Quyết định 1565/QĐ-UBND

Quyết định 1565/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình Khu diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 1565/QĐ-UBND 2012 Khu diễn tập phòng chữa cháy Vườn Quốc gia Bù Gia Mập Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1565/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 03 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KTKT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHU DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TẠI VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2009/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình">03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 959/TTr-SKHĐT ngày 13/7/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình Khu diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, nội dung cụ thể như sau:

1. Tên công trình: Khu diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH MTV Nam Hà.

4. Chủ nhiệm lập dự án: KS. Nguyễn Giang Nam.

5. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình Khu diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập nhằm tạo nơi diễn tập, huấn luyện cho cán bộ, nhân viên Hạt Kiểm lâm Vườn và nhân dân địa phương tham gia để đáp ứng tốt cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Quản lý Vườn Quốc gia hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

a) Xây dựng đường giao thông: Xây dựng đường Khu diễn tập phòng chống cháy rừng gồm 7 tuyến, tổng chiều dài 3.287,1m, đường có các thông số kỹ thuật như sau:

Vận tốc thiết kế 20km/h, bề rộng mặt đường 6m, bề rộng nền đường 6,5m; nền đường đắp đất cấp II, lu lèn đạt k≥0,95; mặt đường đắp đất sỏi đỏ dày 15cm, lu lèn đạt k≥0,98; xây dựng hệ thống thoát nước ngang bằng cống BTCT, hệ thống cọc tiêu biển báo.

b) Hồ chứa nước phòng, chống cháy: Hồ chứa nước có dung tích 3.000m3; bờ hồ đắp đất cấp III, lu lèn đạt k≥0,95; mái taluy gia cố bằng BTCT kích thước 50x50cm, có kênh dẫn dòng kích thước 2 x 2,5m dài 30m.

c) Bến xe lấy nước: Diện tích 430m2, kết cấu nền bằng BTCT đá 10 x 20 dày 25cm, bên dưới là lớp bê tông lót đá 40 x 60 dày 10cm. Rãnh thoát nước gia cố bằng đá hộc hình thang sâu 50cm.

d) Bãi đậu xe và sân khấu diễn tập:

- Bãi đậu xe: Nền bằng đất, ủi quang và san lấp mặt bằng diện tích 0,5ha.

- Sân khấu diễn tập: Nhà có diện tích 25m2. Kết cấu: Móng xây đá chẻ, đà dầm bằng BTCT. Hoàn thiện: Mái lợp tôn, nền bê tông đá 10 x 20.

7. Địa điểm xây dựng: Tại khoảnh 2, tiểu khu 28 Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập.

8. Diện tích sử dụng đất: Tổng diện tích chiếm đất của các hạng mục công trình khoảng 2,8 ha.

9. Loại, cấp công trình: Công trình công cộng, cấp IV.

10. Phương án xây dựng: Xây dựng mới.

11. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không.

12. Tổng mức đầu tư:

6.039.238.645 đồng

Trong đó:

 

- Chi phí xây dựng:

3.947.587.853 đồng

- Chi phí quản lý dự án:

80.663.849 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

568.043.473 đồng

- Chi phí khác:

823.421.775 đồng

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ:

70.500.000 đồng

- Chi phí dự phòng:

549.021.695 đồng

13. Nguồn vốn đầu tư: Vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương (Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững).

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

15. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2012 - 2013.

16. Kế hoạch đấu thầu: Bảng kế hoạch đấu thầu kèm theo.

Điều 2. Vườn Quốc gia Bù Gia Mập Chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành, tổ chức thực hiện tốt dự án theo các nội dung được phê duyệt tại Điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập, chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này để từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN;
- Lưu: VT (Nghĩa: 27.7)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lợi

 

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

CÔNG TRÌNH KHU DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TẠI VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP
(Kèm theo Quyết định số 1565/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Xây lắp

 

 

 

 

 

 

1

Khu diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.

3.947.587.853

Vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương (Vốn Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững)

Chỉ định thầu

Năm 2012

Theo đơn giá cố định

150 ngày

II

Mua sắm hàng hóa

 

 

 

 

 

1

Bảo hiểm công trình

16.254.960

Chỉ định thầu

Năm 2012

Hợp đồng trọn gói

Theo thời gian thi công

III

Dịch vụ tư vấn

 

 

 

 

 

1

Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng

9.899.435

Chỉ định thầu

Năm 2012

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

2

Giám sát thi công xây dựng

96.620.960

Chỉ định thầu

Năm 2012

Theo tỷ lệ %

Theo thời gian thi công

3

Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp tiêu chuẩn chất lương công trình

28.986.289

Chỉ định thầu

Năm 2012

Theo đơn giá cố định

Theo thời gian thi công

4

Đánh giá tác động môi trường

70.000.000

Chỉ định thầu

Năm 2012

Theo đơn giá cố định

20 ngày

5

Kiểm toán công trình

13.937.073

Chỉ định thầu

Năm 2012- 2013

Trọn gói

30 ngày

IV

Lĩnh vực khác

 

 

 

 

 

1

Rà phá bom mìn, vật nổ

770.000.000

Chỉ định thầu

Năm 2012

Theo đơn giá cố định

45 ngày

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Khối lượng thực hiện và giá các gói thầu sau đây chỉ là tạm tính, Chủ đầu tư phải lập, phê duyệt dự toán chi tiết theo quy định hiện hành trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện, cụ thể các gói thầu:

1. Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp tiêu chuẩn chất lượng công trình.

2. Đánh giá tác động môi trường.

3. Rà phá bom mìn, vật nổ.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1565/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1565/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/08/2012
Ngày hiệu lực 03/08/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1565/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1565/QĐ-UBND 2012 Khu diễn tập phòng chữa cháy Vườn Quốc gia Bù Gia Mập Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1565/QĐ-UBND 2012 Khu diễn tập phòng chữa cháy Vườn Quốc gia Bù Gia Mập Bình Phước
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1565/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Phước
Người ký Nguyễn Văn Lợi
Ngày ban hành 03/08/2012
Ngày hiệu lực 03/08/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1565/QĐ-UBND 2012 Khu diễn tập phòng chữa cháy Vườn Quốc gia Bù Gia Mập Bình Phước

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1565/QĐ-UBND 2012 Khu diễn tập phòng chữa cháy Vườn Quốc gia Bù Gia Mập Bình Phước

  • 03/08/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 03/08/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực