Quyết định 1559/QĐ-UBND

Quyết định 1559/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án tăng cường quản lý đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1559/QĐ-UBND 2017 quản lý đất có nguồn gốc từ nông trường quốc doanh Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1559/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 15 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐỐI VỚI ĐẤT CÓ NGUỒN GỐC TỪ CÁC NÔNG LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng;

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 -2020;

Căn cứ Công văn số 2574/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v thực hiện Chỉ thị số 11/TT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 1246/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Tổng cục Quản lý đất đai V/v hướng dẫn Đề cương chi tiết xây dựng Đề án tăng cường quản lý đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh;

Căn cứ Công văn số 349/UBND-KT ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc chủ trương lập Đề án tăng cường quản lý đối với đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 532/TTr-STNMT ngày 06 tháng 9 năm 2017;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án tăng cường quản lý đối với đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, với một số nội dung chính như sau:

1. Đối tượng thực hiện:

- Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng: khu đất tại xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp với tổng diện tích khoảng 2.805 ha.

- Trung tâm nông nghiệp Mùa Xuân: khu đất tại xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp với tổng diện tích khoảng 1.435 ha.

- Lâm trường 84: khu đất tại xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp với tổng diện tích khoảng 305,1 ha.

2. Nội dung thực hiện Đề án:

- Lập và thực hiện các Thiết kế kỹ thuật - dự toán, gồm: xác định ranh giới, cắm mốc giới sử dụng đất, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính đối với các khu đất (gồm Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân và Lâm trường 84)

- Lập phương án sử dụng đất, thực hiện các thủ tục chuyển đổi hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang Nhà nước cho thuê đất đối với các doanh nghiệp sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh; xác định giá đất phục vụ thu tiền sử dụng đất đối với các doanh nghiệp được Nhà nước cho thuê đất.

- Lập phương án quản lý, sử dụng đất do các nông lâm trường hoặc các tổ chức chuyển đổi từ nông lâm trường bàn giao cho địa phương.

- Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, xử lý vi phạm đối với đất có nguồn gốc nông, lâm trường.

- Công tác quản lý thực hiện Đề án: hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định về kỹ thuật, quản lý chất lượng, quản lý dự án; kiểm tra, đôn đốc tiến độ, xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án; đánh giá giữa kỳ (sơ kết) và tổng kết Đề án.

3. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. Nguồn kinh phí: ngân sách tỉnh và vốn Trung ương hỗ trợ (nếu có).

5. Khái toán kinh phí dự kiến: 3.807.408.000 đồng (ba tỷ tám trăm lẻ bảy triệu bốn trăm lẻ tám nghìn đồng).

6. Thời gian thực hiện: năm 2017 - 2020.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, Trung tâm nông nghiệp Mùa Xuân, UBND huyện Phụng Hiệp tổ chức triển khai thực hiện Đề án này.

Điều 3. Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng; Giám đốc Kho bạc nhà nước Hậu Giang; Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ TNMT;
- TT.UBT (1C);
- TT: TU, HĐND tỉnh;
- TTNNMX;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đồng Văn Thanh

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1559/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1559/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2017
Ngày hiệu lực15/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 1559/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1559/QĐ-UBND 2017 quản lý đất có nguồn gốc từ nông trường quốc doanh Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1559/QĐ-UBND 2017 quản lý đất có nguồn gốc từ nông trường quốc doanh Hậu Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1559/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýĐồng Văn Thanh
        Ngày ban hành15/09/2017
        Ngày hiệu lực15/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1559/QĐ-UBND 2017 quản lý đất có nguồn gốc từ nông trường quốc doanh Hậu Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1559/QĐ-UBND 2017 quản lý đất có nguồn gốc từ nông trường quốc doanh Hậu Giang

            • 15/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực