Quyết định 1556/QĐ-UBND

Quyết định 1556/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 1556/QĐ-UBND năm 2014 quảng cáo ngoài trời Bắc Kạn đến 2020 định hướng 2030


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1556/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 11 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số: 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số: 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số: 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu;

Xét Báo cáo số: 115/BC-KHĐT ngày 27 tháng 8 năm 2014 về kết quả thẩm định Đề án Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và Tờ trình số: 208/TTr-KH&ĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 với những nội dung chính như sau:

1. Quy hoạch tuyên truyền trực quan và quảng cáo không có mục đích sinh lợi

 

Thị xã BK

Chợ Mới

Chợ Đồn

Bạch Thông

Ngân Sơn

Ba Bể

Na Rì

Pác Nặm

Tổng

Bảng chào (BC)

2

1

2

1

2

2

1

2

13

Bảng tuyên truyền tấm lớn (TTL)

4

1

0

1

1

1

0

0

8

Bảng tuyên truyền màn hình led (LED)

2

0

0

0

0

0

0

0

2

Bảng tuyên truyền tấm nhỏ (TTN)

20

14

16

11

10

15

10

10

106

Băng rôn ngang (BRN)

100

30

30

30

30

40

30

30

320

Băng rôn dọc (phướn) (PH)

40

20

20

20

20

30

20

20

190

Bảng tuyên truyền trên cột điện (TTCĐ)

380

118

110

106

101

130

110

110

1165

Hộp đèn tuyên truyền trên giải phân cách (HD)

20

0

0

0

0

0

0

0

20

Bảng Rao vặt (RV)

16

2

2

2

2

2

2

2

30

Tổngtheohuyện

584

186

180

171

166

220

173

174

1854

2. Quy hoạch quảng cáo ngoài trời

 

Thị xã BK

Chợ Mới

Chợ Đồn

Bạch Thông

Ngân Sơn

Ba Bể

Na Rì

Pác Nặm

Tổng

Quảng cáo tấm lớn (QCL)

1

1

1

1

1

2

1

1

9

Quảng cáo tấm nhỏ (QCN)

6

2

2

2

2

2

1

3

20

Băng rôn ngang (BRQC)

48

10

10

10

10

10

10

10

118

Băng rôn dọc (PHQC)

14

5

5

5

5

6

5

5

50

Tổng theo huyện

69

18

18

18

18

20

17

19

197

3. Vị trí Quy hoạch: Theo hồ sơ

4. Kích thước, chất liệu

4.1. Bảng chào, bảng tuyên truyền tấm lớn, bảng quảng cáo tấm lớn

- Chất liệu: Sắt, inox, bê tông, mặt bạt hoặc các chất liệu khác nhưng phải đảm bảo yếu tố kỹ thuật theo quy định của Luật Xây dựng.

- Kiểu dáng: 01 hoặc 02 trụ cột, có hệ thống đèn chiếu sáng, một mặt hoặc nhiều mặt.

- Kích thước: Từ 40m2/mặt đến 200m2/mặt, chiều cao tối đa 15m tính từ mặt đường đến mép dưới của bảng quảng cáo.

4.2. Bảng tuyên truyền tấm nhỏ, bảng quảng cáo tấm nhỏ

- Chất liệu: Sắt, inox, bê tông, mặt bạt hoặc các chất liệu khác nhưng phải đảm bảo yếu tố kỹ thuật theo quy định của Luật Xây dựng.

- Kiểu dáng: 01 hoặc 02 trụ cột, có hệ thống đèn chiếu sáng, một mặt hoặc nhiều mặt.

- Kích thước: Diện tích mặt bảng từ dưới 40m2/mặt. Chiều cao: Tối đa 05m tính từ mặt đường đến mép dưới của bảng quảng cáo.

4.3. Băng rôn tuyên truyền

* Băng rôn tuyên truyền ngang, băng rôn quảng cáo ngang:

- Kích thước: Chiều rộng băng rôn từ 0,7m - 0,9m, chiều dài phải phù hợp với điều kiện thực tế của tuyến đường dự kiến treo; chiều cao tối thiểu từ mặt đường đến mép dưới của băng rôn là 4,5m.

- Chất liệu: Cột treo băng rôn bằng Inox đảm bảo tính bền vững. Chiều cao cột 5m (tính từ cốt mặt đường). Mỗi vị trí băng rôn sử dụng 02 cột. Băng rôn bằng vải màu đỏ hoặc xanh, chữ trắng hoặc vàng.

* Băng rôn tuyên truyền dọc, băng rôn quảng cáo dọc:

- Kích thước: Chiều rộng 0,5m - 1m, chiều dài phải phù hợp với điều kiện thực tế của tuyến đường dự kiến treo, đảm bảo an toàn giao thông và thẩm mỹ.

- Chất liệu: Sử dụng các ngoàm bằng thép bắt vào các cột đèn, cột điện. Chất liệu băng rôn bằng vải hoặc bạt.

4.4. Bảng hộp đèn tuyên truyền tại dải phân cách

- Kích thước: Chiều rộng của hộp đèn không được vượt quá chiều rộng dải phân cách; kích thước tối đa 1,5m (cao) x 0,7m (rộng) x 0,3m (dày), khoảng cách từ mặt đất đến mép dưới của bảng hộp đèn tối thiểu 3,5m.

- Chất liệu: Hộp đèn làm bằng sắt, inox, bạt.

4.5. Tuyên truyền treo trên cột đèn, cột điện

- Kích thước: 1,5m (cao) x 0,8m (rộng), tuy nhiên tùy nhu cầu thực tế của tuyến đường mà kích thước có thể thay đổi cho đảm bảo an toàn giao thông và thẩm mỹ.

- Chất liệu: Tôn sơn phản quang hoặc khung thép căng bạt.

4.6. Bảng quảng cáo rao vặt

- Kích thước: 1,2m (rộng) x 2m (cao). Diện tích không quá 15m2/mặt.

- Chất liệu: Chất liệu cột Inox, mặt tôn hoặc Inox đảm bảo tính bền vững.

4.7. Màn hình điện tử

- Kích thước: 3,6m (rộng) x 7m (cao). Diện tích tối thiểu một mặt màn hình 25m2/ mặt, tối đa 100m2/ mặt.

- Chiều cao: 10m tính từ mặt đường đến cạnh dưới của màn hình điện tử;

4.8. Bảng quảng cáo đặt tại các công trình/nhà ở riêng lẻ

- Chiều cao tối đa 05m, chiều dài không vượt quá giới hạn mặt tường tại vị trí đặt bảng. Số lượng không quá 02 bảng.

- Đối với công trình/nhà ở 04 tầng trở xuống, chiều cao của bảng quảng cáo ốp vào mặt tường bên không được nhô lên quá sàn mái 1,5m.

- Đối với công trình/nhà ở 05 tầng trở lên toàn bộ diện tích mặt bảng quảng cáo phải gắn, ốp vào mặt tường bên.

4.9. Biển hiệu của tổ chức, doanh nghiệp, cửa hàng, đại lý

- Kích thước của biển hiệu: Chiều dài không vượt quá chiều rộng của mặt tiền trụ sở tổ chức, doanh nghiệp, cửa hàng, địa lý. Chiều cao của biển không vượt quá 1,5m.

- Cách trình bày trên biển hiệu: Tên và các thông tin trên biển hiệu phải thể hiện bằng tiếng Việt; trong trường hợp muốn thể hiện tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế và các thông tin khác bằng tiếng nước ngoài thì phải thể hiện ở phía dưới, kích thước nhỏ hơn chữ tiếng Việt.

- Cách đặt lô-gô, biểu tượng đã được cấp đăng ký sở hữu trí tuệ trên biển hiệu: Vị trí đặt phía bên trái trên cùng của biển hiệu; diện tích đặt lô-gô: Không quá 1/6 diện tích mặt biển hiệu.

Điều 2. Lộ trình thực hiện

1. Giai đoạn 01 (Từ năm 2013 - 2016):

- Rà soát, khắc phục hiện trạng trái Quy hoạch; xây dựng điểm các loại hình có trong Quy hoạch; lựa chọn, xây dựng mới một số bảng chào, bảng đèn LED, hệ thống bảng tuyên truyền trực quan, quảng cáo ngoài trời, bảng hộp đèn tại thị xã Bắc Kạn, hệ thống bảng quảng cáo rao vặt trên toàn tỉnh... Xây dựng hệ thống cột treo băng rôn theo đúng những vị trí đã được Quy hoạch.

2. Giai đoạn 02 (từ năm 2017 - 2020)

- Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống tuyên truyền trực quan, xây dựng các bảng chào, bảng tấm lớn tuyên truyền trực quan tại thị xã Bắc Kạn và các huyện.

- Trên cơ sở các tuyến đường mới được xây dựng, các khu vực mới xây dựng tiến hành khảo sát, điều chỉnh bổ sung Quy hoạch.

- Tổng kết, báo cáo kết quả việc thực hiện Quy hoạch.

3. Giai đoạn 03: Định hướng 2020 - 2030

Trên cơ sở phát triển của tỉnh Bắc Kạn, có thể tiến hành thay thế các bảng tuyên truyền, quảng cáo đã thực hiện giai đoạn 2013 - 2020 bằng các công nghệ phù hợp hơn như hệ thống các bảng đèn LED hoặc công nghệ tiên tiến xuất hiện giai đoạn 2020 - 2030. Trên cơ sở các khu đô thị mới hình thành, các tuyến đường đã hoàn thành đưa vào sử dụng, tiếp tục khảo sát điều chỉnh bổ sung Quy hoạch.

Điều 3. Trách nhiệm của các Sở, Nsgành có liên quan.

1. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

- Có trách nhiệm công bố; hướng dẫn triển khai thực hiện Quy hoạch này.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng các cụm panô tấm lớn để tuyên truyền cổ động phục vụ chính trị trên các tuyến đường chính thuộc khu vực giáp ranh các tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND các huyện, thị xã tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện, xử lý trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

- Là đầu mối tiếp nhận kế hoạch đăng ký sử dụng đất hàng năm của các đơn vị thực hiện tuyên truyền, quảng cáo để thông báo UBND cấp huyện và các ngành chức năng cấp hoặc cho thuê đất theo quy định của pháp luật.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

+ Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn theo quy định.

+ Tham mưu việc cấp, cấp lại, cấp sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại địa phương.

+ Thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo trên các phương tiện (trừ báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm) và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

2. Sở Xây dựng

Trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Theo quy định tại Luật Quảng cáo;

- Tổ chức thẩm định hồ sơ thiết kế bảng tuyên truyền, quảng cáo đảm bảo vững chắc an toàn và đúng theo kích thước, kiểu dáng, chiều cao cột bảng được quy định tại phần nội dung Quy hoạch và có văn bản thỏa thuận lắp dựng bảng tuyên truyền, quảng cáo có diện tích từ 40m2 trở lên theo quy định;

- Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý trường hợp xây dựng công trình tuyên truyền, quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về xây dựng.

3. Sở Y tế

Trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện:

- Theo quy định tại Luật Quảng cáo;

- Có các văn bản, hoặc thông báo, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền, quảng cáo bị cấm trong lĩnh vực y tế.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện:

- Theo quy định tại Luật Quảng cáo;

- Có các văn bản, hoặc thông báo, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền, quảng cáo bị cấm trong lĩnh vực nông nghiệp.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Có trách nhiệm xây dựng Quy hoạch, dành quỹ đất để xây dựng các cụm panô tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, tiếp nhận và giải quyết kế hoạch đăng ký sử dụng đất hàng năm của các đơn vị thực hiện tuyên truyền, quảng cáo, cấp hoặc cho thuê theo các quy định của pháp luật.

6. Sở Giao thông Vận tải

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã và các ngành có liên quan của tỉnh xác định rõ giới hạn lộ giới, hành lang an toàn giao thông đối với những tuyến giao thông đường bộ, đường thủy trên địa bàn được phân cấp theo quy định làm cơ sở cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng dự án phù hợp và thực hiện công tác nghiên cứu, thẩm định thống nhất.

7. Công ty Điện lực Bắc Kạn

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện lắp đặt các vị trí có trên cột đèn, cột điện đảm bảo an toàn, mỹ quan. Thực hiện cấp điện cho các vị trí bảng tuyên truyền, quảng cáo nếu có nhu cầu sử dụng điện theo đúng Quy hoạch.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện và công bố Quy hoạch theo đúng lộ trình và đúng các quy định của pháp luật và giải quyết các việc theo thẩm quyền có liên quan.

9. UBND các huyện, thị xã

- Trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp quản lý, thực hiện Quy hoạch trên địa bàn đảm bảo theo đúng Quy hoạch đã được phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện Quy hoạch tại địa phương. Hàng năm đầu tư xây dựng các cụm panô, bảng, biển, hộp đèn và các trụ cột treo băng rôn, cờ phướn tuyên truyền cổ động nhiệm vụ chính trị.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng các cụm panô tuyên truyền cổ động trực quan; thực hiện công tác quản lý nhà nước, kiểm tra xử lý vi phạm đối với hoạt động tuyên truyền, quảng cáo trên địa bàn theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về tuyên truyền, quảng cáo và hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan gây ảnh hưởng đến mỹ quan, an toàn giao thông trên địa bàn.

- Báo cáo định kỳ với UBND tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tuyên truyền, quảng cáo.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1556/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1556/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2014
Ngày hiệu lực11/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1556/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1556/QĐ-UBND năm 2014 quảng cáo ngoài trời Bắc Kạn đến 2020 định hướng 2030


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1556/QĐ-UBND năm 2014 quảng cáo ngoài trời Bắc Kạn đến 2020 định hướng 2030
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1556/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýTriệu Đức Lân
        Ngày ban hành11/09/2014
        Ngày hiệu lực11/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1556/QĐ-UBND năm 2014 quảng cáo ngoài trời Bắc Kạn đến 2020 định hướng 2030

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1556/QĐ-UBND năm 2014 quảng cáo ngoài trời Bắc Kạn đến 2020 định hướng 2030

           • 11/09/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/09/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực