Quyết định 1557/QĐ-UBND

Quyết định 1557/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Đề án phát triển cây điều bền vững năm 2016 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1557/QĐ-UBND kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Đề án phát triển cây điều Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1557/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 14 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN CÂY ĐIỀU BỀN VỮNG TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Tiếp theo Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án phát triển cây điều bền vững giai đoạn 2015-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Đề án phát triển cây điều bền vững tỉnh Lâm Đồng năm 2016, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: không.

2. Phn công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu: không.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tên gói thầu, giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng được thể hiện ở bảng sau:

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 1 (Mua 73.500 kg phân bón NPK 18:8:18)

845.250.000

Ngân sách tỉnh

chỉ định thầu

1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

Quý III/2016

Trọn gói

Quý III/2016

2

Gói thầu số 2 (mua thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích sinh trưởng và phân bón lá: Motox 5 EC 350 lít; Carbenzim 500 FL 350 lít; Phân bón lá 6-30-30 là 700 kg; ProGibb 10SP 875 viên)

194.880.000

Ngân sách tỉnh

chỉ định thầu

1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

Quý III/2016

Trọn gói

Quý III/2016

3

Gói thầu số 3 (in 2.200 cuốn tài liệu)

132.000.000

Ngân sách tỉnh

chỉ định thầu

1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

Quý III/2016

Trọn gói

Quý III/2016

 

Cộng

1.172.130.000

 

 

 

 

 

 

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu để tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1557/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1557/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2016
Ngày hiệu lực14/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1557/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1557/QĐ-UBND kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Đề án phát triển cây điều Lâm Đồng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1557/QĐ-UBND kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Đề án phát triển cây điều Lâm Đồng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1557/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành14/07/2016
        Ngày hiệu lực14/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1557/QĐ-UBND kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Đề án phát triển cây điều Lâm Đồng 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1557/QĐ-UBND kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Đề án phát triển cây điều Lâm Đồng 2016

           • 14/07/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/07/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực