Quyết định 1557/QĐ-TCT

Quyết định 1557/QĐ-TCT năm 2020 về thiết lập Hệ thống kênh thông tin Hỗ trợ người nộp thuế qua Hệ thống eTax do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1557/QĐ-TCT 2020 thiết lập Hệ thống kênh thông tin Hỗ trợ người nộp thuế qua Hệ thống eTax


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1557/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THIẾT LẬP HỆ THỐNG KÊNH THÔNG TIN HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ QUA HỆ THỐNG ETAX

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/20I9/QH14;

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2156/QĐ-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Văn phòng Tổng cục Thuế; Quyết định số 947/QĐ-BTC ngày 06/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 2156/QĐ-BTC và Quyết định số 2158/QĐ-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ Thông tin trực thuộc Tổng cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-TCT ngày 12/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, Văn phòng thuộc Cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-TCT ngày 25/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ của các Đội thuế thuộc Chi cục Thuế;

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ triển khai công tác quản lý thu thuế ngành thuế trong tình hình mới;

Theo đề nghị của Vụ trưởng, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thiết lập Hệ thống thông tin bao gồm 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế qua hệ thống eTax toàn ngành Thuế:

Hệ thống 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế được thiết lập thống nhất từ Tổng cục Thuế đến 63 Cục Thuế và 415 Chi cục Thuế.

Điều 2. Nhiệm vụ đảm bảo kỹ thuật, duy trì nội dung tương tự, hỗ trợ của 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế:

1. Đối với nhiệm vụ đảm bảo kỹ thuật: Giao Cục Công nghệ thông tin thiết lập và vận hành kỹ thuật 479 kênh thông tin đảm bảo hoạt động thường xuyên liên tục và thông suốt, hỗ trợ người nộp thuế 24/7.

2. Đối với nhiệm vụ duy trì nội dung tương tác, hỗ trợ người nộp thuế tại Tổng cục Thuế: Giao Vụ Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế chủ trì, phối hợp với Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp lớn và các đơn vị của Tổng cục Thuế thực hiện. Nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Chỉ đạo, hướng dẫn toàn ngành Thuế thực hiện hỗ trợ người nộp thuế theo phương thức điện tử qua các kênh thông tin.

- Xây dựng, hoàn thiện các quy trình vận hành, sử dụng các kênh thông tin.

- Trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế (các Doanh nghiệp lớn) theo phương thức điện tử.

- Giải quyết các vướng mắc của các kênh thông tin do Cục Thuế và Chi cục thuế điều hành.

3. Đối với 63 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế tại 63 Cục Thuế tính, thành phố: giao Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế điều hành hoạt động kênh thông tin tại Cục Thuế. Nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ triển khai kênh thông tin tại Cục Thuế và Chi cục Thuế địa phương thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ người nộp thuế theo phương thức điện tử.

- Trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế do Cục Thuế quản lý theo phương thức điện tử.

- Giải quyết các vướng mắc do Cục thuế, Chi cục Thuế điều hành.

4. Đối với 415 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế tại 415 Chi cục Thuế: giao Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế do Chi cục Thuế quản lý theo phương thức điện tử.

5. Việc theo dõi, đánh giá, kiểm tra giám sát hoạt động:

- Vụ Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Công nghệ Thông tin có trách nhiệm kiểm tra giám sát hoạt động của 479 Hệ thống kênh thông tin trong toàn ngành Thuế định kỳ báo cáo Lãnh đạo Tổng cục Thuế toàn diện kết quả hoạt động của 479 kênh thông tin trong toàn ngành Thuế.

- Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm phân công công chức theo phân cấp quản lý triển khai và duy trì hoạt động của các kênh thông tin thuộc Cục Thuế, Chi cục Thuế quản lý. Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động: định kỳ báo cáo Tổng cục Thuế kết quả hoạt động các kênh thông tin.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2020. Các ông (bà) Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế: Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin: Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế, Thủ trưởng các Vụ/đơn vị, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TCCB. (2b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1557/QĐ-TCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1557/QĐ-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2020
Ngày hiệu lực05/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1557/QĐ-TCT

Lược đồ Quyết định 1557/QĐ-TCT 2020 thiết lập Hệ thống kênh thông tin Hỗ trợ người nộp thuế qua Hệ thống eTax


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1557/QĐ-TCT 2020 thiết lập Hệ thống kênh thông tin Hỗ trợ người nộp thuế qua Hệ thống eTax
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1557/QĐ-TCT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành02/10/2020
        Ngày hiệu lực05/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1557/QĐ-TCT 2020 thiết lập Hệ thống kênh thông tin Hỗ trợ người nộp thuế qua Hệ thống eTax

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1557/QĐ-TCT 2020 thiết lập Hệ thống kênh thông tin Hỗ trợ người nộp thuế qua Hệ thống eTax

            • 02/10/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/10/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực