Quyết định 156/QĐ-UBND

Quyết định 156/QĐ-UBND năm 2015 Ban hành kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015 trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 156/QĐ-UBND 2015 kế hoạch thi hành xử lý vi phạm hành chính Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 31/2004/QH11 ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 63/TTr-STP ngày 28/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp (Thường trực Hội đồng Phối hợp giáo dục pháp luật tỉnh) chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn và theo dõi việc tổ chức thực hiện Kế hoạch theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Rón

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Để triển khai thi hành nghị định kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Tiếp tục triển khai và tổ chức tốt việc phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và các văn bản có liên quan đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính.

Xác định trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành tỉnh trong việc hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, kịp thời.

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính để phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính; kiện toàn tổ chức, biên chế đảm bảo triển khai đồng bộ, có hiệu quả việc quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành các văn bản liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính.

Trong quá trình thực hiện, phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ các cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện để đảm bảo tiến độ triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số: 81/2013/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền của UBND tỉnh, cụ thể Xây dựng quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh;

- Sơ kết, tổng kết tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh;

- Kiến nghị cơ quan chủ trì soạn thảo hoặc Bộ Tư pháp để nghiên cứu, xử lý các quy định về xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn.

2. Phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính:

a) Tiếp tục triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP Pháp lệnh số 09/2014/PL-UBTVQH13 và các văn bản quy định chi tiết về các biện pháp xử lý hành chính cho UBND cấp huyện, cấp xã, Tòa án nhân dân cấp huyện, các cơ quan: Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Y tế, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã hội có liên quan để các cơ quan, tổ chức này hiểu biết và áp dụng các quy định mới được ban hành kịp thời, đầy đủ, chính xác.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, và các Sở: Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long; các sở, ngành của tỉnh có liên quan và UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

b) Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính; thống kê, báo cáo, nội dung kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính do công chức Tư pháp - Hộ tịch, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có thẩm quyền xử phạt, Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

c) Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để bảo đảm đảm đương thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

3. Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

a) Nội dung hoạt động kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

- Công tác phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để đảm bảo cho việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Việc áp dụng các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Việc thực hiện chế độ thống kê về xử lý vi phạm hành chính;

- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính.

b) Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ tài nguyên (gồm: Đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản…). Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra tại các đơn vị:

+ Thành phố Vĩnh Long (thực hiện trong tháng 6/2015).

+ Huyện Long Hồ (thực hiện trong tháng 7/2015).

+ Huyện Trà Ôn (thực hiện trong tháng 8/2015).

+ Thị xã Bình Minh (thực hiện trong tháng 9/2015).

- Đối với những đơn vị, địa phương không thuộc đối tượng kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành do UBND tỉnh thành lập thì thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương thành lập Đoàn kiểm tra để thực hiện kiểm tra lĩnh vực trọng tâm năm 2015 và báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Tư pháp.

4. Phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

- Tham mưu UBND tỉnh việc thanh tra khi có phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn được quy định tại Điều 22 của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP.

- Các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện tích cực phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, phát hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn thì kiến nghị đến UBND tỉnh nghiên cứu giải quyết.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

- Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Tư pháp.

- Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí và các điều kiện về cơ sở vật chất cho cơ quan Tư pháp, đảm bảo điều kiện làm việc phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ Đề án đề ra.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan.

- Kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí được bố trí từ ngân sách địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

6. Thống kê về xử lý vi phạm hành chính:

- Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thống kê về xử lý vi phạm hành chính từng lĩnh vực cụ thể của đơn vị mình, từ đó làm cơ sở để đánh giá tình hình, dự báo xu hướng vi phạm pháp luật hành chính, đề xuất giải pháp khắc phục, hoàn thiện chính sách, pháp luật, phục vụ công tác báo cáo thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính. Thông tin thống kê về xử lý vi phạm hành chính được thu thập theo quy định của pháp luật về thống kê.

7. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện thu thập thông tin, số liệu, xây dựng báo cáo về tình hình xử phạt vi phạm hành chính và báo cáo về tình hình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực tại cơ quan đơn vị mình quản lý về Sở Tư pháp trước ngày 10 tháng 4 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng; trước ngày 10 tháng 10 đối với báo cáo hàng năm, để Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15 tháng 4 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng; trước ngày 15 tháng 10 đối với báo cáo hàng năm.

- Sở Tư pháp tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện công tác báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Căn cứ vào Kế hoạch này và chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan có trách nhiệm giúp UBND cùng cấp thực hiện có hiệu quả việc quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch có khó khăn, vướng mắc các đơn vị được phân công chủ trì có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để xử lý kịp thời./.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 156/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu156/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2015
Ngày hiệu lực04/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 156/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 156/QĐ-UBND 2015 kế hoạch thi hành xử lý vi phạm hành chính Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 156/QĐ-UBND 2015 kế hoạch thi hành xử lý vi phạm hành chính Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu156/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýTrần Văn Rón
        Ngày ban hành04/02/2015
        Ngày hiệu lực04/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 156/QĐ-UBND 2015 kế hoạch thi hành xử lý vi phạm hành chính Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 156/QĐ-UBND 2015 kế hoạch thi hành xử lý vi phạm hành chính Vĩnh Long

           • 04/02/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/02/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực