Quyết định 156/QĐ-BXD

Quyết định 156/QĐ-BXD năm 2014 về kiện toàn và bổ nhiệm Thành viên Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 156/QĐ-BXD năm 2014 Thành viên Ủy ban Giám sát thừa nhận dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN VÀ BỔ NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN ỦY BAN GIÁM SÁT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN THỎA THUẬN THỪA NHẬN LẪN NHAU VỀ DỊCH VỤ KIẾN TRÚC TRONG ASEAN

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-BXD ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động của Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN (sau đây gọi tắt là Ủy ban Giám sát về dịch vụ Kiến trúc);

Căn cứ Quyết định số 815/QĐ-BXD ngày 06/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Giám sát về dịch vụ Kiến trúc và Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kiện toàn và bổ nhiệm các Thành viên Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN (sau đây gọi tắt là Ủy ban Giám sát về dịch vụ Kiến trúc) nhiệm kỳ II (2014 – 2017) như sau:

I. Thành phần của Ủy ban giám sát bao gồm 07 thành viên, là đại diện các cơ quan:

- Bộ Xây dựng;

- Hội Kiến trúc sư Việt Nam;

- Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội;

- Viện Kiến trúc quốc gia

II. Danh sách các thành viên Ủy ban Giám sát nhiệm kỳ II (2014 – 2017):

1. Ông Vương Anh Dũng – Vụ trưởng Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban;

2. Ông Nguyễn Quốc Thông – Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Phó chủ tịch Ủy ban;

3. Ông Nguyễn Văn Tất – Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Ủy viên;

4. Ông Phạm Khánh Toàn – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Xây dựng, Ủy viên;

5. Ông Lê Quân – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Ủy viên;

6. Ông Vũ Đình Thành – Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia, Ủy viên;

7. Ông Vũ Anh Tú – Chuyên viên chính Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, Bộ Xây dựng, Ủy viên – Thư ký.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế tổ chức hoạt động của Ủy ban Giám sát về dịch vụ Kiến trúc thực hiện theo quy định tại Quyết định số 815/QĐ-BXD ngày 06/8/2009 và Quyết định số 334/QĐ-BXD ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc tế, Quy hoạch – Kiến trúc; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- BT. Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hội KTS Việt Nam, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Viện Kiến trúc Quốc gia;
- Website Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, HTQT, QHKT, UBGSKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 156/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu156/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2014
Ngày hiệu lực08/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 156/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 156/QĐ-BXD năm 2014 Thành viên Ủy ban Giám sát thừa nhận dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 156/QĐ-BXD năm 2014 Thành viên Ủy ban Giám sát thừa nhận dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu156/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Đình Toàn
        Ngày ban hành08/02/2014
        Ngày hiệu lực08/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 156/QĐ-BXD năm 2014 Thành viên Ủy ban Giám sát thừa nhận dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 156/QĐ-BXD năm 2014 Thành viên Ủy ban Giám sát thừa nhận dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN

            • 08/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực