triển doanh nghiệp nhvà vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ dựa trên các khu vực tập trung ca doanh nghiệp nhỏ và vừa về công nghiệp hỗ trợ một số địa phương.

b) Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên cơ striển khai thực hiện tt các chính sách ưu đãi phát trin doanh nghiệp nhỏ và vừa và các chính sách liên quan đến phát trin công nghiệp hỗ trợ.

3. Mục tiêu phát triển:

Đến năm 2020, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cần đạt được một số mục tiêu như sau:

- Đy nhanh phát triển số lượng và nâng cao năng lực ca doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, đm bo doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp htrợ có thể cung ứng được khoảng 50% nhu cầu nội địa hoá các lĩnh vực khác nhau của các ngành công nghiệp chế tạo;

- Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đạt khoảng 2.000 doanh nghiệp.

II. CÁC GIẢI PHÁP THC HIỆN

1. Nhóm giải pháp liên quan đến chính sách, thể chế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công nghiệp hỗ trợ:

a) Xây dựng chính sách cho các khu vực tập trung của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công nghiệp hỗ trợ: Ban hành khung chính sách với quy định về tiêu chuẩn và ưu đãi cho các Khu công nghip hỗ trợ, Khu công nghiệp chuyên sâu.

b) Th chế hoá các ngành công nghiệp hỗ trợ: Đưa toàn bộ các lĩnh vực hoạt động về công nghiệp hỗ trợ vào phân ngành kinh tế kỹ thuật theo các cp, ngành đăng ký kinh doanh, Hải quan, Thuế, phân loại thống kê của Tổng cục thống kê.

c) Xây dựng hệ thống chất lượng liên quan đến linh phụ kiện: Xây dựng hệ thng tiêu chun riêng của Việt Nam để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp htrợ trên cơ s xem xét đến các tiêu chuẩn quy định quc tế cũng như các tiêu chun sn có của các tập đoàn đa quốc gia đang có mặt Trên thị trường Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

d) Nhóm giải pháp liên quan đến ưu đãi khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp htrợ: Tập trung thực hiện các chính sách ưu đãi, khuyến khích phát trin công nghiệp hỗ trợ theo Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2011 ca Thủ tướng Chính phvề chính sách phát trin một số ngành công nghiệp hỗ trợ; Quyết định s 1483/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát trin và các văn bản pháp luật liên quan trong đó đặc biệt quan tâm đến việc ưu đãi, khuyến khích các dự án sn xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ do các doanh nghiệp nhỏ và vừa là chủ đầu tư.

đ) Giải pháp về tài chính: Giao Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét xây dựng các quy định riêng về điều kiện vay vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

2. Nhóm giải pháp hỗ trợ thông qua các chương trình dự án trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ:

- Chương trình phổ biến công nghệ kỹ thuật sản xuất công nghiệp hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa trthành nhà cung ứng cho các tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực chế tạo ở Việt Nam;

- Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng các hệ thống quản lý trong sản xuất;

- Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ;

- Chương trình xây dựng cơ sở dliệu và website cung cấp thông tin về công nghiệp hỗ trợ.

(Chi tiết các chương trình theo Phụ lục kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Công Thương: Chủ trì triển khai thực hiện các hoạt động trợ giúp phát trin doanh nghiệp nhỏ và vừa về công nghiệp hỗ trợ.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chtrì xây dựng khung chính sách dành cho các khu vực tập trung sn xuất công nghiệp hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ: Bố trí nguồn ngân sách từ Chương trình đi mới công nghệ quốc gia và Chương trình năng suất chất lượng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Bố trí nguồn ngân sách từ nguồn trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; dành cho thực hin đán này.

4. Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ căn cứ vào nhiệm vụ của Đán xây dựng dự toán kinh phí hàng năm gửi Bộ Tài chính thẩm định đtriển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

5. Các Bộ trưởng, Th trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ ca mình, chịu trách nhiệm hướng dẫn cụ th và kim tra việc thực hiện Quyết định này.

6. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam có trách nhiệm khẩn trương trin khai thực hiện các nội dung của Quyết định này

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thtrưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chtịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
-
Th tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
-
VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
-
HĐND, UBND các tnh, TP trực thuộc TW;
-
Văn phòng TW và các Ban của Đng;
-
Văn phòng Tổng Bí thư;
-
Văn phòng Ch tịch nước;
-
Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
-
Văn phòng Quốc hội;
-
Tòa án nhân dân tối cao;
-
Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
-
Kiểm toán Nhà nước;
-
UB Giám sát tài chính QG;
-
Ngân hàng Chính sách xã hội;
-
Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủ
y ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
-
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
-
Ban Ch đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
-
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
-
Liên minh các HTX Việt Nam;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
-
Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ
THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung Hải

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN PHỤC VỤ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN: “TRỢ GIÚP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1556/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)

I. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT DỰ KIẾN ĐƯỢC XÂY DỰNG VÀ ĐIỀU CHỈNH NHẦM HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VỀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Tên của văn bản pháp luật dự kiến điều chỉnh

Mục tiêu của cải cách; nội dung sửa đổi, bổ sung, giải quyết khó khăn nào ca doanh nghiệp

Cơ quan ch trì, thi gian thực hiện dự kiến

1. Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2011 về phát triển một số ngành Công nghiệp hỗ trợ

Cập nhật, bổ sung theo các yêu cầu của tình hình thực tế khi triển khai thực hiện

Bộ Công Thương; Văn phòng Chính ph

2. Quyết định 1483/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục sản phẩm Công nghiệp htrợ ưu tiên phát trin

Cập nhật, bổ sung theo các yêu cầu của tình hình thực tế khi triển khai thực hiện

Bộ Công Thương; Văn phòng Chính phủ

II. CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, KHUYẾN KHÍCH VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Tên ca chính sách, cơ chế ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp nh và vừa

Mục tiêu của chính sách, chế đ xuất nhằm giải quyết khó khăn nào của doanh nghiệp; nội dung chủ yếu của giải pháp chính sách

Cơ quan chủ trì, thời gian thực hiện dự kiến

1. Khung chính sách và ưu đãi dành cho các khu vực tập trung sn xuất công nghiệp hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và va (khu công nghiệp htrợ, khu công nghiệp chuyên sâu)

Các mức ưu đãi về thuế, tiền thuê đất

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng Chính phủ

2. Các quy định riêng về điều kiện vay vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công nghiệp hỗ trợ

Tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn vay

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN TRỢ GIÚP DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

1. Chương trình phổ biến công nghệ kỹ thuật sn xuất công nghiệp hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

a

Giới thiệu

Hệ thống doanh nghiệp Việt Nam trong nhiều năm vẫn giữ thói quen và quan đim sản xuất trọn gói. Đây là chương trình làm quen và giới thiệu vmột squy trình công nghệ và yêu cầu kthuật về sản xut công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

b

Mục tiêu

Kêu gọi lực lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất quan tâm và có các hiểu biết nhất định về công nghệ kỹ thuật để có thể tham gia vào công nghiệp hỗ trợ.

Số lượng doanh nghiệp được tiếp cận: Khoảng 2.000 doanh nghiệp

c

Đối tượng

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa khá mạnh trong lĩnh vực cơ khí, đin - điện tử, nhựa - cao su...

d

Hoạt động chính

- Phbiến nhận thức về sản xuất công nghiệp htrợ

- Đào tạo các kiến thức liên quan đến quy trình sn xuất công nghiệp hỗ trợ, cơ chế hợp đồng, cách tiếp cận khách hàng, tiêu chuẩn hàng hoá công nghiệp hỗ trợ

- Giới thiệu và phổ biến về một số quy trình công nghệ và yêu cầu kỹ thuật về sn xuất công nghiệp htrợ ở Vit Nam

- Toạ đàm với các nhà lắp ráp, các nhà cung ứng đã sn xuất công nghiệp htrợ

đ

Đơn vị chủ trì và phối hợp

Bộ Công Thương; Bộ Khoa học và Công nghệ

e

Thời gian

Hàng năm, từ 2013 - 2020. Mỗi năm 3 khoá đào tạo, mỗi khoá kéo dài 1 tuần

g

Ngân sách dự kiến

10 t VND

h

Nguồn ngân sách

Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ

2. Chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa trở thành nhà cung ứng cho các tập đoàn đa quc gia trong lĩnh vực chế tạo ở Việt Nam

a

Giới thiệu

Việc trở thành nhà cung ứng, tham gia vào mạng lưới sn xut của các tập đoàn đa quc gia là quá trình rất gian nan ca doanh nghiệp nhỏ và vừa, đòi hỏi đáp ứng nhiều tiêu chuẩn của người mua. Các doanh nghiệp nhỏ vừa chưa đmạnh rất khó thực hiện được.

b

Mục tiêu

- Tạo ra các liên kết hiệu qugiữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với các tập đoàn lớn

- 300 doanh nghiệp tham gia vào chương trình, 100 doanh nghiệp trở thành nhà cung ứng

c

Đối tượng

Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các lĩnh vực sản xuất, đã đạt được trình độ và quy mô nhất định.

d

Hoạt động chính

- Đánh giá năng lực doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Tạo kết nối với khách hàng là các tập đoàn đa quốc gia hoặc các nhà cung ứng ở các lớp trên

- Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật để doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng các tiêu chuẩn đặt ra

- Các tư vấn khác

đ

Đơn vị chủ trì và phối hợp

Bộ Công Thương; Bộ Kế hoạch và Đu tư

e

Thời gian

2013-2020

g

Ngân sách dự kiến

50 tỉ VND

h

Nguồn ngân sách

- Ngân sách trợ giúp phát trin doanh nghiệp nhỏ và vừa - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Hỗ trợ của các tập đoàn đa quốc gia

3. Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng các hệ thống quản lý trong sản xuất

a

Giới thiệu

Việc áp dụng các hthống qun lý trong sản xuất, quản trị ... là một đặc thù tiêu chun của sn xuất Công nghiệp h tr, một trong các tiêu chí để trở thành nhà cung cấp của các tập đoàn lớn. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa rất khó thực hiện các quy trình này tại doanh nghiệp của mình nếu không có sự trợ giúp của các chuyên gia bên ngoài.

b

Mục tiêu

Htrợ, tư vn doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực liên quan đến sản xuất Công nghiệp hỗ trợ thực hiện một shệ thống quản lý trong sản xuất

200 doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ thực hiện thành công

c

Đối tượng

Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các lĩnh vực sản xuất, đã đạt được trình độ và quy mô nhất định.

d

Hoạt động chính

- Đánh giá sơ lược doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật để doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện một số hệ thng quản lý trong sản xuất; các tư vấn khác

- Tổ chức đánh giá công nhận chất lượng

đ

Đơn vị ch trì và phi hợp

Bộ Công Thương; Bộ Khoa học và Công nghệ (Văn phòng công nhận chất lượng)

e

Thời gian

2013-2020

g

Ngân sách dự kiến

50 tỉ VND

h

Ngun ngân sách

- Chương trình năng suất chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ

4. Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ tr

a

Giới thiệu

Nhân lực trong sản xuất công nghiệp hỗ trợ là một trong các vấn đ khó khăn nhất của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là nguồn công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, tiếp cận với hệ thống máy móc công nghệ mới hiện đại, ý thức sn xuất công nghip cao.

b

Mục tiêu

Xây dựng ngun nhân lực kthuật cho doanh nghiệp nhvà vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ Đào tạo 50.000 công nhân kthuật chất lượng cao cho công nghiệp hỗ trợ

c

Đi tượng

Các trường cao đng, dạy nghề ca Bộ Công Thương

d

Hoạt động chính

- Hỗ trợ kinh phí hàng năm để đào tạo 50.000 công nhân kỹ thuật chất lượng cao cho công nghiệp hỗ trợ

- Xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao cho công nghiệp hỗ trợ tại một strường

- Xây dựng liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp có nhu cầu về nhân lực kthuật trong khu vực

đ

Đơn vị chủ trì và phối hợp

Bộ Công Thương; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

e

Thời gian

2013-2015; 2016-2020

g

Ngân sách dự kiến

50 tỉ VND

h

Nguồn ngân sách

- Sử dụng nguốn vn vay ODA

- Hỗ trợ của các tập đoàn đa quốc gia

5. Chương trình xây dựng cơ sở dữ liệu và website cung cp thông tin vcông nghiệp hỗ trợ

a

Giới thiệu

Thông tin về năng lực nội địa trong sản xut công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam là cản trở rất lớn để các nhà lắp ráp có thể tìm kiếm khả năng nội địa hóa. Việc nắm vững thông tin về nhu cu và năng lực các ngành công nghiệp hỗ trợ, hỗ trợ hoạch định chính sách cho phát triển công nghiệp hỗ trợ cũng như doanh nghiệp nhỏ và vừa

b

Mục tiêu

Xây dựng cơ sở dữ liệu và website cung cấp thông tin về doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ Cập nhật liên tục hàng năm đến năm 2020

c

Đối tượng

Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ, bao gồm cả nhà cung cấp (chyếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa) và nhà lắp ráp

d

Hoạt động chính

- Kinh phí khảo sát doanh nghiệp và xây dựng cơ sdữ liệu ban đầu

- Kinh phí thiết lập và duy trì website hàng năm

- Kinh phí cập nhật thông tin hàng năm

đ

Đơn vị chtrì và phối hợp

Bộ Công Thương; Bộ Khoa học và Công nghệ;

e

Thời gian

2013 -2015; 2016-2020

g

Ngân sách dự kiến

20 tỉ VND

h

Nguồn ngân sách

Chương trình đổi mới công nghquốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1556/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1556/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2012
Ngày hiệu lực17/10/2012
Ngày công báo27/10/2012
Số công báoTừ số 637 đến số 638
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1556/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1556/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Đề án Trợ giúp phát triển doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1556/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Đề án Trợ giúp phát triển doanh nghiệp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1556/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýHoàng Trung Hải
       Ngày ban hành17/10/2012
       Ngày hiệu lực17/10/2012
       Ngày công báo27/10/2012
       Số công báoTừ số 637 đến số 638
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1556/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Đề án Trợ giúp phát triển doanh nghiệp

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1556/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Đề án Trợ giúp phát triển doanh nghiệp

          • 17/10/2012

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 27/10/2012

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 17/10/2012

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực